Скачать fb2   mobi   epub  

Минея праздничная (цсл)

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

8 сентября

НА МАЛЕЙ ВЕЧЕРНИ

На Го́споди, воззва́х: стихиры на 4. Глас 1.

Подобен: Небе́сных чино́в:

Иоаки́м и А́нна торжествуют, / Нача́ток ро́ждше на́шего спасе́ния, / еди́ну Богоро́дицу, / с ни́миже и мы пра́зднуем днесь, / от ко́рене о́наго Иессе́ева / блажа́ще Де́ву Чи́стую.

От А́нны днесь цвет, / сад Богода́нный, / Богоро́дица прозябе́, спасе́ние челове́ков, / из Нея́же всех Зижди́тель ро́ждься па́че ума́, / Ада́мову очища́ет, я́ко Благ, / всю скве́рну бла́гостию.

Кто дово́льно по досто́инству пе́ти возмо́жет / от А́нны неизрече́нно младе́нствующую Де́ву? / Го́ры у́бо и хо́лми, сла́дость иска́пайте днесь: / всех бо жизнь и очище́ние / млеко́м пита́ется, / Богоро́дица Чи́стая.

Я́же пре́жде непло́дная страна / зе́млю плодоно́сну ражда́ет / и, от непло́дныя утро́бы плод свят да́вши, млеко́м пита́ет. / Чу́до стра́шно́ Пита́тельница Жи́зни на́шея, / Я́же Небе́сный Хлеб во чре́ве прие́мши, / млеко́м от сосцу́ пита́ется.

Слава, и ныне, глас 4:

Всечестно́е Твое́ рождество́, / Пресвята́я Де́во Чи́стая, / А́нгелов мно́жество на Небеси́ / и челове́ческий род на земли́, ублажа́ем, / я́ко Ма́ти была́ еси́ Творца́ всех, Христа́ Бо́га. / Того́ моля́щи о нас не преста́й, мо́лимся, / и́же на Тя по Бо́зе упова́ние поло́жших, / Богоро́дице Всепе́тая и Неискусобра́чная.

Hа стиховне стихиры, глас 2.

Подобен: До́ме Евфра́фов:

Ра́дуйся, Иоаки́ме, и А́нно: / ра́дуйтеся, я́ко ра́дости / и спасе́ния Хода́таица, / от непло́дове Де́ва, / нам ражда́ется.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, / и приклони́ у́хо Твое́.

Ты еди́на земны́х / показа́лася еси́ спасе́ние, / яко ро́ждши Сло́во, / па́че сло́ва и естества́: / тем Тя ублажа́ем.

Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся / бога́тии лю́дстии.

Отложи́, Ада́ме и Е́во, / вся́ку печа́ль: / Ма́ти бо Ра́дости / от непло́дове / пресла́вно прозяба́ет днесь.

Слава, и ныне, подобен тойже:

Храм Бо́жий, / Еди́на Богоро́дица, / от непло́дове / и неражда́ющия происхо́дит, / и ра́дуется Ада́м, взыва́я.

Тропарь писан на велицей вечерни.


НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

Стихословим Блаже́н муж: 1–й антифон.

На Го́споди, воззва́х: стихиры на 8, глас 6, самогласны. Сергиа Патриарха:

Днесь И́же на разу́мных Престо́лех почива́яй Бог / Престо́л свят на земли́ Себе́ предугото́ва: / утверди́вый му́дростию Небеса́ / Не́бо одушевле́нное человеколю́бием соде́ла, / от непло́днаго бо ко́рене / сад живоно́сен израсти́ нам, Ма́терь Свою́, / И́же чуде́с Бог / и ненаде́ющихся наде́жда, / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сей день Госпо́день, / ра́дуйтеся, лю́дие: / се бо Све́та черто́г / и кни́га Сло́ва Живо́тнаго / из утро́бы произы́де, / и Я́же к восто́ком дверь, ро́ждшися, / ожида́ет вхо́да Святи́теля вели́каго, / eди́на и Eди́наго вводя́щи Христа́ во вселе́нную, / во спасе́ние душ на́ших.

А́ще и Боже́ственным хоте́нием / све́тлыя непло́дны жeны́ прозябо́ша, / но всех Мари́я рожде́нных боголепно превозсия́: / я́ко, от непло́дныя пресла́вно ро́ждшися ма́тере, / породи́ пло́тию всех Бо́га, / па́че eстества́ от безсе́менныя утро́бы; / eди́на дверь Eдиноро́днаго Сы́на Бо́жия, / Ю́же проше́д, заключе́нну сохрани́ / и, вся му́дре устро́ив, я́ко весть Сам, / всем челове́ком спасе́ние соде́ла. (2)

Стефана Святоградца:

Днесь непло́дная врата́ отверза́ются, / и дверь деви́ческая Боже́ственная предгряде́т, / днесь плод ражда́ти благода́ть начина́ет, / явля́ющи ми́ру Бо́жию Ма́терь, / Éюже земна́я с Небе́сными совокупля́ются, / во спасе́ние душ на́ших. (2)

Днесь всеми́рныя ра́дости провозвеще́ние, / днесь возве́яша ве́три, / спасе́ния провозве́стницы, / eстества́ на́шего разреша́ется непло́дство: / непло́ды бо ма́ти показу́ется / де́вствующия и по рождестве́ Зижди́телеве, / из Нея́же чу́ждее присвоя́ет И́же eстество́м Бог / и заблу́ждшим Пло́тию спасе́ние содева́ет, / Христо́с Человеколю́бец, / и Изба́витель душ на́ших.

Днесь непло́дная А́нна ражда́ет Богоoтрокови́цу, / от всех родо́в произбра́нную / в жили́ще всех Царя́ и Зижди́теля, Христа́ Бо́га, / во исполне́ние Боже́ственнаго смотре́ния, / и́мже назда́хомся, земноро́днии, / и обнови́хомся от тли к жи́зни неконе́чней.

Слава, и ныне, 1–ю стихиру: Днесь И́же на разу́мных Престо́лех:

Вход. Прокимен дне.

Бытия́ чте́ние (глава 28):

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь. И обре́те ме́сто, и спа та́мо: за́йде бо со́лнце, и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие себе́, и спа на ме́сте о́ном. И сон ви́де. И се ле́ствица, утвержде́на на земли́, eя́же глава́ досяза́ше до небе́с, и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по ней. Госпо́дь же утвержда́шеся на ней, и рече́: Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́, и Бог Исаа́ков, не бо́йся: земля́, иде́же ты спи́ши на ней, тебе́ дам ю и се́мени твоему́. И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й, и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки; и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м. И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще по́йдеши. И возвращу́ тя в зе́млю сию́, яко не и́мам тебе́ оста́вити, до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́. И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́: яко eсть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех. И убоя́ся, и рече́: я́ко стра́шно ме́сто сие́; несть сие́, но дом Бо́жий и сия́ врата́ Небе́сная.

Прoро́чества Иезеки́илева чте́ние (главы 43 и 44)

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет от дне осма́го и про́чее, сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего и я́же спасе́ния ва́шего, и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних, зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мне: врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся, и никто́же про́йдет сквозе́ их; я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на. Я́ко Игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб, по пути́ Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет. И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чте́ние (глава 9)

Прему́дрость созда́ Себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь. Закла́ Своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́, и угото́ва Свою́ трапе́зу. Посла́ Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: И́же есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне. И тре́бующим ума́ рече́: Прииди́те, яди́те Мой хлеб, и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие и жи́ви бу́дете, и взыщи́те ра́зума, да поживете́, и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я прии́мет себе́ безче́стие, облича́яй же нечести́ваго опоро́чит себе́: обличе́ния бо нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́. Облича́й прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет. Сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день и сове́т святы́х ра́зум: разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го. Сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

На литии стихиры, глас 1, самогласны.

Стефана Святоградца:

Нача́ло на́шего спасе́ния, лю́дие, днесь бысть: / се бо пронарече́нная от родо́в дре́вних / Ма́ти и Де́ва и прия́телище Бо́жие / от непло́дове роди́тися происхо́дит, / цвет от Иессе́я и от ко́рене eго́ жезл прозябе́. / Да ра́дуется Адам пра́oтец, / и Éва да весели́тся ра́достию, / се бо созда́нная от ребра́ Ада́мова дщерь и Вну́ку блажи́т я́вственне: / роди́ся бо мне, рече, избавле́ние, / eго́же ра́ди от уз а́довых свобожду́ся. / Да ра́дуется Дави́д, бия́ в гу́сли, / и да благослови́т Бо́га, / се бо Де́ва происхо́дит от утро́бы непло́дныя, / ко спасе́нию душ на́ших.

Глас 2:

Прииди́те, любоде́вственнии вси / и чистоты́ рачи́телие, / прииди́те, подыми́те любо́вию де́вства похвалу́, / от ка́мене тве́рдаго теку́щий исто́чник жи́зни / и от безча́дствующия купину́ невеще́ственнаго Oгня́, / очища́ющаго и просвеща́ющаго ду́ши на́ша.

Анатолия Патриарха:

Что шум пра́зднующих бывает? / Иоаки́м и А́нна торжеству́ют та́йно: / ра́дуйтеся с на́ми, глаго́люще, Ада́ме и Éво, днесь, / я́ко и́мже дре́вле преступле́нием затвори́ша рай, / плод благосла́вен нам даде́ся, / Богоoтрокови́ца Мари́я, / отверза́ющи eго́ всем вход.

Пронарече́нная всех Цари́ца, / Бо́жие oби́телище, / от непло́дныя днесь утро́бы про́йде А́нны сла́вныя, / Присносу́щнаго Существа́ Боже́ственное пребыва́лище, / Éюже безсту́дный ад попра́ся / и всеро́дная Éва в тве́рдую жизнь вво́дится. / Той досто́йно возопии́м: / блаже́нна Ты в жена́х, и Плод чре́ва Твоего́ благослове́н.

Слава, и ныне, глас 8. Сергия Патриарха:

В благознамени́тый день пра́здника на́шего / востру́бим духо́вною цевни́цею: / Я́же бо от се́мене Дави́дова, днесь ражда́ется Ма́ти Живота́, / тьму разреша́ющи, / Ада́мово обновле́ние, и Éвино воззва́ние, / и нетле́ния исто́чник, тли премене́ние, / Eя́же ра́ди мы обожи́хомся / и от сме́рти изба́влени бы́хом, / и возопии́м Той с Гаврии́лом, ве́рнии: / ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, / Тебе́ ра́ди да́руя нам ве́лию ми́лость.

На стиховне стихиры, глас 4, самогласны.

Германа Патриарха:

Всеми́рная ра́дость от пра́ведных возсия́ нам, / от Иоаки́ма и А́нны, Всепе́тая Де́ва, / Я́же премно́гия ра́ди чистоты́ / храм Бо́жий одушевле́нный быва́ет / и eди́на вои́стинну Богоро́дица познава́ется. / Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же, / мир ми́ру низпосли́ / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, / и приклони́ у́хо Твое́.

А́нгеловым прорече́нием / плод пречи́ст от Иоаки́ма и А́нны, пра́ведников, / днесь произы́де Де́ва, / не́бо и престо́л Бо́жий, / и прия́телище Чистоты́, / ра́дость провозвеща́ющи всему́ ми́ру, / живота́ на́шего Хода́таица, / кля́твы отъя́тие, благослове́ния пода́ние. / Тем в рождестве́ Твое́м, Де́во Богозва́нная, / ми́ру мир испроси́ / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся / бога́тии лю́дстии.

Непло́ды безча́дная А́нна / днесь рука́ми да воспле́щет све́тло, / да светлоно́сят зeмна́я, ца́рие да игра́ют, / святи́телие во благослове́ниих да веселя́тся, / да пра́зднует весь мир: / се бо Цари́ца и непоро́чная Неве́ста Óтча / от ко́рене Иессе́ева прозябе́. / Ктому́ жены́ в печа́лех не родя́т чад: / Ра́дость бо процвете́, и Живо́т всем челове́ком в ми́ре жи́тельствует. / И ктому́ да́ры Иоаки́мовы не возвраща́ются, / рыда́ние бо А́нны в ра́дость преложи́ся: / сра́дуйтеся мне, глаго́лющи, весь избра́нный Изра́иль, / се бо даде́ ми Госпо́дь одушевле́нную пала́ту / Боже́ственныя сла́вы Eго́, / во óбщее весе́лие и ра́дость / и спасе́ние душ на́ших.

Слава, и ныне, глас 8. Сергия Патриарха:

Прииди́те, вси ве́рнии, к Де́ве теце́м: / се бо ражда́ется Я́же пре́жде чре́ва предви́денная Бо́га на́шего Ма́ти, / де́вства сосу́д, Ааро́нов прозя́бший жезл от ко́рене Иессе́ева, / проро́ческое пропове́дание / и пра́ведных Иоаки́ма и А́нны прозябе́ние. / Ражда́ется у́бо, и мир с Не́ю обновля́ется. / Ражда́ется, и Це́рковь во свое́ благоле́пие украша́ется. Храм святы́й, Божества́ прия́телище, / де́вственный сосу́д, ца́рский черто́г, / в не́мже пресла́вное неизрече́ннаго соедине́ния, соше́дшихся во Христе́ eсте́ств, / соверше́нное соде́яся та́инство. / Eму́же покланя́ющеся, / воспева́ем Де́вы Всенепоро́чныя рождество́.

На благословении хлебов тропарь, глас 4:

Рождество́ Твое,́ Богоро́дице Де́во, / ра́дость возвести́ всей вселе́нней: / из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш, / и, разруши́в кля́тву, даде́ благослове́ние, / и, упраздни́в смерть, дарова́ нам живо́т ве́чный. (3)


НА УТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропарь праздника, трижды.

По 1–м стихословии седален, глас 4.

Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

Возопи́й, Дави́де, что кля́тся тебе́ Бог? / Я́же мне кля́тся, рече́, и испо́лни уже́: / от плода́ чре́ва моего́ да́вый Деви́цу, / из Нея́же Соде́тель Христо́с, Но́вый Ада́м роди́ся, Царь на престо́ле мое́м; / и ца́рствует днесь, име́яй Ца́рство недви́жимо. / Непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Слава, и ныне, тойже.

И чтение праздника.

По 2–м стихословии седален, глас 4.

Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

От ко́рене Иессе́ева и от чресл Дави́довых / Богоотрокови́ца Мариа́м ражда́ется днесь нам; / ра́достию бо ра́дуются вся́ческая и обновля́ются. / Сра́дуйтеся ку́пно, Не́бо и земля́, / восхвали́те Ю, оте́чествия язы́ќ Иоаки́м весели́тся, и А́нна торжеству́ет, зову́щи: / непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и Пита́тальницу Жи́зни на́шея.

Слава, и ныне, тойже.

Величание:

Велича́ем Тя, / Пресвята́я Де́во, / и чтим святы́х Твои́х роди́телей, / и всесла́вное сла́вим / рождество́ Твое́.

Псалом избранный:

Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость его. / Я́ко кля́тся Го́сподеви, обеща́ся Бо́гу Иа́ковлю. / Се, слы́шахом я во Евфра́фе, обрето́хом я в поля́х дубра́вы. / Пресла́вная глаго́лашася о тебе́, гра́де Бо́жий. / Бог посреде́ его́, и не подви́жится. / Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною, и не отве́ржется ея. / От плода́ чре́ва твоего́ посажду́ на престо́ле твое́м. / Я́ко избра́ Госпо́дь Сио́на, изво́ли его́ в жили́ще себе́. / Освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний. / Святы́ня и велеле́пота во святи́ле его́. / Свят храм твой, ди́вен в пра́вде. / До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дней. / Помяну́ и́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. / Благослове́н Госпо́дь во век, и в век ве́ка.

Слава, и ныне: Аллилуия (3).

По полиелеи седален, глас 8.

Подобен: Повеле́нное та́йно:

Да ра́дуется Не́бо, и земля́ да весели́тся: / Бо́жие бо не́бо на земли́ роди́ся, Богоневе́стная Сия́, от обетова́ния. / Непло́ды Младе́нца дои́т Мари́ю, и ра́дуется о рождестве́ Иоаки́м: / жезл, глаго́ля, роди́ся мне, / из него́же Цвет Христо́с прозябе́, / из ко́рене Дави́дова. / Вои́стину чу́до пресла́вно́

Слава, и ныне, глас тойже:

Обнови́ся, Ада́ме, ра́дуйся, Е́во, весели́ся, Дави́де, благоду́шствуй А́нно, / и́бо Ма́ти Зижди́теля твоего́ ражда́ется пресла́вно; / лику́ет, обно́вльшися, вся земля́ / и ра́дуется, оде́яна во оде́жду; / всяк язы́к, лику́я, да вопие́т Мари́и: / блаже́н дом Дави́дов, я́ко пита́ет Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

И чтем слово Григория иеромонаха.

Степенна, 1–й антифон 4–го гласа.

Прокимен, глас 4:

Помяну́ и́мя Твое́ / во вся́ком ро́де и ро́де.

Стих: Отры́гну се́рдце мое сло́во бла́го, глаго́лю аз дела́ моя Царе́ви.

Евангелие от Луки, зачало 4:

Во дни о́ны, воста́вши, Мариа́м, и́де в го́рняя со тща́нием, во град Иу́дов. И вни́де в дом Заха́риин, и целова́ Елисаве́т. И бысть я́ко услы́ша Елисаве́т целова́ние Мари́ино, взыгра́ся младе́нец во чре́ве ея́: и испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т. И возопи́ гла́сом ве́лиим, и рече́: благослове́на Ты в жена́х, и благослове́н плод чре́ва Твоего́. И отку́ду мне сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне? Се бо, я́ко бысть глас целова́ния Твоего́ во у́шию мое́ю, взыгра́ся младе́нец ра́дощами во чре́ве мое́м. И блаже́нна Ве́ровавшая, яко бу́дет соверше́ние глаго́ланным Ей от Го́спода. И рече́ Мариа́м: вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́: се бо, отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́. Пребы́сть же Мариа́мь с нею я́ко три ме́сяцы, и возврати́ся в дом Свой.


По 50–м псалме, Слава: Моли́твами Богоро́дицы, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согреше́ний на́ших. И ныне, тойже. И посем, Поми́луй мя, Бо́же:

И стихира праздника, глас 6:

Сей день Госпо́день, / ра́дуйтеся, лю́дие: / се бо Све́та черто́г / и кни́га Сло́ва Живо́тнаго / из утро́бы произы́де, / и Я́же к восто́ком дверь, ро́ждшися, / ожида́ет вхо́да Святи́теля вели́каго, / eди́на и Eди́наго вводя́щи Христа́ во вселе́нную, / во спасе́ние душ на́ших.

Канона два, ирмосы обоих канонов по дважды, тропари же их на 12.

Канон первый, творение кир Иоанна. Глас 2.

Песнь 1

Ирмос: Гряди́те, лю́дие, / пои́м песнь Христу́ Бо́гу, / разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, / я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, / я́ко просла́вися.

Гряди́те, ве́рнии, Ду́хом Боже́ственным ра́дующеся, / Ю́же от непло́дове днесь прише́дшую челове́ков на спасе́ние / Присноде́ву Отрокови́цу пе́сньми почти́м.

Ра́дуйся, Чи́стая, Ма́ти и Рабо́ Христа́ Бо́га, / Я́же пе́рвому Хода́таица блаже́нству, / челове́ческий род, Тя вси досто́йно пе́сньми сла́вим.

Жи́зни ражда́ется днесь мост, / и́мже челове́цы, воззва́ние паде́ния, еже от а́да, обре́тшии, / Христа́ Живнода́вца пе́сньми прославля́ют.

Ин канон, кир Андрея, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Сокруши́вшему бра́ни мы́шцею Свое́ю / и прове́дшему Изра́иля сквозе́ Чермно́е мо́ре / пои́м Ему́, я́ко Изба́вителю на́шему Бо́гу, / я́ко просла́вися.

Да ликовству́ет вся тварь, да весели́тся же и Дави́д, / я́ко от коле́на и от се́мене его́ произы́де жезл, / Цвет нося́щи, Го́спода, Творца́ вся́ческих.

Свята́я Святы́х, во святе́м святи́лищи Младе́нец возлага́ется / воспита́тися от руки́ А́нгеловы. / Вси у́бо ве́рно спра́зднуим в рождестве́ Ея́.

Непло́ды неражда́ющая А́нна, но не безча́дна Бо́гу: / се бо пронарече́ся от родо́в Чи́стая Де́ва Ма́ти. / Те́мже естества́ израсти́ Зижди́теля в ра́бии о́бразе.

Тя, незло́бивую А́гницу, / А́гнца Христа́ Младе́нца от чре́ва Твоего́ приве́дшую в на́ше существо́, / вси от А́нны рожде́нную Тя пе́сньми почита́ем.

Троичен: Три Безнача́льна сла́влю, / Три Свя́та пою́, / Три Соприсносу́щна в Существе́ Еди́ном пропове́дую: / Еди́н бо во Отце́, и Сы́не, и Ду́се славосло́вится Бог.

Богородичен: Кто ви́де Отроча́, Его́же не все́я Оте́ц, млеко́м пита́емое? Или́ где ви́дена бысть Де́ва Ма́ти? / И́стинно па́че ума́ обоя́, Богороди́тельнице Чи́стая.

Катавасия: Крест начерта́в, Моисе́й / впря́мо жезло́м Чермно́е пресече́, / Изра́илю пешеходя́щу; / то́же обра́тно фарао́новым колесни́цам, / уда́рив, совокупи́, / вопреки́ написа́в непобеди́мое ору́жие. / Тем Христу́ пои́м, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Песнь 3

Ирмос: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди, / Дре́вом умерщвле́й грех, / и страх Твой всади́ / в сердца́ нас, пою́щих Тя.

Непоро́чно Бо́гу пожи́вшии, / всех роди́сте Спасе́ние, / богому́дрии роди́теле / Зижди́теля Ро́ждшия и Бо́га на́шего.

Всем жизнь источа́яй Госпо́дь / от непло́дове произведе́ Де́ву, / в Ню́же всели́тися изво́ли, / и по Рождестве́ сохрани́в нетле́нну.

А́ннин плод, Мари́ю, днесь, / Грозд ро́ждшую живоно́сный, / я́ко Богоро́дицу воспои́м, / Предста́тельницу же всех, и Помо́щницу.

Ин

Ирмос: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде, / вознесе́ся рог мой в Бо́зе мое́м, / разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́, / возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Воспита́вшися во Свята́я Святы́х, / Де́во Пречи́стая Богоро́дице, / вы́шши яви́лася еси́ тва́ри, / Зижди́теля пло́тию поро́ждши.

Благослове́нно чре́во твое́, целому́дренная А́нно, / плод бо израсти́ла еси́ де́вства, / Ю́же безсе́менно Пита́теля тва́ри ро́ждшую / и Изба́вителя Иису́са.

Тя блажи́т, Присноде́во, вся тварь, / от А́нны днесь ро́ждшуюся, / от ко́рене Иессе́ева жезл, / пречи́ст цвет, Христа́, израсти́вшую.

Тя вы́шшую всея́ тва́ри, Богоро́дице, / показу́я, Чи́стая, Сын Твой, / е́же от А́нны вели́чит Твое́ рождество́ / и всех весели́т днесь.

Троичен: Тебе́ покланя́емся, О́тче, Безнача́льне Существо́м, / пое́м Безле́тнаго Сына Твоего / и чтем Соприсносу́щнаго Ду́ха Твоего́, / я́ко Еди́наго Тро́е естество́м Бо́га.

Богородичен: Светода́вца и Нача́льника жи́зни челове́ческия ро́ждшая, Чи́стая Богоро́дице, / яви́лася еси́ сокро́вище жи́зни на́шея / и дверь непристу́пнаго Све́та.

Катавасия: Жезл во о́браз та́йны прие́млется, / прозябе́нием бо предразсужда́ет свяще́нника; / неплодя́щей же пре́жде Це́ркви, / ны́не процвете́ Дре́во Креста́, / в держа́ву и утвержде́ние.

Седален, глас 4.

Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

Де́ва Мари́я и Богоро́дица и́стинно, / я́ко о́блак све́та, днесь возсия́ нам / и от пра́ведных предгряде́т в сла́ву на́шу. / Не ктому́ Ада́м осужда́ется, / и Е́ва от уз свободи́ся, / и сего́ ра́ди зове́м, вопию́ще со дерзнове́нием еди́ней Чи́стей: / ра́дость возвеща́ет рождество́ Твое́ всей вселе́нней.

Слава, и ныне, тойже.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, / слух Твоего́ смотре́ния / и просла́вих Тя, / Еди́не Человеколю́бче.

Воспева́ем Тя, Го́споди, / ве́рным спаси́тельное приста́нище пода́вшаго всем, / Тебе́ Ро́ждшую.

Тя, Богоневе́сто, / похвалу́ всем Христо́с яви́ и держа́ву / пою́щим ве́рно Твое́ та́инство.

Неискусобра́чная Влады́чице, / Твои́ми моли́твами избавля́еми прегреше́ний, / благоразу́мно вси Тя ублажа́ем.

Ин

Ирмос: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма / прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́, / тем и вопия́ше: от ю́га прии́дет Бог. / Сла́ва си́ле Твое́й, / сла́ва снизхожде́нию Твоему́.

Патриа́рх Иа́ков, прови́дев, Спа́се, вели́чия я́сно строе́ния Твоего́, / вопия́ше Ду́хом, ко Иу́де глаго́ля та́йно: / от ле́торасли возше́л еси́, Сы́не мой, / возвеща́я Тя от Де́вы Бо́га.

Ны́не жезл Ааро́нов, от ко́рене Дави́дова прозя́бший, / ны́не Де́ва Чи́стая происхо́дит, / и сликовству́ет Не́бо и земля́, и вся оте́чествия язы́ков, / и А́нна и Иоаки́м та́инственно.

Ны́не да весели́тся Не́бо, да ра́дуется же земля́, и да лику́ет Иоаки́м и Дави́д: / ов у́бо я́ко роди́тель Твой, и́стинно ро́ждшия Бо́га, / ов же я́ко пра́отец Твой, / пропове́дая Твоя́ вели́чествия, Чи́стая.

Сра́дуется Тебе́ днесь, богому́дренная А́нно, вселе́нная: / Изба́вителя бо тоя́ Ма́терь процвела́ еси́, / Ю́же от ко́рене прозя́бшую Дави́дова, / жезл си́лы, нам нося́щую Цвет, Христа́.

Троичен: Сла́влю Безнача́льна Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, / Единосу́щную Тро́ицу Несозда́нную, / Е́йже предстоя́т Серафи́ми благогове́йно, зовуще: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же.

Богородичен: Пребезнача́льное Нача́ло нача́ло прие́млет из Тебе́, Богороди́тельнице, плотски́м вре́менем / и пребыва́ет собезнача́льно и вопло́щься Сло́во О́тчее и Ду́ху соприсносу́щное, / сохраня́я Боже́ственное досто́инство.

Катавасия: Услы́шах, Го́споди, / смотре́ния Твоего́ та́инство, / разуме́х дела́ Твоя́ / и просла́вих Твое́ Божество́.

Песнь 5

Ирмос: Сеннопи́санный мрак гада́ний разори́в / и ве́рных прибы́тием и́стины, / Богоотрокови́цею, озари́в сердца́, / и нас све́том Твои́м, Христе́, наста́ви.

Воспои́м, лю́дие, всех вину́ / су́щаго по нам бы́ти Вино́внаго: / Ея́же о́бразу ра́довахуся сподобля́еми проро́цы, / явле́нное спасе́ние от Тоя́ плодя́ще.

От су́ха прозябе́ние жезла́ иере́ева / Изра́илю показа́ проразсужде́ние, / и ны́не све́тлость прозя́бших пресла́вно све́тит, / от непло́дове всесла́вное рожде́ние.

Ин

Ирмос: Го́споди Бо́же наш / мир даждь нам, / Го́споди Бо́же наш, стяжи́ ны, / Го́споди, ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы, / И́мя Твое́ имену́ем.

Пречи́стое Твое́ рождество́, Де́ва Непоро́чная, несказа́нное, / и зача́тие неизглаго́ланно, и рожде́ние Твое́, / Неве́сто неневе́стная, / Бог бо бе, весь в мя облеки́йся.

Днесь да веселя́тся а́нгельстии чи́ни, / пе́сньми да лику́ют су́щии из Ада́ма: / роди́ся бо жезл, Цвет возрасти́вший, Христа, / Еди́наго Изба́вителя на́шего.

Днесь Е́ва разреша́ется осужде́ния, / разреша́ется же и непло́дство, / и Ада́м дре́вния кля́твы о рождестве́ Твое́м, / Тобо́ю бо от тли изба́вихомся.

Сла́ва Тебе́, Просла́вльшему непло́дную днесь: / роди́ бо жезл присноцвету́щий от обеща́ния, / от него́же прозябе́ Христо́с, / Цвет жи́зни на́шея.

Троичен: Сла́ва Тебе́, О́тче Святы́й, Бо́же Нерожде́нне; / сла́ва Тебе́, Сы́не Безле́тне, Единоро́дне; / сла́ва Тебе́, Ду́ше Боже́ственный и Сопресто́льный, / от Отца́ происходя́й и в Сы́не пребыва́яй.

Богородичен: Бысть чре́во Твое́ Со́лнца носи́ло, / пребы́сть чистота́ Твоя́, я́коже пре́жде, невреди́ма, Де́во, / Христо́с бо Со́лнце, / я́ко от черто́га жени́х, яви́ся из Тебе́.

Катавасия: О треблаже́нное Дре́во, / на не́мже распя́ся Христо́с, Царь и Госпо́дь, / И́мже паде́ дре́вом прельсти́вый, / тобо́ю прельсти́вся, / Бо́гу пригвозди́вшуся Пло́тию, / подаю́щему мир душа́м на́шим.

Песнь 6

Ирмос: Ко Го́споду от ки́та Ио́на возопи́: / Ты мя возведи́ из глубины́ а́да, молю́ся, / да я́ко Изба́вителю, во гла́се хвале́ния, / и́стины же ду́хом пожру́ Тебе́.

Ко Го́споду в ско́рби непло́дства возопи́ша / Богома́тере богому́дрии роди́тели / и Сию́ в ро́ды родо́в роди́ша, / на о́бщее спасе́ние и похвалу́.

Прия́ша Небе́сный дар от Бо́га досто́ин / Богома́тере богому́дрии роди́тели, / саме́х Херуви́мов превы́шшее носи́ло, / Сло́ва и Зижди́теля Роди́тельницу.

Ин

Ирмос: Яко во́ды морски́я, Человеколю́бче, / волна́ми жите́йскими обурева́юся, / те́мже, я́ко Ио́на, та́ко вопию́ Ти: / возведи́ от тли живо́т мой, / Благоутро́бне Го́споди.

Святу́ю Святы́х су́щу, / целому́дреннии роди́тели Твои́, Чи́стая, / возложи́ша Тя в хра́ме Госпо́дни воспита́тися че́стно / и угото́ватися в Ма́терь Ему́.

Непло́ды и ма́тери, лику́йте, / дерза́йте и игра́йте, безча́дныя: / безча́дна бо непло́ды Богоро́дицу прозяба́ет, / Я́же изба́вит от боле́зней Е́ву и кля́твы Ада́ма.

Слы́шу Дави́да, пою́ща Тебе́: / приведу́тся де́вы во след Тебе́, / приведу́тся в храм Царе́в. / И с ним Тя и аз, Дщерь Царе́ву, воспева́ю.

Пое́м свято́е Твое́ рождество́, / чтим и непоро́чное зача́тие Твое́, / Неве́сто Богозва́нная и Де́во; / сла́вят же с на́ми А́нгелов чи́ни и святы́х ду́ши.

Троичен: В Тебе́ Тро́ическое та́инство пое́тся и сла́вится, Чи́стая: / Оте́ц бо благоволи́, / и Сло́во всели́ся в Тя, / и Боже́ственный Дух Тебе́ осени́.

Богородичен: Злата́я кади́льница была́ еси́, / Огнь бо во утро́бе Твое́й всели́ся, Сло́во от Ду́ха Свя́та, / и челове́ческим зра́ком в Тебе́ ви́деся, / Богороди́тельнице Чи́стая.

Катавасия: Во́днаго зве́ря во утро́бе / дла́ни Ио́на крестови́дно распросте́р, / спаси́тельную Страсть прообража́ше я́ве. / Тем, тридне́вен изше́д, / преми́рное Воскресе́ние прописа́ше / Пло́тию пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га / и тридне́вным Воскресе́нием мир просве́щшаго.

Кондак, глас 4:

Иоаки́м и А́нна поноше́ния безча́дства / и Ада́м и Éва от тли сме́ртныя свободи́стася, Пречи́стая, / во святе́м рождестве́ Твое́м. / То пра́зднуют и лю́дие Твои́, / вины́ прегреше́ний изба́вльшеся, / внегда́ зва́ти Ти: / непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Икос:

Моли́тва ку́пно и воздыха́ние непло́дства и безча́дства Иоаки́ма же и А́нны благоприя́тное / и во у́ши Госпо́дни вни́де, и прозябе́ плод живоно́сен ми́ру. / Ов бо моли́тву на горе́ творя́ше, о́ва же в саде́ поноше́ние ноша́ше, / но с ра́достию непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Песнь 7

Ирмос: Купина́ в горе́ огненеопа́льная и росоно́сная пещь халде́йская / я́ве предписа́ Тя, Богоневе́сто, / Боже́ственный бо невеще́ственный в веще́ственнем чре́ве Огнь неопа́льно прия́ла еси́. / Те́мже из Тебе́ Ро́ждшемуся пое́м: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Твое́ в веще́ственных явле́ниих / законополо́жник возбрани́ся разуме́ти / и вели́кое, Пречи́стая, та́инство, / не му́дрствовати земноре́вностная обра́зно наказу́емь иногда́. / Те́мже, уди́влься чудеси́, глаго́лаше: / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Го́ру и дверь Небе́сную и мы́сленную Тя ле́ствицу / боголе́пно лик боже́ственный пронарече́, / от Тебе́ бо Ка́мень отсече́ся не рука́ми му́жескими, / и дверь, Е́юже про́йде Госпо́дь, И́же чуде́с Бог оте́ц на́ших.

Ин

Ирмос: Халде́йская пещь, огне́м распала́емая, / ороша́шеся Ду́хом, / Бо́жиим предстоя́нием, / о́троцы поя́ху: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Пра́зднуем, Чи́стая, / и ве́рно покланя́емся свято́му Твоему́ Рождеству́, / пою́ще Сы́на Твоего́, / И́мже изба́вихомся дре́вняго Ада́мова ны́не осужде́ния.

Ны́не А́нна весели́тся и вопие́т, хва́лящися: / непло́ды су́щи, роди́х Бо́жию Ма́терь, / Ея́же ра́ди осужде́ние Е́вино разреши́ся / и я́же в печа́лех боле́знь.

Ада́м свободи́ся, и Е́ва лику́ет, / и вопию́т ду́хом к Тебе́, Богоро́дице: / Тобо́ю изба́вихомся перворо́дныя кля́твы, / я́вльшуся Христу́.

О чре́во, вмести́вшее Бо́жие селе́ние́ / О утро́бо, носи́вшая Небе́с ши́ршую, престо́л святы́й, / мы́сленный киво́т свяще́ния́

Троичен: Отца́ просла́вим, Сы́на и Ду́ха, / во Еди́нстве Божества́, / Тро́ицу Пресвяту́ю, Неразде́льную, Несозда́нную, / и Соприсносу́щную, и Единосу́щную.

Богородичен: Ты Бо́га еди́на родила́ еси́, Де́во, пресла́вно, / Ты естество́ обнови́ла еси́ Рождество́м Твои́м, Мари́е, / Ты Е́ву разреши́ла еси́ перворо́дныя кля́твы, / Богороди́тельнице Чи́стая.

Катавасия: Безу́мное веле́ние мучи́теля злочести́ваго / лю́ди поколеба́, / ды́шущее преще́ние и злохуле́ние богоме́рзкое; / оба́че три о́троки не устраши́ я́рость зве́рская, / ни огнь снеда́яй, / но противоды́шущу росоно́сному Ду́ху, / со огне́м су́ще, поя́ху: / Препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: В пещи́ о́трочестей прообрази́л еси́ иногда́ Твою́ Ма́терь, Го́споди, / о́браз же Сия́ из огня́ изыма́ше неопа́льно входя́щия, / Ю́же пое́м, я́вльшуюся Тобо́ю конце́м днесь, / и превозно́сим во вся ве́ки.

Я́же к Бо́гу на́шего примире́ния предопределе́нная ски́ния / е́же бы́ти ны́не начина́ет, / иму́щи роди́ти Сло́ва, нам дебельство́м Пло́ти я́вльшася, / Его́же пое́м, из не су́щих во е́же бы́ти Тем прие́мшии, / и превозно́сим во вся ве́ки.

Непло́дства преложе́ние мирско́е благи́х разреши́ непло́дство / и я́сно чу́до Христа́ показа́, к земны́м прише́дша, / Его́же пое́м, из не су́щих во е́же бы́ти Тем прие́мшии, / и превозно́сим во вся ве́ки.

Ин

Ирмос: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, / полага́яй мо́рю преде́л песо́к и содержа́й вся, / Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́, / Тебе́ прино́сит песнь вся тварь, / я́ко Соде́телю всех во ве́ки.

Сотвори́вый пресла́вная непло́дней утро́бе, / отве́рзый А́нны неражда́ющая ложесна́ и плод ей дав, / Ты, Бо́же Святы́й, Ты, Сы́не Де́вы, / Ты от Сея́ Плоть прия́л еси́, / присноцвету́щия Де́вы и Богоро́дицы.

Затворя́яй бе́здну и отверза́яй ю, / вознося́й во́ду во о́блацех и дая́й дождь, / Ты, да́вый, Го́споди, от непло́днаго ко́рене / прозя́бнути А́нны святы́я пречи́ст плод / и роди́ти Богоро́дицу.

Де́лателю мы́слей на́ших / и Насади́телю душ на́ших, / Ты, непло́дную зе́млю благопло́дну показа́вый, / Ты дре́вле суху́ю родови́ту, благокла́сну, бразду́ плодоно́сну соде́лал еси́ А́нну святу́ю, / пречи́ст плод израсти́ти, Богоро́дицу.

Прииди́те, вси у́зрим, / яко от черто́га ма́ла, Бо́жий град, ны́не ражда́емый, / и́же от две́ри утро́бныя исхо́д иму́щую, / вход же не ве́дущу обще́ния: / Еди́н Бог Зижди́тель Се́ю про́йде стезе́ю стра́нною.

Троичен: О Тро́ице Пресу́щная, Еди́нице Собезнача́льная́ / Тя пое́т и трепе́щет мно́жество А́нгел, / Не́бо и земля́ и бе́здны ужаса́ются, / челове́цы благословя́т, огнь рабо́тает, / вся послу́шают Тебе́, Тро́ице Свята́я, со стра́хом, я́же в тва́ри.

Богородичен: О нове́йшаго слы́шания: Бог Сын Жены́́ / О безсе́меннаго Рождества́́ Безму́жныя Ма́ти и рожде́нное Боѓ / О ужа́снаго виде́ния́ О зача́тия стра́ннаго Де́вы́ О несказа́ннаго Рождества́́ / И́стинно па́че ума́ вся и виде́ния.

Катавасия: Благослови́те, о́троцы, / Тро́ицы равночи́сленнии, / Соде́теля Отца́ Бо́га, / по́йте снизше́дшее Сло́во, / и огнь в ро́су претво́ршее, / и превозноси́те всем жизнь подава́ющаго / Ду́ха Всесвята́го во ве́ки.

На 9–й песни Честнейшую: не поем, прежде же ирмоса и тропарей, припев сей поем:

Велича́й, душе́ моя́, / пресла́вное рождество́ Бо́жия Ма́тере.

Песнь 9

Ирмос: Я́же пре́жде Со́лнца Свети́льника Бо́га возсия́вшаго, / пло́тски к нам прише́дшаго, / из боку́ Деви́чу неизрече́нно воплоти́вшая, / Благослове́нная Всечи́стая, / Тя, Богоро́дице, велича́ем.

И́же непокори́вым лю́дем из ка́мене источи́в во́ду, / благопокори́вым же язы́ком да́рует от чресл непло́дных плод на весе́лие нам, / Тя, Богома́ти Пречи́стая, / Ю́же досто́йно велича́ем.

Напра́снаго дре́вняго Отъя́тельницу осужде́ния и прама́тере исправле́ние, / Ю́же ро́да к Бо́гу вину́ присвое́ния, к Зижди́телю мост, / Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Другий припев: Велича́й, душе́ моя́, / от непло́дове ро́ждшуюся Де́ву Мари́ю.

Ин

Ирмос: Чу́жде ма́терем де́вство, / и стра́нно де́вам деторожде́ние; / на Тебе́, Богоро́дице, / обоя́ устро́ишася. / Тем Тя, вся племена́ земна́я, / непреста́нно велича́ем.

Досто́йное, Богома́ти, / Твоея́ чистоты́ рождество́ насле́довала еси́ чрез обеща́ние: / иногда́ бо непло́дней богопрозябе́н плод вдала́ся еси́. / Тем Тя, вся племена́ земна́я, непреста́нно велича́ем.

Испо́лнися вопию́щаго проро́чество, / глаго́лет бо: возста́влю ски́нию па́дшую свяще́ннаго Дави́да, / в Тебе́, Чи́стая, прообрази́вшуюся, / Ея́же ра́ди всех челове́ков персть в Те́ло созда́ся Бо́жие.

Пелена́м покланя́емся Твои́м, Богоро́дице, / сла́вим Да́вшаго плод пре́жде непло́дней / и Отве́рзшаго ложесна́ неражда́ющей пресла́вно. / Твори́т бо вся, ели́ка хо́щет, Бог сый самовла́стен.

Я́ко дар Тебе́, Богоро́дице, песнопе́ние, от А́нны ро́ждшейся, ве́рно дароно́сим: / ма́тери Ма́терь, де́вы же Де́ву еди́ну, / славосло́вяще, покланя́емся Тебе́, пое́м и сла́вим.

Троичен: Чу́жде есть беззако́нным сла́вити Безнача́льную Тро́ицу, / Отца́, и Сы́на же, и Свята́го Ду́ха, / несозда́нное Вседержа́вство, / Е́юже мир весь содержи́тся ма́нием держа́вы Ея́.

Богородичен: Вмести́ла еси́ во утро́бе Твое́й, Де́во Ма́ти, Еди́наго от Тро́ицы, Христа́ Царя́, / Его́же пое́т вся тварь и трепе́щут вы́шнии чи́ни: / Того́ моли́, Всечи́стая, спасти́ся душа́м на́шим.

Катавасия с припевы праздника: Та́ин еси́, Богоро́дице, рай, / невозде́ланно возрасти́вший Христа́, / И́мже кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во. / Тем, ны́не возноси́му, / покланя́ющеся ему́, Тя велича́ем.

И другий: Сне́дию дре́ва ро́ду прибы́вшая смерть / Кресто́м упраздни́ся днесь, / и́бо прама́терняя всеро́дная кля́тва разруши́ся / прозябе́нием Чи́стыя Богома́тере, / Ю́же вся Си́лы Небе́сныя велича́ют.

Светилен:

От непло́дныя днесь А́нны цвет произы́де, Богоро́дица, / вся благово́ния Боже́ственнаго исполня́ющи концы́ ми́ра / и ра́дости всю наполня́ющи тварь, / Ю́же пою́ще, досто́йно восхваля́ем, / я́ко су́щу земноро́дных превы́шшую. (2)

Слава, и ныне:

Ада́ме, обнови́ся, и Е́ва, возвели́чися, / проро́цы, со апо́столы лику́йте и пра́ведными, / о́бщая бо ра́дость возсия́, А́нгелов же и челове́ков / от пра́ведных днесь Иоаки́ма и А́нны, Богоро́дица Мари́я.

На хвалитех стихиры, на 4, глас 1.

Подобен: О, ди́внаго чудесе́:

О, ди́внаго чудесе́́ / Исто́чник Жи́зни / от непло́дныя ражда́ется, / и благода́ть плодороди́ти све́тло начина́ется, / весели́ся, Иоаки́ме, / Богоро́дицы быв роди́тель: / несть ин, я́коже ты, / земноро́дных роди́телей, богоприя́тне: / боговмести́мая бо Oтрокови́ца, / Бо́жие селе́ние, пресвята́я гора́ / тобо́ю нам дарова́ся. (2)

О, ди́внаго чудесе́́ / От непло́дове плод возсия́ / манове́нием всех Соде́теля и Вседержи́теля, / до́блественно мирско́е благи́х разреши́ непло́дство. / Ма́тeри с ма́терию Богоро́дичною лику́йте, зову́ще: / Обра́дованная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь, / подая́й ми́ру Тобо́ю ве́лию ми́лость.

Столп целому́дрия одушевле́н / и све́тлое прия́телище, блиста́ющееся благода́тию, / А́нна благосла́вная я́вльшися, / породи́ забра́ло вои́стинну де́вства, / Боже́ственное процвете́ние: / Я́же всем де́вствeнным / и де́вства жела́ющим дарова́ние, / де́вства добро́ту я́ве подаю́щую, / и да́рующую всем ве́рным ве́лию ми́лость.

Слава, и ныне, глас 6. Самогласен:

Сей день Госпо́день, / ра́дуйтеся, лю́дие: / се бо Све́та черто́г / и кни́га Сло́ва Живо́тнаго / из утро́бы произы́де, / и Я́же к восто́ком дверь, ро́ждшися, / ожида́ет вхо́да Святи́теля вели́каго, / eди́на и Eди́наго вводя́щи Христа́ во вселе́нную, / во спасе́ние душ на́ших.

Славословие великое.

По Трисвятом тропарь праздника единожды и ектении.

Отпуст:

Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, святы́х пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Знаменуются же братия от иерея святым елеем, и поем стихиру самогласну праздника, юже хощет екклисиарх.


НА ЛИТУРГИИ

Блаженны от канона 2–го гласа, песнь 3–я, на 4, и 8–го гласа, песнь 6–я, на 4. По входе тропарь праздника. Сла́ва, и ны́не, кондак.

Прокимен, песнь Богородицы, глас 3:

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, / и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

Стих: Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, се бо, отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Апостол к Филипписием, зачало 240:

Бра́тие, сие́ да му́дрствуется в вас, е́же и во Христе́ Иису́се. И́же во о́бразе Бо́жии сы́й, не восхище́нием непщева́ бы́ти ра́вен Бо́гу. Но Себе́ ума́лил, зрак раба́ прии́м, в подо́бии челове́честем быв, и о́бразом обре́теся я́коже челове́к. Смири́л Себе́, послушли́в быв да́же до сме́рти, сме́рти же кре́стныя. Те́мже и Бог Его́ превознесе́, и дарова́ Ему́ и́мя, е́же па́че вся́каго и́мене. Да о и́мени Иису́сове вся́ко коле́но поклони́тся Небе́сных, и земны́х, и преиспо́дних. И всяк язы́к испове́сть, я́ко Госпо́дь Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́.

Аллилуия, глас 8:

Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ ухо Твое́.

Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии.

Евангелие Луки, зачало 54:

Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в весь не́кую: жена́ же не́кая и́менем Ма́рфа прия́т Его́ в дом свой. И сестра́ ей бе нарица́емая Мари́я, я́же и се́дши при ногу́ Иису́сову, слы́шаше сло́во Его́. Ма́рфа же мо́лвяше о мно́зе слу́жбе, ста́вши же рече́: Го́споди, не бреже́ши ли, я́ко сестра́ моя́ еди́ну мя оста́ви служи́ти; рцы убо ей, да ми помо́жет. Отвеща́в же Иису́с, рече́ ей: Ма́рфо, Ма́рфо, пече́шися и мо́лвиши о мно́зе. Еди́но же есть на потре́бу. Мари́я же благу́ю часть избра́, я́же не оты́мется от нея́. Бысть же егда́ глаго́лаше сия́, воздви́гши не́кая жена́ глас от наро́да, рече́ Ему́: блаже́но чре́во носи́вшее Тя, и сосца́, яже еси́ ссал. Он же рече́: те́мже у́бо блаже́ни слы́шащии сло́во Бо́жие, и храня́щии е.

Вместо Достойно: поем ирмос: Чу́жде ма́терем де́вство: и до отдания, с припевом праздника. Причастен: Ча́шу спасе́ния прииму́, и и́мя Госпо́дне призову́.

Бывает же на трапезе утешение братии, довольно же и духовно.

ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА

14 сентября

НА МАЛЕЙ ВЕЧЕРНИ

Стихиры, глас 1.

Подобен: Небе́сных чино́в:

Крест возно́сится, и де́мони прогоня́ются, / разбо́йник Еде́ма у́бо врата́ отверза́ет, / смерть умерщвля́ется и ны́не пуста́ яви́ся, / Христо́с велича́ется. / Тем весели́теся, вси земноро́днии, / кля́тва разруши́ся. (2)

Прииди́те, боголюби́вии вси, / Крест честны́й возноси́мый ви́дяще, / возвели́чим ку́пно и сла́ву дади́м / Еди́ному Изба́вителю и Бо́гу, взыва́юще: / Распны́йся на Дре́ве кре́стнем, / не пре́зри моля́щихся нас.

Го́ресть дре́вле ослажда́я, Моисе́й / изба́ви Изра́иля, / о́бразом Крест пропису́я, / мы же, сего́ вси боже́ственно, ве́рнии, / та́инственно вообража́юще в сердца́х на́ших всегда́, / спаса́емся держа́вою его́.

Слава, и ныне, глас 6. Самогласен:

Днесь сад живо́тный / от земны́х незаходи́мых недр происхо́дит, / на нем пригвожде́ннаго Христа́ известву́ет Воскресе́ние / и, воздвиза́емый рука́ми свяще́нническими, / Того́ на Небеса́ возвеща́ет возноше́ние, / и́мже на́ше смеше́ние от е́же на зе́млю паде́ния / на Небесе́х жи́тельствует. / Те́мже благода́рственне возопии́м: / Го́споди, вознесы́йся на нем и тем совозне́с нас, / Небе́сныя Твоея́ ра́дости сподо́би, / я́ко Человеколю́бец.

Прокимен дне. И Сподо́би, Го́споди:

На стиховне стихиры, глас 2:

Подобен: До́ме Евфра́фов:

Водо́ю боготво́рною / и Кро́вию Твое́ю, Сло́ве, / све́тло Це́рковь украша́ется, / я́ко неве́ста, / Креста́ сла́ву пою́щи.

Стих: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего / и поклоня́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то есть.

Копие́ со Кресто́м, / гво́зди и ина́я, / и́миже живоно́сное / Христо́во пригвозди́ся Те́ло, / вознося́ще, поклони́мся.

Стих: Бог же, Царь наш пре́жде ве́ка, / соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

Егда́ Амали́ка Моисе́й побежда́ше, / на высоту́ ру́це име́я / крестоявле́нно, / образова́ше Христо́ву Страсть пречи́стую.

Слава, и ныне, глас 6:

Днесь Дре́во яви́ся, / днесь род евре́йский поги́бе, / днесь ве́рными цари́ ве́ра явля́ется, / и Ада́м дре́ва ра́ди испаде́, / и па́ки Дре́вом де́мони вострепета́ша: / Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́.

Тропарь зри на велицей вечерни.

По отпущении же малыя вечерни:

Входит екклисиарх со иереем и диаконом и параекклисиархом в жертвенник со свещами, и облачится иерей и диакон; и, кадив честный Крест, глаголет: Благослови́, Влады́ко. Иерей: Благослове́н Бог наш: Таже Трисвятое и по О́тче наш: Тропарь Креста: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́: Сла́ва, и ны́не, кондак. И взимает иерей честный Крест с блюдом на главу, и вносит его во святый олтарь, предыдущим же пред ним со двема лампадама, и полагает честный Крест на святей трапезе на Евангельстем месте, и вжигают пред ним свещу на всю нощь, а Евангелие поставляет на Горнее место.

Подобает ведати:

Яко аще случится праздник сей в Неделю, ничтоже поется воскресно, ни стихиры воскресны, ниже непорочны, ни степенна гласа, ни Евангелие воскресно чтется: точию Воскресе́ние Христо́во: глаголем; не поется же и Свят Госпо́дь Бог: но поем всю службу праздника.

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

Аще в субботу вечера, поем Блаже́н муж: кафисму всю.

Аще же в Неделю вечера, поем Блаже́н муж: ́-й антифон.

Аще ли во иный день, Блаже́н муж: не поем, но по предначинательнем псалме поем: Го́споди, воззва́х: на глас 6. И поем стихиры, глас 6.

Подобен: Все отло́жше:

Крест воздвиза́емь / на нем Вознесе́ннаго Страсть пречи́стую / пе́ти повелева́ет тва́ри всей. / На том бо уби́в нас уби́вшаго, / умерщвлéнныя оживи́л eсть, / и удобри́, и на Небесе́х жи́ти сподо́би, я́ко Милосе́рд, / премно́жеством бла́гости. / Тем, ра́дующеся, вознесе́м и́мя Eго́ / и Того́ возвели́чим кра́йнее снизхожде́ние. (3)

Моисе́й предобрази́ тя, / ру́ки просте́р на высоту́, / и побежда́ше Амали́ка мучи́теля, / Кре́сте честны́й, / ве́рных похвало́, / страда́льцев утвержде́ние, / апо́столов удобре́ние, / пра́ведных побо́рниче, / всех преподо́бных спаси́телю. Тем, тя воздвиза́ема зря́щи, тварь весели́тся / и торжеству́ет, сла́вящи Христа́, / тобо́ю разстоя́щая собра́вшаго кра́йнею бла́гостию. (3)

Кре́сте пречестны́й, / eго́же обстоя́т чи́ни а́нгельстии, веселя́щеся, / днесь воздвиза́емь, / Боже́ственным манове́нием возно́сиши вся / окраде́нием сне́ди отгна́нныя / и в смерть попо́лзшияся. / Те́мже тя сердцы́ и устна́ми, ве́рнии, лобыза́юще, / свяще́ние почерпа́ем, / возноси́те, вопию́ще, Христа́, Преблага́го Бо́га, / и Того́ покланя́йтеся Боже́ственному подно́жию. (2)

Слава, и ныне, глас 2:

Прииди́те, вси язы́цы, / благослове́нному Дре́ву поклони́мся, / и́мже бысть ве́чная пра́вда: / пра́oтца бо Ада́ма прельсти́вый дре́вом / Кресто́м прельща́ется / и па́дает, низве́ржен, паде́нием стра́нным, / мучи́тельством одержа́вый ца́рское зда́ние; / Кро́вию Бо́жиею яд зми́ев отмыва́ется, / и кля́тва разруши́ся осужде́ния пра́веднаго, / непра́ведным судо́м Пра́веднику осужде́ну бы́вшу; / Дре́вом бо подоба́ше дре́во исцели́ти / и Стра́стию Безстра́стнаго, я́же на Дре́ве, / разреши́ти стра́сти осужде́ннаго. / Но сла́ва, Христе́ Царю́, / éже о нас Твоему́ му́дрому смотре́нию, / и́мже спасл eси́ всех, / я́ко Благ и человеколю́бец.

Вход. Прокимен дне.

Аще случится праздник сей в субботу, в пяток вечера прокимен дне оставляется и поется прокимен великий, глас 7: Бог наш на Небеси́ и на земли́ / вся, ели́ка восхоте́, сотвори́. Понеже в субботу вечера поется прокимен: Госпо́дь воцари́ся:

И чтения.

Исхо́да чте́ние (глава 15):

Поя́т Моисе́й сы́ны Изра́илевы от мо́ря Чермна́го и веде́ ты́я в пусты́ню Сур, и идя́ху три дни в пусты́ни, и не обрета́ху воды́, да бы́ша пи́ли. Приидо́ша же в Ме́рру и не можа́ху пи́ти воды́ из Ме́рры, горька́ бо бе; сего́ ра́ди нарече́ся и́мя ме́сту тому́: го́ресть. И ропта́ху лю́дие на Моисе́я, глаго́люще: что пие́м? Возопи́ же Моисе́й ко Го́споду, и показа́ ему́ Госпо́дь дре́во, и вложи́ то́е в во́ду, и сладка́ бысть вода́; та́мо положи́ ему́ Бог оправда́ния и суды́. И та́мо искуша́ше его́ и рече́: А́ще слу́хом услы́шиши глас Го́спода Бо́га твоего́, и уго́дная пред Ним сотвори́ши, и внуши́ши за́поведи Его́, и сохрани́ши вся оправда́ния Его́, вся́ку боле́знь, ю́же наведо́х еги́птяном, не наведу́ на тя. Аз бо есмь Госпо́дь, исцеля́яй тя. И приидо́ша во Ели́м, и бя́ху та́мо двана́десять исто́чников вод, и се́дмьдесят сте́блий фи́никовых, и ополчи́шася та́мо при вода́х. И воздвиго́шася от Ели́ма, и прии́де весь сонм сыно́в Изра́илевых в пусты́ню Син, я́же есть ме́жду Ели́мом и между́ Си́ною.

При́тчей чте́ние (глава 3):

Сы́не, не пренебрега́й наказа́ния Госпо́дня, ниже́ ослабева́й, от Него́ облича́емый. Его́же бо лю́бит Госпо́дь, наказу́ет, бие́т же вся́каго сы́на, его́же прие́млет. Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных, не сопротивля́ется Ей ничто́же лука́вое, благоразу́мна есть всем лю́бящим Ю, вся́кое же честно́е недосто́йно Ея́ есть. Долгота́ бо жития́, и ле́та жи́зни в десни́це Ея́. В шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва, из уст Ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Путие́ Ея́, путие́ добры́, и вся стези́ Ея́ с ми́ром. Дре́во живота́ есть всем держа́щимся Ея́ и восклоня́ющимся на Ню, я́ко на Го́спода, тверда́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 60):

Сия́ глаго́лет Госпо́дь: отве́рзутся врата́ твоя́, Иерусали́ме, вы́ну день и нощь и не затворя́тся, е́же ввести́ к тебе́ си́лу язы́ков и цари́ их ведо́мыя. Язы́цы бо и ца́рие, и́же тебе́ не порабо́тают, поги́бнут, и язы́цы запусте́нием запусте́ют. И сла́ва Лива́нова к тебе́ прии́дет, в кипари́се, и пе́вке и ке́дре вку́пе, просла́вити ме́сто свято́е Мое́, и ме́сто ног Мои́х просла́влю. И по́йдут к тебе́, боя́щеся, сы́нове смири́вших тя и прогне́вавших тя и покло́нятся следо́м ног твои́х вси прогне́вавшии тя, и нарече́шися град Госпо́день, Сио́н Свята́го Изра́илева, за е́же бы́ти тебе́ оста́влену и возненави́дену, и не бе помога́яй тебе́. И положу́ тя в ра́дость ве́чную, весе́лие родо́м родо́в. И иссе́ши млеко́ язы́ков, и бога́тство царе́й сне́си, и разуме́еши, я́ко Аз Госпо́дь, спаса́яй тя и избавля́яй тя, Бог Изра́илев.

На литии стихиры самогласны, глас 1.

Андрея Иерусалимскаго:

Днесь я́ко вои́стину / святовеща́нный глаго́л Дави́дов коне́ц прия́т: / се бо я́ве пречи́стых ног Твои́х покланя́емся подно́жию / и, на сень крилу́ Твоéю наде́ющеся, / Всеще́дрый, вопие́м Ти: / да зна́менуется на нас свет Лица́ Твоего́. / Правосла́вных люде́й Твои́х рог вознеси́ / честна́го Креста́ Твоего́ воздви́жением, / Христе́ Многоми́лостиве.

Насажде́нное в кра́ниеве ме́сте Дре́во су́щаго живота́, / на не́мже соде́ла спасе́ние Преве́чный Царь посреде́ земли́, / возноси́мо днесь, освяща́ет ми́ра концы́, / и обновля́ется Воскресе́ния дом. / Ра́дуются А́нгели на Небеси́, / и веселя́тся челове́цы на земли́, / Дави́дски вопию́ще и глаго́люще: / возноси́те Го́спода Бо́га на́шего / и поклоня́йтеся подно́жию но́гу Eго́, / я́ко свя́то eсть, / подая́й ми́ру ве́лию ми́лость.

Прообразу́я Крест Твой, Христе́, / патриа́рх Иа́ков, вну́ком благослове́ние да́руя, / на глава́х пременéны ру́ки сотвори́. / Eго́же, Спа́се, мы днесь вознося́ще, взыва́ем: / да́руй христолюби́вому во́инству побе́ды, / я́ко Константи́ну одоле́ние.

Глас 2:

Феофаново: Боже́ственное сокро́вище, в земли́ скрыва́емо, / Жизнода́вца Крест, / на небесе́х показа́ся царю́ благочести́вому / и побе́ды на враги́ подписа́ние явля́ет разу́мно; / eго́же, ра́дуяся, ве́рою и любо́вию, боже́ственно восте́к к высоте́ зре́ния, / тща́нием же того́ от земны́х недр изнесе́, / во избавле́ние ми́ра и спасе́ние душ на́ших.

Киприаново: Рук премене́ние патриа́рха Иа́кова / на благослове́ние чад / держа́вное Креста́ Твоего́ предъявля́ше зна́мение; / его́же мы держа́ще тве́рда храни́теля, / де́монския всемо́щно отго́ним полки́ / и велиа́рову горды́ню в нем низлага́ем, / вражде́бнейшаго Амали́ка побежда́ем всегуби́тельную си́лу. / Того́ и ны́не возноси́ма / благочестивому́дренно, ве́рнии, во очищение́ грехо́в, / Твое́й бла́гости, во многомножа́йшем гла́се вопию́ще, прино́сим: / Го́споди, поми́луй, / из Де́вы воплоти́выйся, / уще́дри рук Твои́х, Бла́же, му́дрое созда́ние.

Льва Деспота: Ты мой покро́в держа́вен еси́, / трича́стный Кре́сте Христо́в, / освяти́ мя си́лою твое́ю, / да ве́рою и любо́вию покланя́юся и сла́влю тя.

Глас 4:

Воспле́щем днесь пе́сненное торжество́ / и све́тлым лице́м и язы́ком я́сно возопии́м: / нас ра́ди, Христе́, суд прие́мый, / и оплева́ния, и ра́ны, и червлени́цею оде́явыйся, / и на Крест возше́д, / его́же ви́девше, со́лнце и луна́ свет скры́ша, / и стра́хом земля́ колеба́шеся, / и заве́са церко́вная раздра́ся на дво́е. / Ты и ны́не да́руй Крест Твой честны́й нам блюсти́теля и храни́теля / и прогони́теля де́монов, / я́ко да вси, облобыза́юще, вопие́м ему́: / спаси́ ны, Кре́сте, си́лою твое́ю, / освяти́ ны све́тлостию твое́ю, честны́й Кре́сте, / и укрепи́ ны воздви́жением твои́м, / я́ко свет нам дарова́н еси́ / и спасе́ние душ на́ших.

Анатолия: Светосия́нен звезда́ми о́браз / предпоказа́, Кре́сте, побе́ду одоле́ния / благочести́вому царю́ вели́кому, / его́же ма́ти Еле́на изобре́тши, / мироявле́нна сотвори́, / и, тя днесь воздви́жуще, ве́рных ли́цы, зове́м: / просвети́ ны све́тлостию твое́ю, / Кре́сте живоно́сный, / освяти́ ны кре́постию твое́ю, / всечестны́й Кре́сте, / и утверди́ ны воздви́жением твои́м, / воздвиза́емый ко ополче́нию враго́в.

Слава, и ныне, глас тойже. Анатолия:

Честна́го Креста́, Христе́, де́йство прообрази́в, Моисе́й, / победи́ проти́внаго Амали́ка в пусты́ни Сина́йстей: / eгда́ бо простира́ше ру́це, Креста́ о́браз творя́, / укрепля́хуся лю́дие; / ны́не же веще́й сбытие́ в нас испо́лнися, / днесь Крест воздвиза́ется, / и де́мони бе́гают, / днесь тварь вся от тли свободи́ся, / вся бо Креста́ ра́ди возсия́ша нам дарова́ния. / Те́мже, ра́дующеся, вси / припа́даем Тебе́, глаго́люще: / я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

На стиховне стихиры, глас 5. Самоподобен:

Ра́дуйся, живоно́сный Кре́сте, / благоче́стия непобеди́мая побе́да, / дверь ра́йская, / ве́рных утвержде́ние, / Це́ркве огражде́ние, / и́мже тля разори́ся и упраздни́ся, / и попра́ся сме́ртная держа́ва, / и вознесо́хомся от земли́ к Небе́сным; / oру́жие непобеди́мое, / бесо́в сопротивобо́рче, / сла́ва му́чеников, / преподо́бных я́ко вои́стину удобре́ние, / приста́нище спасе́ния, / да́руяй ми́ру ве́лию ми́лость.

Стих: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего / и покланя́йтеся подно́жию но́гу Eго́, я́ко свя́то eсть.

Ра́дуйся, Госпо́день Кре́сте, / и́мже разреши́ся от кля́твы челове́чество, / су́щия ра́дости зна́мение, / прогоня́яй враги́ во твое́м воздви́жении, всече́стне, / нам помо́щниче, царе́й держа́во, / кре́пость пра́ведных, / свяще́нников благоле́пие, / вообража́емый, и лю́тых избавля́яй, / жезл си́лы, и́мже пасе́мся, / oру́жие ми́ра, eго́же со стра́хом обстоя́т А́нгели, / Христа́ Боже́ственная сла́ва, / подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Стих: Бог же, Царь наш пре́жде ве́ка, / соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

Ра́дуйся, слепы́х наста́вниче, / немощны́х врачу́, / воскресе́ние всех уме́рших, / воздви́гнувый ны, во тлю па́дшия, / Кре́сте честны́й, / и́мже разруши́ся кля́тва, и процвете́ нетле́ние, / и земни́и обожи́хомся, / и диа́вол всеконе́чно низве́ржеся. / Днесь воздвиза́ема тя ви́дяще рука́ми архиере́йскими, / возно́сим Вознесе́ннаго посреде́ тебе́ / и тебе́ покланя́емся, / почерпа́юще бога́тно ве́лию ми́лость.

Слава, и ныне, глас 8. Иоанна Монаха:

Его́же дре́вле Моисе́й прообразова́в собо́ю, / Амали́ка низложи́в, победи́, / и Дави́д песнопе́вец / подно́жию Твоему́, вопия́, кла́нятися повелева́ше, / честно́му Кресту́ Твоему́, Христе́ Бо́же, / днесь, гре́шнии, кла́няемся, / устна́ми недосто́йными / Тя, изво́лившаго пригвозди́тися на нем, воспева́юще, мо́лимся: / Го́споди, с разбо́йником Ца́рствия Твоего́ сподо́би нас.

Таже: Ны́не отпуща́еши:

На благословении хлебов тропарь, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство. (3)

И чтем слово о честнем Древе.

НА УТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропарь трижды.

По 1–м стихословии седален, глас 6:

То́кмо водрузи́ся Дре́во, Христе́, Креста́ Твоего́, / основа́ния поколеба́шася сме́рти, Го́споди: / Его́же бо пожре́ жела́нием ад, отпусти́ тре́петом; / яви́л еси́ нам спасе́ние Твое́, Святы́й, / и славосло́вим Тя, Сы́не Бо́жий, поми́луй нас.

Слава, и ныне, глас 1.

Подобен: Ка́мени запеча́тану:

Креста́ Твоего́ Дре́ву покланя́емся, Человеколю́бче, / я́ко на нем пригвозди́лся еси́, Животе́ всех. / Рай отве́рзл еси, Спа́се, ве́рою прише́дшему Ти разбо́йнику, / и сла́дости сподо́бися, испове́даяся Тебе́: / помяни́ мя, Го́споди. / Приими́, я́коже о́наго, и нас, зову́щих: / согреши́хом вси, благоутро́бием Твои́м не пре́зри нас.

По 2–м стихословии седален, глас 6:

Днесь проро́ческое испо́лнися сло́во: / се бо покланя́емся на ме́сто, / иде́же стоя́ша но́ги Твоя́, Го́споди. / И, Дре́во спасе́ния прие́мше, / грехо́вных страсте́й свобо́ду получи́хом / моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Слава, и ныне, глас 8.

Подобен: Повеле́нное та́йно:

Прообража́ше та́инственно дре́вле Иису́с Нави́н Креста́ о́браз, / егда́ ру́це простре́ крестови́дно, Спа́се мой, / и ста со́лнце, до́ндеже враги́ низложи́, противостоя́щия Тебе́, Бо́гу; / ны́не бо за́йде, на Кресте́ Тя зря, / и, держа́ву сме́ртную разруши́в, / весь мир совоздви́гл еси.

Таже полиелей. Величание поется в олтаре пред престолом.

Величание:

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / и чтим Крест Твой святы́й, / и́мже нас спасл еси́ / от рабо́ты вра́жия.

Псалом избранный:

Суди́ Го́споди оби́дящия мя́, побори́ борю́щия мя. / Приими́ ору́жие и щит, и воста́ни в по́мощь мою́. / Зна́менася на нас свет лица́ Твоего́ Го́споди. / Я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас. / Дал еси́ зна́мение боя́щимся Тебе́, е́же убежа́ти от лица́ лу́ка. / Позна́ти на земли́ путь Тво́й, во всех язы́цех спасе́ние Твое́. / Ви́деша вси концы́ земли́ спасе́ние Бо́га на́шего. / Поклони́мся на ме́сто, иде́же стоя́сте но́зе Его́. / Тогда́ возра́дуются вся древа́ дубра́вная. / Бог же Царь наш пре́жде ве́ка, соде́ла спасе́ние посреде́ земли́. / Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего, и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то есть. / Благослови́ ны Бо́же, Бо́же наш, благослови́ ны Бо́же. / Спаси́ лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́. / И упаси́ я, и возми́ я, до ве́ка.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́ия (3).

По полиелеи седален, глас 8.

Подобен: Повеле́нное та́йно:

В раи́ мя пре́жде дре́во обнажи́, / о вкуше́нии враг принося́ умерщвле́ние, / Креста́ же Дре́во, живота́ одея́ние челове́ком нося́, / водрузи́ся на земли́, и мир весь испо́лнися вся́кия ра́дости. / Его́же зря́ще возвыша́ема, / Бо́гу ве́рою, лю́дие, согла́сно возопии́м: / испо́лнь сла́вы дом Твой.

Слава, и ныне, тойже.

Степенна, 1–й антифон 4–го гласа.

Прокимен, глас 4:

Ви́деша вси концы́ земли́ / спасе́ние Бо́га на́шего.

Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, я́ко ди́вна сотвори́ Госпо́дь.

Таже, Вся́кое дыха́ние: Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его:

Евангелие от Иоанна, зачало 42 от полу:

Рече́ Госпо́дь: О́тче, просла́ви и́мя Твое́. Прии́де же глас с небесе́: и просла́вих, и па́ки просла́влю. Наро́д же стоя́й слы́шав, глаго́лаху: гром бысть, ини́и глаго́лаху: А́нгел глаго́ла Ему́. Отвеща́ Иису́с, и рече́: не Мене́ ра́ди гла́с се́й бы́сть, но наро́да ра́ди. Ны́не суд есть ми́ру сему́: ны́не кня́зь ми́ра сего́ изгна́н бу́дет вон. И а́ще Аз вознесе́н бу́ду от земли́, вся привлеку́ к Себе́. Сие́ же глаго́лаше, назна́менуя, ко́ею сме́ртию хотя́ше умре́ти. Отвеща́ Ему́ наро́д: мы слы́шахом от зако́на, я́ко Христо́с пребыва́ет во ве́ки: ка́ко Ты глаго́леши, вознести́ся подоба́ет Сы́ну Челове́ческому? Кто есть сей Сын Челове́ческий? Рече́ же им Иису́с: еще́ ма́ло вре́мя свет в вас есть. Ходи́те, до́ндеже свет и́мате, да тма вас не и́мет. И ходя́й во тме не весть, ка́мо и́дет. До́ндеже свет и́мате, ве́руйте во свет, да сы́нове све́та бу́дете.

Таже: Воскресе́ние Христо́во: Псалом 50–й.

И стихира, глас 6:

Кре́сте Христо́в, христиа́н упова́ние, / заблу́ждших наста́вниче, / обурева́емых приста́нище, / в бра́нех побе́да, / вселе́нныя утвержде́ние, / неду́жных врачу́, / ме́ртвых воскресе́ние, / поми́луй нас.

Канон Креста, егоже краегранесие: Кресту́, наде́явся, пе́ние отрыга́ю. Творение кир Космы.

Ирмосы по дважды, тропари же на 12, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Крест начерта́в, Моисе́й / впря́мо жезло́м Чермно́е пресече́, / Изра́илю пешеходя́щу; / то́же обра́тно фарао́новым колесни́цам, / уда́рив, совокупи́, / вопреки́ написа́в непобеди́мое ору́жие. / Тем Христу́ пои́м, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

О́браз дре́вле Моисе́й пречи́стыя Стра́сти в себе́ само́м прообрази́, / свяще́нных среде́ стоя́: / Крест же вообрази́в, / просте́ртыми побе́ду дла́ньми воздви́же, / держа́ву погуби́в Амали́ка всегуби́теля. / Тем Христу́ поим, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Возложи́ Моисе́й на столпе́ врачевство́, / тлетвори́ваго избавле́ние и ядови́таго угрызе́ния, / и дре́ву о́бразом Креста́ / по земли́ пресмыка́ющагося зми́я привяза́, / лука́вный в сем обличи́в вред. / Тем Христу́ пои́м, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Показа́ не́бо Креста́ побе́ду благоче́стия держа́телю и царю́ богому́дру, / враго́в в не́мже злосе́рдных низложи́ся свире́пство, / лесть же преврати́ся, / и ве́ра распростре́ся земны́м конце́м Боже́ственная. / Тем Христу́ пои́м, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Катавасия, оба лика вкупе: Крест начерта́в:

Песнь 3

Ирмос: Жезл во о́браз та́йны прие́млется, / прозябе́нием бо предразсужда́ет свяще́нника; / неплодя́щей же пре́жде Це́ркви, / ны́не процвете́ Дре́во Креста́, / в держа́ву и утвержде́ние.

Я́ко испусти́, ударя́емь, во́ду краесеко́мый / непокори́вым лю́дем и жестосе́рдым, / богозва́нныя проявля́ше Це́ркве та́инство, / ея́же Крест держа́ва и утвержде́ние.

Ре́бром пречи́стым, копие́м прободе́нным, / вода́ с Кро́вию истече́, / обновля́ющая Заве́т и омыва́тельная греха́: / ве́рных бо Крест похвала́ и царе́й держа́ва и утвержде́ние.

Седален, глас 4

Подобен: Ско́ро предвари́:

В тебе́, треблаже́нне и жизнода́вче Кре́сте, / лю́дие учрежда́ющеся, спра́зднуют с невеще́ственными ли́ки, / чи́ни архиере́йстии благогове́йно воспева́ют, / мно́жества же мона́шествующих и по́стников покланя́ются, / Христа́ же распе́ншагося вси сла́вим.

Слава, и ныне, тойже.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, / смотре́ния Твоего́ та́инство, / разуме́х дела́ Твоя́ / и просла́вих Твое́ Божество́.

Горькоро́дныя преложи́ дре́вом Моисе́й / источники в пусты́ни дре́вле, / Кресто́м ко благоче́стию язы́ков / проявля́я преложе́ние.

Глубине́ вне́дривый секу́щую / издаде́ Иорда́н дре́ву, / Кресто́м и креще́нием / сече́ние ле́сти зна́менуя.

Свяще́нно ополча́ются / четвероча́стнии лю́дие, предходя́ще / о́бразом свиде́тельства ски́нии, / крестообра́зными чи́нми прославля́еми.

Чу́дно простира́емь, / со́лнечныя лучи́ испуща́ше Крест, / и пове́даша небеса́ / сла́ву Бо́га на́шего.

Песнь 5

Ирмос: О треблаже́нное Дре́во, / на не́мже распя́ся Христо́с, Царь и Госпо́дь, / И́мже паде́ дре́вом прельсти́вый, / тобо́ю прельсти́вся, / Бо́гу пригвозди́вшуся Пло́тию, / подаю́щему мир душа́м на́шим.

Тебе́, приснопе́тое Дре́во, на не́мже простре́ся Христо́с, / Еде́м храня́щее обраща́ющееся ору́жие, Кре́сте, устыде́ся: / стра́шный же Херуви́м уступи́ на тебе́ пригвожде́нному Христу́, / подаю́щему мир душа́м на́шим.

Подзе́мных си́лы проти́вныя Креста́ страша́тся / начерта́ема зна́мения на возду́се, / по нему́же хо́дят Небе́сных и земноро́дных ро́ди, / коле́на приклоня́юще Христу́, / подаю́щему мир душа́м на́шим.

Заря́ми нетле́нными я́влься Боже́ственный Крест / омраче́нным язы́ком, заблужде́нным в пре́лести, / Боже́ственный свет облиста́в, / усвоя́ет на нем пригвожде́нному Христу́, / подаю́щему мир душа́м на́шим.

Песнь 6

Ирмос: Во́днаго зве́ря во утро́бе / дла́ни Ио́на крестови́дно распросте́р, / спаси́тельную Страсть прообража́ше я́ве. / Тем, тридне́вен изше́д, / преми́рное Воскресе́ние прописа́ше / Пло́тию пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га / и тридне́вным Воскресе́нием мир просве́щшаго.

Ста́ростию преклони́вся и неду́гом отягче́н, испра́вися Иа́ков, ру́це премени́в, / де́йствие явля́я жизноно́снаго Креста́: / и́бо ве́тхость зако́ннаго сено́внаго писа́ния новописа́ на сем Пло́тию пригвозди́выйся Бог / и душегуби́тельный неду́г ле́сти отгна́.

На ю́ныя возложи́в дла́ни боже́ственный Изра́иль, крестови́дно главы́ явля́ше, / я́ко старе́йшая сла́ва, законослужи́тели лю́дие. / Те́мже, подмне́вся та́ко испрельсти́тися, не измени́ жизноно́снаго о́браза: / превзы́дут бо лю́дие Христо́вы Бо́жии новоутвержде́ннии, / вопия́ху, Кресто́м огражда́еми.

Кондак, глас 4. Самоподобен:

Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, / непобеди́мую побе́ду.

Икос: И́же до тре́тияго Небесе́ восхище́н бысть в рай / и глаго́лы слы́шав неизрече́нныя и Боже́ственныя, / и́хже не леть язы́ки (челове́ческими) глаго́лати, / что Гала́том пи́шет, я́ко рачи́телие Писа́ний прочто́сте и позна́сте: / мне, глаго́лет, хвали́тися да не бу́дет, то́кмо во еди́ном Кресте́ Госпо́дни, / на не́мже, страда́в, уби́ стра́сти. / Того́ у́бо и мы изве́стно держи́м, Крест Госпо́день, хвалу́ вси: / есть бо нам спаси́тельное сие́ Дре́во / oру́жие ми́ра, непобеди́мая побе́да.

Песнь 7

Ирмос: Безу́мное веле́ние мучи́теля злочести́ваго / лю́ди поколеба́, / ды́шущее преще́ние и злохуле́ние богоме́рзкое; / оба́че три о́троки не устраши́ я́рость зве́рская, / ни огнь снеда́яй, / но противоды́шущу росоно́сному Ду́ху, / со огне́м су́ще, поя́ху: / Препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

От дре́ва вкуси́в, пе́рвый в челове́цех в тле́ние всели́ся: / отверже́нием бо жи́зни безче́стнейшим осуди́вся, / всему́ ро́ду телотле́нен не́кий я́ко вред неду́га преподаде́; / но, обре́тше, земноро́днии, воззва́ние кре́стным Дре́вом, зове́м: / препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

Разруши́ повеле́ние Бо́жие преслуша́ние, / и дре́во принесе́ смерть челове́ком, / еже неблаговре́менно прича́стно бы́вшее; / во утвержде́ние же зело́ честна́го / отту́ду жи́зни дре́во возбраня́емо бе, / е́же разбо́йнику злоуме́ршу отве́рзе, благоразу́мно зову́щу: / препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

Жезла́ объе́млет край Ио́сифова, / бу́дущая зря, Изра́иль, / Ца́рствия держа́вное, / яко возыму́ществит пресла́вный Крест, проявля́я: / сей бо царе́й победоно́сная похвала́ и свет ве́рою зову́щим: / препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси.

Песнь 8

Ирмос: Благослови́те, о́троцы, / Тро́ицы равночи́сленнии, / Соде́теля Отца́ Бо́га, / по́йте снизше́дшее Сло́во, / и огнь в ро́су претво́ршее, / и превозноси́те всем жизнь подава́ющаго / Ду́ха Всесвята́го во ве́ки.

Воздвиза́ему Дре́ву, / окропле́ну Кро́вию вопло́щшагося Сло́ва Бо́га, / по́йте, Небе́сныя Си́лы; / земны́х воззва́ние пра́зднующе, лю́дие, / поклони́теся Христо́ву Кресту́, / и́мже ми́ру воста́ние во ве́ки.

Земноро́днии, дла́ньми, строи́телие благода́ти, / Крест, на не́мже стоя́ше Христо́с Бог, возноси́те священноле́пно / и копие, Бо́жия Сло́ва Те́ло пробо́дшее, / да ви́дят язы́цы вси спасе́ние Бо́жие, / сла́вяще Его́ во ве́ки.

Боже́ственным судо́м предызбра́ннии, весели́теся, / христиа́нстии ве́рнии ца́рие, / хвали́теся победоно́сным ору́жием, / прие́мше от Бо́га Крест честны́й: / в сем бо коле́на бра́ней, де́рзости и́щуще, / разсыпа́ются во ве́ки.

На 9–й песни Честне́йшую: не поем, но поем припев праздника: Велича́й, душе́ моя́, / пречестны́й Крест Госпо́день. Таже ирмос 1–го канона: Та́ин еси́, Богоро́дице, рай:

И другий лик подобне, припев и ирмос. И к прочим 6–ти стихом тойже припев поем.

Песнь 9

Ирмос: Та́ин еси́, Богоро́дице, рай, / невозде́ланно возрасти́вший Христа́, / И́мже кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во. / Тем, ны́не возноси́му, / покланя́ющеся Ему́, Тя велича́ем.

Да возра́дуются древа́ дубра́вная вся, освяти́вшуся естеству́ их, / от Него́же изнача́ла насади́шася, / Христу́ распросте́ршуся на Дре́ве; / тем, ны́не возноси́му, / покланя́ющеся Ему́, Тя велича́ем.

Свяще́нный воста́ рог / и глава́ всем богому́дрым, Крест, / и́мже гре́шных мы́сленно стира́ются ро́зи вси; / тем, ны́не возноси́му, покланя́ющеся ему́, Тя велича́ем.

Другий припев: Велича́й, душе́ моя́, / животворя́щаго Креста́ Госпо́дня воздви́жение. И ирмос: Сне́дию дре́ва:

И другий лик подобне, припев и ирмос. Тропари же 6 с симже припевом.

Ин

Ирмос: Сне́дию дре́ва ро́ду прибы́вшая смерть / Кресто́м упраздни́ся днесь, / и́бо прама́терняя всеро́дная кля́тва разруши́ся / прозябе́нием Чи́стыя Богома́тере, / Ю́же вся Си́лы Небе́сныя велича́ют.

Го́рести уби́йственныя, я́же от дре́ва, не оста́вив, Го́споди, / Кресто́м бо сию́ соверше́нно истреби́л еси́. / Сего́ ра́ди и дре́вом услади́ иногда́ го́ресть вод Ме́рры: / прообразу́ющее Креста́ де́йство, / е́же вся Си́лы Небе́сныя велича́ют.

Непреста́нно гружа́емыя мра́ком пра́отца, Го́споди, / Кресто́м возвы́сил еси́ днесь, / я́ко бо ле́стию весьма́ неудержа́нно естество́ преднизведе́ся, / всеро́дне ны па́ки испра́ви свет Креста́ Твоего́, / его́же, ве́рнии, велича́ем.

Да о́браз пока́жеши ми́ру покланя́емый, Го́споди, Креста́, / во всех я́ко пресла́вный, на небесе́х изобрази́л еси, / све́том безме́рным озаре́н, / царю́ всеору́жие непобеди́мое. / Тем Тя вся Си́лы Небе́сныя велича́ют.

Катавасия: Та́ин еси́, Богоро́дице, рай: Другий: Сне́дию дре́ва: С припевы. И поклон.

Светилен.

Подобен: Учеником:

Крест, храни́тель всея́ вселе́нныя, / Крест красота́ Це́ркве, / Крест царе́й держа́ва, / Крест ве́рных утвержде́ние, / Крест А́нгелов сла́ва и де́монов я́зва. (2)

Слава, и ныне:

Подобен: Жены, услышите:

Крест воздвиза́ется днесь, и мир освяща́ется: / И́же бо со Отце́м седя́й и Ду́хом Святы́м на сем ру́це распростре́, / мир весь привлече́ к Твоему́, Христе́, позна́нию; / и́же у́бо на Тя наде́ющияся / боже́ственныя сподо́би сла́вы.

На хвалитех стихиры, на 4, глас 8. Самоподобен:

О, пресла́внаго чудесе́, / живоно́сный сад, / Крест пресвяты́й / на высоту́ возноси́мь явля́ется днесь. / Славосло́вят вси концы́ земни́и, / устраша́ются де́монския полки́. / О, каковы́й дар земны́м дарова́ся́ / И́мже, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша, / я́ко Eди́н Благоутро́бен. (2)

О, пресла́внаго чудесе́, / я́ко грозд, испо́лнен живота́, / понесы́й Вы́шняго, / от земли́ воздвиза́емь Крест ви́дится днесь, / и́мже вси к Бо́гу привлеко́хомся, / и поже́рта бысть до конца́ смерть. / О, Дре́во пречестно́е, / и́мже восприя́хом во Eде́ме безсме́ртную пи́щу, / Христа́ сла́вяще́

О, пресла́внаго чудесе́, / широта́ Креста́ и долгота́ / Небеси́ равна́ eсть, / я́ко Боже́ственною благода́тию освяща́ет вся́чeская. / О сем язы́цы ва́рварстии побежда́ются, / о сем ски́птры царе́й утвержда́ются. / О, боже́ственныя ле́ствицы, / éюже восхо́дим на Небеса́, / вознося́ще в пе́снех Христа́ Го́спода.

Слава, и ныне, глас 6:

Днесь происхо́дит Крест Госпо́день, / и ве́рнии прие́млют того́ жела́нием, / и взе́млют исцелéния души́ же и те́ла / и вся́кия боле́зни. / Сего́ целу́им ра́достию и стра́хом: / стра́хом, греха́ ра́ди, я́ко недосто́йни су́ще; / ра́достию же, спасе́ния ра́ди, / éже подае́т ми́ру на том пригвозди́выйся Христо́с Бог, / име́яй ве́лию ми́лость.

И славословие великое тихо и согласно поют. Поему же великому славословию, облачится настоятель во всю священную одежду, и приемлет кадильницу с фимиамом, и приходит ко Святей Трапезе, и кадит Честный Крест крестообразно, и взимает его на главу, и исходит северными дверьми, предидущим ему со двема лампадами даже до Царских врат, и тамо став ожидает конца Славословия и Трисвятаго. Сему же скончану, возглашает настоятель велегласно: Прему́дрость, про́сти. Мы же начинаем тропарь: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́: трижды. И приходит настоятель, нося на главе Честный Крест до среды церкве пред святыя Царския двери: тамо убо уготовану аналогию, полагает верху его Честный Крест, и кадит крестообразно. Таже творит поклоны три до земли, в кой либо буди день, и взем Честный Крест со благовонными васильками, на подножие Креста обложенными, станет пред аналогием зря к востоком. И диакон возглашает велегласно во услышание всех: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лимся Тебе́, услы́ши нас, Го́споди, и поми́луй, рцем вси. И начинаем первую сотницу, Го́споди, поми́луй, 40: знаменающу настоятелю в начале Честным Крестом, трижды. Таже преклоняет главу, елико пядию отстояти главе от земли, и помалу воздвизается горе даже до скончания втораго, 40, Го́споди, помилуй. Егда же доспеет до 97, Го́споди, поми́луй, возвышает глас свой екклисиарх, настоятель же прямо стоя, и конца сотницы ожидая, знаменует крестом паки трижды. Таже обращается к западней стране. И глаголет диакон: Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни и оставле́нии грехо́в Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Святе́йшаго Патриа́рха [имя рек], и всего́ о Христе́ бра́тства на́шего, о здра́вии и о спасе́нии, рцем вси. И начинаем вторую сотницу, Го́споди, помилуй. И творит настоятель второе воздвижение, якоже преднаписася. Таже обращается к полуденной стране. И глаголет диакон: Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ Росси́йстей, о власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́, рцем вси. И начинаем третию сотницу, Го́споди, поми́луй. Скончаваемей же той, обращается настоятель к северной стране. И глаголет диакон: Еще́ мо́лимся о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, здра́вия, спасе́ния, и оставле́ния грехо́в тре́бующей, рцем вси. И бывает 4–е воздвижение. И обращается настоятель к востоком. И глаголет диакон: Еще́ мо́лимся о всех служа́щих и послужи́вших во святе́й оби́тели сей [или хра́ме сем], оте́ц и бра́тий на́ших, о здра́вии и о спасе́нии, и оставле́нии грехо́в их, рцем вси. И начинаем пятую сотницу. По пятом же воздвижении, поем: Сла́ва, и ны́не, кондак: Вознесы́йся на Крест во́лею: Поему же сему, полагает настоятель Честное древо Креста на аналогии, и поет тропарь сей во глас 6–й: Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Влады́ко, и свято́е воскресе́ние Твое́ сла́вим. Трижды. Поющим же и братиям тойже тропарь начинает кланятися настоятель, и творит метания два пред честным крестом, таже целует его. По целовании же творит паки едино метание, такожде и на оба лика по единому метанию. Посем приходят братия вся от десныя и левая страны два два, по чину покланяются, и целуют честный крест. Поем же и стихиры самогласны, дондеже совершится целование. И по скончании целования Честнаго Креста, поставляется аналогий, с Честным Крестом, одесную страну Царских дверей, и тамо стоит, дондеже праздник отдастся.

Егда же целуем честный Крест, поем стихиры самогласны честнаго Креста, глас 2:

Прииди́те, ве́рнии, / животворя́щему Дре́ву поклони́мся, / на не́мже Христо́с, Царь сла́вы, во́лею ру́це распросте́р, / вознесе́ нас на пе́рвое блаже́нство, / я́же пре́жде враг сла́стию укра́д, / изгна́ны от Бо́га сотвори́. / Прииди́те, ве́рнии, Дре́ву поклони́мся, / и́мже сподо́бихомся неви́димых враг сокруши́ти главы́. / Прииди́те, вся oте́чeствия язы́ков, / Крест Госпо́день пе́сньми почти́м. / Ра́дуйся, Кре́сте, па́дшаго Ада́ма соверше́нное избавле́ние́ / О тебе́ бо ве́рнейшии ца́рие на́ши хва́лятся, / я́ко твое́ю си́лою исма́ильтeския лю́ди держа́вно покаря́юще. / Тя ны́не со стра́хом христиа́не целу́юще, / на тебе́ пригвозди́вшагося Бо́га сла́вим, глаго́люще: / Го́споди, на том пригвозди́выйся, поми́луй нас, / я́ко Благ и Человеколю́бец.

Глас 5: Прииди́те, лю́дие, / пресла́вное чу́до ви́дяще, Креста́ си́ле поклони́мся: / я́ко дре́во в раи́ смерть прозябе́, / сие́ же жизнь процвете́, / безгре́шнаго иму́щее пригвожде́нна Го́спода, / от Него́же, вси язы́цы, нетле́ние взе́млюще, зове́м: / И́же Кресто́м смерть упраздни́вый / и нас свободи́вый, сла́ва Тебе́.

Глас тойже: Глас проро́к Твои́х, Иса́ии и Дави́да, / испо́лнися, Бо́же, глаго́лющий: / прии́дут вси язы́цы, Го́споди, / и покло́нятся пред Тобо́ю. / Се бо лю́дие, и́же Твоея́, Бла́же, благода́ти напо́лнишася, / во дво́рех Твои́х Иерусали́ма. / Крест претерпе́вый за ны / и Воскресе́нием Твои́м животворя́й, / сохрани́ и спаси́ ны.

Глас 6: Четвероконе́чный мир / днесь освяща́ется, / четвероча́стному воздвиза́ему Твоему́ Кресту́, Христе́ Бо́же наш, / и рог ве́рных христиа́н совозно́сится; / тем враго́в сокруша́ем ро́ги. / Ве́лий еси́, Го́споди, / и ди́вен в де́лех Твои́х, / сла́ва Тебе́.

Проро́ков гла́си / Дре́во свято́е предвозвести́ша, / и́мже дре́вния свободи́ся кля́твы сме́ртныя Ада́м, / тварь же, днесь возноси́му тому́, совозвыша́ет глас, / от Бо́га прося́щи бога́тыя ми́лости; / но, Еди́ный в благоутро́бии безме́рный, Влады́ко, / очище́ние бу́ди нам / и спаси́ ду́ши на́ша.

Глас 8: Глас проро́ка Твоего́ Моисе́я, Бо́же, / испо́лнися, глаго́ляй: / у́зрите Живо́т ваш, ви́сящь пред очесы́ ва́шими. / Днесь Крест воздвиза́ется, / и мир от ле́сти свобожда́ется, / днесь Христо́во Воскресе́ние обновля́ется, / и концы́ земли́ ра́дуются, / в кимва́лех дави́дски песнь Тебе́ принося́ще и глаго́люще: / соде́лал еси́ спасе́ние посреде́ земли́, Бо́же, / Крест и Воскресе́ние, / и́хже ра́ди нас спасл еси́, Бла́же и Человеколю́бче, / Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́.

Глас тойже: Днесь Влады́ка тва́ри / и Госпо́дь сла́вы / на Кресте́ пригвожда́ется / и в ре́бра пробода́ется, / же́лчи и о́цта вкуша́ет Сла́дость церко́вная, / венце́м от те́рния облага́ется покрыва́яй не́бо о́блаки, / оде́ждею облачи́тся поруга́ния и зауша́ется бре́нною руко́ю, / руко́ю созда́вый челове́ка, / по плеще́ма бие́н быва́ет, / одева́яй не́бо о́блаки, / заплева́ния и ра́ны прие́млет, / поноше́ния и зауше́ния, / и вся терпи́т мене́ ра́ди, осужде́ннаго, / Изба́витель мой и Бог, / да спасе́т мир от пре́лести, / я́ко Благоутро́бен.

Слава, и ныне, глас тойже:

Днесь Неприкоснове́нный Существо́м / прикоснове́н мне быва́ет / и стра́ждет Стра́сти, / свобожда́яй мя от страсте́й, / свет подава́яй слепы́м / от беззако́нных усте́н оплева́ется / и дае́т плещи́ за пленéнныя на раны. / Сего́ Чи́стая Де́ва и Ма́ти на Кресте́ зря́щи, / боле́зненно веща́ше: / увы́ Мне, Ча́до Мое́, / что сие́ сотвори́л eси́? / Кра́сный добро́тою па́че всех челове́к / бездыха́нный, беззра́чный явля́ешися, / не име́я ви́да, ниже́ добро́ты, увы́ Мне, Мой Све́те, / не могу́ спя́ща зре́ти Тя, / утро́бою уязвля́юся, / и лю́тое oру́жие се́рдце Мое́ прохо́дит; / воспева́ю Твоя́ стра́сти, / покланя́юся благоутро́бию Твоему́, / Долготерпели́ве Го́споди, сла́ва Тебе́.

Таже ектении, и прочее обычное. И бывает совершенный отпуст.

Отпуст:

Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, си́лою честна́го и животворя́щаго Креста́, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, святы́х пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

НА ЛИТУРГИИ

Антифон 1–й, псалом 21, глас 2.

Стих 1: Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, / вску́ю оста́вил мя еси?

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 2: Дале́че от спасе́ния моего́ / словеса́ грехопаде́ний мои́х.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 3: Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, / и в нощи́, и не в безу́мие мне.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих 4: Ты же во святе́м живе́ши, / Хвало́ Изра́илева.

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Сла́ва, и ны́не: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Антифон 2–й, псалом 73, глас 2.

Стих 1: Вску́ю, Бо́же, / отри́нул ны еси́ до конца́?

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / Пло́тию распны́йся, пою́щия Ти: / аллилу́ия.

Стих 2: Помяни́ сонм Твой, / его́же стяжа́л еси́ испе́рва.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / Пло́тию распны́йся, пою́щия Ти: / аллилу́ия.

Стих 3: Гора́ Сио́н сия́, / в не́йже всели́лся еси́.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / Пло́тию распны́йся, пою́щия Ти: / аллилу́ия.

Стих 4: Бог же, Царь наш, пре́жде ве́ка / соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / Пло́тию распны́йся, пою́щия Ти: / аллилу́ия.

Сла́ва, и ны́не: Единоро́дный Сы́не: Оба лика вкупе.

Антифон 3–й, псалом 98, глас 1.

Стих 1: Госпо́дь воцари́ся, да гне́ваются лю́дие.

Тропарь, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Стих 2: Госпо́дь воцари́ся, да гне́ваются лю́дие, / седя́й на Херуви́мех, да подви́жится земля́.

Тропарь: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́:

Стих 3: Госпо́дь в Сио́не вели́к / и высо́к есть над все́ми людьми́.

Тропарь: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́:

Стих 4: Поклони́теся Го́сподеви во дворе́ святе́м Его́.

Тропарь: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́:

Таже вход. Диакон речет: Премудрость, прости.

Мы же входное: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего / и поклоня́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то есть.

Таже тропарь: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́: Сла́ва, и ны́не:

Кондак, глас 4:

Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, / непобеди́мую побе́ду.

Вместо же Трисвятаго: Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Влады́ко, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ сла́вим.

Прокимен, глас 7:

Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего / и поклоня́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то есть.

Стих: Госпо́дь воцари́ся, да гне́ваются лю́дие.

Апостол к Коринфяном, зачало 125:

Бра́тие, сло́во кре́стное погиба́ющим у́бо юро́дство есть, а спаса́емым нам си́ла Бо́жия есть. Пи́сано бо есть: погублю́ прему́дрость прему́дрых, и ра́зум разу́мных отве́ргу. Где прему́др? Где кни́жник? Где совопро́сник ве́ка сего́? Не обуи́ ли Бог прему́дрость ми́ра сего́? Поне́же бо в прему́дрости Бо́жией не разуме́ мир прему́дростию Бо́га, благоизво́лил Бог бу́йством про́поведи спасти́ ве́рующих. Поне́же и иуде́е зна́мения про́сят, и е́ллини прему́дрости и́щут: Мы же пропове́дуем Христа́ ра́спята, иуде́ем у́бо собла́зн, е́ллином же безу́мие. Саме́м же зва́нным, иуде́ем же и е́ллином, Христа́, Бо́жию си́лу и Бо́жию прему́дрость.

Аллилуия, глас 1:

Помяни́ сонм Твой, его́же стяжа́л еси испе́рва.

Стих: Бог же, Царь наш пре́жде ве́ка, соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.

Евангелие от Иоанна, зачало 60:

Во вре́мя о́но, сове́т сотвори́ша архиере́е и ста́рцы на Иису́са, я́ко да убию́т Его́. И приведо́ша Его́ к Пила́ту, глаго́люще: возми́, возми́, распни́ Его́. Глаго́ла им Пила́т: поими́те Его́ вы и распни́те. Аз бо не обрета́ю в Нем вины́. Отвеща́ша ему́ иуде́е: мы зако́н и́мамы, и по зако́ну на́шему до́лжен есть умре́ти, я́ко Себе́ Сы́на Бо́жия сотвори́. Егда́ же слы́ша Пила́т сие́ сло́во, па́че убоя́ся. И вни́де в прето́р па́ки, и глаго́ла Иису́сови: отку́ду еси́ Ты? Иису́с же ответа́ не даде́ ему́. Глаго́ла же Ему́ Пила́т: мне ли не глаго́леши? Не ве́си ли, я́ко власть и́мам распя́ти Тя, и власть и́мам пусти́ти Тя? Отвеща́ Иису́с: не и́маши вла́сти ни еди́ныя на Мне, аще не бы ти дано́ свы́ше. Пила́т же слы́шав сие́ сло́во, изведе́ вон Иису́са, и се́де на суди́щи, на ме́сте глаго́лемем Лифострото́н, евре́йски же Гавва́фа. Бе же пято́к Па́сце, час же я́ко шесты́й. И глаго́ла Иуде́ом: се Царь ваш. Они́ же вопия́ху: возми́, возми́, распни́ Его́. Глаго́ла им Пила́т: Царя́ ли ва́шего распну́? Отвеща́ша архиере́е: не и́мамы царя́, то́кмо ке́саря. Тогда́ же предаде́ Его́ им, да ра́спнется. Пое́мше же Иисуса, и ведо́ша. И нося́ крест Свой, изы́де в глаго́лемое Ло́бное ме́сто, е́же глаго́лется евре́йски Голго́фа. Иде́же пропя́ша Его́ и с Ним и́на два, сю́ду и сю́ду, посреде́ же Иису́са. Написа́ же и ти́тла Пила́т, и положи́ на кресте́. Бе же напи́сано: Иису́с Назоряни́н, Царь Иуде́йский. Сего́ же ти́тла мно́зи что́ша от Иуде́й, я́ко близ бе ме́сто гра́да, иде́же пропя́ша Иису́са. И бе напи́сано: евре́йски, гре́чески, ри́мски. Стоя́ху же при кресте́ Иису́сове Ма́ти Его́ и сестра́ Ма́тере Его́, Мари́я Клео́пова, и Мари́я Магдали́на. Иису́с же ви́дев Ма́терь, и ученика́ стоя́ща, его́же любля́ше, глаго́ла Ма́тери Свое́й: Же́но, се сын Твой. Пото́м же глаго́ла ученику́: се Ма́ти твоя́. И от того́ часа́ поя́т Ю учени́к во своя́ си. Посе́м ве́дый Иису́с, я́ко вся уже́ соверши́шася, и прикло́нь главу́, предаде́ дух. Иуде́е же, поне́же пято́к бе, да не оста́нут на кресте́ телеса́ в суббо́ту, бе бо вели́к день тоя́ суббо́ты, моли́ша Пила́та, да пребию́т го́лени их, и во́змут. Приидо́ша же во́ини, и пе́рвому у́бо преби́ша го́лени, и друго́му распя́тому с Ним. На Иису́са же прише́дше, я́ко ви́деша Его́ уже́ уме́рша, не преби́ша Ему́ го́лений. Но еди́н от во́ин копие́м ре́бра Ему́ прободе́, и а́бие изы́де кровь и вода́. И ви́девый свиде́телствова, и и́стинно есть свиде́тельство его́.

Вместо Достойно: поем:

Велича́й, душе́ моя́, / Пречестны́й Крест Госпо́день.

Ирмос, глас 8: Та́ин еси́, Богоро́дице, рай, / невозде́ланно возрасти́вший Христа́, / И́мже кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во. / Тем, ны́не возноси́му, / покланя́ющеся Ему́, Тя велича́ем.

Причастен:

Зна́менася на нас свет лица́ Твоего́, Го́споди.

На трапезе же бывает утешение братии, от елея, и вина, и прочих снедей овощных; сыра же, и яиц, и рыбы никакоже дерзнем коснутися.

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ВСЕМИ1РНАГО ВОЗДВИЖЕНИЯ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩАГО КРЕСТА. ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ДИМИ1ТРИЯ, МИТРОПОЛИТА РОСТОВСКАГО

Месяца сентября в 21–й день

НА МАЛЕЙ ВЕЧЕРНИ

На Го́споди, воззва́х: стихиры, глас 1.

Подобен: Небе́сных чино́в:

В ма́ле был еси́ ве́рен, Дими́трие, / над мно́гими тя поста́ви Госпо́дь, / и вшел еси́ в ра́дость Го́спода твоего́, / иде́же предстоя́ Ему́, / мо́лишися о душа́х на́ших.

В единонадеся́тый час потруди́выйся, / ра́вен дина́рий с пе́рвыми прие́млеши: / жития́ бо святы́х написа́вый нам, / и сам в кни́ги живота́ ве́чнаго / с ни́ми написа́лся еси́.

О́трочество твое́ на уче́ние, / ю́ношество на по́двиги мона́шеския, / му́жественный же во́зраст на по́льзу всем освяти́л еси́́́, / и́хже ра́ди тя ны́не / во святы́х почита́ем.

Я́коже мир и вся кра́сная ми́ра, / та́ко и нача́льство над бра́тиею оста́вивый, / всели́лся еси́ в Ки́ев па́ки близ пеще́р, / отону́дуже би́сер жити́й святы́х / труды́ твои́ми ископа́л еси́ нам.

Слава, глас тойже: Препросла́влен бу́ди, / Триипоста́сный Бо́же наш, / я́ко в по́здняя ле́та / но́ваго чудотво́рца Дими́трия / Росси́и дарова́л еси́.

И ныне, праздника, глас 6. Самогласен:

Днесь сад живо́тный / от земны́х незаходи́мых недр происхо́дит, / на нем пригвожде́ннаго Христа́ известву́ет Воскресе́ние / и, воздвиза́емый рука́ми свяще́нническими, / Того́ на Небеса́ возвеща́ет возноше́ние, / и́мже на́ше смеше́ние от е́же на зе́млю паде́ния / на Небесе́х жи́тельствует. / Те́мже благода́рственне возопии́м: / Го́споди, вознесы́йся на нем и тем совозне́с нас, / Небе́сныя Твоея́ ра́дости сподо́би, / я́ко Человеколю́бец.

Аще же несть отдания,

Богородичен, глас 1:

Небе́сных чино́в ра́дование, / на земли́ челове́ков кре́пкое предста́тельство, / Пречи́стая Де́во, / спаси́ ны, и́же к Тебе́ прибега́ющия, / я́ко на Тя упова́ние по Бо́зе, Богоро́дице, возложи́хом.

На стиховне стихиры, глас 2, самогласны:

Ра́дуйся, гра́де Росто́ве, / я́ко от Ки́ева, с преждепочи́вшими в тебе́, / и сего́ па́стыря Дими́трия, / ны́не во святы́х почита́емаго, прия́л еси́.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду, / и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Ра́дуйся, свяще́нное сосло́вие, / в тебе́ бо возсия́ священнонача́льник Дими́трий, / на него́же излия́ся нетле́ние, / а́ки ми́ро на браду́ Ааро́ню.

Стих: Честна́ пред Го́сподем / смерть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, Дими́трие, / святи́телей похвало́, свяще́нников сла́во, / пра́вило мона́хов, / Це́ркве утвержде́ние.

Слава, глас тойже: Возда́ждь сла́ву Бо́гу твоему́, Росси́е, / я́ко Просла́вивый тебе́ пре́жде святы́ми / не оставля́ет прославля́ти и ны́не.

И ныне, праздника, глас 6:

Днесь Дре́во яви́ся, / днесь род евре́йский поги́бе, / днесь ве́рными цари́ ве́ра явля́ется, / и Ада́м дре́ва ра́ди испаде́, / и па́ки Дре́вом де́мони вострепета́ша: / Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́.

Аще несть отдания,

Богородичен, глас 2:

Все упова́ние мое́ / на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, / сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.

По Ны́не отпуща́еши: тропарь святителя. Сла́ва, и ны́не, праздника. Аще несть отдания, Богоро́дичен, глас 8: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы: см. на Утрени.

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

Блаже́н муж: 1–й антифон.

На Го́споди, воззва́х: стихиры праздника на 6 и святаго на 4.

Аще несть отдания, стихиры святаго на 8. Глас 8.

Подобен: О, пресла́внаго чудесе́:

Днесь свиде́тельство сы́на гро́мова / и на тебе́ сбы́стся, свя́те Дими́трие, / вои́стину бо свиде́тельствовася ти от всех / и от Са́мыя И́стины, / я́ко твои́ми моли́твами немощни́и врачу́ются, / слепи́и презира́ют, хроми́и хо́дят, / де́мони отгоня́ются и вся ско́рби реша́тся. / Сего́ ра́ди почита́ем тя вси, / но́вый наш Росси́йский чудотво́рче.

Новоявле́нне святи́телю Дими́трие, / в час сме́рти, па́че же живота́ твоего́ / чре́сла любо́вию препоя́сал еси́ / и, но́зе обу́в во упова́ние Христо́во, / свети́льник ве́ры украси́л еси́ еле́ем дел благи́х. / Тем с му́дрыми вшел еси́ в Небе́сный черто́г, / иде́же предстоя́ Влады́це Христу́, помоли́ся, / да прише́дшу полу́нощному воплю, / изыдем в сретение Ему и мы гото́ви.

О, глубина́ суде́б Бо́жиих́ / О, бе́здна неисчерпа́емых Его́ бла́гостей́ / Ка́ко за пра́ведность мзду пра́ведничу восприя́т, / дерзнове́ние обре́т за ча́да твоя́, / и́хже храни́т Госпо́дь тебе́ ра́ди, / пра́ведниче Бо́жий Дими́трие. / С седма́го ме́сяца на́чал еси́ труди́тися в списа́ниих жити́й святы́х, / в седмы́й и мзду прия́л еси́ явле́нием моще́й твои́х. / Моли́ спасти́ся всем чту́щим тя, новоявле́нне Дими́трие.

Глас 6: В житии́ твое́м, святи́телю Дими́трие, / чре́сла любо́вию препоя́сал еси́, / и но́зе обу́в во упова́ние Христо́во, / свети́льник ве́ры украсил еси́ еле́ем дел благи́х, / тем с му́дрыми вшел еси́ в Небе́сный черто́г, / иде́же предстоя́ Влады́це Христу́, моли́ся, / да прише́дшу полу́нощному во́плю, / изы́дем в сре́тение Ему́ и мы гото́ви.

Слава, глас 8: Кра́сны но́зе благовеству́ющих мир, / благовеству́ющих блага́я, / кра́сны вои́стину но́зе и твои́, о Дими́трие, / па́че же весь красе́н еси́, / я́ко внегда́ приити́ тебе́ на престо́л свой, / а́бие мир всем благовести́л еси́: / мир Це́рквам и гра́дом, / мир домо́м и вся́кому сожи́тельству. / Мир Бо́жий, Па́вел, веща́л еси́, / да водворя́ется в сердца́х ва́ших, / и мир име́йте и святы́ню со все́ми, бра́тие. / Та́ко у́бо и ны́не посети́вый нас явле́нием моще́й твои́х, / благовеству́й и ми́рови ве́лию ми́лость.

И ныне, праздника, глас 2:

Прииди́те, вси язы́цы, / благослове́нному Дре́ву поклони́мся, / и́мже бысть ве́чная пра́вда: / пра́oтца бо Ада́ма прельсти́вый дре́вом / Кресто́м прельща́ется / и па́дает, низве́ржен, паде́нием стра́нным, / мучи́тельством одержа́вый ца́рское зда́ние; / Кро́вию Бо́жиею яд зми́ев отмыва́ется, / и кля́тва разруши́ся осужде́ния пра́веднаго, / непра́ведным судо́м Пра́веднику осужде́ну бы́вшу; / Дре́вом бо подоба́ше дре́во исцели́ти / и Стра́стию Безстра́стнаго, я́же на Дре́ве, / разреши́ти стра́сти осужде́ннаго. / Но сла́ва, Христе́ Царю́, / éже о нас Твоему́ му́дрому смотре́нию, / и́мже спасл eси́ всех, / я́ко Благ и человеколю́бец.

Аще несть отдания, Богородичен, глас тойже:

Царь Небе́сный / за человеколю́бие на земли́ яви́ся, / и с челове́ки поживе́: / от Де́вы бо Чи́стыя плоть прие́мый, / и из Нея́ проше́дый с восприя́тием. / Еди́н есть Сын, сугу́б естество́м, / но не Ипоста́сию. / Те́мже соверше́нна Того́ Бо́га / и соверше́нна Челове́ка вои́стину пропове́дающе, / испове́дуем Христа́ Бо́га на́шего: / Его́же моли́, Ма́ти Безневе́стная, / поми́ловатися душа́м на́шим.

Вход. Прокимен дне, и чтения три.

При́тчей чте́ние (главы 10, 3 и 8):

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, / и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. / Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость, / и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. / Лу́чше бо сию́ купова́ти, / не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. / Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных, / все же честно́е недосто́йно ея́ есть. / Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ея́, / в шу́йце же ея́ бога́тство и сла́ва. / От уст ея́ исхо́дит пра́вда, / зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. / Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, / честна́я бо реку́, / и блаже́н челове́к, и́же пути моя́ сохрани́т. / Исхо́ди бо мои́ — исхо́ди живота́, / и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. / Сего́ ра́ди молю́ вас / и предлага́ю мой глас сыново́м челове́ческим: / я́ко аз, прему́дрость, устро́их сове́т, / и ра́зум и смысл аз призва́х. / Мой сове́т и утвержде́ние, / мой ра́зум, моя́ же кре́пость. / Аз мене́ лю́бящия люблю́, / и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть. / Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, / ненака́заннии же, прилага́йте сердца́. / Послу́шайте мене́ и па́ки, / честна́я бо реку́, / и отве́рзу от усте́н пра́вая, / я́ко и́стине поучи́тся горта́нь мой, / ме́рзки же предо мно́ю устны́ лжи́выя. / С пра́вдою вси глаго́лы уст мои́х, / ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. / Вся пра́ва суть разумева́ющим / и про́ста обрета́ющим ра́зум. / Научу́ бо вас и́стине, / да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша, / и испо́лнитеся Ду́ха.

При́тчей чте́ние (главы 10 и 11):

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, язы́к же непра́веднаго поги́бнет. Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти, уста́ же нечести́вых развраща́ются. Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем, вес же пра́ведный прия́тен Ему́. Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие, уста́ же смире́нных поуча́ются прему́дрости. Соверше́ние пра́вых наста́вит их и поползнове́ние отрица́ющихся упасе́т их. Не по́льзуют име́ния в день я́рости, пра́вда же изба́вит от сме́рти. У́мер пра́ведный, оста́ви раска́яние, нару́чна же быва́ет и посмея́тельна нечести́вых па́губа. Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́, в нече́стие же па́дает непра́вда. Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их, безсове́тием же пленя́ются беззако́ннии. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда, похвала́ же нечести́вых поги́бнет. Пра́ведник от ло́ва убе́гнет, вме́сто же его́ предае́тся нечести́вый. Во усте́х нечести́вых сеть гра́жданом, чу́вство же пра́ведных благоспе́шное. Во благи́х пра́ведных испра́вится град, и в поги́бели нечести́вых ра́дование. Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град, усты́ же нечести́вых раскопа́ется. Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума, муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава 4):

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет. Ста́рость бо честна́, не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, и во́зраст ста́рости — житие́ нескве́рное. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть. Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́, или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая, и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́споду душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия. / Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На литии стихиры праздника и святаго стиховныя.

Аще несть отдания, стихиры святаго. Глас 7:

Ве́лий еси́, Го́споди, / и ди́вен во святы́х Свои́х, / я́ко по успе́нии и во гро́бе Саму́илевы ко́сти проро́чествуют / и Елисе́евы ме́ртвыя ме́ртвых воскреша́ют, / Илиина́ же ми́лоть сю́ду и сю́ду во́ды разделя́ет. / Чу́дна сия́ вои́стину и ди́вна, / но чу́днее сень Петро́ва и главотя́жи Па́вла, / и́же ду́хи нечи́стыя прогоня́ху и исцеля́ху вся́ку боле́знь и я́зву. / Сим всем почуди́вшеся чудесе́м, / просла́вим чудоде́ющаго Бо́га и ны́не / во святе́м чудотво́рце Дими́трии.

Глас 6: Прие́мляй моли́твы святы́х Твои́х на Небеси́ / и обеща́вый ра́ди пра́ведных не погуби́ти гре́шныя на земли́, / повеле́л еси́ ты́я в моли́тву призыва́ти к Тебе́, Го́споди: / иди́те бо, глаго́леши, к рабу́ Моему́ И́ову, / и сотвори́т же́ртву и моли́тву за вы. / Но и сам Твой уго́дник Моисе́й, / и в пещи́ трие́ о́троцы, / егда́ умоля́ху Тя за лю́ди согре́шшия, / пре́жде почи́вших пра́отцев святы́х представля́ху Ти. / Си́це и ны́не, моля́щеся Тебе́, Христе́ Бо́же наш, / приво́дим в моли́тву уго́дника Твоего́ Дими́трия, свя́то пожи́вшаго, / да его́ ра́ди пра́ведника пощади́ши нас, гре́шных, / и спасе́ши ду́ши на́ша.

Глас 5: Прииди́те, правосла́вных собо́ри, / воспои́м святи́теля, уче́нием к богоразу́мию нас наста́вльшаго, / исто́чника чуде́с преди́внаго, / Це́ркве свети́льника пресве́тлаго, / учи́теля Росто́ву прему́драго / и всей Росси́и прекра́сное удобре́ние, / той бо избавля́ет нас от вся́ких злых искуше́ний и бед / и мо́лится о душа́х на́ших.

Христо́во ста́до слове́сных ове́ц / на зла́це благоче́стия до́бре упа́сл еси́, иера́рше, / те́мже и по преставле́нии / церко́вных твои́х чад не оставля́й, но посеща́й / и, Святе́й Тро́ице со архиере́и предстоя́, / моли́ спасти́ вся, / честны́х твои́х моще́й обре́тение любо́вию почита́ющия, / Дими́трие прехва́льне.

Зна́мении и чудесы́ тебе́ Госпо́дь просла́ви, / святи́телю Дими́трие, / прогоня́еши бо ду́хи и врачу́еши стра́сти, / ду́ши просвеща́еши ве́рных, приходя́щих к тебе́, / А́нгелов равностоя́телю, / архиере́ев сопресто́льне, / апо́столов единонра́вне, / благове́рия побо́рниче.

Слава, глас 6: Град освяти́ся, наро́ди благослови́шася, / Це́рковь перворо́дных ду́хом ликовству́ет / во обре́тении честны́х твои́х моще́й, иера́рше Дими́трие, / с людьми́ зову́щи: / ты моя́ кре́пость и утвержде́ние, / ты моя́ добро́та, и тобо́ю хвалю́ся. / Моли́ся спасти́ вся, / любо́вию всеми́рное святы́х твои́х моще́й обре́тение / при́сно сла́вящия.

И ныне, праздника, глас 4. Анатолия:

Честна́го Креста́, Христе́, де́йство прообрази́в, Моисе́й, / победи́ проти́внаго Амали́ка в пусты́ни Сина́йстей: / eгда́ бо простира́ше ру́це, Креста́ о́браз творя́, / укрепля́хуся лю́дие; / ны́не же веще́й сбытие́ в нас испо́лнися, / днесь Крест воздвиза́ется, / и де́мони бе́гают, / днесь тварь вся от тли свободи́ся, / вся бо Креста́ ра́ди возсия́ша нам дарова́ния. / Те́мже, ра́дующеся, вси / припа́даем Тебе́, глаго́люще: / я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Аще несть отдания, Богородичен, глас тойже:

Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая, / Христо́с Госпо́дь из Твои́х ложе́сн проше́д, / в мя Оболки́йся, / пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́. / Те́мже Ти, Всечи́стая, / я́ко Бо́жии Ма́тери же и Де́ве, / вои́стинну вопие́м немо́лчно: / ра́дуйся А́нгельски, ра́дуйся, Влады́чице, / Предста́тельство и Покро́ве, / и Спасе́ние душ на́ших.

На стиховне стихиры праздника с припевы их.

Аще несть отдания, стихиры святаго, глас 3:

Слу́шая гла́са Госпо́дня, призыва́ющаго тя к Себе́, / гото́в был еси́, Дими́трие, к исхо́ду твоему́ от сея́ жи́зни. / В ве́чер и в полу́нощи, / в петлоглаше́ние же и у́тро не воздрема́л еси́, / ожида́я к себе Го́спода, / до́ндеже, сре́тив, вшел еси́ к Нему в ра́дость ве́чную, / иде́же предстоя́ Ему́, мо́лишися: / да пода́ст и нам жизнь свя́ту / и кончи́ну христиа́нскую.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду / и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Облеки́йся ны́не за по́двиги в преподо́бие, / обле́клся еси́ и во святы́ню за незло́бие, / я́ко жениху́ целому́дренну, возложи́ ти вене́ц чудотворе́ния / и, я́ко неве́сту, украси́ тя Госпо́дь за чистоту́ нетле́нием. / Дарова́ же ти сокро́вища неветша́ющая на Небеси́, / я́ко и́ноческую нищету́ соблю́л еси́ до сме́рти на земли́, / ве́руя Бо́гу быти приятнее сие́, / аще кто тя помянет ничто́же оста́вивша по себе́. / Помина́й у́бо нас ты па́че, приснопа́мятный Дими́трие, / мно́го прегреше́ний иму́щих, / но ничто́же от благи́х дел содержа́щих.

Стих: Честна́ пред Го́сподем / смерть преподо́бных Его́.

Любопы́тную десни́цу да отрази́ши от поиска́ния име́ний твои́х, / предвозвести́л еси́ в заве́те, нищелю́бче Дими́трие, глаго́ля: / я́ко а́ще и мно́го кто потру́дится о тех, но ничто́же обря́щет. / От него́же и мы научи́мся, бра́тие, / я́ко лу́чше не име́ти или расточа́ти на ни́щия, / не́же собира́ти и оставля́ти по себе́. / Си́це бо мо́жем купи́ти у Христа́ Ца́рство Небе́сное.

Слава, глас 4: Возра́дуемся, Росси́йстии собо́ри, / похвалу́ Росто́вскую ублажа́юще, / чудотво́рца Дими́трия, / сей бо мно́го потруди́ся в списа́нии душеполе́зных нам книг, / и́миже развраще́нныя от пра́ваго благоче́стия пути́ / ко и́стине направля́ются, / правосла́вных же сердца́ в правове́рии утвержда́ются. / Ему́же и возопии́м: / о прему́дрый учи́телю, моли́ся Христу́, / да твои́м уче́нием наставля́еми, / полу́чим живо́т ве́чный.

И ныне, праздника, глас 8. Иоанна Монаха:

Его́же дре́вле Моисе́й прообразова́в собо́ю, / Амали́ка низложи́в, победи́, / и Дави́д песнопе́вец / подно́жию Твоему́, вопия́, кла́нятися повелева́ше, / честно́му Кресту́ Твоему́, Христе́ Бо́же, / днесь, гре́шнии, кла́няемся, / устна́ми недосто́йными / Тя, изво́лившаго пригвозди́тися на нем, воспева́юще, мо́лимся: / Го́споди, с разбо́йником Ца́рствия Твоего́ сподо́би нас.

Аще несть отдания, Богородичен, глас тойже:

При́зри на моле́ния Твои́х раб, Всенепоро́чная, / утоля́ющи лю́тая на ны воста́ния, / вся́кия ско́рби нас изменя́ющи. / Тя бо, Еди́ну, тве́рдое и изве́стное Утвержде́ние и́мамы, / и Твое́ предста́тельство стяжа́хом. / Да не постыди́мся, Влады́чице, Тя призыва́ющии, / потщи́ся на умоле́ние, Тебе́́ ве́рно вопию́щих: / ра́дуйся, Влады́чице, всех По́моще, / Ра́досте и Покро́ве, и Спасе́ние душ на́ших.

Тропарь святаго, глас 8:

Правосла́вия ревни́телю и раско́ла искорени́телю, / Росси́йский целе́бниче и но́вый к Бо́гу моли́твенниче, / списа́ньми твои́ми бу́их уцелому́дрил еси́, / цевни́це духо́вная, Дими́трие блаже́нне, / моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим. (Дважды.)

И тропарь праздника, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство. (Единожды.)

Аще несть отдания, тропарь святаго дважды и Богоро́дице, Де́во: единожды.

НА УТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропарь праздника, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство. (Дважды.)

Слава, святаго, глас 8:

Правосла́вия ревни́телю и раско́ла искорени́телю, / Росси́йский целе́бниче и но́вый к Бо́гу моли́твенниче, / списа́ньми твои́ми бу́их уцелому́дрил еси́, / цевни́це духо́вная, Дими́трие блаже́нне, / моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим. (Единожды.)

И ны́не, праздника.

Аще несть отдания, тропарь святаго дважды.

Слава, и ныне, Богородичен, глас 8:

И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы / и распя́тие претерпе́в, Благи́й, / испрове́ргий сме́ртию смерть и воскресе́ние явле́й я́ко Бог, / не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю. / Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве. / Приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны. / И спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

По 1–м стихословии седален, глас 3:

Ма́рфа и Мари́я, се́стры Ла́заревы, / о́ва, седя́щи при ногу́ Иису́сову, слы́шаше сло́во Его́, / о́ва же печа́шеся о Христо́вом угоще́нии, / ты же, обои́м сим подража́я, / и в разли́чных послуша́ниих Христо́во и́го сла́дце носи́л еси́, / и, слы́ша и творя́ сам сло́во Бо́жие, / тому́ же про́чиих учи́л еси́. / Тем я́коже на земли́ от царе́й и влады́к разли́чныя по́чести, / та́ко и на Небеси́ неотъе́млемыя тех ча́сти у Христа́ сподо́бился еси́, / Его́же моли́, да пода́ст душа́м на́шим богому́дрие Мари́ино, / телесе́м же трудолю́бие Ма́рфино.

Слава, и ныне, праздника, глас 1.

Подобен: Ка́мени запеча́тану:

Креста́ Твоего́ Дре́ву покланя́емся, Человеколю́бче, / я́ко на нем пригвозди́лся еси́, Животе́ всех. / Рай отве́рзл еси́, Спа́се, ве́рою прише́дшему Ти разбо́йнику, / и сла́дости сподо́бися, испове́даяся Тебе́: / помяни́ мя, Го́споди. / Приими́, я́коже о́наго, и нас, зову́щих: / согреши́хом вси, благоутро́бием Твои́м не пре́зри нас.

Аще же несть отдания, Богородичен, глас тойже:

Егда́ ся́дет на Престо́ле сла́вы Своея́ Судия́ нелицеме́рный, / тогда́, о Богоневе́стная Влады́чице Мари́е, / всеси́льным предста́тельством Твои́м заступи́ мя, / ни внима́ния бо, ни трудолю́бия стяжа́х сестр Ла́заревых, / но все житие́ мое́ ижди́х, прилежа́ самолю́бию и молва́м жите́йским. / Те́мже пре́жде вре́мене прибега́ю под кров Твой и вопию́: / заступи́ мя, о Всеблага́я моя́ Покрови́тельнице, в День он Су́дный.

По 2–м стихословии седален, глас 8:

Я́ко на седа́лищи седо́ша и у нас суеве́рствующий фарисе́и, / показу́юще себе́ бы́ти пред неве́жы законоучи́тельми, / но не разуме́юще ни я́же са́ми утвержда́ют, ни я́же пред други́ми глаго́лют, / и́хже де́рзкое по прише́ствии твое́м в па́ству уви́дев неи́стовство, / а́бие ревну́я по благоче́стии, возревнова́л еси́ / и, а́ки Илия́, вся тайноводи́тельства раско́льническая изве́д на среду́, / посрами́л еси́, оста́вив нам в позна́ние лжи их обличи́тельное наставле́ние. / Его́же ра́ди тя ны́не я́ко и́стиннаго наста́вника на́шего и учи́теля / почита́ем вси, богому́дре Дими́трие.

Слава, и ныне, праздника, глас 8.

Подобен: Повеле́нное та́йно:

Прообража́ше та́инственно дре́вле Иису́с Нави́н Креста́ о́браз, / егда́ ру́це простре́ крестови́дно, Спа́се мой, / и ста со́лнце, до́ндеже враги́ низложи́, противостоя́щия Тебе́, Бо́гу; / ны́не бо за́йде, на Кресте́ Тя зря, / и, держа́ву сме́ртную разруши́в, / весь мир совоздви́гл еси́.

Аще несть отдания, Богородичен, глас тойже:

На всяк день и час чрез Моисе́я и проро́ков / взыва́ет Сын Твой на покая́ние мя, о Госпоже́ Влады́чице, / но аз не токмо сим, но ниже́ а́ще кто и от ме́ртвых воста́л бы, небрегу́ внима́ти. / Что у́бо бу́дет и на что наде́юся аз, окая́нный? / То́кмо к Тебе́ со слеза́ми вопию́: / напра́ви слух и ум мой к призыва́ющему мя Сы́ну Твоему́, / да и́миже весть судьба́ми наста́вит мя на путь покая́ния.

Полиелей и величание:

Велича́ем тя, / святи́телю о́тче Дими́трие, / и чтим святу́ю па́мять твою́, / ты бо мо́лиши за нас / Христа́, Бо́га на́шего.

Псалом избранный:

Лик 1: Услы́шите сия́ вси язы́цы, внуши́те вси́, живу́щии по вселе́нней. Лик 2: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Лик 1: Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Лик 2: Благовести́х пра́вду в це́ркви вели́цей. Лик 1: И́стину Твою́ и спасе́ние Твое́ рех. Лик 2: Пове́м И́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Лик 1: Услы́шати ми глас хвалы́ Твоея́ и пове́дати вся чудеса́ Твоя́. Лик 2: Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего́, и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея́. Лик 1: Возненави́дех це́рковь лука́внующих, и с нечести́выми не ся́ду. Лик 2: Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Лик 1: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его́ возглаго́лет суд. Лик 2: Пра́вда Его́ пребыва́ет в век ве́ка. Лик 1: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся пра́вдою, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Лик 2: Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа (3).

По полиелеи седален, глас 7:

Я́ко фи́никс, процве́л еси́ нетле́нием от земли́, / и, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жился еси́ чудесы́, / превозне́слся еси́ явле́нием, я́ко град, верху́ стоя́й, / и возсия́л еси́ па́мятию твое́ю, я́ко свети́льник из под спу́да на свет. / Я́же вся на тебе́ ви́дяще сбытия́, / прославля́ем Возвели́чившаго тя та́ко во святы́х Свои́х. / Ты же, я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́ Го́споду, / помоли́ся, святоявле́нне Дими́трие, / да спасе́т и просвети́т ду́ши на́ша.

Ин седален, глас 7:

Просия́л еси́ доброде́тельным житие́м твои́м, святи́телю Дими́трие, / украша́яся красото́ю нра́ва, воздержа́нием и милосе́рдием, / златослове́сными же твои́ми уче́нии украша́я Христо́ву Це́рковь, / те́мже, приснопа́мятне, предстоя́ Престо́лу Вседержи́теля, / моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти грехо́в оставле́ние / пра́зднующим любо́вию всечестну́ю па́мять твою́.

Слава, и ныне, праздника, глас 8.

Подобен: Повеле́нное та́йно:

В раи́ мя пре́жде дре́во обнажи́, / о вкуше́нии враг принося́ умерщвле́ние, / Креста́ же Дре́во, живота́ одея́ние челове́ком нося́, / водрузи́ся на земли́, и мир весь испо́лнися вся́кия ра́дости. / Его́же зря́ще возвыша́ема, / Бо́гу ве́рою, лю́дие, согла́сно возопии́м: / испо́лнь сла́вы дом Твой.

Аще несть отдания, Богородичен, глас тойже:

Проро́цы Тя предвозвести́ша, апо́столи Тя пропове́даша, / му́ченицы просла́виша, святи́телие ублажи́ша. / Тем и мы с ни́ми, Богоро́дицу, Тя испове́дающе, благоче́стно велича́ем.

Степенна, 1–й антифон 4–го гласа. Прокимен, глас 4: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость / и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те, вси живу́щии по вселе́нней. Вся́кое дыха́ние:

Евангелие от Иоанна, зачало 35, от полу:

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам: не входя́й две́рьми во двор о́вчий, но прела́зя и́нуде, той тать есть и разбо́йник. А входя́й две́рьми па́стырь есть овца́м. Сему́ две́рник отверза́ет, и о́вцы глас его́ слы́шат, и своя́ о́вцы глаша́ет по и́мени, и изго́нит их. И егда́ своя́ о́вцы иждене́т, пред ни́ми хо́дит, и о́вцы по нем и́дут, я́ко ве́дят глас его́. По чужде́м же не и́дут, но бежа́т от него́, я́ко не зна́ют чужда́го гла́са. Сию́ при́тчу рече́ им Иису́с: они́ же не разуме́ша, что бя́ше, я́же глаго́лаше им. Рече́ же па́ки им Иису́с: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко Аз есмь дверь овца́м. Вси, ели́ко их прии́де пре́жде Мене́, та́тие суть и разбо́йницы: но не послу́шаша их о́вцы. Аз есмь дверь: Мно́ю а́ще кто вни́дет, спасе́тся, и вни́дет и изы́дет, и па́жить обря́щет.

По 50–м псалме стихира, глас 6:

Излия́ся благода́ть во устна́х твои́х, / святи́телю Дими́трие, / уче́ньми бо твои́ми Це́рковь украси́л еси́, / и́стину Правосла́вия уясни́л, / па́губное же раско́льническое мудрова́ние посрами́л еси́. / Тем я́коже в житии́, / та́ко по отше́ствии твое́м потщи́ся, / да поне́ чудесы́ твои́ми уверя́еми, / прии́дут в чу́вство и просла́вят ку́пно с на́ми / Триипоста́снаго Бо́га / от нас исходя́щий, но не от нас су́щии.

Канон праздника со ирмосом на 8 и святаго на 6. Аще несть отдания, канон Богородицы со ирмосом на 6 и святаго на 8.

Канон святаго, глас 6.

Песнь 1

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль / по бе́здне стопа́ми, / гони́теля фарао́на / ви́дя потопля́ема, / Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Го́рдому фарао́ну в ожесточе́нии уподо́бихся / и того́ потопле́нию за нераска́яние подпадо́х, / но ты, святый Дими́трие, путеводи́тель ми бу́ди к покая́нию, / я́ко да и аз от Христа́ получу́ вход в Зе́млю Обетова́нную.

Ни себе́ пощади́х, ни бли́жняго поми́ловах, / но при́сно чре́ву, я́ко на Еги́пет, рабо́тая, / и сам истаева́ю гла́дом и жа́ждею, / и други́м от крупи́ц па́дающих насыща́тися возбраня́ю. / Сего́ ра́ди к тебе́, па́стырю до́брый Дими́трие, оставля́емый, прибего́х, / да напита́еши мя, а́ки ма́нною, словесы́ твои́ми / и напои́ши мя слеза́ми умиле́ния.

Уты́х, утолсте́х, забы́х Тя, Бо́га, Спаса́ющаго мя, тя́жко бо уши́ма слы́шу и се́рдцем разуме́ю, / а́ще и призыва́еши мя к Себе́ чрез зако́н и проро́ки. / Те́мже, о Тво́рче и Изба́вителю мой, / житие́м и уче́нием уго́дника Твоего́ Дими́трия испра́ви и спаси́ мя.

Богородичен: Ка́я по́льза в кро́ви мое́й, внегда́ сходи́ти ми во истле́ние, / или́ что приложи́тся мне, / а́ще и весь мир приобря́щу, ду́шу же погублю́, / но Ты, Влады́чице, помози́ ми, / да получу́ от Христа́ Спа́са Твоего́ проще́ние грехо́в и жизнь ве́чную.

Катавасия: Крест начерта́в, Моисе́й / впря́мо жезло́м Чермно́е пресече́, / Изра́илю пешеходя́щу; / то́же обра́тно фарао́новым колесни́цам, / уда́рив, совокупи́, / вопреки́ написа́в непобеди́мое ору́жие. / Тем Христу́ пои́м, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Песнь 3

Ирмос: Несть свят, / я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, / вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, / и утверди́вый нас на ка́мени / испове́дания Твоего́.

Утверди́ся се́рдце мое́ в памятозло́бии, / разшири́шася уста́ моя́ на сме́хи и осужде́ния, / возвесели́хся о паде́нии бли́жняго моего́, / уче́нию же твоему́ богоуго́дному, святи́телю, ни ма́ло внима́х. / Поне́ у́бо чудесы́ твои́ми премени́ мя отсе́ле / и сотвори́ подража́теля житию́ твоему́.

Ины́я стра́ны хва́лятся прему́дростию свое́ю, / други́я си́лою и бога́тством, / мы же похваля́емся многоцеле́бными святы́х Бо́жиих и твои́ми мощми́, чудотво́рче Дими́трие, / от ни́хже получа́ем телесе́м здра́вие / и душа́м на́шим спаси́тельное врачева́ние.

Дая́й моли́тву моля́щимся / и благословля́яй в ле́та на́ша па́мять пра́ведника Твоего́, Дими́трия, / пода́ждь моли́твами того́ заступле́ние от враг ви́димых и неви́димых.

Богородичен: Взбра́нная Победи́тельнице и кре́пкая во искуше́ниих на́ших Засту́пнице, / не пре́зри грех ра́ди на́ших ускори́ти на по́мощь / и от бед изба́вити нас, еди́на Чи́стая, еди́на Благослове́нная.

Катавасия: Жезл во о́браз та́йны прие́млется, / прозябе́нием бо предразсужда́ет свяще́нника; / неплодя́щей же пре́жде Це́ркви, / ны́не процвете́ Дре́во Креста́, / в держа́ву и утвержде́ние.

Аще отдание, кондак и икос святаго.

Седален святаго, глас 8:

Дре́вних преподо́бию подража́я, / освяти́л еси́ житие́ твое́ на слу́жбу Бо́гови в осмоена́десять ле́то. / Отне́леже и был еси́ вели́к мона́х, / свяще́нник, учи́тель, иера́рх, / ны́не же чудотво́рец и моли́твенник о душа́х на́ших.

Слава, и ныне, праздника, глас 4

Подобен: Ско́ро предвари́:

В тебе́, треблаже́нне и жизнода́вче Кре́сте, / лю́дие учрежда́ющеся, спра́зднуют с невеще́ственными ли́ки, / чи́ни архиере́йстии благогове́йно воспева́ют, / мно́жества же мона́шествующих и по́стников покланя́ются, / Христа́ же распе́ншагося вси сла́вим.

Аще несть отдания, Богородичен, глас тойже:

Златокова́нный киво́т вмеща́ше в себе́ дре́вле / богопи́санный зако́н и небе́сную ма́нну. / Ты же, Богороди́тельнице, заче́нши, пло́тию Сы́на Бо́жия родила́ еси́ / во обновле́ние и спасе́ние душ на́ших.

Песнь 4

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, / Бог и Госпо́дь, / честна́я Це́рковь / боголе́пно пое́т, взыва́ющи, / от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Позна́ вол я́сли го́спода своего́ и осе́л стяжа́вшаго его́, / аз же безслове́сными страстьми́ удали́хся от Творца́ моего́, / но ты, па́стырю благи́й Дими́трие, я́ко овча́ заблу́ждшее, взыщи́ мене́ / и Христо́ву ста́ду сопричти́ мя.

Удо́бее от те́рния собира́ти виногра́дное гро́здие и от ре́пия смоко́вие, / не́же от жесто́каго моего́ се́рдца приноси́ти еле́й милосе́рдия. / Сего́ ра́ди, де́лателю виногра́да Христо́ва Дими́трие, / огради́ мя стра́хом Госпо́дним и напо́й мя водо́ю умиле́ния.

Сия́я со́лнце Свое́ на благи́я и дождя́ на пра́ведныя, / да и влас главы́ моея́ не поги́бнет, храни́ши мя, гре́шнаго. / Вся стихи́и мене́ ра́ди зла́го ста́ша в чи́не свое́м, / аз еди́н то́чию пребыва́ю в нечу́вствии. / Но даждь ми, Го́споди, уго́дника ра́ди Твоего́ Дими́трия / разуме́ти дела́ Твоя́ и, слы́ша слух Твой, боя́тися Тебе́.

Богородичен: Внегда́ прибли́житися лето́м воплоще́нию, / посреде́ двою́ живо́тну позна́н бысть. / Внегда́ приити́ вре́мени ко спасе́нию, / посреде́ двою́ разбо́йнику яви́ся Сын Твой, Богоро́дице. / Непостижи́мо во обои́х сих Сло́во, / да мы, воплоще́нному и пострада́вшему за ны покланя́ющеся Сло́ву, / Тя, Ма́терь Бо́жию, в пе́снех возвели́чим.

Катавасия: Услы́шах, Го́споди, / смотре́ния Твоего́ та́инство, / разуме́х дела́ Твоя́ / и просла́вих Твое́ Божество́.

Песнь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, / у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, / Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, / и́стиннаго Бо́га, / от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Госпо́день, / и свет стезя́м мои́м оправда́ния Его́, / аз же, во тьме неве́дения ползя́ и толки́йся, / не хощу́ с му́дрыми свети́льника стяжа́ти. / Но ты мне, светоявле́нне Дими́трие, невестоводи́тель предста́ни, / я́ко да и аз ду́хом к Бо́гу от но́щи у́треневати потщу́ся.

Боле́зную те́лом, боле́зную и душе́ю: / о́вому я́ко досади́х объяде́нием и пия́нством, / о́ву же я́ко разсла́бих грехми́. / Сугу́ба боле́знь и тяжка́, / но ты, но́вый чудотво́рче, умоли́ Христа́, Врача́ всех, / да обоя́ исцели́ти благоизво́лит.

Го́споди Бо́же наш, даждь нам мир во днех на́ших, / Го́споди Бо́же наш, стяжи́ в нас любо́вь, / да вси еди́ными усты́ и еди́ным се́рдцем / испове́дуем Еди́наго Тя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га.

Богородичен: Стра́ха Госпо́дня во чре́ве не прия́х, / ни се́рдцем о нераде́нии поболе́х, / но, при́сно зачина́я и ражда́я грехи́ ко грехо́м, / от умноже́ния тех со́вестию снеда́юся. / Сего́ ра́ди в многопло́дии сем беззако́нием к Тебе́, Влады́чице, вопию́: / сотвори́ мя возроди́тися в живо́т ве́чный покая́нием.

Катавасия: О треблаже́нное Дре́во, / на не́мже распя́ся Христо́с, Царь и Госпо́дь́ / И́мже паде́ дре́вом прельсти́вый, / Тобо́ю прельсти́вся, / Бо́гу пригвозди́вшуся пло́тию, / подаю́щему мир душа́м на́шим.

Песнь 6

Ирмос: Жите́йское мо́ре, / воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, / к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: / возведи́ от тли живо́т мой, / Многоми́лостиве.

От ки́та Ио́ну, от бла́та же е́зернаго тебе́, святи́телю Дими́трие, изведе́ Госпо́дь на свет, / ов тридне́вен во утро́бе не вреди́ся, ты же четыредесятоле́тен неистле́нен в не́дрех земны́х пре́был еси́. / Ве́лие чу́до́ Но бо́льше дарова́ние Бо́жие, / и́бо тя чудесы́, я́ко проро́ка, просла́ви.

Дре́внии о́нии ниневи́тяне, неве́рнии язы́цы су́ще, / еди́ною проро́ческою про́поведию пока́яшася. / Аз же, толи́ко наставле́ний боже́ственных име́я / и по вся дни что́мая слу́шая, неиспра́вен пребыва́ю, / но ты, святи́телю, моли́твами твои́ми к де́ланию сих наста́ви мя.

Бе́здна грехо́в после́дняя обы́де мя, / и треволне́ние страсте́й погружа́ет мя. / Тем, до́ндеже не понре́ душа́ моя́ во а́де, / к Тебе́, Го́споду Бо́гу, от ско́рби вопию́, / да пра́ведника Твоего́ ра́ди Дими́трия услы́шиши и спасе́ши мя.

Богородичен: Ско́рая в беда́х Помо́щнице, / гото́вое обурева́емым приста́нище, / сохрани́ мя, Ма́ти Бо́жия, от потопле́ния жите́йскаго / и не даждь ми разби́тися о ка́мень па́губы душе́вныя.

Катавасия: Во́днаго зве́ря во утро́бе / дла́ни Ио́на крестови́дно распросте́р, / спаси́тельную Страсть прообража́ше я́ве. / Тем, тридне́вен изше́д, / преми́рное Воскресе́ние прописа́ше / Пло́тию пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га / и тридне́вным Воскресе́нием мир просве́щшаго.

Аще отдание, токмо кондак и икос праздника, глас 4.

Самоподобен:

Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, / непобеди́мую побе́ду.

Икос: И́же до тре́тияго Небесе́ восхище́н бысть в рай / и глаго́лы слы́шав неизрече́нныя и Боже́ственныя, / и́хже не леть язы́ки (челове́ческими) глаго́лати, / что Гала́том пи́шет, я́ко рачи́телие Писа́ний прочто́сте и позна́сте: / мне, глаго́лет, хвали́тися да не бу́дет, то́кмо во еди́ном Кресте́ Госпо́дни, / на не́мже, страда́в, уби́ стра́сти. / Того́ у́бо и мы изве́стно держи́м, Крест Госпо́день, хвалу́ вси: / есть бо нам спаси́тельное сие́ Дре́во / oру́жие ми́ра, непобеди́мая побе́да.

Аще несть отдания,

кондак святаго, глас 8:

Звезду́ Росси́йскую, от Ки́ева возсия́вшую / и чрез Но́вград Се́верский в Росто́в дости́гшую, / всю же страну́ сию́ уче́ньми и чудесы́ озари́вшую, / ублажи́м златослове́снаго учи́теля Дими́трия, / той бо всем вся написа́, я́же к наставле́нию, / да всех приобря́щет, я́коже Па́вел, Христу́ / и спасе́т правове́рием ду́ши на́ша.

Икос: Пра́ведным о ка́ющихся на Небеси́, / нам же, гре́шным, на земли́ о тебе́, пра́ведниче Дими́трие, / подоба́ет возра́доватися, / я́ко но́ваго тя к Бо́гу моли́твенника о нас стяжа́хом, / его́же досто́йными похвала́ми ублажа́юще, / си́це от ра́дости зове́м: / ра́дуйся, Росто́вская похвало́ и всея́ Росси́и прославле́ние.

Песнь 7

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь / соде́ла А́нгел / преподо́бным отроко́м, / халде́и же опаля́ющее / веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Я́коже трие́ о́троцы в пещи́ вавило́нстей / о́гненную си́лу угаси́ша моли́твою, / та́ко ты, богоявле́нне Дими́трие, / возни́кший огнь в саможего́мых ски́тах уче́ньми твои́ми потреби́л еси́. / Отню́дуже тя за спасе́ние душ погиба́ющих / Госпо́дь просла́ви чудесы́ и нетле́нием, / мы же святоле́пными пе́сньми ублажа́ем.

О коли́ких благ, окая́ннии, лиши́стеся, раско́льницы: / ни священнонача́льника бо и́мате, ни вождя́ и́стиннаго ко спасе́нию, / ниже́ Безкро́вныя Же́ртвы, ниже́ други́х та́инств сподобля́етеся. / Но поне́ ны́не позна́йте па́губное свое́ заблужде́ние, / и а́ще дело́м и уче́нию ангелоподо́бнаго Дими́трия не ве́рите, / то чудесе́м, от него́ быва́емым, я́коже халде́и о́нии, ве́руйте, / да с на́ми ку́пно еди́ными усты́ помо́литеся Бо́гу оте́ц на́ших.

Вои́стину, Бо́же наш, / Ты еси́ Еди́н Бог бого́в и Госпо́дь господе́й / и ра́зве Тебе́ ина́го и Твоея́ Святы́я Собо́рныя Це́ркве несть / ни на Небеси́, ни на земли́, иде́же подоба́ет спасти́ся. / Сего́ ра́ди даждь нам еди́ными усты́ и еди́ным се́рдцем / удивля́ющаго вся хоте́ния Своя́ во святы́х, Тебе́ сла́вити.

Богородичен: Прови́дец Дании́л усмотри́ Тя го́ру, Неискусому́жная Де́во, / приснопа́мятный же во святы́х наш Дими́трий, / я́коже Гедео́н, Руно́ Ороше́нное Тя нарече́. / Мы же, обоя́ испове́дающе, про́сим: / да на отто́ргшемся от Тебе́ Ка́мени, Христе́, утвержда́ется Це́рковь / и пра́во ве́рующих сердца́ росо́ю благода́ти Твоея́ напая́ются.

Катавасия: Безу́мное веле́ние мучи́теля злочести́ваго / лю́ди поколеба́, / ды́шущее преще́ние и злохуле́ние богоме́рзкое; / оба́че три о́троки не устраши́ я́рость зве́рская, / ни огнь снеда́яй, / но противоды́шущу росоно́сному Ду́ху, / со огне́м су́ще, поя́ху: / Препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́, / и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: / вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. / Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Вся сре́дства, святи́телю, на взыска́ние заблу́ждших употреби́л еси́, / разлива́ющийся пла́мень по скито́м водо́ю покая́ния погаша́я, / море́льщиков к безсме́ртней трапе́зе призыва́я, / просвеще́нных же и отпа́дших, да не второ́е крестя́щеся па́ки распина́ют Христа́, / еди́наго держа́тися креще́ния утвержда́л еси́. / Всех повсю́ду правове́рию учи́л еси́ / и ны́не свои́ми списа́ньми тому́жде учи́ши. / Тем я́ко и́стиннаго учи́теля во святы́х почита́ем тя.

Дре́вним о́ным вавило́нским столпотвори́телем врази́ на́шего благоче́стия уподо́бльшеся, / дерзну́ша неразу́мия своего́ то́лки на песце́ суеве́рия назда́ти. / И́мже егда́ опро́шася уче́ний твои́х во́ды, святи́телю, / а́бие поколеба́шася во основа́нии и бысть им паде́ние ве́лие, / нам же, благочести́вым, подкрепле́ние и исправле́ние.

Безнача́льне О́тче, Сы́не Собезнача́льне, Уте́шителю Благи́й, Ду́ше Пра́вый, / Сло́ва Бо́жия Роди́телю, Отца́ Безнача́льна Сло́ве, / Ду́ше Живы́й и Зи́ждяй, / Тро́ице Еди́нице, поми́луй мя.

Богородичен: Я́коже купина́, огне́м распаля́ема, сама́ не сгара́ше, / но Богови́дца, устраши́в, приведе́ к почита́нию, / та́ко Ты, Неискусобра́чная Неве́сто, / прие́мши во утро́бу Огнь Божества́, / нетле́нна в Рождестве́ пребыла́ еси́. / Ди́вное та́инство́ / Непоко́рников благоче́стию стыдо́м опаля́еши, / почита́телей же правове́рных ороша́еши чудесы́ изоби́льно.

Катавасия: Благослови́те, о́троцы, / Тро́ицы равночи́сленнии, / Соде́теля Отца́ Бо́га, / по́йте снизше́дшее Сло́во, / и огнь в ро́су претво́ршее, / и превозноси́те всем жизнь подава́ющаго / Ду́ха Всесвята́го во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га / челове́ком не возмо́жно ви́дети, / на Него́ же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во воплоще́нно, / Его́ же велича́юще, / с Небе́сными во́и / Тя ублажа́ем.

Благослове́н Госпо́дь наш, я́ко посети́ нас в ле́та сия́ / и воздви́же нам в Росси́йстей Це́ркви но́ваго чудотво́рца Дими́трия, / я́коже бо во дни живота́ своего́ служа́ше преподо́бием и пра́вдою, / та́ко и по кончи́не подае́т ра́зум заблу́ждшим / ко взыска́нию путе́й спаси́тельных.

Сла́ва Тебе́, Пастыренача́льниче, / я́ко и во дни на́ша поста́вил еси́ на стра́жи бо́драго па́стыря Дими́трия, / и́мже прогоня́ются посмра́дшия ко́злища от ста́да Твоего́ непоро́чнаго.

Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, / благочести́вым похвало́ и правове́рным весе́лие, / я́ко пропове́дание свята́го Твоего́ Дими́трия / достове́рными чудесы́ утвержда́еши.

Богородичен: Ра́дость от А́нгела прии́мшей, / и мы, по прорече́нию Твоему́ / ублажа́юще со все́ми ро́ды, ева́нгельски вопие́м: / ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Катавасия: Та́ин еси́, Богоро́дице, рай, / невозде́ланно возрасти́вший Христа́, / И́мже кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во. / Тем, ны́не возноси́му, / покланя́ющеся Ему́, Тя велича́ем.

Светилен праздника.

Подобен: Ученико́м:

Крест, храни́тель всея́ вселе́нныя, / Крест красота́ Це́ркве, / Крест царе́й держа́ва, / Крест ве́рных утвержде́ние, / Крест А́нгелов сла́ва и де́монов я́зва. (2)

Слава, святаго, глас 8:

Поставля́яй преде́лы язы́ков по числу́ А́нгел Свои́х / и собира́яй от разсе́янных сыно́в Ада́млих Це́рковь Свою́, / умножа́еши в ней святы́я Твоя́, Бо́же наш, я́ко зве́зды на небеси́, / от ни́хже просия́ и па́мять святи́теля Твоего́ Дими́трия. / Его́же ра́ди просвети́ ду́ши, помраче́нныя раздо́рным суеве́рием, / да вку́пе зове́м Ти песнь трегу́бую: аллилу́ия.

И ныне, праздника.

Подобен: Жены́, услы́шите:

Крест воздвиза́ется днесь, и мiр освяща́ется: / И́же бо со Отце́м седя́й и Ду́хом Святы́м на сем ру́це распростре́, / мiр весь привлече́ к Твоему́, Христе́, позна́нию; / и́же у́бо на Тя наде́ющияся / боже́ственныя сподо́би сла́вы.

Аще несть отдания:

Слава, и ныне, Богородичен, глас тойже:

Стопа́м отходя́щаго от нас в го́рняя святи́теля Дими́трия после́дующе, / со упова́нием к Тебе́, Влады́чице, вопие́м: / я́коже Тя на пречи́стей ико́не с Преве́чным Младе́нцем пи́шемую зрим на земли́, / та́ко даждь нам ви́дети стоя́щую одесну́ю Сы́на Твоего́ Бо́га / в непристу́пнем све́те на Небеси́.

На хвалитех стихиры праздника 3 и святаго 3.

Аще несть отдания, стихиры святаго. Глас 6.

Подобен: Все отло́жше:

Весь от ю́ности твоея́ возложи́лся еси́ / на взыска́ние прему́дрости и стра́ха Бо́жия, / я́же обре́т, не в земли́, а́ки лени́вый раб, сокры́л еси́, / но, уча́ и творя́ по Да́вшему ти тала́нт, / во сто трудо́в умно́жил еси́ его́, / и был еси́ вели́кий купе́ц, / износя́й на свет ве́тхая и но́вая, / и, открыва́я глубины́ ра́зума богопи́санных книг, / ку́плю добру́ де́яти научи́л еси́ нас. / Тем, благи́й и ве́рный ра́бе Бо́жий Дими́трие, / за толи́ка явле́нна твоя́ к нам сокро́вища / вшел еси́ в ра́дость Го́спода Твоего́.

Весь ум плени́л еси́ в послуша́ние ве́ры, / да благи́ми де́лы украси́ши ю́, / отню́дуже и де́латель виногра́да Христо́ва яви́лся еси́ иску́сный, / вся́ку бо розгу́, не творя́щу плода́, / стра́хом Госпо́дним посе́кл еси́ / и еди́но благоче́стие сохраня́л еси́ в нем, / отвне́ его́ огражда́л еси́ догма́ты церко́вными, / внутрьу́ду укрепи́л еси́ столпо́м правове́рия, / всю́ду предточи́лия ископова́я уче́ний твои́х. / Тем и ны́не, святы́й трудолю́бче Дими́трие, / присеща́й виногра́д твой, его́же насади́ десни́ца Вы́шняго, / да плодоприно́сит гро́здие спасе́ния.

Весь невозвра́тно наде́ждею возве́рглся еси́ на Бо́га: / препла́вая пучи́ну мiра сего́, блаже́нне, / молва́ми жите́йскими не погрузи́лся еси́, / ниже́, искуше́ньми обурева́ем, прирази́лся собла́зном, / но, при́сно благоти́шием наставля́ем, / дости́гл еси́ безмо́лвнаго приста́нища. / И, наче́н кора́бль Це́ркве Христо́вы пра́вити, / па́ки к безбе́дному пла́ванию испра́вил еси́, / па́ки ереседы́шущия преложи́л еси́ в тщету́ ве́тры / и ко́твою твои́х наставле́ний утверди́л еси́ его́, / я́ко диви́тися нам и от Бо́га проси́ти, / да и впредь проти́вныя ересе́й ве́тры, / моли́твами твои́ми утиши́ши.

Весь еси́ любо́вию прилепи́лся к Бо́гу и бли́жнему, / па́стырское бо о ста́де свое́м возыме́в попече́ние, / душе́ю труди́лся еси́ в богомы́слии и в поуче́ниих, / те́лом же в послуже́нии тре́бующим от тебе́ по́мощи: / изнемога́ющий ве́рою укрепля́я, / боля́щия душе́ю покая́нием врачу́я, / сокруше́нныя со́вестию тве́рдым упова́нием обязу́я, / заблу́ждшия от и́стины на путь пра́вый обраща́я / и поги́бшия ересьми́ к благоче́стию взыску́я. / Тем, о па́стырю наш предо́брый, святи́телю Дими́трие, / помоли́ся о ста́де твое́м Пастыренача́льнику Христу́ Бо́гу, / да упасе́т е́ Сам в единомы́слии, любви́ и правове́рии.

Слава, глас 6:

Воспо́й, Росси́е, Го́сподеви песнь но́ву, / похвали́, гра́де, Бо́га Твоего́, Росто́ве, / я́ко благоволи́ Вы́шний дарова́ти нам но́ваго чудотво́рца Дими́трия, / свиде́тельствованна от всех и от Са́мыя И́стины. / Его́же па́мять во святы́х почита́юще, / восхва́лим и мы, ста́рцы с ю́нотами, / и возвели́чим да́вшаго Бо́га на́шего / толи́кому уго́днику Своему́ в нас просия́ти / нетле́нием святоле́пным и чудоде́йствием.

И ныне, праздника, глас 6:

Днесь происхо́дит Крест Госпо́день, / и ве́рнии прие́млют того́ жела́нием, / и взе́млют исцелéния души́ же и те́ла / и вся́кия боле́зни. / Сего́ целу́им ра́достию и стра́хом: / стра́хом, греха́ ра́ди, я́ко недосто́йни су́ще; / ра́достию же, спасе́ния ра́ди, / éже подае́т ми́ру на том пригвозди́выйся Христо́с Бог, / име́яй ве́лию ми́лость.

Аще несть отдания, Богородичен, глас тойже:

Красота́ де́вства Твоего́ неопи́санна, / добро́та Твоя́, о Богома́ти, несказа́нная, / избра́нна бо еси́, я́коже со́лнце, / полна́, я́ко луна́ и дуга́ в явле́ния своя́, / а́ки стебло́ лива́ново в жа́тву на гора́х / и я́ко кипари́с, возраста́яй от удо́лия до небе́с. / Мно́гия добро́ты Твоя́ и вели́чия, Присноде́во, / но бо́льши всех, я́ко но́сиши Нося́щаго вся. / Его́же моли́ ку́пно со святы́м Дими́трием, / да спасе́т и просвети́т правове́рием ду́ши на́ша.

Славословие великое. Тропарь святаго. Сла́ва, и ны́не, праздника или Богородичен. И отпуст.

НА ЛИТУРГИИ

Блаженны праздника, песнь 9–я, на 4, и святаго, песнь 6–я, на 4.

Аще несть отдания, блаженны от канона святаго, песни 3–я и 6–я, на 8.

Тропарь праздника, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

И тропарь святаго, глас 8:

Правосла́вия ревни́телю и раско́ла искорени́телю, / Росси́йский целе́бниче и но́вый к Бо́гу моли́твенниче, / списа́ньми твои́ми бу́их уцелому́дрил еси́, / цевни́це духо́вная, Дими́трие блаже́нне, / моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Слава, кондак святаго, глас 8:

Звезду́ Росси́йскую, от Ки́ева возсия́вшую / и чрез Но́вград Се́верский в Росто́в дости́гшую, / всю же страну́ сию́ уче́ньми и чудесы́ озари́вшую, / ублажи́м златослове́снаго учи́теля Дими́трия, / той бо всем вся написа́, я́же к наставле́нию, / да всех приобря́щет, я́коже Па́вел, Христу́ / и спасе́т правове́рием ду́ши на́ша.

И ныне, кондак праздника, глас 4. Самоподобен:

Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, / возвесели́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, / непобеди́мую побе́ду.

Прокимен, аллилуиарий, причастен праздника и святаго.

Прокимен святаго, глас 1:

Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость / и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия, вси язы́цы, внуши́те, вси живу́щии по вселе́нней.

Апостол, ко Евреем, зачало 318:

Бра́тие, тако́в нам подоба́ше архиере́й, преподо́бен, незло́бив, безскве́рнен, отлуче́н от гре́шник и вы́шше Небе́с быв. И́же не и́мать по вся дни ну́жды, я́коже первосвяще́нницы, пре́жде о свои́х гресе́х же́ртвы приноси́ти, пото́м же о людски́х: сие́ бо сотвори́ еди́ною, Себе́ принес. Зако́н бо челове́ки поставля́ет первосвяще́нники, иму́щыя не́мощь: сло́во же кля́твенное, е́же по зако́не, Сы́на во ве́ки соверше́нна. Глава́ же о глаго́лемых: такова́ и́мамы первосвяще́нника, и́же се́де одесну́ю Престо́ла Вели́чествия на Небесе́х, святы́м служи́тель и ски́нии и́стинней, ю́же водрузи́ Госпо́дь, а не челове́к.

Аллилуия, глас 2:

Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, / и язы́к его́ возглаго́лет суд. Стих: Зако́н Бо́га его́ в се́рдце его́, и не за́пнутся стопы́ его́.

Евангелие от Иоанна, зачало 36:

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: Аз есмь дверь: Мно́ю а́ще кто вни́дет, спасе́тся, и вни́дет, и изы́дет, и па́жить обря́щет. Тать не прихо́дит, ра́зве да укра́дет, и убие́т, и погуби́т: аз приидо́х, да живо́т и́мут и ли́шше и́мут. Аз есмь па́стырь до́брый: па́стырь до́брый ду́шу свою́ полага́ет за о́вцы. А нае́мник, и́же несть па́стырь, ему́же не суть о́вцы своя́, ви́дит во́лка гряду́ща и оставля́ет о́вцы, и бе́гает, и волк расхи́тит их, и распу́дит о́вцы. А нае́мник бежи́т, я́ко нае́мник есть и неради́т о овца́х. Аз есмь па́стырь до́брый, и зна́ю Моя́, и зна́ют Мя Моя. Я́коже зна́ет Мя Оте́ц, и Аз зна́ю Отца́, и ду́шу Мою́ полага́ю за о́вцы. И и́ны о́вцы и́мам, я́же не суть от двора́ сего́, и ты́я Ми подоба́ет привести́: и глас Мой услы́шат, и бу́дет еди́но ста́до, и еди́н па́стырь.

Причастен:

В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник, от слу́ха зла не убои́тся.

По отпущении литургии исходит иерей с кадилом и диакон со свещею, и кадит Честный Крест и тако взимает иерей Честный Крест с блюдом на главу и вносит его во святый олтарь царскими дверьми, предыдущу же пред ним диакону со свещею и кадит Честный Крест. Таже полагает иерей Честный Крест на святый престол и кадит его крестообразно. И тако отдается праздник Честнаго Креста.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Месяца октября в 1–й день

НА МАЛОЙ ВЕЧЕРНИ

Стихиры самогласны, глас 1, на 4:

На Вы́шних Престо́лех почива́яй Един Бог, / превы́ше земны́х по́дал есть ви́дети Своему́ уго́днику, / пребоже́ственнеи ру́це моле́бно простира́ющу, / о гра́де и о лю́дех моля́щуюся Тебе́, Влады́чице. / Покры́й и ны́не, Госпоже́, / нас омофо́ром ми́лости Твоея́. (2)

Град, почита́ющий Тя и по до́лгу сла́вящий, / покрыва́еши, Пречи́стая, Твои́м омофо́ром честны́м / от нахожде́ния проти́вных, от гла́да же и тру́са, и междоусо́бныя бра́ни, / Де́во Неискусобра́чная, Богоневе́сто, / челове́ков покро́в и заступле́ние.

Пала́та одушевле́нная Христо́ва, / ве́рным же стена́, и покро́в, и держа́ва, / Тобо́ю град Твой, Богома́ти, спаса́ется, / Твое́ю по́мощию правове́рнии венча́ются, / Тобо́ю, хва́лящиися при́сно, побе́ды на пога́ныя но́сят: / покрыва́еши бо омофо́ром ми́лости Твоея́.

Слава, и ныне, глас 6:

Прииди́те, празднолю́бных собори, / Пресвяту́ю Де́ву воспои́м: / днесь бо А́нгели со святы́ми пра́зднуют / честны́й Покро́в Бо́жия Ма́тере / и к похвале́нию нас, земны́х, призыва́ют / вопи́ти непреста́нным гла́сом: / ра́дуйся, Це́ркве чу́дное украше́ние / и всему́ ми́ру преди́вный покро́в. / Ра́дуйся, ве́рным посо́бие на бра́нех и во́ином соблюде́ние; / ра́дуйся, покро́ве и заступле́ние на́ше: / Тебе́ бо христиа́нский род непреста́нно блажи́т.

На стиховне стихиры, глас 2.

Подобен: До́ме Евфра́фов:

Сла́ва на Небесе́х и на земли́ весе́лие, / я́ко Цари́ца со все́ми святы́ми / за вся ны в це́ркви мо́лится.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, / и приклони́ у́хо Твое́.

Прииди́те, ве́рнии, во святу́ю це́рковь: / та́мо бо Богоро́дица омофо́ром покрыва́ет лю́ди / от всех напа́стей вра́жиих.

Стих: Лицу́ Твоему́ / помо́лятся бога́тии лю́дстии.

Пречи́стая Богоро́дице, / не забу́ди нас, Твои́х рабо́в, / но за ны моли́ся, ве́рою пою́щия Тя.

Слава, и ныне, глас 3:

Прииди́те, вси празднолю́бцы, / честны́й Покро́в Бо́жия Ма́тере ублажи́м: / к Сы́ну бо ру́це ми́лостивно простре́, / и святы́м Покро́вом Ея мир огражде́н бысть. / Те́мже усты́ и се́рдцем / и пе́сньми и пе́нии духо́вными / со все́ми притека́ющими пра́зднуим све́тло.

Тропарь, глас 4:

Днесь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем, / осеняе́ми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием, / и к Твоему́ взира́юще пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лем: / покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом / и изба́ви нас от вся́каго зла, / моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, / спасти́ ду́ши на́ша.

И отпуст.

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

Блажен муж: антифон 1.

Стихиры на 8, глас 1.

Подобен: О ди́вное чу́до́

О вели́кое заступле́ние / печа́льным еси́, Богоро́дице Чи́стая, / ско́рая Помо́щнице, / спасе́ние ми́ра и утвержде́ние, / ми́лости пучи́на, Бо́жия му́дрости исто́чниче, / ми́ру покро́в; / воспое́м, ве́рнии, све́тлый омофо́р Ея́, / хва́ляще неизрече́нно: / Обра́дованная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь, / подая́й ми́ру Тобо́ю ве́лию ми́лость. (2)

Ди́вный прорече́ Иса́ия: / бу́дет бо, рече́, в после́дняя дни / я́ве гора́ Госпо́дня и дом Госпо́день верху́ горы́; / уви́дехом же, Влады́чице, / о Тебе́ и́стинное сбытие́, / го́ры бо и хо́лми украси́шася многоимени́тыми церква́ми Твои́х пра́здников. / Тем ве́село вопие́м Ти: / Обра́дованная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь, / подая́й ми́ру Тобо́ю ве́лию ми́лость.

О чу́дное украше́ние всем ве́рным еси́, / проро́ческое и́стинное сбытие́, / апо́столом сла́ва и му́чеником удобре́ние, / де́вству похвала́ и всему́ ми́ру преди́вный покро́в. / Покры́й, Влады́чице, омофо́ром ми́лости Твоея́ вся лю́ди, вопию́щия: / Обра́дованная, ра́дуйся, с Тобо́ю Госпо́дь, / подая́й ми́ру Тобо́ю ве́лию ми́лость.

Ины стихиры, глас 4:

Подобен: Я́ко до́бля:

Яко Богонасажде́нный рай / и ме́сто Живо́тнаго дре́ва, напая́емо Ду́хом Святы́м, / Тебе́, Богоро́дице, све́дуще, / Творца́ всех ро́ждшую, / Живо́тным Хле́бом ве́рныя пита́юща, / Ему́же о нас со Предте́чею моли́ся, / честны́м омофо́ром покрыва́ющи лю́ди от вся́кия напа́сти.

Освяща́ется Не́бо и земля́, / Це́рковь же све́тится, и лю́дие вси веселя́тся: / се бо Ма́ти Бо́жия / со А́нгельскими во́инствы, с Предте́чею и Богосло́вом, / с проро́ки же и апо́столы, неви́димо вше́дши, / за христиа́ны мо́лится Христу́ поми́ловати град и лю́ди, / сла́вящия Тоя́ Покро́ва пра́здник.

Добро́ту Тя Иа́ковлю / и ле́ствицу Небе́сную, / по не́йже Госпо́дь сни́де на зе́млю, / тех же тогда́ о́брази / Твою́ честь и сла́ву, Богоро́дице, проявля́ху. / Тя, Ро́ждшую Бо́га всех, / блажа́т Небе́снии А́нгели и земни́и челове́цы, я́ко за весь мир мо́лишися, / покрыва́ющи ми́лостию / Твой честны́й соверша́ющих пра́здник.

Возсия́ днесь ра́достный пра́здник / всечестна́го Покро́ва Бо́жия Ма́тере: / днесь бо Цари́ца и Влады́чица всех, / ру́це свои́ просте́рши к Сы́ну Своему́, мо́лится приле́жно, / прося́щи ми́ра ми́рови, / покрыва́ющи лю́ди от нахожде́ния иноплеме́нных омофо́ром ми́лости Своея́ / и, Тобо́ю хва́лящеся, побе́ды на сопроти́вныя про́сят / покрыва́ющеся омофо́ром человеколю́бия Твоего́.

Слава, и ныне, глас 8:

Сра́дуются с на́ми у́мная вся чинонача́лия, / духо́вно совоку́пльше чу́вственный лик, / ви́дяще Цари́цу и Влады́чицу всех / многоиме́нне ве́рными сла́виму; / ра́дуются же и ду́си пра́ведных, / су́щии зри́телие виде́ния / на возду́се моле́бно простира́ющу всечестне́и Свои́ ру́це, / прося́щу умире́ния ми́ру и спасе́ния душ на́ших.

Вход. Прокимен дне. И чтения:

Бытия́ чте́ние (глава 28):

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь. И обре́те ме́сто, и спа та́мо: за́йде бо со́лнце, и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие себе́, и спа на ме́сте о́ном. И сон ви́де. И се ле́ствица, утвержде́на на земли́, eя́же глава́ досяза́ше до небе́с, и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по ней. Госпо́дь же утвержда́шеся на ней, и рече́: Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́, и Бог Исаа́ков, не бо́йся: земля́, иде́же ты спи́ши на ней, тебе́ дам ю и се́мени твоему́. И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й, и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки; и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м. И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще по́йдеши. И возвращу́ тя в зе́млю сию́, яко не и́мам тебе́ оста́вити, до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́. И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́: яко eсть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех. И убоя́ся, и рече́: я́ко стра́шно ме́сто сие́; несть сие́, но дом Бо́жий и сия́ врата́ Небе́сная.

Прoро́чества Иезеки́илева чте́ние (главы 43 и 44)

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет от дне осма́го и про́чее, сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего и я́же спасе́ния ва́шего, и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних, зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мне: врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся, и никто́же про́йдет сквозе́ их; я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на. Я́ко Игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб, по пути́ Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет. И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чте́ние (глава 9)

Прему́дрость созда́ Себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь. Закла́ Своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́, и угото́ва Свою́ трапе́зу. Посла́ Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: И́же есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне. И тре́бующим ума́ рече́: Прииди́те, яди́те Мой хлеб, и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие и жи́ви бу́дете, и взыщи́те ра́зума, да поживете́, и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я прии́мет себе́ безче́стие, облича́яй же нечести́ваго опоро́чит себе́: обличе́ния бо нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́. Облича́й прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет. Сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день и сове́т святы́х ра́зум: разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го. Сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

На литии стихиры, глас 3:

Наста́ днесь пресве́тлый пра́здник, Пречи́стая Де́во, / честна́го Твоего́ Покро́ва. / Па́че со́лнца освеща́еши лю́ди, / ве́рою от чи́ста се́рдца Тебе́ И́стинную Ма́терь Бо́жию испове́дающия / и Сы́ну Твоему́ вопию́щия: / Христе́ Бо́же, моли́твами Присноде́вы, / чи́сто и без истле́ния ро́ждшия Тя, / не преда́ждь враго́м ра́тующим Твое́ достоя́ние, / но я́ко Ми́лостив спаси́ в ми́ре ду́ши на́ша.

Глас 4: Хвале́ние Тебе́, е́же по достоя́нию, / лю́дие Сы́на Твоего́, Пречи́стая Влады́чице, / жела́юще воспе́ти, но не возмо́гут. / Всегда́ бо всех ве́рных заступа́еши / и покрыва́еши честны́м Твои́м Покро́вом, / и мо́лишися спасти́ся всем, / ве́рою Тебе́ Чи́стую и И́стинную Богоро́дицу почита́ющим.

Глас 2: Пренепоро́чную всех Цари́цу, Пречи́стую Де́ву, / соше́дшеся, ве́рнии, днесь ублажи́м, Ма́терь Христа́ Бо́га: / при́сно бо к Сы́ну ру́це ми́лостивно простира́ет. / Ю́же и преди́вный Андре́й ви́де на возду́се, / честны́м Свои́м Покро́вом лю́ди покрыва́ющую, / и Той уми́льно возопии́м: / ра́дуйся, покро́ве и заступле́ние, / и спасе́ние душа́м на́шим.

Слава, и ныне, глас тойже:

Смысл очи́стивше и ум, / со А́нгелы и мы торжеству́ем, / све́тло начина́юще Дави́дскую песнь Отрокови́це, / Неве́сте всех Царя́ Христа́ Бо́га на́шего, / воскресни́, Го́споди, глаго́люще, в поко́й Твой, / Ты и киво́т святы́ни Твоея́: / я́ко бо пала́ту красну́, Сию́ укра́сив, / и причте́ Ю гра́ду Твоему́, Влады́ко, / стро́ити и покрыва́ти от сопоста́тных пога́н / держа́вною си́лою Твое́ю, моли́твами Ея́.

На стиховне стихиры, глас 2:

Я́ко всех вы́шши су́щи Небе́сных и земны́х, / Херуви́м сла́внейши и всея́ тва́ри честне́йши, / Тебе́, Засту́пницу и покро́в держа́вен, / христиа́нскому ро́ду Христо́с дарова́ / покрыва́ти и спаса́ти лю́ди согре́шшия, / к Тебе́ притека́ющия. / Те́мже прибе́жище всем, Тебе́ воспева́ем, Влады́чице, / и честны́й пра́здник Твоего́ Покро́ва пра́зднуем све́тло, / Христа́ моля́ще дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, / и приклони́ у́хо Твое́.

Глас 5: Воспои́м, лю́дие, све́тло Дави́дскую песнь / Отрокови́це Неве́сте, / Бо́жии Ма́тери всех Царя́ Христа́: / предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, Влады́ко, / ря́сны златы́ми оде́яна и преукра́шена Боже́ственными ле́потами. / Сию́ бо избра́нную в жена́х, / па́че всего́ ми́ра удобри́в, / благоизво́ли роди́тися от Нея́, / вели́кия ра́ди ми́лости, / и Сию́ Помо́щницу лю́дем Свои́м дарова́ / стро́ити и покрыва́ти от вся́кия беды́ рабы́ Своя́, / Еди́ну Благослове́нную.

Стих: Лицу́ Твоему́ / помо́лятся бога́тии лю́дстии.

Глас 7: Гора́ еси́ вели́ка и пресла́вна, / па́че горы́ Сина́йския, Богоро́дице: / она́ бо, не терпя́щи сни́тия Сла́вы Бо́жия во о́бразе и се́нех, / огне́м возгара́шеся, и гро́ми и мо́лния та́мо бы́ша. / Ты же всего́ в Себе́ Боже́ственнаго Огня́ су́щи, / Бо́жия Сло́ва во чре́ве неопа́льно носи́ла еси, / ма́нием нося́щаго вся, / и, ма́терне дерзнове́ние к Нему́ иму́щи, / помози́, Влады́чице, ве́рно пра́зднующим / Твой честны́й пра́здник / и не забу́ди, ми́лостивно посеща́ющи: / прия́ла бо еси́ от Бо́га дар стро́ити / и покрыва́ти христоимени́тое Твое́ ста́до, рабы́ Твоя́.

Слава, и ныне, глас 2:

Я́ко венце́м пресве́тлым, Всечи́стая Богоро́дице, / Покро́вом Твои́м честны́м Це́рковь Бо́жия приоде́яся / и све́тится, ра́дующися, днесь, / и та́йно ликовству́ет, Влады́чице, вопию́щи Тебе́: / ра́дуйся, одея́ние честно́е и ве́нче Бо́жия сла́вы; / ра́дуйся, Еди́на сла́вы соверше́ние и ве́чное весе́лие; / ра́дуйся, к Тебе притека́ющим приста́нище, и избавле́ние, / и спасе́ние на́ше.

Ины стихиры, глас 2.

Подобен: До́ме Евфра́фов:

До́ме Евфра́фов, пала́то Царя́ Небе́снаго, / все́му ми́ру покро́ве / и по́мощь наро́ду на́шему.

Гра́де Бо́жий Небе́снаго Царя́, / покры́й град Свой / покро́вом ми́лости Твоея́, Богоро́дице.

Всех проро́к и́стинное сбытие́, / Ты еси́, Богоро́дице, / покры́й нас омофо́ром милосе́рдия Твоего́, Влады́чице.

Все упова́ние мое / на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, / сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.

Таже тропарь, глас 4: Днесь благове́рнии лю́дие:

НА УТРЕНИ

По 1–м стихословии седален, глас 3:

Боже́ственными сия́нии А́нгельских во́инств обступа́ема / и с чи́нми проро́к и апо́стол че́стно слу́жбу прие́млющи, / я́ко Ма́ти Бо́жия, / посети́ нас, Твои́х раб, / моля́щи Христа́ Бо́га на́шего / дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Слава, и ныне, тойже.

По 2–м стихословии седален, глас 6:

Безпо́мощным кре́пость Ты вои́стинну, / Пречи́стая Богома́ти, / отсю́ду, смире́ннии, Тобо́ю возвыша́емся, / о Тебе́ высо́це держи́мся: / всем Ты еси́ покро́в / и к Бо́гу Хода́таица.

Слава, и ныне, тойже.

Величание:

Велича́ем Тя, / Пресвята́я Де́во, / и чтим Покро́в Твой святы́й: / Тя бо ви́де святы́й Андре́й на возду́се, / за ны Христу́ моля́щуюся.

Ины величания:

Велича́ем Тя, / Пресвята́я Де́во, / Ма́ти Христа́, Бо́га на́шего, / и всесла́вный сла́вим Покро́в Твой.

Велича́ем Тя, / Пресвята́я Де́во, / Ма́ти Христа́, Бо́га на́шего, / И́же к Сы́ну Свои́ ру́це простира́ющи, и о ми́ре моля́щися, / и честны́м Свои́м омофо́ром защища́ющи / град и лю́ди от враго́в на́ших.

Псалом избранный:

Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость его. / Я́ко кля́тся Го́сподеви, обеща́ся Бо́гу Иа́ковлю. / Се, слы́шахом я во Евфра́фе, обрето́хом я в поля́х дубра́вы. / Пресла́вная глаго́лашася о тебе́, гра́де Бо́жий. / Бог посреде́ его́, и не подви́жится. / Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною, и не отве́ржется ея. / От плода́ чре́ва твоего́ посажду́ на престо́ле твое́м. / Я́ко избра́ Госпо́дь Сио́на, изво́ли его́ в жили́ще себе́. / Освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний. / Святы́ня и велеле́пота во святи́ле его́. / Свят храм твой, ди́вен в пра́вде. / До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дней. / Помяну́ и́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. / Благослове́н Госпо́дь во век, и в век ве́ка.

Слава, и ныне: Аллилуия (3).

По полиелеи седален, глас 4:

Яко дре́вняго вои́стинну пречестне́е киво́та / Твой пречестны́й омофо́р, па́че иле́ктра просвеща́яся, / не веще́ственне, но духо́вне, нетле́нными Твои́ми пречи́стыми рука́ми простира́ем, / соблюда́ет ми́лостивно че́ствующих благоукраше́нный пра́здник Твоего́ Покро́ва, Влады́чице, / в о́ньже соше́дшеся, усе́рдно пра́зднуем.

Слава, и ныне, тойже.

Степенна: 1–й антифон 4–го гласа.

Прокимен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́ / во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Отры́гну се́рдце мое сло́во бла́го.

Евангелие от Луки, зачало 4:

Во дни о́ны, воста́вши, Мариа́м, и́де в го́рняя со тща́нием, во град Иу́дов. И вни́де в дом Заха́риин, и целова́ Елисаве́т. И бысть я́ко услы́ша Елисаве́т целова́ние Мари́ино, взыгра́ся младе́нец во чре́ве ея́: и испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т. И возопи́ гла́сом ве́лиим, и рече́: благослове́на Ты в жена́х, и благослове́н плод чре́ва Твоего́. И отку́ду мне сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне? Се бо, я́ко бысть глас целова́ния Твоего́ во у́шию мое́ю, взыгра́ся младе́нец ра́дощами во чре́ве мое́м. И блаже́нна Ве́ровавшая, яко бу́дет соверше́ние глаго́ланным Ей от Го́спода. И рече́ Мариа́м: вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́: се бо, отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́. Пребы́сть же Мариа́мь с нею я́ко три ме́сяцы, и возврати́ся в дом Свой.

По 50–м псалме, Слава: Моли́твами Богоро́дицы, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согреше́ний на́ших. И ныне, тойже. И посем, Поми́луй мя, Бо́же:

По 50–м псалме стихира, глас 8:

Сра́дуются с на́ми у́мная вся чинонача́лия, / духо́вно совоку́пльше чу́вственный лик, / ви́дяще Цари́цу и Влады́чицу всех, многоиме́нне ве́рными сла́виму, / ра́дуются же и ду́си пра́ведных, су́щии зри́телие виде́ния, / на возду́се моле́бно простира́ющу всечестне́и Свои́ ру́це, / прося́щу умире́ния ми́ру / и спасе́ния душ на́ших.

Канон Богородицы на 6; апостола на 4 и преподобнаго Саввы на 4. Глас 4.

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, / и напо́лнятся Ду́ха, / и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, / и явлю́ся, све́тло торжеству́я, / и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

С чи́нми святы́х А́нгел и с собо́ры проро́к и апо́стол, / в сла́ве вели́цей, я́ко Ма́ти Бо́жия, / днесь в це́рковь вше́дши, за христиа́ны мо́лишися, / от напа́сти и печа́ли избавля́еши вся, / покрыва́ющи Твое́ю ми́лостию.

Ски́нию Тя Моисе́й и жезл Ааро́нов именова́: / Ты бо живо́тное дре́во, Христа́, процвела́ еси́, / к Нему́же дерзнове́ние иму́щи, за ны, че́ствующия Тя, Цари́це, помоли́ся / изба́вити нас от вся́каго зла, / да Твоего́ Покро́ва пра́здник сла́вим.

Не я́ко пред киво́том дре́вле, собра́в, Дави́д, ли́ки, игра́ет, / но па́че ны́не с чи́нми святы́х пред Тобо́ю теку́ще в це́рковь, Тебе́ кла́няющеся, глаго́лют: / моли́ за че́ствующия Тя лю́ди, / да Твой сла́вяще Покро́в, че́стно пра́зднуем.

Пою́т Тя, Богоро́дице, А́нгельстии чи́ни, / и сла́вят патриа́рси со святи́тели пред лице́м Ти, теку́ще в це́рковь. / С ни́миже Тя тогда́ святы́й Андре́й ви́де, за ны гре́шныя, к Бо́гу моля́щуюся, / поми́ловати лю́ди, сла́вящия Твоего́ Покро́ва пра́здник.

Катавасия, ирмос тойже.

Песнь 3

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, / живы́й и незави́стный исто́чниче, / лик Себе́ совоку́пльшия духо́вно, утверди́, / в Боже́ственней Твое́й сла́ве / венце́в сла́вы сподо́би.

Клас прозя́бшая Боже́ственный, / я́ко ни́ва неора́нная я́ве, / ра́дуйся, одушевле́нная трапе́зо, / Хлеб Живо́тный вме́щшая. / Ра́дуйся, Живо́тныя воды́ исто́чниче неистощи́мый, Влады́чице.

Твои раби́, Влады́чице, / в це́ркви Твое́й ве́рою предстоя́ще, Твоея́ ожида́ем ми́лости: / посети́ на́ше смире́ние и Твои́м святы́м Покро́вом защити́ лю́ди от вся́каго зла.

Многоимени́тая Де́во, / проро́ки проображена́ че́стно, и́же Тебе́ ны́не со А́нгелы слу́жат. / С ни́миже о нас к Бо́гу моли́ся, / да Твоего́ Покро́ва святы́й день, ра́дующеся, вси све́тло пра́зднуем.

Гедео́н Тя руно́ прообрази́, / на Тя бо, я́ко роса́, Христо́с Бог сни́де, / к Нему́же, Богоро́дице, моли́ся, побе́ду да́ти во́инству на́шему на враги́, / да я́ко Мадиа́мы низложи́в, просла́вим святы́й Твой пра́здник.

Па́че со́лнечных луч Твои́м блиста́ющим омофо́ром освеща́еши Це́рковь и лю́ди / и тьму грехо́в на́ших отго́ниши посеще́нием Твои́м, Богоро́дице, / к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу за ны моля́щися.

По 3–й песни седален, глас 5:

Те́плая Предста́тельнице и непобеди́мая, / упова́ние изве́стное и непосты́дное, / стено́, и покро́ве, и приста́нище прибега́ющим к Тебе́, / Присноде́во Чи́стая, / Сы́на Твоего́ и Бо́га моли́ со А́нгелы / умире́ние да́ти ми́ру, и спасе́ние, / и ве́лию ми́лость.

Слава, и ныне, тойже.

Песнь 4

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́, / во о́блаце ле́гце, / прии́де Иису́с Пребоже́ственный, / нетле́нною дла́нию, и спасе́ зову́щия: / сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Во гла́сех пе́ний, Де́во, Тебе́ вопие́м, Всепе́тая: / ра́дуйся, ту́чная горо́ и усыре́нная Ду́хом. / Ра́дуйся, све́щниче и ста́мно, Ма́нну нося́щая, / услажда́ющая всех благочести́вых чу́вства.

Па́че Ааро́ня киво́та всю Тя Бог освяти́л есть Ду́хом, Богоро́дице, Святы́м, / и А́нгелом служи́ти Тебе́ повеле́, / с ни́миже за град и лю́ди моли́ся, / Твой сла́вящих честны́й пра́здник.

Прииди́ ны́не в сла́ве в Твою́, Богоро́дице, це́рковь с собо́ры всех святы́х, / я́коже иногда́ Тя святы́й Андре́й ви́де на возду́се све́тле, за христиа́ны моля́щуюся, / и пода́ждь нам Твою́ ми́лость.

Укрепи́, Влады́чице, сла́вящее Тя во́инство на́ше на проти́вныя враги́, / я́ко Дави́да на Голиа́фа; / да Тебе́, веселя́щеся, вопие́м: / ра́дуйся, покро́ве святы́й и Засту́пнице гра́ду на́шему.

Тебе́ припа́даем, Госпоже́, ве́рою и, покланя́ющеся, благода́рно вопие́м Ти: / ра́дуйся, Богоблагода́тная Де́во, покро́ве, и огражде́ние на́ше, и Помо́щнице в беде́ су́щим, / спаси́ нас, к Тебе́ прибега́ющих, на Тя бо наде́емся.

Песнь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая / о Боже́ственней сла́ве Твое́й: / Ты бо, Неискусобра́чная Де́во, / име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га / и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, / всем воспева́ющим Тя / мир подава́ющая.

Одр Тя дре́вле Соломо́н написа́ / и ло́жницу Небе́снаго Царя́, обступа́ему Серафи́мы, е́же о Тебе́ рече́ся, Богоро́дице. / Тем Тя ны́не мо́лим, Ма́ти Бо́жия Всесвята́я: / покры́й нас от всех бед.

Тебе́ А́нгелов старе́йшины и честни́и проро́цы со апосто́лы / я́ко Ма́тери Бо́жии че́стно слу́жат, / ви́дяще Тя за мир моли́тву творя́щу; / Твоя́ же проше́ния послу́шав, Госпо́дь спаса́ет град и лю́ди, на Тя наде́ющияся.

Вели́кий Тя во проро́цех Иса́ия прорече́, глаго́ля, Бо́га роди́ти неискусобра́чно: / Ты бо, Чи́стая Мари́е, святе́йши всех бы́ла е́си, / Бо́га бо во утро́бе и на руку́ носи́ла еси́. / Ему́же за ны моли́ся, Твои́м осеня́ющи Покро́вом ве́рою Тя сла́вящих.

Духо́вными паря́ще кри́лы, святы́х собо́ри та́йно приидо́ша Тебе́ послужи́ти, Богоро́дице, / ви́дяще Тя на ле́гце о́блаце сла́вы, ко Спа́су Христу́ моля́щуюся / пода́ти побе́ду во́инству на́шему, погуби́ти вою́ющих нас.

Песнь 6

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е / соверша́юще пра́зднество, / Богому́дрии, Богома́тере, / прииди́те, рука́ми воспле́щим, / от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Иере́и Богому́дрии, в це́ркви Твое́й с людьми́ благочести́выми предстоя́ще, / Твое́й ожида́ют, Богоро́дице, ми́лости: / премени́ на ра́дость на́шу печа́ль, Ра́дость бо родила́ еси́, / всех челове́ков грехи́ отпусти́вшаго.

Тебе́ вся земля́ да́ры прино́сит / я́ко Цари́це Бо́жии Ма́тери: / архиере́и кла́няются и лю́дие вси веселя́тся, / покрыва́еми от вся́каго зла Твои́ми, Богоро́дице, моли́твами.

Го́ру Тя вели́ку Дании́л пронаписа́: / из Тебе́ бо без се́мене роди́ся Христо́с / и сокруши́ всю де́монскую лесть, и всю Своея́ ве́ры испо́лни зе́млю. / К Не́муже за ны, Богоро́дице, моли́ся, сла́вящия Твоего́ Покро́ва пра́здник.

А́нгельский глас взыва́ем Ти, Пречи́стая: / ра́дуйся, Престо́ле Бо́жий, на не́мже Иезекии́ль ви́де Го́спода в подо́бии челове́ка, носи́ма Херуви́мы. / С ни́миже за ны, Богоро́дице, моли́ся, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3:

Подобен: Де́ва днесь:

Де́ва днесь предстои́т в це́ркви / и с ли́ки святы́х неви́димо за ны мо́лится Бо́гу, / А́нгели со архиере́и покланя́ются, / апо́столи же со проро́ки ликовству́ют: / нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га.

Икос: Тоя́ пресла́вных чуде́с, / прииди́те, лю́дие, наслади́мся: / Се́ю бо Ада́м от тли изба́вися. / Та бо и ковче́г, не Но́ем, но Бо́гом сотворе́н бысть. / Дре́вле у́бо Моисе́й в купине́ о́гненней Бо́га ви́дети не возмо́же, / ны́не же от Тоя́ Ро́ждшагося вся земля́ зна́ет Сы́на Бо́жия, / к Нему́же за ны мо́лится. / Сего́ ра́ди прославля́ем Ю́ я́ко Бо́жию Ма́терь: / нас бо ра́ди Богоро́дица мо́лит Преве́чнаго Бо́га.

Песнь 7

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии, / па́че Созда́вшаго, / но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, / ра́довахуся, пою́ще: / препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог благослове́н еси.

Неиспи́санная мно́гими проро́ки, / несве́дома же бысть, Де́во, Небе́сными служа́щими Бо́гу А́нгелы; / ны́не же вси ве́мы Тя Богоро́дицу, / и Твоея́ тре́буем по́мощи и заступле́ния, Благослове́нная.

Гора́, усыре́нная Ду́хом, / ю́же Авваку́м ви́де точа́щу ве́рным целе́бную сла́дость, Богоро́дице Де́во, / исцели́ ны, Сы́ну Твоему́ вопию́щия: / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Преклони́вый Небеса́ в Тя, Де́во, всели́ся / и ны́не на моли́тву Твою́ зрит, Богоро́дице Чи́стая, Твое́, Цари́це, исполня́я проше́ние: / Ему́же за ны усе́рдно помоли́ся, на Тя бо наде́емся, Благослове́нная.

Тво́рче, Спа́се наш, Христе́ Бо́же, приими́ моли́тву Твоея́ Ма́тере, / ю́же Тебе́ за ны, гре́шныя, прино́сит, / да Тебе́, ра́дующеся, пое́м: / препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́ / Рождество́ Богоро́дично спасло́ есть, / тогда́ у́бо образу́емое, / ны́не же де́йствуемое, / вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́: / Го́спода по́йте дела́ / и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

С чи́нми А́нгел, Влады́чице, / с честны́ми и сла́вными проро́ки, с верхо́вными апо́столы, и со священному́ченики, и со архиере́и за ны, гре́шныя, Бо́гу помоли́ся, / Твоего́ Покро́ва пра́здник в Росси́йстей земли́ просла́вльшия.

Горды́ню и шата́ния низложи́ и сове́ты непра́ведных разори́, / зачина́ющих ра́ти погуби́, о Бо́жия Ма́ти, Цари́це Всечестна́я, / и правосла́вных рог возвы́си, да Твой пра́здник сла́вим, Пречи́стая Богоро́дице Де́во, зову́ще: / Го́спода воспева́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Усты́ принося́ще Тебе́ пе́ние, и душе́ю ве́рно покланя́емся, / и́бо внутрь сердца́ на́ша горя́т. / Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, поми́луй нас, моля́щихся Тебе́, и Го́спода воспева́ющих, / и превознося́щих Его́ во вся ве́ки.

Мно́гими отягчи́хся грехи́, недоуме́ю по достоя́нию написа́ти Твоего́ Покро́ва, Богоро́дице, похвалы́, / но я́ко Ма́ти Бо́жия украси́ Твой пра́здник чудесы́, / да вси, ра́дующеся, пое́м Го́спода и превозно́сим Его́ во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Всяк земноро́дный / да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, / да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́, / почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, / и да вопие́т: / ра́дуйся, Всеблаже́нная, / Богоро́дице Чи́стая Присноде́во.

Высо́кий Царю́, со Отце́м седя́й и от Серафи́м воспева́емый, / при́зри на моли́тву Ма́терню, ю́же Тебе́ за ны, гре́шныя, прино́сит, / и очи́сти грехи́ на́ша, спаси́ град, и лю́ди умно́жи, / даждь нам здра́вие телесе́ и на пога́ныя побе́ды, моли́твами Ро́ждшия Тя.

А́нгельский глас вопие́м Тебе́, Де́во Богоизбра́нная: / ра́дуйся, я́же Ада́ма па́ки в рай вве́дшая; / ра́дуйся, де́моны прогоня́щи Твои́м и́менем; / ра́дуйся, наде́жде христиа́н; / ра́дуйся, освяще́ние душ; / ра́дуйся, Храни́тельнице гра́да на́шего.

Помяни́ нас во Твоих моли́твах, Госпоже́ Де́во Богоро́дице, / да не поги́бнем за умноже́ние грехо́в на́ших. / Покры́й нас от вся́каго зла и лю́тых напа́стей: / на Тя бо упова́ем и, Твоего́ Покро́ва пра́здник че́ствующе, Тя велича́ем.

Дар от Бо́га прия́ла еси́ я́ко Ма́ти Бо́жия / всех христиа́н неду́ги исцеля́ти, / и от бед избавля́ти, и грехи́ отпуща́ти, / и от плене́ния спаса́ти и вся́кия ну́жды. / Но и нас не пре́зри, Госпоже́: ве́си бо, и́хже тре́буем, / здра́вия телесе́м и душа́м спасе́ния.

Светилен.

Подобен: Жены́, услы́шите:

О Пресвята́я Госпоже́, Де́во Богоро́дице́ / Покры́й нас чуде́сным Твои́м омофо́ром, / сохраня́я град и лю́ди от вся́каго зла, / я́коже Тя пречу́дный Андре́й ви́де во Влахе́рнстей це́ркви моля́щуюся; / и ны́не нам, Госпоже́, посли́ вели́кую Твою́ ми́лость. (3)

На хвалитех стихиры на 4, глас 8.

Подобен: О пресла́внаго чудесе́:

Тебе́ припа́даем, Госпоже́, / уми́льно кла́няющеся, мо́лим Тя: / ра́дуйся, Богоблаже́нная Влады́чице, / многоимени́тая Де́во, / проро́ки проображе́нная че́стно: / в Тя бо, я́ко роса́, Христо́с Бог сни́де, / и родила́ еси́, Браконеиску́сная Чи́стая, и на руку́ носи́ла еси́ всех Творца́ и Го́спода. / Ему́же ны́не о нас моли́ся, / сла́вящих ве́рно Твоего́ Покро́ва пра́здник. (2)

Пою́т Тя, Де́во Богоро́дице, А́нгельстии чи́ни, / и сла́вят патриа́рси со архиере́и / и святи́и апо́столи, / я́ко Ма́тери Бо́жии че́стно слу́жат Тебе́, / ви́дяще Тя за мир моли́тву творя́щую / ко Спа́су всех, Христу́ Бо́гу. / Ему́же помоли́ся изба́вити град и лю́ди, / сла́вящия Тя ве́рно / и Твоего́ Покро́ва пра́здник че́ствующия.

Па́че Ааро́ня киво́та / всю Тя Бог освяти́ / Ду́хом, Богоро́дице, Святы́м, / и па́че со́лнечных луч / Твои́м светя́щимся омофо́ром / освеща́еши Це́рковь и лю́ди / и тьму грехо́в на́ших отгоня́еши, / избавля́еши же от бед и скорбе́й / ве́рою че́ствующия Твоего́ честна́го Покро́ва пра́здник.

Слава, и ныне, глас 6:

Я́ко ви́де Тя пречу́дный Андре́й на возду́се / со Арха́нгельским мно́жеством, / со апо́столы, и проро́ки, / и мно́жеством му́чеников, / Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему о гра́де и лю́дех моля́щуюся, Влады́чице, / и честны́м Твои́м Покро́вом покрыва́ющую, / не оскуде́й и ны́не, Пречи́стая, / спасти́ изря́дное достоя́ние Твоего́ Сы́на, / пречестны́й пра́здник Твой пра́зднующе, Многопе́тая.

Славословие великое. И отпуст.

НА ЛИТУРГИИ

Блаженны от канона, песни 3–я и 6–я.

Входное:

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, / моли́твами Богоро́дицы, пою́щия Ти: / аллилу́ия.

Прокимен, песнь Богородицы, глас 3:

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, / и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

Стих: Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, се бо, отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Апостол ко Евреем, зачало 320:

Бра́тие, име́яше пе́рвая ски́ния оправда́ния слу́жбы, свято́е же людско́е. Ски́ния бо сооружена́ бысть пе́рвая, в не́йже свети́льник, и трапе́за, и предложе́ние хле́бов, я́же глаго́лется Свята́я. По вторе́й же заве́се ски́ния глаго́лемая, Свята́я святы́х. Зла́ту иму́щи кади́льницу, и ковче́г заве́та окова́н всю́ду зла́том, в не́мже ста́мна злата́ иму́щая ма́нну, и жезл Ааро́нов прозя́бший, и скрижа́ли заве́та. Превы́шше же eго́ херуви́ми сла́вы, осеня́ющии oлта́рь: о ни́хже несть ны́не глаго́лати подро́бну. Сим же та́ко устро́eным, в пе́рвую у́бо ски́нию вы́ну вхожда́ху свяще́нницы, слу́жбы соверша́юще. Во втору́ю же eди́ною в ле́то eди́н архиере́й, не без кро́ве, ю́же прино́сит за себе́, и о людски́х неве́жествиих.

Аллилуия, глас 8:

Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ ухо Твое́.

Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии.

Евангелие Луки, зачало 54:

Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в весь не́кую: жена́ же не́кая и́менем Ма́рфа прия́т Его́ в дом свой. И сестра́ ей бе нарица́емая Мари́я, я́же и се́дши при ногу́ Иису́сову, слы́шаше сло́во Его́. Ма́рфа же мо́лвяше о мно́зе слу́жбе, ста́вши же рече́: Го́споди, не бреже́ши ли, я́ко сестра́ моя́ еди́ну мя оста́ви служи́ти; рцы убо ей, да ми помо́жет. Отвеща́в же Иису́с, рече́ ей: Ма́рфо, Ма́рфо, пече́шися и мо́лвиши о мно́зе. Еди́но же есть на потре́бу. Мари́я же благу́ю часть избра́, я́же не оты́мется от нея́. Бысть же егда́ глаго́лаше сия́, воздви́гши не́кая жена́ глас от наро́да, рече́ Ему́: блаже́но чре́во носи́вшее Тя, и сосца́, яже еси́ ссал. Он же рече́: те́мже у́бо блаже́ни слы́шащии сло́во Бо́жие, и храня́щии е.

Причастен:

Ча́шу спасе́ния прииму́, и и́мя Госпо́дне призову́.

СВЯТЫХ ОТЕЦ СЕДМАГО ВСЕЛЕНСКАГО СОБОРА

В СУББОТУ НА МАЛОЙ ВЕЧЕРНИ

Стихиры воскресны и Богородицы, по обычаю.

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

На Го́споди, воззва́х: стихиры Октоиха, воскресны 3 и восточен един.

Стихиры святых отцев, на 6, глас 6.

Подобен: Отча́янная:

Честны́я Собо́ры отце́в / в ра́зная времена́ соста́вив, / во еди́но собра́ еди́нем и те́мже пра́вилом / зело́ до́бре Патриа́рх Ге́рман Но́вый, / пиша́ ку́пно же и держа́ догма́ты сих, / и́же и моли́твенники бо́дрственныя сия́ спасе́ния / Го́споду предлага́ет, и па́стве с па́стыри.

Зако́на писа́ние де́тем евре́йским положи́ честну́ю седми́цу, / се́ни придержа́щимся и служа́щим сей, / ю́же отцы́, сте́кшеся на Седмо́м Собо́ре ма́нием Бо́жиим, / в шести́ днех все сие́ соверши́вшаго, / и седмы́й благослови́вшаго, / честне́йшую соде́лаша, преде́л ве́ры изложи́вше.

Тро́ицу, всем от веще́й / мiробы́тия су́щую вину́, / я́сно преда́сте, треблаже́ннии отцы́: / Три бо и Четы́ре Собо́ры, та́инственнейшим сло́вом положи́вше, / и отмсти́телие я́вльшеся Правосла́внаго сло́ва, / стихи́а четы́ре су́ща, / и Тро́ицу изъясни́сте, / созда́вшую сия́ и мiр сотво́ршую.

Довля́ше и еди́ною жизнь вдохну́ти / лежа́щему сы́ну служа́щия, / проро́ка Елиссе́я сляче́ние зе́льно; / оба́че обрати́ся седми́жды и прекланя́шеся сему́, / провозвеща́я я́ко прови́дец ва́ша Собо́ры, / и́миже умерщвле́ние Боже́ственнаго Сло́ва водуши́сте, / А́рия умертви́вше, и его́ све́рстники.

Кто Твою́, Спа́се, ри́зу раздра́; / А́рий, Ты рекл еси́, / и́же Тро́ицы пресече́ Единоче́стное Начало в разделения; / сей отве́рже Тя быти Единаго от Тро́ицы, / сей и Несто́рия у́чит Богоро́дицу не глаго́лати. / Но Собо́р, и́же в Нике́и, / Сы́на Бо́жия Тя пропове́да, Го́споди, / Отцу́ и Ду́ху Сопресто́льна.

А́рий безу́мный / Пресвяте́й раздели́ Тро́ицы Единовла́стие / в три неподо́бная же и чу́ждая существа́. / Те́мже отцы́ Богоно́снии соше́дшеся, / усе́рдно ре́вностию распаля́еми, я́коже Фесви́тянин Илия́, / духо́вным отсека́ют мече́м, и́же студу́ научи́вшаго ху́льному, / я́коже Дух изре́кл еси́.

Слава, глас 6. Самогласен:

Та́инственныя днесь Ду́ха трубы́ / Богоно́сныя отцы́ восхва́лим, / песнопе́вшия посреде́ Це́ркве песнь сли́чную Богосло́вия: / Тро́ицу Еди́ну Непреме́нную, / Существо́ же и Божество́, / низложи́тели А́риевы и правосла́вных побо́рники, / моля́щияся всегда Го́споду / поми́ловатися душа́м на́шим.

И ны́не, Богородичен первый гласа.

По входе прокимен дне и чтения три.

Бытия чтение (глава 14):

Слы́шав Авра́м, я́ко плене́н бысть Лот, брата́нич его́, сочте́ свои́х си домоча́дец три́ста и осмна́десять и погна́ во след их да́же до Да́на. И нападе́ на ня но́щию сам и о́троцы его́ с ним; и порази́ их, и гони́ их до Хова́ла, е́же есть ошу́юю Дама́ска. И возврати́ вся́каго коня́ Содо́мскаго, и Ло́та, брата́нича своего́, возврати́, и вся име́ния его́, и жены́, и лю́ди. Изы́де же царь Содо́мский в сре́тение ему́, повнегда́ возврати́тися ему́ от се́ча ходоллогомо́рскаго и с царьми́, и́же с ним, во удо́ль Сави́ну, сие́ же бя́ше по́ле царе́во. И Мелхиседе́к, царь Сали́мский, изнесе́ хле́бы и вино́, бя́ше же свяще́нник Бо́га Вы́шняго. И благослови́ Авра́ма, и рече́: благослове́н Авра́м Бо́гу Вы́шнему, И́же созда́ Не́бо и зе́млю, и благослове́н Бог Вы́шний, И́же предаде́ враги́ твоя́ под ру́ки тебе́.

Втораго закона чтение (глава 1):

Во днех о́нех рече́ Моисе́й к сыно́м Изра́илевым: ви́дите, преда́х пред лице́м ва́шим зе́млю, вше́дше, насле́дуйте ю, ю́же кля́тся Госпо́дь отце́м ва́шим, Авраа́му, и Исаа́ку, и Иа́кову, да́ти им и се́мени их по них. И реко́х к вам во вре́мя о́но, глаго́ля: не возмогу́ еди́н води́ти вас. Госпо́дь Бог ваш умно́жил вы есть, и се есте́ днесь, я́ко зве́зды небе́сныя, мно́жеством. Госпо́дь Бог оте́ц на́ших да приложи́т вам, я́ко да бу́дете ты́сящами сугу́бо, и да благослови́т вас, я́коже глаго́ла вам. И взях от вас му́жи му́дры, и све́домы, и смы́сленны, и поста́вих их владе́ти над ва́ми, тысященача́льники, и стонача́льники, и пятьдесятонача́льники, и десятонача́льники, и письмоводи́тели судия́м ва́шим. И запове́дах судия́м ва́шим во вре́мя о́но, глаго́ля: разслу́шайте посреде́ бра́тий ва́ших и суди́те пра́ведно посреде́ му́жа, и посреде́ бра́та его́, и посреде́ прише́льца его́. Да не позна́ете лица́ в суде́, ма́лому и вели́кому су́диши и не устыди́шися лица́ челове́ческа, я́ко суд Бо́жий есть.

Втораго закона чтение (глава 10):

Во днех о́нех рече́ Моисе́й к сыно́м Изра́илевым: се Го́спода Бо́га твоего́ не́бо и не́бо небесе́, земля́ и вся, ели́ка суть на ней. Оба́че отцы́ ва́ша произво́ли Госпо́дь люби́ти их и избра́ се́мя их по них, вас, па́че всех язы́к, в день сей. И обре́жите жестокосе́рдие ва́ше, и вы́я ва́ша не ожесточи́те ктому́. И́бо Госпо́дь Бог ваш, Сей Бог бого́в и Госпо́дь господе́й, Бог вели́кий, и кре́пкий, и стра́шный, И́же не диви́тся лицу́, ниже́ взе́млет дар. Творя́й суд прише́льцу, и си́ру, и вдови́це и лю́бит прише́льца, да́ти ему́ хлеб и ри́зу. И возлюби́те прише́льца, прише́льцы бо бе́сте в земли́ Еги́петстей. Го́спода Бо́га твоего́ да убои́шися, и Тому́ еди́ному послу́жиши, и к Нему́ прилепи́шися, и И́менем Его́ клене́шися. Той хвала́ твоя́, и Той Бог твой, и́же сотвори́л ти есть вели́кая и сла́вная сия́, я́же ви́десте о́чи твои́.

На литии стихира храма.

Слава, глас 3: Апо́стольских преда́ний / изве́стнии храни́телие бы́сте, святи́и отцы́, / Святы́я бо Тро́ицы единосу́щное, правосла́вно научи́вше, / А́риево хуле́ние собо́рне низложи́сте, / с ни́мже и Македо́ния духобо́рца обличи́вше, / осуди́сте Несто́рия, Евти́хия и Диоско́ра, / Саве́ллия же и Севи́ра безгла́внаго. / И́хже пре́лести испроси́те изба́витися нам / и нескве́рну на́шему житию́ в ве́ре сохрани́тися, мо́лимся.

И ныне, Богородичен: Без се́мене от Боже́ственнаго Ду́ха / во́лею же О́тчею зачала́ еси́ Сы́на Бо́жия, / от Отца́ без ма́тере пре́жде век су́ща, / нас же ра́ди, из Тебе́ без отца́ бы́вша, пло́тию родила́ еси́ / и Младе́нца млеко́м пита́ла еси́. / Те́мже не преста́й моли́ти / изба́витися от бед душа́м на́шим.

На стиховне Октоиха.

Слава, отцев, глас 4: Моле́бную па́мять днесь Богоно́сных отце́в, / от всея́ вселе́нныя собра́вшихся / во све́тлем гра́де Нике́йстем, / правосла́вных собра́ния, благоче́ствующе ве́рно, пра́зднуем: / си́и бо лю́таго А́рия безбо́жное веле́ние благочестному́дренне низложи́ша, / и от Кафоли́ческия Це́ркве собо́рне того́ изгна́ша, / и я́сно Сы́на Бо́жия Единосу́щна и Соприсносу́щна, пре́жде век Су́ща, / всех научи́ша испове́дати во изображе́нии ве́ры, / изве́стно и благоче́стно сие́ изложи́вше. / Те́мже и мы, Боже́ственным их повеле́нием после́дствующе, / изве́стно ве́рующе, слу́жим со Отце́м Сы́ну и Ду́ху Всесвято́му / во Еди́ном Божестве́, Тро́ице Единосу́щней.

И ныне, Богородичен: При́зри на моле́ния Твои́х раб, Всенепоро́чная, / утоля́ющи лю́тая на ны воста́ния, / вся́кия ско́рби нас изменя́ющи. / Тя бо, Еди́ну, тве́рдое и изве́стное Утвержде́ние и́мамы, / и Твое́ предста́тельство стяжа́хом. / Да не постыди́мся, Влады́чице, Тя призыва́ющии, / потщи́ся на умоле́ние, Тебе́́ ве́рно вопию́щих: / ра́дуйся, Влады́чице, всех По́моще, / Ра́досте и Покро́ве, и Спасе́ние душ на́ших.

На благословении хлебов тропарь: Богоро́дице Де́во: Дважды.

И отцев, глас 8:

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш, / свети́ла на земли́ отцы́ на́ша основа́вый / и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый, / Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́́.

НА УТРЕНИ.

На Бог Госпо́дь: тропарь воскресен, дважды.

Слава, отцев, глас 8:

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш, / свети́ла на земли́ отцы́ на́ша основа́вый / и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый, / Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́́. (Единожды).

И ныне, Богородичен: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы / и распя́тие претерпе́в, Благи́й, / испрове́ргий сме́ртию смерть и воскресе́ние явле́й я́ко Бог, / не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю. / Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве. / Приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны. / И спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

Канон воскресен со ирмосом на 4; Крестовоскресен на два; и Богородицы на два. И святых, глас 8, на 6, егоже краегранесие: Пою́ блаже́нных Собра́ние Седьмо́е. Германово.

Песнь 1.

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ / чудотворя́й иногда́ / Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в, / и раздели́в мо́ре, / Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, / песнь Бо́гови воспева́юща.

Песносло́вити Седмо́е Собра́ние жела́ющему ми ны́не, / седми́х дарова́ний собо́р / даждь ми Паракли́та, Го́споди, / умудри́вшаго сей огненноязы́чне / и ху́льное все языковре́дие умолча́ти сотво́ршаго.

Бо́льшее из нача́ла числ седмо́е: / и́бо созда́ния Боже́ственнаго / всего́ первообра́зно бысть, / всесоверше́нное преста́ние в седмы́й день; / и ны́не всех ересе́й коне́ц / в Собо́ре равночи́сленном.

Победи́в богобо́рнаго А́рия в Нике́и / дре́вле па́стырским жезло́м, / правосла́вными ше́ствовати Це́рковь уче́нии лик отце́в, / и ны́не о сем посрами́л есть образобо́рцы / я́ко побо́рник.

Богородичен: Я́коже отцы́ благоче́стно научи́ша, / испове́дующе ве́рно Деви́ческую утро́бу, / безболе́зненно ро́ждшую пло́тию Безпло́тнаго: / покланя́емся же Сему́, столпопи́шуще изображе́ние, и че́стне облобыза́ем.

Катавасия: Отве́рзу уста́ моя́, / и напо́лнятся Ду́ха, / и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, / и явлю́ся, све́тло торжеству́я, / и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3.

Ирмос: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом, / и зе́млю на вода́х основа́вый, / на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́, / я́ко несть свят, па́че Тебе́́ / Еди́не Человеколю́бче.

Не поколеба́тися Христо́ве неруши́мей Це́ркви, / от Него́ тайнонауча́еми, Боже́ственнии пастыренача́льницы, / и́же сию́ поколеба́ти хотя́щия, / я́коже анти́христовы ча́сти, / от благочести́вых отри́нуша.

Очища́ет му́тныя и ти́нный пото́ки, / от исто́чник спасе́ния поче́рп, / и жа́ждущия лю́ди Христо́вы / насыща́ет уче́ний струя́ми отце́в сосло́вие.

На ненави́дящих и́стинно / и христианооглаго́льников Собра́ние христолю́бных Седмо́е в све́тлем гра́де Нике́йстем бысть, / его́же ца́рие Ири́на и Константи́н защи́тницы.

Богородичен: Всяк да отсту́пит нечести́вый, / не почита́яй ико́ну честну́ю Богоро́дицы / и Сию́ не пропове́дуяй, Христа́ Богому́жно ро́ждшую, / и во огнь да отшле́тся / сгара́ти несожже́нно.

Катавасия: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, / Живы́й и Незави́стный Исто́чниче, / лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, / в Боже́ственней Твое́й сла́ве / венце́в сла́вы сподо́би.

Кондак и икос воскресен.

Таже седален отцев, глас 4.

Подобен: Ско́ро предвари́:

Свети́льницы пресве́тлии и́стины Христо́вы мiру яви́стеся на земли́, / вои́стинну блаже́ннейшии, отцы́ Боговеща́ннии, / изсуши́вше е́реси ху́льных языкобо́лий / и угаси́вше пламенови́дная злосла́вных смуще́ния. / Те́мже, я́ко иера́рси Христо́вы, / моли́теся спасти́ся нам.

Ин седален отцев, глас 2:

От нача́ла бори́тельный А́рий / свире́по наси́лие наве́д, Спа́се, на Це́рковь Твою́, / но сие́ подви́гше оте́ческая во́инства того́ победи́, / и Единосу́щное Сло́во Отцу́ ве́рно Тя сла́вят.

И ныне, Богородичен:

Ско́ро нас предвари́, Де́во Ма́ти Чи́стая; / от враг нас исхити́, ху́лящих на Тя, / сокруши́ языкобо́лия ересе́й вся, / разреши́ кре́постию Твое́ю стремле́ния тех, / да разуме́ют, я́ко еди́на Богома́ти еси́, / моли́твами Твои́ми правосла́вных совокупле́ние спаса́ющая.

Песнь 4.

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди, / Ты моя́ и си́ла, / Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование, / не оста́вль не́дра О́тча / и на́шу нищету́ посети́в. / Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: / си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Глаго́л Бо́жий иму́ще, стрелу́ и меч, / вся ку́пно ты́я закала́ют злоу́мныя / о́бразом Кре́стным, / не чту́щия ра́вно изображе́ния Христо́ва, Богоро́дицы и всех святы́х, / отцы́ Богови́днейшии.

Я́коже се́дмию труба́ми / Иерихо́нския сте́ны в седмо́м обхожде́нии падо́ша; / та́ко си́ми се́дмию Собо́ры / весь сонм, на Бо́га вознося́щийся, низведе́н в бе́здну / в Собра́нии Седмо́м благогла́сных труб Ду́ха.

Ю́ношеское настоя́ние показу́я / и Боже́ственною ре́вностию распаля́емо, / оте́ческое мно́жество, / я́коже Илия́, сту́дныя свяще́нники умертви́ло есть. / Тем со дерзнове́нием Христо́ве ико́не / любе́зно покланя́тися научи́ло есть.

Богородичен: Ты моя́ наде́жда, Всечи́стая, Ты мое́ и пе́ние, / Ты мое́ приста́нище, Ты мое́ исправле́ние, я́же Бо́га Сло́ва О́тча Вопло́щшагося несочта́нно родила́ еси́. / Те́мже Твое́й несомне́нно покланя́юся ико́не, / кре́постию Твое́ю укрепля́емь.

Катавасия: Седя́й в Сла́ве / на Престо́ле Божества́ / во о́блаце ле́гце, / прии́де Иису́с Пребоже́ственный, / Нетле́нною Дла́нию / и спасе́ зову́щия: / сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Песнь 5.

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́ / от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый? / И покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго. / Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х / пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Высо́кою мы́слию сразсмотри́вше, / ана́феме образобо́рцев преда́ша, / я́ко чужда́я сих му́дрствовавших, честни́и отцы́; / и честь Христо́ве ико́не, я́коже ле́по, / воздая́ти повеле́ша.

Ны́не вре́мя весе́лия, / ны́не день спасе́ния яви́ся, / возвесели́мся у́бо и Христу́ ра́достно возопии́м: / мир даждь нам Твой / моли́твами отце́в Седма́го Собо́ра, Человеколю́бче.

Богородичен: Благоутро́бия ра́ди ми́лости, / от Де́вы роди́ся Сын Бо́жий невра́щно, / чу́ждее нося́, я́ко Свое́, / и зра́ком сим опи́санный, зри́тся во́лею, / по Существу́ Сый Неопи́сан.

Катавасия: Ужасо́шася вся́ческая / о Боже́ственней сла́ве Твое́й: / Ты бо, Неискусобра́чная Де́во, / име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га / и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, / всем воспева́ющим Тя / мир подава́ющая.

Песнь 6.

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се, / мно́га бо беззако́ния моя́, / и из глубины́ зол возведи́, молю́ся: / к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя, / Бо́же спасе́ния моего́.

Да ка́плют сла́дость го́ры и ра́дость: / ерети́ческое бо мно́жество изгна́ся, / го́рький излива́ющее яд, / святы́х ико́н отверже́ние.

Не́бо и земля́ согла́сно да пра́зднуют / Дще́ре Бо́жия вели́чие: / ибо велича́ется, отмета́ющи Сию́ умаля́ющия.

Богородичен: Ма́терний Сын, И́же О́тчий пе́рвее безма́терен, / безо́тчий же Боголе́пно роди́вся / и возроди́в мя; / те́мже Ро́ждшую с Рожде́нным образу́я, облобыза́ю.

Катавасия: Боже́ственное сие́ и всечестно́е / соверша́юще пра́зднество, / Богому́дрии, Богома́тере, / прииди́те, рука́ми воспле́щим, / от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Кондак, глас 6.

Подобен: Рукопи́саннаго:

И́же из Отца́ возсия́в, Сын неизрече́нно / из Жены́ роди́ся, сугу́б естество́м, / Его́же ви́дяще, не отмета́емся зра́ка изображе́ния, / но, сие́ благоче́стно начерта́юще, / почита́ем ве́рно. / И сего́ ра́ди и́стинную ве́ру Це́рковь держа́щи, / лобыза́ет ико́ну вочелове́чения Христо́ва.

Икос: Хотя́й Всеще́дрый Бог нас воздвиза́ти при́сно / к па́мяти соверше́нней Своего́ вочелове́чения, / подло́г сей предаде́ челове́ком, / шароде́ланьми ико́н честны́й возобража́ти зрак; / я́ко да сия́ во зре́ниих ви́дяще, / ве́руем, я́же сло́вом слы́шахом, / разуме́юще я́ве дея́ние и и́мя, / начерта́ние и страда́ния святы́х муже́й, / и Христа́ Венцода́вца, / венцы́ подаю́ща святы́м, страда́льцем же и му́чеником. / И́хже ра́ди ясне́йше и́стинную ве́ру держа́щи, Це́рковь лобыза́ет ико́ну вочелове́чения Христо́ва.

Песнь 7.

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния / огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́: / сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю, / я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Побежда́ются догма́тами / Богоглаго́ливых муже́й ересенача́льницы, / образо́в честь первообра́зным изобразу́ющих пра́во, / я́коже рече́ Вели́кий Васи́лий: / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Хра́ми удобря́ются, све́тлыми ико́нами украша́емии днесь; / сего́ ра́ди мир в це́рквах, па́че всех челове́к красне́йшему добро́тою, / совоспева́ет пою́щему: / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Свет облиста́, дале́че тьма, нечести́вии отгна́ны. / Сего́ ра́ди вся́ческая све́та испо́лнишася, / Светода́теля Христа́ с весе́лием пою́т и глаго́лют: / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богородичен: Пречи́стая Влады́чица, еди́на всех спасе́ния наде́жда, / я́же стра́шно ро́ждшая Царя́ царе́й Христа́, / на рука́х Свои́х Сего́ Младе́нца нося́щи, / спокланя́ема есть описа́ние, я́коже отцы́ глаго́лют.

Катавасия: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии, / па́че Созда́вшаго, / но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, / ра́довахуся, пою́ще: / препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог благослове́н еси́.

Песнь 8.

Ирмос: Седмери́цею пещь / халде́йский мучи́тель / богочести́вым неи́стовно разжже́, / си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, / Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: / о́троцы, благослови́те, / свяще́нницы, воспо́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Законополага́ет у́бо изя́щнейше отце́в сосло́вие, / Богочести́вым имстви́тельное поклоне́ние / и возставле́ние свяще́нныя ико́ны Христо́вы; / любоблагочести́вии же ле́тнюю па́мять я́ко ча́да соверша́ем благопослушли́вая о́ных, / и любо́вию о́браз Христо́в лобыза́ем.

Седмокра́тно преклоня́ху смире́нных высокому́дреннии / и любодоброде́тельных стремле́ния пресеца́ху, / и́миже оглаго́ловаху Боже́ственная дея́ния их; / но и́же Седма́го Собо́ра соше́дшиися отцы́ в Нике́и / горды́ню о́ных а́бие истерза́ша седмокра́тнейше.

Стре́лы младе́нец быва́ют псало́мски старому́дрствующим младому́дренных я́звы и ра́ны; / Боже́ственною же си́лою изнемога́ют язы́цы мно́зи, / хулы́ на высоту́ глаго́лющих; / и всяк, кто Отца́, Сы́на и Ду́ха, Бо́га Еди́наго, не весть, / Всевино́внаго и Еди́наго.

Богородичен: Зи́ждется Младе́нец самово́льне ми́лости ра́ди, Зижди́тель от чи́стых крове́й Твои́х, / соблюда́яй Тя по рождестве́ Преочище́нну всю Чи́стую / и очища́яй оскверне́нный о́браз. / Те́мже на ико́нах соизобража́ется Тебе́, / естество́м быв Челове́к, Бог Сый естество́м.

Катавасия: О́троки благочести́выя в пещи́ / Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть, / тогда́ у́бо образу́емое, / ны́не же де́йствуемое, / вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́: / Го́спода по́йте дела́ / и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо, / и земли́ удиви́шася концы́, / я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски / и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с. / Тем Тя, Богоро́дицу, / А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Ве́лий кре́постию и сове́том вся содержа́й, / Непостижи́ме Еди́не Бо́же, / держа́внейше Всенача́льниче, Всецарю́, / Це́рковь утверди́, в правосла́вии Твое́м соблюда́я, / отце́в всесла́вных, изоблича́ющих злосла́вие, мольба́ми.

Вели́ких че́стей сподо́бистеся на земли́, / Небому́дрении святи́и, / я́ко Христо́во изображе́ние любе́зно почто́сте. / И ны́не сень отложи́вше, и покрыва́ло пло́ти, / самоли́чно Сего́ в Лице́ зрите́, / и бо́льших сподобля́еми.

Да нака́жемся всево́инством ва́рварскаго безслове́сия, / е́же попусти́л еси́ на ны; / тех стремле́ние и де́рзость Сам сокруши́ / и ве́рным спобо́рствуй, наде́ющимся на Тя, Вседе́телю, / благодерзнове́нными моли́твами святы́х оте́ц, / и́хже соверша́ем па́мять.

Богородичен: Разуме́ти та́йну стра́шнаго Твоего́ Рождества́ ника́коже мо́жет ум челове́ческий, но ниже́ А́нгельский высокоу́мный, / я́ко Бо́га Ты родила́ еси́ Воплоще́ннаго, па́че естества́. / Тем Тя, Богоро́дицу, ве́дуще и со О́нем напису́юще, велича́ем.

Катавасия: Всяк земноро́дный / да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, / да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́, / почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, / и да вопие́т: / ра́дуйся, Всеблаже́нная, / Богоро́дице Чи́стая Присноде́во.

Светилен воскресен, Слава, отцев.

Подобен: Ду́хом во святи́лищи:

Отцы́ Небому́дреннии, на Седмо́м Собо́ре собра́вшиися, / моли́тву приле́жну Тро́ице принеси́те, / е́же изба́витися от вся́кия е́реси и суда́ ве́чнаго, / Ца́рствие же получи́ти нам Небе́сное, / ваш Собо́р Боже́ственный воспева́ющим.

И ныне, Богородичен: Мольба́ми, Преблаги́й Го́споди, Ма́тере Твоея́ / и и́же на Седми́ Собо́рех собра́вшихся отце́в / Це́рковь утверди́ и ве́ру укрепи́, / и Ца́рствия Небе́снаго вся покажи́ прича́стники, / егда́ прии́деши на зе́млю суди́ти всю тварь.

Воскреснаго же светильна Богородичен не глаголется, но отцев.

На хвалитех стихиры воскресны 4, и отцев 4, глас 6:

Подобен: Все отло́жше:

Все собра́вше душе́вное худо́жество, / и Боже́ственным Ду́хом разсмотри́вше, / Небе́сный и честны́й Си́мвол ве́ры / честни́и отцы́ Богопи́санне начерта́ша; / в не́мже я́вственнейше / Ро́ждшему Собезнача́льнаго Сло́ва науча́ют / и всеи́стинно Единосу́щнаго, / апо́стольским после́дующе проявле́нно уче́нием, / благосло́внии и пребога́тии и́стинно, / и Богому́дрии.

Стих: Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки.

Все прие́мше, у́мное сия́ние Свята́го Ду́ха, / преесте́ственнейшее благосло́вие / кра́ткими глаго́лы и мно́гим ра́зумом / Богодохнове́нно провеща́ша, / я́ко Христо́вы пропове́дницы, / Ева́нгельских предста́телие уче́ний, блаже́ннии, / и благочести́вых преда́ний, / свы́ше прие́мше сих открове́ние я́ве / и просве́щшеся, изложи́ша ве́ру Богонауче́нную.

Стих: Собери́те Ему́ / преподо́бныя Его́.

Все собра́вше па́стырское иску́сство / и я́рость дви́гше ны́не пра́веднейшую, / отмсти́тельне тя́жкия отгна́ша и па́губныя во́лки, / пра́щею Ду́ха изве́ргше от церко́внаго исполне́ния, / па́дшия я́ко к сме́рти / и я́ко неисце́льно неду́говавшия, / Боже́ственнии па́стырие, / я́ко раби́ и́стиннейшии Христо́вы, / и Боже́ственнаго пропове́дания таи́нницы свяще́ннейшии.

Слава, глас 8. Георгия Никомидийскаго:

Святы́х отце́в лик, / от коне́ц вселе́нныя сте́кшийся, / Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го, / Еди́но Существо́ научи́ша и Естество́, / и та́йну Богосло́вия я́сно преда́ша Це́ркви; / и́хже, похваля́юще ве́рою, ублажи́м, глаго́люще: / о Боже́ственный по́лче, / Богоглаго́ливии ору́жницы ополче́ния Госпо́дня, / зве́зды многосве́тлыя мы́сленныя тве́рди, / та́инственнаго Сио́на необори́мии столпи́, / миродохнове́ннии цве́ти ра́йстии, / всезлата́я уста́ Сло́ва, / Нике́йская похвало́, вселе́нныя украше́ние, / приле́жно моли́теся о душа́х на́ших.

И ныне: Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во:

Славословие великое, и отпуст. И обычное исхождение в притвор. Сла́ва, и ны́не, стихира Евангельская.

НА ЛИТУРГИИ.

Блаженны воскресны на 6; и отцев песнь 3 на 4.

По входе тропарь воскресен

и отцев, глас 8:

Препросла́влен еси́, Христе́ Бо́же наш, / свети́ла на земли́ отцы́ на́ша основа́вый / и те́ми ко и́стинней ве́ре вся ны наста́вивый, / Многоблагоутро́бне, сла́ва Тебе́́.

Таже кондак воскресен.

Слава, кондак отцев, глас 6.

Подобен: Рукопи́саннаго:

И́же из Отца́ возсия́в, Сын неизрече́нно / из Жены́ роди́ся, сугу́б естество́м, / Его́же ви́дяще, не отмета́емся зра́ка изображе́ния, / но, сие́ благоче́стно начерта́юще, / почита́ем ве́рно. / И сего́ ра́ди и́стинную ве́ру Це́рковь держа́щи, / лобыза́ет ико́ну вочелове́чения Христо́ва.

И ныне, Богородицы.

Прокимен прежде воскресен,

таже песнь отцев, глас 4:

Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки.

Апостол дне и отцев,

ко Евреем, зачало 334. [Евр. 13, 7 — 16.]

Бра́тие, помина́йте наста́вники ва́ша, и́же глаго́лаша вам сло́во Бо́жие: и́хже взира́юще на сконча́ние жи́тельства, подража́йте ве́ре их. Иису́с Христо́с вчера́ и днесь то́йже, и во ве́ки. В науче́ния стра́нна и разли́чна не прилага́йтеся: добро́ бо благода́тию утвержда́ти сердца́, а не бра́шны, от ни́хже не прия́ша по́льзы ходи́вшии в них. И́мамы же олта́рь, от него́же не и́мут вла́сти я́сти служа́щии се́ни. И́хже бо кровь живо́тных вно́сится во свята́я за грехи́ первосвяще́нником, сих телеса́ сжига́ются вне ста́на. Те́мже Иису́с, да освяти́т лю́ди свое́ю кро́вию, вне врат пострада́ти изво́лил. Те́мже у́бо да исхо́дим к нему́ вне ста́на, поноше́ние его́ нося́ще. Не и́мамы бо зде пребыва́ющаго гра́да, но гряду́щаго взыску́ем. Тем у́бо прино́сим же́ртву хвале́ния вы́ну Бо́гу, си́речь плод усте́н испове́дающихся и́мени Его́. Благотворе́ния же и обще́ния не забыва́йте: таковы́ми бо же́ртвами благоугожда́ется Бог.

Аллилуия гласа и отцев, глас 1:

Бог бого́в Госпо́дь глаго́ла, и призва́ зе́млю от восто́к со́лнца до за́пад. Стих: Собери́те Ему́ преподо́бныя Его́, завеща́ющия заве́т Его́ о же́ртвах.

Евангелие дне и отцев,

от Иоанна, зачало 56. [Ин. 17, 1 — 13.]

Во вре́мя о́но, возведе́ Иису́с о́чи Свои́ на не́бо и рече́: О́тче, прии́де час, просла́ви Сы́на Твоего́, да и Сын Твой просла́вит Тя. Я́коже дал еси́ Ему́ власть вся́кия пло́ти, да вся́ко, е́же дал еси́ Ему́, даст им живо́т ве́чный: Се же есть живо́т ве́чный, да зна́ют Тебе́ еди́наго и́стиннаго Бо́га, и Его́же посла́л еси́ Иису́с Христа́. Аз просла́вих Тя на земли́, де́ло соверши́х, е́же дал еси́ Мне да сотворю́. И ны́не просла́ви Мя Ты, О́тче, у Тебе́ Самого́ сла́вою, ю́же име́х у Тебе́ пре́жде мир не бысть. Яви́х и́мя Твое́ челове́ком, и́хже дал еси́ Мне от ми́ра: Твои́ бе́ша, и Мне их дал еси́, и сло́во Твое́ сохрани́ша: Ны́не разуме́ша, я́ко вся, ели́ка дал еси́ Мне, от Тебе́ суть. Я́ко глаго́лы, и́хже дал еси́ Мне, дах им, и ти́и прия́ша, и разуме́ша вои́стинну, я́ко от Тебе́ изыдо́х, и ве́роваша, я́ко Ты Мя посла́. Аз о сих молю́: не о всем ми́ре молю́, но о тех, и́хже дал еси́ Мне, я́ко Твои́ суть: И Моя́ вся Твоя́ суть, и Твоя́ Моя́, и просла́вихся в них: И ктому́ несмь в ми́ре, и си́и в ми́ре суть, и Аз к Тебе́ гряду́. О́тче Святы́й, соблюди́ их во и́мя Твое́, и́хже дал еси́ Мне, да бу́дут еди́но, я́коже и Мы. Егда́ бех с ни́ми в ми́ре, Аз соблюда́х их во и́мя Твое́: и́хже дал еси́ Мне, сохрани́х, и никто́же от них поги́бе, то́кмо сын поги́бельный, да сбу́дется Писа́ние. Ны́не же к Тебе́ гряду́, и сия́ глаго́лю в ми́ре, да и́мут ра́дость Мою́ испо́лнену в себе́.

Причастен: Хвали́те Го́спода с Небе́с, хвали́те Его́ в Вы́шних. Другий: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.

Подобает ведати, яко по 11–м дни сего месяца, в приидущую неделю память совершаем святых отец, иже на Седмом Вселенском Соборе в Никеи собравшихся второе, святых отец 365, на извержение и потребление безбожных учений христоненавистных и христианооглагольников, иконоборцев, Копронима и ему смудрствующих, окаянных епископов и несвященных архиереев, и тех безбожнаго и сквернаго соборища.

И аще случится 11 день настоящий в неделю, поется в тойже день служба святых отец Седмаго Собора. Аще же в среду, поется служба их в мимошедшую неделю; аще же в четверток, поется служба их в приидущую неделю.

Рядоваго же святаго служба оставляется и поется, егда разсудит екклисиарх.

СВЯТАГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРИЯ МVРОТОЧЦА И ВОСПОМИНАНИЕ ВЕЛИКАГО И СТРАШНАГО ТРЯСЕНИЯ

МЕСЯЦА ОКТЯБРЯ В 26–Й ДЕНЬ

Аще хощет настоятель, творит бдение.

НА МАЛОЙ ВЕЧЕРНИ

Стихиры на 4, глас 1:

Подобен: Небе́сных чино́в:

И́же основа́ния всея́ земли́ колеба́яй Бог, / стряса́яй Еди́н морско́е ло́же, / я́ко Созда́тель всех / изба́ви ны пра́веднаго гне́ва трясе́ния / Твои́м милосе́рдием, Человеколю́бче, / при́сно умоля́ем.

Фессалони́ка лику́ет о па́мяти твое́́й / и созыва́ет вся окре́стныя гра́ды, / Дими́трие треблаже́нне, / соверши́ти твое́ светоно́сное торжество́. / С ни́миже, соше́дшеся, и мы / пе́сненно похваля́ем по́двиги твоя́.

Прииди́те, ве́рнии, соше́дшеся, / похва́лим Христо́ва ору́жника / и до́бляго свети́льника Дими́трия, / все вра́жие наси́лие попра́вша, / сему́ вопию́ще ве́рою: / о нас Христу́, му́чениче, моли́ся.

Слава, глас 6: Днесь вселе́нная вся страстоно́сца просвеща́ется заря́ми / и Бо́жия Це́рковь, цветы́ украша́ема, Дими́трие, вопие́т ти: / уго́дниче Христо́в и предста́телю тепле́йший, / не преста́й моли́ти о рабе́х твоих.

И ныне, Богородичен, глас тойже: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, / возрасти́вшая нам Плод живота́, / Тебе́ мо́лимся: / моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы / поми́ловати ду́ши на́ша.

На стиховне стихиры, глас 2.

Подобен: До́ме Евфра́фов:

И́мамы тя мно́гих / да́теля дарова́ний, / уго́дниче Госпо́день, / исполня́еши бо проше́ния, / я́же и́мамы всегда́.

Стих: Пра́ведник, я́ко фи́нике, процвете́т, / я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

Пе́ния сла́дкая, / страсте́й похвале́ния, / благода́тей возда́ния, / предложе́ния, блаже́нне, / приими́, Дими́трие.

Стих: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, / во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.

Добро́та страда́льцев, / благоле́пие му́чеников, / благове́рных храни́телю, / приими́ ны́не похвалу́ / любо́вию сла́вящих тя.

Слава, и ныне, Богородичен, глас тойже:

Де́ло Боголе́пно: / Де́ва по рождестве́, / Рожде́нное — Бог Сло́во, / челове́чо естество́ име́я / и явля́я веще́ственная.

Тропарь, глас 3:

Вели́ка обре́те в беда́х тя побо́рника вселе́нная, страстоте́рпче, / язы́ки побежда́юща. / Я́коже у́бо Ли́еву низложи́л еси́ горды́ню, / и на по́двиг дерзнове́нна сотвори́в Не́стора, / та́ко, свя́те Дими́трие, / Христу́ Бо́гу моли́ся / дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Слава, и ныне, трясения, глас 8:

Призира́яй на зе́млю и творя́й ю́ трясти́ся, / изба́ви ны стра́шнаго тру́са преще́ния, Христе́ Бо́же наш, / и низпосли́ нам бога́тыя ми́лости Твоя́ / моли́твами Богоро́дицы, и спаси́ ны.

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

Блаже́н муж: 1–й антифон.

На Го́споди, воззва́х: стихиры на 8, глас 2:

Подобен: Егда́ от Дре́ва:

Све́тиши оте́честву твоему́ всегда́, сла́вный Дими́трие му́чениче, / я́коже звезда́ све́тлая, / покрыва́еши бо при́сно сие́ от па́губы враго́в / и избавля́еши озлобле́ния и бу́ри вся́кия; / те́мже ра́достно прино́сит, ле́тнюю па́мять, блаже́нне, соверша́я, / ве́рою же и лю́бовию поя́ Го́спода, тя просла́вльшаго.

Му́чениче страстоте́рпче Христо́в, / чудесы́ све́тиши мiру, / я́коже со́лнце, свя́те Дими́трие. / Те́мже в па́мяти твое́й наслажда́емся вси твои́х чуде́с, блаже́нне, / изря́дная торжеству́юще ве́рою. / Дерзнове́ние у́бо име́я, / моли́ся ко Го́споду спасти́ от тли и скорбе́й рабы́ твоя́.

Ко́пиями прободе́н в ре́бра, / пробо́дшаго ра́ди Спа́са на Кресте́ ре́бра; / Того́ бо уязвле́нием / любо́вию поревнова́л еси́, страстоте́рпче Дими́трие, / явля́я всем непобеди́мое свиде́тельства твоего́. / Те́мже и уя́звлен гони́тель низпаде́, / прие́м твоего́ иску́с испове́дания, страда́льче Христо́в.

Ины стихиры, глас 8.

Подобен: О, пресла́внаго чудесе́́

О, пресла́внаго чудесе́ ́ / на Небеси́ и на земли́ ра́дость / днесь в па́мяти возси́я Дими́трия му́ченика. / От А́нгел хвала́ми венча́ется / и от челове́к пе́ния прие́млет. / О, ка́ко пострада́́ / Ка́ко до́бре подвиза́ся́ / И́мже враг паде́ лука́вый, / Христу́ побе́ждшу того́.

О, пресла́внаго чудесе́́ / чуде́с светлостьми́, со́лнца светле́йше, / при́сно Дими́трий све́тит конце́м, / от невече́рняго Све́та облиста́емый / и в незаходи́мем Све́те красу́яся. / Его́же сия́ньми о́блацы отгна́ни бы́ша ва́рварстии, / неду́зи прогна́шася / и де́мони победи́шася.

О, пресла́внаго чудесе́́ / Христа́ ради прободе́н треблаженный Дими́трий, / ко враго́м всегда́ яви́ся ору́жие обоюдуо́строе, / пожина́я враго́в выше́ния / и низлага́я де́монская свере́пства. / Ему́же возопи́им: / святы́й Дими́трие, покры́й ны, / ве́рно почита́ющия тя от любве́ всегда́.

Слава, глас 6. Византиево:

Днесь созыва́ет нас страстоте́рпца всемiрное торжество́. / Прииди́те у́бо, празднолю́бцы, / све́тло пра́зднуим па́мять его́, глаго́люще: / ра́дуйся, и́же ри́зу нече́стия раздра́в ве́рою, / му́жеством же ду́ха себе́ обложи́в. / Ра́дуйся, упраздни́вый козноде́йства чужда́го, / кре́постию, да́нною тебе́ от Еди́наго Бо́га. / Ра́дуйся, и́же прободе́нными удесы́ / блаже́нную страсть Христо́ву духо́вне нам возживописа́в. / Его́же моли́, страда́льцев удо́брение Дими́трие, / изба́витися нам ви́димых и неви́димых враг / и спасти́ся душа́м на́шим.

И ныне, Богородичен, глас тойже: Кто Тебе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́во; / кто ли не воспое́т Твоего́ Пречи́стаго Рождества́; / безле́тно бо от Отца́ возсия́вый Сын Единоро́дный, / То́йже от Тебе́, Чи́стыя, про́йде, / неизрече́нно вопло́щься, / естество́м Бог Сый, / и естество́м быв Челове́к нас ра́ди; / не во двою́ лицу́ разделя́емый, / но во двою́ естеству́ / несли́тно познава́емый. / Того́ моли́, Чи́стая Всеблаже́нная, / поми́ловатися душа́м на́шим.

Вход. Прокимен дне.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (главы 63, 64):

Обрати́ся от небесе́, Го́споди, и виждь от до́му свята́го Твоего́ и сла́вы Твоея́: где есть ре́вность Твоя́ и кре́пость Твоя́? Где есть мно́жество ми́лости Твоея́ и щедро́т Твои́х, я́ко терпе́л еси́ нам, Го́споди? Ты бо еси́ Оте́ц наш, я́ко Авраа́м не уве́де нас, и Изра́иль не позна́ нас, но Ты, Го́споди, Оте́ц наш, изба́ви ны, я́ко изнача́ла И́мя Твое́ на нас есть. Почто́ уклони́л еси́ нас, Го́споди, заблуди́ти от пути́ Твоего́? Ожесточи́л еси́ сердца́ на́ша, е́же не боя́тися Тебе́? Обрати́ся раб Твои́х ра́ди, племе́н ра́ди насле́дия Твоего́. Да пома́ле насле́дствим го́ру святу́ю Твою́. Проти́вницы на́ши попра́ша святы́ню Твою́. Бы́хом я́ко от нача́ла, егда́ не владе́л еси́ на́ми, ниже́ назва́ся И́мя Твое́ на нас. А́ще отве́рзеши не́бо, тре́пет прии́мут от Тебе́ го́ры и раста́ются, я́ко воск от лица́ огня́ та́ет. И попали́т огнь супоста́ты Твоя́, и явле́но бу́дет И́мя Твое́ проти́вным Твои́м. От лица́ Твоего́ язы́цы возмяту́тся. Егда́ сотвори́ши сла́вная, тре́пет прии́мут от Тебе́ го́ры. От ве́ка не слы́шахом, ниже́ о́чи на́ши ви́деша Бо́га, ра́зве Тебе́, и дела́ Твоя́ и́стинна, и сотвори́ши терпя́щим Тя ми́лость. Сря́щет бо ми́лость творя́щия пра́вду, и пути́ Твои́ помя́нут. И ны́не, Го́споди, Оте́ц наш Ты еси́, мы же бре́ние; и Ты Созда́тель наш, и дела́ рук Твои́х вси мы. Не прогне́вайся на ны, Го́споди, зело́, и да не помяне́ши во вре́мя грехо́в на́ших; и ны́не при́зри, Го́споди, я́ко лю́дие Твои́ вси мы.

Проро́чества Иереми́ина чте́ние (глава 2):

Сия́ глаго́лет Госпо́дь: помяну́х ми́лость ю́ности твоея́ и любо́вь соверше́нства твоего́, е́же после́довати тебе́ Свято́му Изра́илеву; глаго́лет Госпо́дь Святы́й Изра́илев: Го́споду нача́ток рожде́ний его́, вси снеда́ющии его́ прегреша́т, зла́я прии́дут на ты́я; глаго́лет Госпо́дь: услы́шите сло́во Госпо́дне, до́ме Иа́ковль и все оте́чество до́му Изра́илева. Сия́ глаго́лет Госпо́дь: ко́е обрето́ша отцы́ ва́ши во Мне прегреше́ние, я́ко отступи́ша дале́че от Мене́, и ходи́ша в след суе́тных и осуети́шася. И не реко́ша; где есть Госпо́дь, возведы́й нас из земли́ еги́петския и путеводи́вый нас в пусты́ни, в земли́ сухо́й и нехо́дней, в земли́ безво́дней и непло́дней, и в се́ни сме́ртней, в земли́, по не́йже не про́йде когда́ муж, ниже́ всели́ся сын челове́чь та́мо. И возведо́х вы на Карми́л, е́же я́сти вам плоды́ его́ и блага́я его́; и внидо́сте и оскверни́сте зе́млю Мою́ и насле́дие Мое́ положи́сте в ме́рзость. Иере́е не ре́ша: где есть Госпо́дь; и держа́щиися зако́на не ве́деша Мя; и па́стырие нече́ствоваху в Мя; и проро́цы проро́чествоваху Ваа́лом и в след неполе́зных ходи́ша. Сего́ ра́ди еще́ возсужду́ся к вам, глаго́лет Госпо́дь, и к сыно́м сыно́в ва́ших возсужду́ся. Прейди́те во о́стровы Хеттии́м, и уви́дите, и в Кида́р посли́те, и уразуме́йте вельми́, и уви́дите, а́ще бя́ху такова́я. А́ще изменя́т язы́цы бо́ги своя́, и сии́ не суть бо́зи. Лю́дие же Мои́ премени́ша сла́ву его́, от нея́же не прии́мут по́льзы. Ужасе́ся не́бо о сем и вострепета́ на мно́зе зело́, глаго́лет Госпо́дь.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава 4):

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет. Ста́рость бо честна́, не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, и во́зраст ста́рости — житие́ нескве́рное. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть. Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́, или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая, и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́споду душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия. Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На литии стихира храма

и святаго стихиры самогласны, глас 1.

Георгия Сикелиота:

Весели́ся в Го́споде, гра́де Фессалони́ки, / ра́дуйся и лику́й ве́рою светлооде́явся, / Дими́трия всесла́внаго страда́льца / и свиде́теля И́стины в не́дрех име́я, я́ко сокро́вище; / наслади́ся чуде́с, исцеле́ния зря, / и виждь низлага́юща иноплеме́нников де́рзости, / и благода́рно Спа́су возопи́й: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Анатолия: Пе́сней красото́ю настоя́щий уясни́м день / и возгласи́м му́ченика по́двиги, / предлежи́т бо нам во благохвале́ние вели́кий Дими́трий. / И́бо де́монская нахожде́ния му́жески погуби́в, к три́знищу усе́рдно прии́де, / и победи́тельная сла́вно отне́с, / Спа́су мо́лится спасти́ся душа́м на́шим.

Глас 2. Германово: В премiрная селе́ния дух твой, Дими́трие му́чениче му́дре, / Христо́с Бог положи́ непоро́чно, / ты бо Тро́ицы был еси́ побо́рник / и в три́знищи му́жески пострада́л еси́, я́ко адама́нт тве́рдый, / прободе́н же быв в ре́бра нетле́нная твоя́, всече́стне, / подо́бяся на Дре́ве Прободе́нному на спасе́ние всего́ мiра, / чуде́с прия́л еси́ де́йство, челове́ком подая́ исцеле́ния оби́льно. / Те́мже твое́ днесь успе́ние пра́зднуем по достоя́нию, / сла́вяще тя просла́вльшаго Го́спода.

Слава, глас 5:

Подобен: Воструби́м:

Стеце́мся ве́рою и любо́вию, / возопии́м пра́зднственная и воспле́щем рука́ми вси / в настоя́щее торжество́ первонача́льника на́шего, / во́инства Небе́сная да веселя́тся, / и пробо́дшагося за Прободе́ннаго копие́м Царя́ Го́спода, / и горды́ню Ли́еву низложи́вшаго де́рзостне. / Да чудя́тся земля́ же и мо́ре / све́тлаго све́тильника пресла́вным зна́мением. / По до́лгу да восхва́лят ю́нии ю́ности обузда́теля, / в ста́рости жезл, в беда́х предста́теля, / ни́щии обогати́теля, во благоше́ствии строи́теля, / спобо́рника во́ини / и в пучи́не спла́вателя, / со все́ми своего́ тве́рдаго побо́рника, гра́де Фессалони́ки, / моля́щеся си́це, рцем: / пресла́вне Дими́трие, предвари́ и изми́ ны от вся́кия ну́жды / и спаси́ рабы́ твоя́ моли́твами твои́ми.

И ныне, Богородичен, глас тойже.

Творение Германа Патриарха:

Воструби́м трубо́ю пе́сней, / прекло́ншися бо свы́ше, Всецари́ца Ма́ти Де́ва / благослове́ньми венчава́ет воспева́ющия Ю́. / Ве́рнии лю́дие да стеку́тся, / и Цари́це да воспле́щут в пе́снех, Царя́ ро́ждшей, / сме́ртию одержи́мыя пе́рве разреши́ти человеколю́бно Благоволи́вшаго. / Па́стырие и учи́телие, / до́браго Па́стыря, Пречи́стую Ма́терь, соше́дшеся, восхва́лим: / све́щник златоза́рный, светоно́сный о́блак, / небе́с Простра́ннейшую, / одушевле́нный киво́т, огнезра́чный Влады́чень Престо́л, / манноприе́мную злату́ю ста́мну, / заключе́нную Сло́ва дверь, / всех христиа́н прибе́жище. / Пе́сньми Богоглаго́ливыми похваля́юще, си́це рцем: / Пала́то Сло́ва, сподо́би смире́нныя ны Небе́снаго Ца́рствия, / ничто́же бо невозмо́жно хода́тайству Твоему́.

На стиховне стихиры самогласны, трясения, глас 2.

Симеона Дивногорца:

Земли́ смуща́емей гне́ва Твоего́ стра́хом, / хо́лми и го́ры трясу́тся, Го́споди, / но благоутро́бия о́ком на ны призре́в, / не я́ростию Твое́ю прогне́вайся на ны, / но умилосе́рдився на дела́ рук Твои́х, / стра́шнаго ны преще́ния тру́са свободи́, / я́ко Благ и Человеколю́бец.

Стих, глас 6: Призира́яй на зе́млю / и творя́й ю́ трясти́ся.

Стра́шен еси́, Го́споди, / и кто стерпи́т пра́веднаго Твоего́ гне́ва, / или́ кто Тя умо́лит, или́ кто укроти́т, Благи́й, / о лю́дех согреши́вших и отча́явшихся? / Небе́снии чи́ни, А́нгели, Нача́ла и Вла́сти, / Престо́ли, Госпо́дства, Херуви́ми и Серафи́ми / о нас Тебе́ вопию́т: / Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди, / дел рук Твои́х не пре́зри, Бла́же, / за утро́бы ми́лости спаси́ град бе́дствующий.

Стих: Стрясл еси́ зе́млю / и смути́л еси́ ю́.

Ниневи́тяне согреше́ний ра́ди / тру́сом преще́ния поги́бель слы́шаху, / в сре́дственном же зна́мении ки́та, / чрез воста́ние Ио́ны, покая́ние умоля́ет. / Но я́ко о́ныя вопль люде́й Твои́х со младе́нцы и скоты́, уще́дрив, прия́л еси́, / и нас, наказу́емыя, / тридне́внаго ра́ди Воста́ния пощади́ и поми́луй.

Слава, глас 8. Анатолия: Име́ет у́бо Боже́ственнейшая твоя́ душа́ и непоро́чная, / приснопа́мятне Дими́трие, / Небе́сный Иерусали́м жили́ще, / его́же сте́ны пречи́стыма рука́ма Неви́димаго Бо́га живописа́шася. / И́мать же всечестно́е, и многострада́льнейшее твое́ те́ло / преизря́дный сей храм на земли́, / сокро́вище некра́домое чуде́с и неду́гов врачевство́, / иде́же притека́юще, цельбы́ почерпа́ем. / Соблюди́, всехва́льне, тя велича́ющий град / от проти́вных прираже́ний, / дерзнове́ние я́ко име́я ко Христу́, тя просла́вльшему.

И ныне, Богородичен, глас тойже: Безневе́стная Де́во, / я́же Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тию, / Ма́ти Бо́га Вы́шняго, / Твои́х рабо́в мольбы́ приими́, Всенепоро́чная, / всем подаю́щи очище́ние прегреше́ний, / ны́не на́ша моле́ния прие́млющи, / моли́ спасти́ся всем нам.

На благословении хлебов: тропарь Димитрия дважды и Богоро́дице Де́во: единожды.

НА УТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропарь трясения, глас 8:

Призира́яй на зе́млю и творя́й ю́ трясти́ся, / изба́ви ны стра́шнаго тру́са преще́ния, Христе́ Бо́же наш, / и низпосли́ нам бога́тыя ми́лости Твоя́ / моли́твами Богоро́дицы, и спаси́ ны. Дважды.

Слава, тропарь Димитрия, глас 3:

Вели́ка обре́те в беда́х тя побо́рника вселе́нная, страстоте́рпче, / язы́ки побежда́юща. / Я́коже у́бо Ли́еву низложи́л еси́ горды́ню, / и на по́двиг дерзнове́нна сотвори́в Не́стора, / та́ко, свя́те Дими́трие, / Христу́ Бо́гу моли́ся / дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ныне, трясения.

По 1–м стихословии седален, глас 4.

Подобен: Яви́лся еси́ днесь:

Дими́трия днесь страстоте́рпца / пра́здник соверша́ем благочестивому́дренно, / я́ко Христу́ непреста́нно моля́щася / всем да́ти мир и ми́лость.

Слава, и ныне, Богородичен: Те́плое заступле́ние су́щим в беда́х / и Помо́щницу на́шу, и к Бо́гу премене́ние, / Е́юже тли изба́вихомся, / Богоро́дицу ве́рнии ублажа́ем.

По 2–м стихословии седален, глас 4.

Подобен: Ско́ро предвари́:

Па́мять твоя́, сла́вне му́чениче Дими́трие, / уясни́ днесь Це́рковь Христо́ву / и вся собра́ пе́сньми досто́йно восхвали́ти тя, Богому́дре, / я́ко и́стинно во́ина и враго́в потреби́теля. / Те́мже мольба́ми твои́ми изба́ви ны от искуше́ний.

Слава, и ныне, Богородичен: Пое́м Тя, Богоневе́сто, Ма́ти Христа́ Бо́га, / сла́вяще Рождество́ Твое́ непости́жное, / и́мже изба́вихомся от ле́сти диа́воли и вся́ческих бед, Влады́чице Богоро́дице, / и ве́рно взыва́ем: / поми́луй ста́до Твое́, Еди́на Всепе́тая.

Полиелей и величание:

Велича́ем тя, / страстоте́рпче святы́й Дими́трие, / и чтем честна́я страда́ния твоя́, / я́же за Христа́ / претерпе́л еси́.

Псалом избранный

1 лик Бог нам Прибе́жище и Си́ла. 2 Помо́щник в ско́рбех обре́тших ны зело́. 1 Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ смуща́ется земля́. 2 Бо́же, кто уподо́бится Тебе́; да не премолчи́ши, ниже́ укроти́ши, Бо́же. 1 Я́ко се врази́ Твои́ возшуме́ша, и ненави́дящии Тя воздвиго́ша главу́. 2 На лю́ди Твоя́ лука́вноваша во́лею, и совеща́ша на святы́я Твоя́. 1 Положи́ша тру́пия рабо́в Твои́х, бра́шна пти́цам небе́сным. 2 Пло́ти преподо́бных Твои́х звере́м земны́м. 1 Пролия́ша кровь их я́ко во́ду. 2 Я́ко Тебе́ ра́ди умерщвля́еми есмы́ весь день. 1 Вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния. 2 Положи́л еси́ нас в при́тчу во язы́цех. 1 И бых я́звен весь день. 2 Разже́гл еси́ ны, я́коже разжиза́ется сребро́. 1 Проидо́хом сквозе́ огнь и во́ду, и изве́л еси́ нас в поко́й. 2 Весели́теся о Го́споде, и ра́дуйтеся пра́веднии. 1 Я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. 2 И насле́дие их в век бу́дет. 1 Воззва́ша пра́веднии и Госпо́дь услы́ша их. 2 Свет возсия́ пра́веднику и пра́вым се́рдцем весе́лие. 1 В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник. 2 Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. 1 Ди́вен Бог во святы́х Свои́х. 2 Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится. 1 Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде и упова́ет на Него́. 2 И похва́лятся вси пра́вии се́рдцем.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, трижды.

По полиелеи седален, глас 8.

Подобен: Прему́дрости:

Сия́ния чуде́с, я́ко лучи́, облиста́еши / и вся просвеща́еши мiра концы́, я́ко звезда́ пресве́тлая, / и ве́село благово́нствуеши, я́коже други́й рай, / и ду́ши весели́ши, и уставля́еши неду́ги: / те́мже тя, всеблаже́нне, по до́лгу пое́м / и любо́вию почита́ем честну́ю па́мять твою́, страстоте́рпче Дими́трие, / моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние / дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Слава, и ныне, Богородичен:

Я́ко Де́ву и Еди́ну в жена́х, / Тя, безсе́менно ро́ждшую Бо́га пло́тию, / вси блажи́м ро́ди челове́честии. / Огнь бо всели́ся в Тя Божества́ / и, я́ко Младе́нца, дои́ши Зижди́теля и Го́спода. / Тем, А́нгельский и челове́ческий род, / досто́йно сла́вим пресвято́е Рождество́ Твое́ и согла́сно вопие́м Ти: / моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти / покланя́ющимся ве́рою пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Степенна, 1–й антифон 4–го гласа. Прокимен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, / Бог Изра́илев. Стих: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Вся́кое дыха́ние:

Евангелие от Матфея, зачало 36 [Мф. 10: 16–22]:

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: Се, Аз посыла́ю вас я́ко о́вцы посреде́ волко́в: бу́дите у́бо му́дри я́ко змия́, и це́ли я́ко го́лубие. Внемли́те же от челове́к: предадя́т бо вы на со́нмы, и на собо́рищах их бию́т вас. И пред влады́ки же и цари́ веде́ни бу́дете Мене́ ра́ди, во свиде́тельство им и язы́ком. Егда́ же предаю́т вы, не пецы́теся, ка́ко или́ что возглаго́лете. Не вы бо бу́дете глаго́лющии, но Дух Отца́ ва́шего глаго́ляй в вас. Преда́ст же брат бра́та на смерть и оте́ц ча́до: и воста́нут ча́да на роди́тели и убию́т их. И бу́дете ненави́дими все́ми и́мени Моего́ ра́ди: претерпе́вый же до конца́, той спасе́н бу́дет.

По 50–м псалме стихира, глас 6:

Днесь созыва́ет нас страстоте́рпца всемiрное торжество́. / Прииди́те у́бо, празднолю́бцы, / све́тло пра́зднуим па́мять его́, глаго́люще: / ра́дуйся, ри́зу нече́стия раздра́в ве́рою, / му́жеством же ду́ха себе́ обложи́в. / Ра́дуйся, упраздни́вый козноде́йства чужда́го, / кре́постию да́нною тебе́ от Еди́наго Бо́га. / Ра́дуйся, и́же прободе́нными удесы́ / блаже́нную страсть Христо́ву духо́вне нам возживописа́в. / Его́же моли́, страда́льцев удобре́ние Дими́трие, / изба́витися нам ви́димых и неви́димых враг / и спасти́ся душа́м на́шим.

Канон трясения, со ирмосом на 6, глас 6.

Егоже краегранесие: О Христе́, земли́ колеба́ние уста́ви вско́ре. Иосиф.

Песнь 1

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль / по бе́здне стопа́ми, / гони́теля фарао́на / ви́дя потопля́ема, / Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Я́ко стра́шен гнев Твой, / от него́же нас изба́вил еси́, Го́споди, / не погре́б в земли́ все движе́ние на́ше. / Тем благода́рственно Тя при́сно сла́вим.

Ра́дуяся нашему всегда всеконе́чному исправле́нию, Влады́ко, / я́коже лист худ, коле́блеши всю зе́млю, / в страх Твой ве́рныя утвержда́я, Го́споди.

Изба́ви тру́са тяжча́йшаго вся ны / и не даждь, Го́споди, поги́бнути всеконе́чно насле́дию Твоему́, / мно́гими прогне́вавшему злы́ми Твое́ долготе́рпение.

Богородичен: Ра́бски Тебе́ вопие́м, / Ма́ти Бо́жия, обы́чныя ми́лости Твоя́ на град и лю́ди ми́лостивно показу́ющи, / тру́са тяжча́йшаго и тли нас измени́.

И святаго два канона, на 8. Первый канон, глас 4, егоже краегранесие: Добропобе́дному приглаго́лю Дими́трию. Феофаново.

Песнь 1

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну / невла́жными стопа́ми / дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, / крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма / Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Боже́ственным муче́ния венце́м увязе́н, / при Бо́зе лику́еши, / блиста́нии отону́дными сияя́ и просвеще́ния исполня́ем, / великому́чениче досточу́дне.

Я́ко су́ща И́стины свиде́теля, / и да́же до кро́ве подви́гшася, блаже́нне, терпели́вно; / тве́рдо же противле́ние к мучи́телем показа́вша, / тя Влады́ка прия́т.

Зло́бы обрета́теля низложи́л еси́ на зе́млю, Дими́трие, / му́ченическим твои́м копие́м уби́в, / Боже́ственною бла́гостию, па́че ума́ си́лою, на сие́, блаже́нне, укрепля́ем.

Богородичен: Безма́терен Бог пе́рвее Сый, / бысть е́же по нам Безо́тчий из Тебе́, Богоро́дице Всепе́тая, / плоть прие́м по едине́нию, / е́же па́че сло́ва и ра́зума.

Другий канон, глас 8. Егоже краегранесие: Мv́ра честву́ю благода́ть Дими́трия. Георгий Скилица.

Песнь 1

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ / чудотворя́й иногда́ / Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в / и раздели́в мо́ре: / Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, / песнь Бо́гови воспева́юща.

Мv́ра благово́нна и че́стна, Дими́трие, / отве́рзеный исто́чниче, / страсте́й скве́рны се́рдце мое́ омы́й / и, доброде́телей дея́нием благово́ние мя показа́в Христо́во, / ум мой облагода́тстви, / благода́ти твоя́ Боже́ственныя пе́ти.

Воды́ живы́я ре́ки / истека́ти от чре́ва ве́рных, / Сло́во Бо́жие глаго́лет. / Те́мже твоего́ пролива́ются мv́ра исто́чницы приснотеку́щии, / и́хже струи́ веселя́т Бо́жий град, / сла́вящий му́ченическое дерзнове́ние твое́.

Жезл у́бо дре́вле Моисе́ев, / уда́рив ка́мень в земли́ пусты́нней, / отве́рзе струи́ рек многоте́чныя; / те́ло же твое́, Дими́трие, прободе́нное копие́м, / мv́ра исто́чник показа́, / но́ваго Изра́иля прохлажда́ющее.

Я́же у́бо и́маши воздая́ния, Дими́трие, / му́ченических твои́х язв, / ниже́ око ви́де, ниже́ у́хо слы́ша; / ны́не же мv́ра мо́ре, воздая́ния чистоты́ пролива́еши мiра конце́м, / стра́сти душ очища́ющее.

Богородичен: Пренескве́рно прия́телище, Всечи́стая, / Сло́во обре́т Тя Бо́жие, / в Твоя́ всели́ся ложесна́: / и е́же из Тебе́ прия́тие пома́зав Свои́м Божество́м, / Еди́н про́йде от двою́, / и истоще́нное мv́ро нарече́ся, / Христо́с бо Бог же и Челове́к.

Катавасия: Отве́рзу уста́ моя́, / и напо́лнятся Ду́ха, / и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, / и явлю́ся, све́тло торжеству́я, / и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3

Ирмос: Несть свят, / я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, / вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, / и утверди́вый нас на ка́мени / испове́дания Твоего́.

Земля́ уязвля́ется, нам зле залежа́щим, / и при́сно гнев Твой сподвиза́ющим на ны, Ще́дре Всецарю́, / но поща́ди, Влады́ко, ра́бы Твоя́.

Стряс, Го́споди, зе́млю, утверди́л еси́ па́ки, / наказу́я и обраща́я не́мощь на́шу, / утвержда́тися Твои́м Боже́ственным стра́хом хотя́, Преблаги́й.

Ро́ждшаго смерть го́рькую, / и тру́сы тяжча́йшия, и я́звы нестерпи́мыя, / греха́, бра́тие, убежи́м / и Бо́гу покая́ния о́бразы угоди́м.

Богородичен: Еди́на су́щи Блага́я, / Преблаго́е Сло́во умоли́ приле́жно, / настоя́щаго тру́са всем изба́витися и гне́ва, / Богоро́дице Чи́стая, мо́лимся.

Ин

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: / Ты моя́ кре́пость, Го́споди, / и прибе́жище, и утвержде́ние.

Вмени́ся в ничто́же мучи́телей от тебе́ повеле́ние; / Сло́во бо Бо́жие па́че всех, страстоте́рпче, / предче́ствовал еси́́.

Све́щник светови́ден муче́ния в ски́нии был еси́, / Боже́ственным Све́том сия́ющ, / му́чениче страстоте́рпче Дими́трие.

Врачева́ний тя исто́чник свяще́нный и ди́вный, / град твой и сокро́вище некра́домо стяжа́в, / вся́ким весе́лием обогати́ся.

Богородичен: Врачу́я о́браз истле́вший земны́х, Пречи́стая, / сим из Тебе́ облачи́тся, / пребы́в я́коже бе Человеколю́бец.

Ин

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, / и Це́ркве Зижди́телю, / Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, / жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, / Еди́не Человеколю́бче.

Роди́вся с Небе́с от Бо́га, / был еси́ Боже́ственных благ насле́дник, / сын нарица́емь, снасле́дник Христо́в, / ца́рствуеши же с Ним, / мv́ро бо о́браз сего́, Дими́трие.

Вкорени́вся, я́коже дре́во Дави́дски, сла́вне, / при исхо́дищих вод, / вели́к возда́л еси́ муче́ния плод и ны́не исто́чник показа́лся еси́ мv́ра, / проходя́щ, земли́ концы́.

Поче́рп благода́ть Христо́ву, / ребра́ с Кро́вию источи́вшаго во́ду, / кровь излия́л еси́ твою́, Его́ ра́ди пробо́дся; / и ны́не, я́ко во́ду, пролива́еши сердца́м благово́нное мv́ро, Дими́трие.

Богородичен: Свяще́ннии Твои́ сосу́ди душе́внии, Пречи́стая, / по́лны арома́т и мv́ра Боже́ственнаго Ду́ха, наше́дшаго на Тя, / и́бо Бо́га ро́ждши, ве́рныя измени́ла еси́ от злово́ния страсте́й.

Катавасия: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, / Живы́й и Незави́стный Исто́чниче, / лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, / в Боже́ственней Твое́й сла́ве / венце́в сла́вы сподо́би.

Кондак трясения, глас 6.

Подобен: Е́же о нас:

Изба́ви тру́са тя́жкаго всех нас, Го́споди, / и я́звы нестерпи́мыя грех ра́ди на́ших, / пощади́, Го́споди, правосла́вныя лю́ди Твоя́, / я́же стяжа́л еси́ Твое́ю Кро́вию, Влады́ко; / и град не преда́ждь в поги́бель тру́сом стра́шным, / ино́го бо, ра́зве Тебе́, Бо́га не ве́мы, / и воззови́ пою́щим: / Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы.

Седален мученика, глас 4.

Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

Я́ко до́блему страда́льцу / и во́ину кре́пку Всецарю́ющаго Христа́, / взыва́ем псало́мски: / ра́дуйся, му́чеников украше́ние и ле́пота; / ра́дуйся, све́тлая Це́ркве звездо́ / и стено́, и приста́нище прибега́ющих к тебе́, / великому́чениче сла́вне Дими́трие, / тя пою́щия спаса́й / от вся́каго вре́да чужда́го и озлобле́ния вся.

Слава, и ныне, трясения, глас тойже.

Подобен: Вознесы́йся:

Согреши́вшия Тебе́ мно́го не презре́л еси́, / но, наказа́в, ми́лостивно испра́вил еси́; / Боже́ственным призира́нием Твои́м потря́с зе́млю, Влады́ко Долготерпели́ве, / ника́коже повреди́в вся рабы́ Твоя́ за милосе́рдие мно́гое. / Тем благода́рственными Тя гла́сы славосло́вим / и со стра́хом сла́вим.

Песнь 4

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, / Бог и Госпо́дь, / честна́я Це́рковь / боголе́пно пое́т, взыва́ющи, / от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Коле́блеши, Го́споди, зе́млю, / хотя́й стра́хом и́стинным всем нам, Влады́ко, утвержда́тися, / коле́блемым прило́ги льсти́ваго борца́.

Боже́ственным манове́нием Твои́м коле́блеши вся́ческая / и ужаса́еши сердца́ на земли́ живу́щих, Влады́ко; / пра́веднаго у́бо Твоего́ гне́ва осла́би, Го́споди, во́лны.

Ника́коже иму́щия во уме́ стра́ха Твое́го, / устраша́еши двиза́нием всея́ земли́, Еди́не Ми́лостиве, / но обы́чно на нас ми́лости Твоя́ удиви́.

Богородичен: Храм Тя, Влады́чице, Бо́жий ве́дяще, / во святе́м хра́ме Твое́м ру́ки уми́льныя подно́сим на моле́ние; / виждь озлобле́ние на́ше и пода́ждь по́мощь.

Ин

Ирмос: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́, / Со́лнце Пра́ведное, / ста в чи́не свое́м, / досто́йно взыва́ющи: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Победи́вшаго лжу нече́стия, / Бо́жие Всевысоча́йшее ви́дев Сло́во, / сла́вою венча́ тя, Дими́трие, пою́ща: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

На лесть побе́ду возста́вив, / победи́тельный вене́ц пра́вды прия́л еси́, Дими́трие, / зовя́ Зижди́телю твоему́: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Направля́ем дла́нию жизноно́сною, / к приста́нищем дости́гл еси́ тиша́йшим, / иде́же, ны́не ра́дуяся, зове́ши, Дими́трие: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богородичен: Я́ко тва́рей всех Свяще́ннейшая, / Ма́ти Бо́га бы́ти Еди́на сподо́билася еси́, / Сего́ бо ро́ждши, / мiр благода́тию Богозна́ния просвети́ла еси́.

Ин

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди, / Ты моя́ и си́ла, / Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование, / не оста́вль не́дра О́тча / и на́шу нищету́ посети́в. / Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: / си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Скве́рну вся́ку отве́рг рожде́ния ба́нею порожде́ния, / чистоту́, яви́лся еси́, соблюда́я да́же до кончи́ны. / Те́мже Христо́с тебе́, Дими́трие, / есте́ственную вла́гу претворя́ет в мv́ро, / я́коже и во́ду в вино́ преложи́.

Я́коже огня́ естество́ всему́ преподае́тся, / це́лу спаса́ющ си́лу; / та́ко твое́́ мv́ро, страда́льче, все́ми у́бо почерпа́ется, / оба́че же пребыва́ет неума́лено. / Те́мже ны́не благоче́ствующии, покланя́ющеся, пое́м Бо́га, / И́же благода́ть тебе́ даде́.

Кто слы́шаны Твоя́ хвалы́ сотвори́т, Христе́ Сло́ве, / ви́дя Твоя́ благода́ти, я́же страда́льцем Твои́м по́дал еси́; / Дими́трия бо се мv́ро му́ченика, / я́ко исто́чник, у́бо истека́ет, / благово́ние же ды́шет и разоря́ет зол омраче́ние.

Напая́ше у́бо исто́чник, от земли́ восходя́щий, / пе́рвее, не́же одожди́ти все сея́ лице́, / ты же сокры́вся, му́чениче, под зе́млю, / исто́чник яви́лся еси́ благово́нна мv́ра, Дими́трие; / ко́пий бо мно́жество отверзо́ша жи́лы / и ны́не мiра напоя́еши концы́.

Богородичен: Неве́сту Бо́жию Тя и Ма́терь ве́мы, Богоро́дице, / Тебе́ бо, я́ко мvродохнове́нный ши́пок, обре́т Сло́во Бо́жие, цвету́щ во удо́ле смире́ннем челове́честве, / возжеле́ Твоея́ добро́ты, / из Тебе́ Плотоно́сец проше́д, ве́рныя облагово́нствоваше.

Катавасия: Седя́й в Сла́ве / на Престо́ле Божества́ / во о́блаце ле́гце, / прии́де Иису́с Пребоже́ственный, / Нетле́нною Дла́нию / и спасе́ зову́щия: / сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Песнь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, / у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, / Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, / и́стиннаго Бо́га, / от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

И ты, се́рдце, поколе́блися ны́не, / ви́дя Бо́жие преще́ние належа́щее, и возопи́й: / пощади́ лю́ди Твоя́, Влады́ко Го́споди, / и уста́ви пра́ведный гнев Твой, Благоутро́бне.

Лю́ди и град, я́же Твое́ю кро́вию стяжа́л еси́, Иису́се, / не преда́ждь в поги́бель, / во е́же смуща́тися земли́ тру́сом стра́шным, / лик апо́стол мо́лит Тя.

От путе́й Твои́х, Влады́ко, пра́вых / нра́вом укло́ншеся развраще́нным, / в негодова́ние преложи́хом Тя, Ми́лостиваго и Непамятозло́бнаго, / но ми́лостив и щедр бу́ди Твои́м рабо́м.

Богородичен: Ны́не по́мощи прии́де вре́мя, / ны́не премене́нию потре́ба, Чи́стая, / к Сы́ну Твоему́ и Го́споду, / я́ко да уще́дрит согре́шшия ны / и належа́щаго гне́ва изба́вит.

Ин

Ирмос: Ты, Го́споди мой, Свет в мiр прише́л еси́, / Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения / ве́рою воспева́ющия Тя.

Огнь любве́ Боже́ственный в се́рдцы прие́м, / огнь угаси́л еси́ безбо́жнаго идолонеи́стовства, / сла́вне Дими́трие.

Избавля́я ны от бед, яви́ся, Дими́трие, / моли́твами твои́ми покрыва́я / ве́рою и любо́вию восхваля́ющия тя.

И́же ве́рою к твоему́ усе́рдно притека́юще хра́му, Дими́трие, / неду́гов и страсте́й душетле́нных / вско́ре избавля́ются.

Богородичен: Сло́во Бо́жие, Отцу́ Единосу́щное, / Твой быва́ет, Богома́ти, па́че ума́ же и сло́ва, Сын, / Тебе́ Единосу́щен.

Ин

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́ / от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, / и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго? / Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х / пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Был еси́ прия́телище с Небе́с Снизше́дшаго за ми́лость, / я́коже дождя́ или́ ка́пли, ка́плющия кро́тко, / упои́л еси́ та́инственными дарова́нии / и ны́не из гро́ба мv́ра исто́чник то́чиши, Дими́трие.

Страда́льцем, я́коже зако́н, вся́кия мiрски́я обнажи́вся любве́, / упита́лся еси́, му́чениче, еле́ем благода́тей Ду́ха. / Победи́в же тьмы нача́ла, / мзду прия́л еси́ точи́ти мv́ро сладково́нное, Дими́трие.

Ши́пок яви́лся еси́, процветы́й внутрь злачника́ Госпо́дня, Дими́трие, / обагре́н кро́вию муче́ния и ра́нами сече́ний, / и боле́зньми страда́льческими, и разжже́нием пе́щи, / и ны́не мv́ро источае́ши приснотеку́щее.

Се па́ки зри́тся Боже́ственный ковче́г храм му́ченика, / иде́же све́щник внутрь, гроб, нося́й мv́ро и еле́й, / его́же о́крест взыгра́им духо́вно, / и, лику́юще, восхва́лим вели́каго Дими́трия.

Но́вый я́коже Илия́, ре́вностию уя́звлен Христо́вы любве́, / царя́ обличае́ши и тебе́ самаго́ предае́ши на смерть. / Оба́че живе́ши, и еще́ мv́ра исто́чник показа́в гроб, / я́коже скуде́льник елея́ неистоще́н.

Богородичен: Напису́ет Твое́, Де́во, дре́вле та́инство, / поя́ пра́отец Твой, / Царе́вы Дще́ре сла́ва вся внутрьу́ду, / и́же и Тя просла́вив, я́ко Блаже́нную челове́ком. / Ра́дуйся, мiра всего́ воззва́ние.

Катавасия: Ужасо́шася вся́ческая / о Боже́ственней сла́ве Твое́й: / Ты бо, Неискусобра́чная Де́во, / име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га / и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, / всем воспева́ющим Тя / мир подава́ющая.

Песнь 6

Ирмос: Жите́йское мо́ре, / воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, / к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: / возведи́ от тли живо́т мой, / Многоми́лостиве.

Не иму́ще, Влады́ко, / дерзнове́ния моли́тися, смире́ннии, высоте́ Твое́й, / избра́нныя А́нгелы Твоя́ в те́плую подвиза́ем моли́тву. / Тех ра́ди гне́ва Твоего́ изми́ ны.

Ны́не позна́хом, Го́споди, я́ко восхоте́л еси́ нас, / и ника́коже покры́л еси́ под зе́млю с согреше́нии лю́тыми / мно́го согреши́вшия. / Тем Тя благода́рно сла́вим.

Повелева́еши колеба́тися основа́нием земли́, / я́ко да мы преста́нем, смире́ннии, колеба́тися / доброде́телей лу́чшаго стоя́ния / и стра́хом Твои́м, Сло́ве, утверди́мся.

Богородичен: Свята́я Богоневе́сто, недоуме́нныя ны́не лю́ди уще́дри / и ма́терними Твои́ми моли́твами, / е́же на ны Бо́жие негодова́ние претвори́ вско́ре, мо́лим Тя.

Ин

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, / Це́рковь вопие́т Ти, / от бесо́вския кро́ве очи́щшися / ра́ди ми́лости от ребр Твои́х / исте́кшею Кро́вию.

Согла́сно соше́дшеся, пое́м сла́вную и светоно́сную твою́ па́мять, / и чуде́с по́лную, / и дарова́ний Свята́го и Честна́го, всеблаже́нне, Ду́ха.

Разреши́ моя́ плени́цы согреше́ний моли́твами твои́ми, / я́ко бо непобеди́м му́ченик дерзнове́ние и́маши ко Влады́це, / и бу́ди ми прибе́жище и покро́в, Дими́трие.

Богородичен: Чи́сту Тя посреде́ те́рния обре́т, я́ко чисте́йший крин / и удо́льный цвет, о Богома́ти́ / Жени́х во утро́бу Твою́ Сло́во всели́ся.

Ин

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се, / мно́га бо беззако́ния моя́, / и из глубины́ зол возведи́, молю́ся, / к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя, / Бо́же спасе́ния моего́.

Процве́л еси́ духо́вно, я́коже ма́слина плодови́тая, / и копиено́сными рука́ми ну́ждно изгнете́ся. / Ве́рных же утешае́ши, / мv́ро ны́не точа́ из Боже́ственнаго гро́ба твоего́, Дими́трие.

Пчелы́ о́бразом тебе́ сама́го / де́лателя вся́кия показа́л еси́ Боготво́рныя доброде́тели, / ду́шу, блаже́нне, непоро́чну, я́ко со́тову телеси́, соблюда́я, / и мv́ро ны́не источа́еши, услажда́ющее ду́ши.

Возлюби́л еси́́ от души́ Христа́, / и Сему́ после́довал еси́́ к мiру благово́ния, / и Сего́ причасти́лся еси́́ срастворе́нием лу́чшим. / И ны́не мv́ра струи́ то́чиши непреста́нныя, Дими́трие.

Ка́пли страда́льческих на зе́млю крове́й твои́х ка́плюще, / благово́ния исто́чник мv́ра ту́ю соде́лаша. / И ны́не сие́ непреста́нно / почерпа́ющим источа́еши, Дими́трие.

По́том твои́х, му́дре, крове́й облия́н, / я́коже ин но́вый исто́чник ре́чно, / тре́бующим бога́тно подае́ши во исцеле́ние твое́ мv́ро, / блаже́нне, усе́рдно приходя́щим.

Богородичен: Зря́ще златови́дный све́та Све́щник неугаси́мый, / мно́жеством грехо́в ду́ши омрачи́вшии, присту́пим; / дае́т бо просвеще́ние / и вся́кое отгоня́ет омраче́ние.

Катавасия: Боже́ственное сие́ и всечестно́е / соверша́юще пра́зднество, / Богому́дрии, Богома́тере, / прииди́те, рука́ми воспле́щим, / от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Кондак мученика, глас 2:

Крове́й твои́х струя́ми, Дими́трие, / Це́рковь Бог обагри́, / да́вый тебе́ кре́пость непобеди́мую / и соблюда́я град твой невреди́м; / того́ бо еси́ утвержде́ние.

Икос: Сего́ вели́каго вси воспои́м, соше́дшеся ве́рою, / я́ко ору́жника Христо́ва и му́ченика, Дими́трия, / в пе́снех и пе́ниих совзыва́юще Влады́це и Зижди́телю вселе́нныя: / изба́ви ны тру́са и ну́жды, Человеколю́бче, / моли́твами Богоро́дицы и всех святы́х му́чеников Твои́х. / На Тя бо вси наде́емся изба́витися бед и скорбе́й, / Ты бо еси́́ на́ше утвержде́ние.

Песнь 7

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь / соде́ла А́нгел / преподо́бным отроко́м, / халде́и же опаля́ющее / веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Препе́т еси́́, Го́споди Долготерпели́ве, / я́ко не умори́л еси́́ рабо́в Твои́х тру́сом и колеба́нием стра́шным земли́, / но устраши́л еси́́, ища́й обрати́тися от зол, и жи́ти всем нам.

Стена́ние от се́рдца воспу́стим и сле́зы пролие́м, / я́ко да ми́лостива Влады́ку обря́щем Христа́, / сокруши́ти тру́сом вся ны за умноже́ние грехо́в претя́ща нам.

Увы́, воззове́м, и ру́це воспростре́м к Бо́гу Высоча́йшему, / и преста́нем про́чее твори́ти зло́е; / се Спас, негоду́я, коле́блет всю зе́млю, утверди́ти хотя́ ны.

Богородичен: При́зри, Чи́стая, и спаси́ вся пою́щия Тя, / потреби́тися иму́щия во гне́ве Бо́жии, / и я́ростию вели́кою и стра́шною ны́не наше́дшаго преще́ния, / за мно́жества мно́гих грехо́в на́ших.

Ин

Ирмос: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей, / любо́вию благоче́стия па́че, / не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: / благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Преукра́шен Боже́ственною сла́вою и благода́тию, / му́чениче страстоте́рпче, сия́еши светови́дно и просвеща́еши зову́щия: / благослове́н еси́́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Я́ко багряни́цею, укра́шен твое́ю кро́вию, име́я вме́сто ски́птра, сла́вне, крест; / со Христо́м ца́рствуеши ны́не, му́чениче Дими́трие, / благослове́н еси́́, зовы́й, в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Богородичен: Препросла́вленная, Просвеще́нная, Ма́ти Де́во, / вся, чту́щия Тя Всеи́стинную Богоро́дицу, огради́; / благослове́на Ты в жена́х, Всенепоро́чная Влады́чице.

Ин

Ирмос: О́троцы евре́йстии в пещи́ / попра́ша пла́мень дерзнове́нно / и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще: / благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Во́ду почерпсти́ Исаи́я жа́ждущим, Дими́трие, предповелева́ет. / А́ще бы ви́дел твой гроб, возопи́л бы вся́ко: / мv́ра исто́чнику приходи́те и почерпи́те спасе́ние.

Земли́ у́бо поро́д был еси́́, / всели́лся же еси́́ в земли́ кро́тких, / иде́же вода́ сла́дости; / ея́же напи́вся в сы́тость, / мv́ра исто́чник при́сный ны́не, Дими́трие, проливае́ши.

Возра́сл еси́́, я́ко розга́ в виногра́де, / пребыва́я неотсе́чен Бо́гу и совокупле́н; / и Сего́ испо́лнився ту́ка неизрече́ннаго, / мv́ро, я́ко струи́, всем ны́не, Дими́трие, то́чиши.

О, но́вых твои́х боре́ний́ О, стра́нных му́ченических страда́ний́ / Твоя́ бо по́ты, за Него́ пролия́нныя, блаже́нне, / Христо́с прии́м, исто́чник мv́ра тя показу́ет.

Струю́ мv́ра твоего́ проли́вая, / ве́лию пучи́ну просте́рл еси́́ чудес, / и душ, и теле́с неду́ги потопля́еши, / и напа́стей, Дими́трие, вся́ку бу́рю успову́я.

Богородичен: Млеко́м пита́ла еси́́, Де́во, / Плотоно́сца, Твоего́ Бо́га рожде́ннаго, / я́ко да боле́знь Ада́мову су́щую во а́де облегчи́т, / от дре́ва сне́дша зна́ния, и за́поведи преслу́шавша.

Катавасия: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии, / па́че Созда́вшаго, / но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, / ра́довахуся, пою́ще: / препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́, / и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: / вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. / Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Пра́ведному Твоему́ сему́ гне́ву, Человеколю́бче, / наше́дшу внеза́пно, смути́хомся / и отча́янием всеконе́чным объя́хомся, / негодова́вша на ны зря́ще Тебе́.

Возпростре́м ру́ки, ве́рнии, / и о́чи к Еди́ному Влады́це, спаса́ти могу́щему, зову́ще: / Христе́, я́рость Твою́ отврати́ от нас вско́ре, / Человеколю́бец сый.

Ты́сящи А́нгел, му́чеников сосло́вие, / проро́к и апо́столов, преподо́бных, иера́рхов святы́й лик / мо́лит Тя, Влады́ко: / пощади́ лю́ди Твоя́ смире́нныя.

Ве́дый, Ще́дре, не́мощь на́шу, / и удобопоползнове́нное всех и неиспра́вленное, / осла́би гнев, и смуще́ние ути́ши, / Твое́ю ми́лостию уще́дри мiр.

Богородичен: Ми́лостивая Богоро́дице, / Ми́лостиваго ро́ждшая Спа́са, / виждь озлобле́ние и стена́ние люде́й Твои́х, / и ускори́ умоли́ти, е́же уще́дрити ны.

Ин

Ирмос: Ру́це распросте́р Дании́л, / львов зия́ния в ро́ве затче́, / о́гненную же си́лу угаси́ша, / доброде́телию препоя́савшеся, / благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Омрачи́л еси́ весь вра́жий гнев, сла́вне, / и, боре́ния неотъе́млемою си́лою Христа́ облече́н / и победоно́сец быв, му́чениче Дими́трие, вопия́л еси́: / благослови́те вся дела́ Госпо́дня Го́спода.

Му́чеников благостоя́ние показа́в, / му́чеников благозва́ние, му́чениче, насле́довал еси́; / ба́нею омы́вся свято́ю, / я́же вторы́ми не оскверня́ется грехо́вными прило́ги, / копие́м пробода́ем, и зовы́й: / благослови́те вся дела́ Госпо́дня Го́спода.

Чуде́с твои́х мно́жество, па́че у́ма дарова́ний, / и́хже тебе́ подаде́ Христо́с, всем показу́ет, сла́вне, / и благода́ть исцеле́ний, я́же па́че сло́ва, / я́ве твою́ благода́ть пропове́дает нам, вопию́щим: / благослови́те вся дела́ Госпо́дня Го́спода.

Богородичен: Еди́ну во всех роде́х, Де́ву Ма́терь и Богоро́дицу Чи́стую, песносло́вим: / Та бо спасе́ния на́шего Хода́таица, / я́ко мiра Изба́вителя, Сло́во ро́ждшая, Ему́же вопие́м: / благослови́те вся дела́ Госпо́дня Го́спода.

Ин

Ирмос: Седмери́цею пещь / халде́йский мучи́тель / богочести́вым неи́стовно разжже́, / си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, / Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: / о́троцы, благослови́те, / свяще́нницы, воспо́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Да Бог явле́нна / сотвори́т тя су́щим в мiре, Дими́трие, / негаси́му свещу́ душе́вную сохра́нша, / еле́ем дея́ний умаще́ну всегда́, / и, я́ко черто́га, тебе́ отверзо́шася две́ри, / приснотеку́щ исто́чник тя мv́ра Боже́ственнаго показу́ет, / возме́здие чистоты́ сию́ дая́ благода́ть.

Не из крове́й, я́коже рече́ честно́е Ева́нгелие, / ниже́ из по́хоти пло́ти, Дими́трие, / Бо́гом же роди́лся еси́, / Воплоще́ннаго почита́я Бо́га; / кровь же усе́рдно Того́ ра́ди твою́ истощи́в, / восприя́л еси́ свы́ше чуде́сную благода́ть, / источа́еши Боже́ственное мv́ро, ду́ши благоуха́яй.

Ты ле́ствица яви́лся еси́ одушевле́нная, / на земли́ у́бо утвержде́нная стопа́ми пло́ти, / до Небе́с же дося́жущая; / Бо́гом бо обогати́лся еси́, утвержде́нным, му́чениче, в тебе́. / Столп же яви́вся, / пома́зан еле́ем по́двигов муче́ния, / и ны́не источа́еши / ве́рою приступа́ющим исто́чник Боже́ственнаго мv́ра.

Тя реку́ прописа́ Бо́жию наводне́ну, / поя́ Дави́д проро́чески, Дими́трие; / се бо неистоща́емо прихожде́ние мv́ра твоего́. / Тем и мно́жество рек, наводня́ющеся, / гла́сы своя́ возвыша́ют, / рука́ми же пле́щут / в сла́ву си́ми все́ми просла́вльшаго тя Бо́га.

Госпо́дь Еди́н Трисвяты́й, / Ты, Бо́же Всемо́щнейше, Его́же Богосло́вствуяй страда́лец Дими́трий в темни́це заключа́ется, / и с скорпи́ею чу́вственною зми́я умори́в мы́сленнаго, / и горды́ню Ли́еву низложи́в чрез Не́стора Боже́ственнаго, / копие́м пробода́ется, / и мv́ро ны́не из гро́ба то́чит.

Богородичен: За Ада́ма — Госпо́дь, за Е́ву — Ты, Всечи́стая, / Гаврии́л же — за льсти́внаго зми́я, / Крест же — за дре́во, вертогра́д гро́ба–вме́сто Еде́ма, / ра́дуйся — вме́сто печа́ли, / копие́ — вме́сто пла́меннаго ору́жия, / и багряни́ца — вме́сто смоко́внаго ли́ствия: / Тя у́бо пое́м, Отрокови́це, я́ко всех вино́вну.

Катавасия: О́троки благочести́выя в пещи́ / Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть, / тогда́ у́бо образу́емое, / ны́не же де́йствуемое, / вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́: / Го́спода по́йте дела́ / и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́ же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во воплоще́нно, / Его́же велича́юще, / с Небе́сными во́и / Тя ублажа́ем.

Се вси мы согреши́хом, / и стра́шно у́бо земля́, не согре́шши, му́чится; / наказу́я бо нас, Человеколю́бец всю ту́ю коле́блет; / прии́мем чу́вство / и о спасе́нии свое́м попеце́мся.

Часо́в и лет сый Госпо́дь, / в еди́ном мгнове́нии о́ка восхоте́в сте́рти рабы́ Твоя́, / от мно́гаго же благоутро́бия Твоего́, Влады́ко, возбрани́лся еси́. / Благодари́м Тебе́, безотве́тнии мы, / Еди́не Человеколю́бче.

Тру́са, меча́, го́рькаго плене́ния, / и язы́ческаго, Христе́, наше́ствия, / паде́ния, и гла́да, па́губы, и озлобле́ния вся́каго ина́го, Ще́дре, / изба́ви град Твой и вся́ку страну́, / ве́рно песносло́вящую Тя.

Земля́ безъязы́чне вопие́т, стеня́щи: / почто́ мя злы́ми оскверня́ете мно́гими, вси челове́цы? / Вас бо Влады́ка щадя́, / еди́ну мене́ уязвля́ет. / Приими́те чу́вство и покая́нием Бо́га уми́лостивите.

Богородичен: Тли в рождестве́ не прии́мши, / тле́ния, Де́во, измени́ вся ны, / и тру́са тяжча́йшаго, и ско́рби, / утоля́ющи Влады́чнее негодова́ние / Твои́м ма́терним премене́нием, Богора́дованная.

Ин

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный / от несеко́мыя горы́ Тебе́, Де́во, / краеуго́льный отсече́ся, / Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. / Тем веселя́щеся Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Раздери́ у́зы прегреше́ний тя пою́щих, страстоте́рпче, / уста́ви страсте́й прило́ги, / молву́ разори́ ересе́й / и напа́стей утиши́ бу́рю моли́твами твои́ми.

Напра́ви к стезя́м пра́вым Небе́снаго Ца́рствия / свяще́ннейшую твою́ па́ству, венцено́сче му́чениче Дими́трие, / на па́жить спаси́тельную, на ме́сто ве́чное.

Да венце́в сла́вы и Небе́снаго Ца́рствия получе́ния / пою́щим тя сего́ улучи́ти моли́, му́чениче Дими́трие, / Жизнода́вца Го́спода и Царя́ Сил.

Богородичен: Я́ко ко́рень, исто́чник и вину́ нетле́ния Тя, Де́во, / вси ве́рнии, наде́ющеся, хвала́ми почита́ем; / Ты бо Ипоста́сное нам Безсме́ртие источи́ла еси́.

Ин

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо, / и земли́ удиви́шася концы́, / я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски / и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с. / Тем Тя, Богоро́дицу, / А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Прие́м твой алава́стр душе́вный, доброде́телей Боже́ственнаго мv́ра испо́лнен, / име́я же Христа́, прекло́нша тебе́, му́чениче, главу́, / я́ко упоко́ившася жити́я твоего́ све́тлостию чистоты́. / Тем ублажи́лся еси́ и благода́ти испо́лнился еси́, мvроточи́ти мiра конце́м.

Се ожида́ющих тя воздая́ний неизрече́нных све́тлая проображе́ния, / се источник мv́ра приснотеку́щаго, о страда́льче́ / Бо́гу у́бо предстоя́ со дерзнове́нием му́ченическим, / во́инству на́шему испроси́ на враги́ побе́ду, / и мир стране́ неотъе́млем.

О́бразом Креста́ Победотво́рца / победи́л еси́ Ли́ево суровство́, / и победи́теля Не́стора, и сострада́льца поста́вив; / и ны́не всяк язы́к ва́рварский рабо́тен покори́ правосла́вным, / соде́йствуя, сво́инствуя, укрепля́я, / велича́яй земны́я концы́, Дими́трие.

Те́плою от се́рдца любо́вию / к твоему́ честно́му ковче́гу прибега́ющия, му́чениче Христо́в, / мv́ро пролива́ющему река́ми, / твои́ми моли́твами изба́ви дел душетле́нных / и пото́па страсте́й злосмра́дия; / обоня́ния же покажи́ сия́ Го́споду благово́ннейша.

День ра́дости духо́вныя соверша́ем, Дими́трие, / ви́дяще мv́ра твоего́ непреста́нно точа́щ исто́чник. / Ты же страсте́й омраче́ние разоря́я, / я́ко Боже́ственнаго испо́лнен све́та, / я́ко во дне дава́й ходи́ти благообра́зно, / Бо́жий же ви́дети Свет непристу́пный.

Богородичен: Ты, Всечи́стая, злата́я голуби́ца еси́, / я́ко суче́ц ма́сличный, нося́щая Сло́во Бо́жие, / пома́завшее плоть Свою́ еле́ем Божества́. / Его́же в се́рдцы, я́ко ковче́г, прие́м страда́лец, / из гро́ба мv́ро то́чит, и умаща́ет ве́рных ли́ца.

Катавасия: Всяк земноро́дный / да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, / да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́, / почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, / и да вопие́т: / ра́дуйся, Всеблаже́нная, / Богоро́дице Чи́стая Присноде́во.

Светилен.

Подобен: Све́те неизме́нный:

Кресто́м вооружи́л еси́ Не́стора, / чрез о́наго Ли́еву разори́в горды́ню, Дими́трие, / на три́знищи, я́коже Христо́с, отверзае́ши копие́м ре́бра твоя́, / и́миже ста́до твое́ храни́.

Слава, и ныне: Го́споди, призира́яй на зе́млю с небесе́ / и творя́й всю трясти́ся, / изба́ви ны от тру́са Богоро́дицы моли́твами, / Ю́же дарова́л еси́ христиа́ном Предста́тельницу.

На хвалитех стихиры мученика, на 6, глас 4.

Подобен: Я́ко до́бля:

Прободе́н быв, борца́ твои́ми ко́пиями уязви́л еси́ / и ме́ртва сотвори́л еси́, и неде́йственна, / его́же зло́бы, Дими́трие, нас изба́ви, / кре́пки на стра́сти му́чащия всегда́ содева́я свяще́нными твои́ми моли́твами, / Боже́ственным стра́хом умиля́я сердца́ / и ду́ши на́ша, свя́те.

Реку́ тя, испо́лнену вод духо́вных, ве́дяще, свя́те, / мо́лим, иста́явшия ду́ши на́ша страсте́й преступле́ньми / ми́лостию твое́ю мно́гою свяще́нно ороси́, / и омы́й су́щия в скве́рне, / и премно́гих изба́ви бед и ве́чнаго муче́ния.

Я́ко звезда́ светле́йшая, на земли́ показа́лся еси́, / чуде́с сия́ньми подсо́лнечную просвещае́ши всегда́, Дими́трие сла́вне, / мглы омраче́ния отгоня́ моли́твами твои́ми душ на́ших, / и неду́ги исцели́ от любве́ соверша́ющих твою́ па́мять, / сла́ва му́чеников и похвала́.

Ины стихиры, глас 5.

Подобен: Ра́дуйся, по́стников:

Прииди́, му́чениче Христо́в, к нам, / твоего́ тре́бующим ми́лостивнаго посеще́ния, / и изба́ви озло́бленны мучи́тельскими преще́нии и лю́таго неи́стовства ерети́ческаго. / От ни́хже, я́ко пле́нницы и на́зи, гони́ми есмы́, / от ме́ста на ме́сто ча́сто преходя́ще, и заблужда́юще в верте́пех и гора́х. / Уще́дри у́бо, прехва́льне, и даждь нам осла́бу, / утоли́ бу́рю и угаси́, е́же на ны, негодова́ние, / Бо́га моля́, подаю́щаго мiру ве́лию ми́лость.

Стена́ тве́рдая нам, / плене́ния вра́жия не убоя́вся, дан еси́, / ва́рварская наше́ствия упражня́я и неду́ги утоля́я, / степе́нь неразруши́мый, и основа́ние необори́мое, / и градоде́ржец, насели́тель и побо́рник был еси́ твоему́ гра́ду, Дими́трие; / его́же и ны́не, всеблаже́нне, лю́те бе́дствующаго и обтяже́нна окая́нне, / твои́ми моли́твами спаси́, / Христа́ моля́, подаю́щаго мiру ве́лию ми́лость.

Вся́ку доброде́тель восприи́м, страстоте́рпческий лик яви́ся, / отону́дуже нетле́нныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние досто́йне насле́дова. / В не́мже досточу́дне украша́ем, Дими́трие, / и подража́нием Христо́вым почита́яся, / и хваля́ся ра́венством копия́, / проси́ приле́жнее / нас, почита́ющих тя, изба́вити от страсте́й и лю́тых обстоя́ний, / те́пле моля́ Подаю́щаго мiру ве́лию ми́лость.

Слава, глас 4. Самогласен, Андрея Иеросолимита: Ко́пиями насле́довавшаго Спа́совых ребр благода́ть, / прободе́нных копие́м, / из ни́хже нам источа́ет Спас жи́зни и нетле́ния во́ды, / Дими́трия почти́м, прему́драго во уче́ниих и вене́чника в му́ченицех, / кро́вию сконча́вшаго страда́ния тече́ние / и чудесы́ просия́вша всей вселе́нней, / ревни́теля Влады́чня и ми́лостива нищелю́бца, / во мно́гих и мнóгащи беда́х лю́тых фессало́няном предста́теля. / Его́же и ле́тнюю па́мять почита́юще, / сла́вим Христа́ Бо́га, / де́йствующа его́ ра́ди всем исцеле́ния.

И ныне, Богородичен: Изба́ви ны от нужд на́ших, Ма́ти Христа́ Бо́га, / ро́ждшая всех Творца́, / да вси зове́м Ти: / ра́дуйся, еди́но Предста́тельство душ на́ших.

Славословие великое. И отпуст.

На Литургии

Блаженны от канона трясения, песнь 3–я, на 4: и святаго песнь 6–я, на 4.

Тропарь трясения, глас 8:

Призира́яй на зе́млю и творя́й ю́ трясти́ся, / изба́ви ны стра́шнаго тру́са преще́ния, Христе́ Бо́же наш, / и низпосли́ нам бога́тыя ми́лости Твоя́ / моли́твами Богоро́дицы, и спаси́ ны.

Кондак, глас 6.

Подобен: Е́же о нас:

Изба́ви тру́са тя́жкаго всех нас, Го́споди, / и я́звы нестерпи́мыя грех ра́ди на́ших, / пощади́, Го́споди, правосла́вныя лю́ди Твоя́, / я́же стяжа́л еси́ Твое́ю Кро́вию, Влады́ко; / и град не преда́ждь в поги́бель тру́сом стра́шным, / ино́го бо, ра́зве Тебе́, Бо́га не ве́мы, / и воззови́ пою́щим: / Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы.

Тропарь мученика Димитрия, глас 3:

Вели́ка обре́те в беда́х тя побо́рника вселе́нная, страстоте́рпче, / язы́ки побежда́юща. / Я́коже у́бо Ли́еву низложи́л еси́ горды́ню, / и на по́двиг дерзнове́нна сотвори́в Не́стора, / та́ко, свя́те Дими́трие, / Христу́ Бо́гу моли́ся / дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

Крове́й твои́х струя́ми, Дими́трие, / Це́рковь Бог обагри́, / да́вый тебе́ кре́пость непобеди́мую / и соблюда́я град твой невреди́м; / того́ бо еси́ утвержде́ние.

Прокимен, глас 6: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благосло́ви достоя́ние Твое́. Стих: К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́. И святаго, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде и упова́ет на Него́.

Апостол трясения, к Евреем, зачало 331, от полу [Евр. 12: 6–13, 25–27]:

Бра́тие, его́же лю́бит Госпо́дь, наказу́ет: бие́т же вся́каго сы́на, его́же прие́млет. А́ще наказа́ние терпите́, я́коже сыново́м обрета́ется вам Бог. Кото́рый бо есть сын, его́же не наказу́ет оте́ц? А́ще же без наказа́ния есте́, ему́же прича́стницы бы́ша вси, у́бо прелюбоде́йчищи есте́, а не сы́нове. К сим, пло́ти на́шей отцы́ име́хом наказа́тели, и срамля́хомся: не мно́го ли па́че повине́мся Отцу́ духово́м, и жи́ви бу́дем? Они́ бо в ма́ло дней, я́коже го́де им бе, нака́зоваху нас, а Сей на по́льзу, да причасти́мся святы́ни Его́. Вся́кое бо наказа́ние в настоя́щее вре́мя не мни́тся ра́дость бы́ти, но печа́ль: последи́ же плод ми́рен науче́ным тем воздае́т пра́вды. Те́мже осла́бленныя ру́ки и осла́бленная коле́на испра́вите. И стези́ пра́вы сотвори́те нога́ми ва́шими, да не хро́мое соврати́тся, но па́че да исцеле́ет.

Блюди́те же, да не отрече́теся Глаго́лющаго, а́ще бо не избежа́ша они́, отре́кшиися проро́чествующаго на земли́, мно́жае па́че мы отрица́ющиися Небе́снаго. Его́же глас зе́млю тогда́ поколеба́, ны́не же обетова́, глаго́ля: еще́ еди́ною Аз потрясу́ не то́кмо земле́ю, но и не́бом. А е́же, еще́ еди́ною, сказу́ет коле́блемых преложе́ние, а́ки сотворе́нных, да пребу́дут, я́же суть не подви́жимая.

И святаго Апостол, к Тимофею, зачало 292 [2 Тим. 2: 1–10]:

Ча́до Тимофе́е, возмога́й во благода́ти, я́же о Христе́ Иису́се, и я́же слы́шал еси́ от мене́ мно́гими свиде́тели, сия́ преда́ждь ве́рным челове́ком, и́же дово́льни бу́дут и ины́х научи́ти. Ты у́бо злопостражди́ я́ко добр во́ин Иису́с Христо́в. Никто́же бо во́ин быва́я обязу́ется ку́плями жите́йскими, да воево́де уго́ден бу́дет. А́ще же и постра́ждет кто, не венча́ется, а́ще не зако́нно му́чен бу́дет. Тружда́ющемуся де́лателю пре́жде подоба́ет от плода́ вкуси́ти. Разуме́й, я́же глаго́лю: да даст у́бо тебе́ Госпо́дь ра́зум о всем. Помина́й Го́спода Иису́са Христа́ воста́вшаго от ме́ртвых, от се́мене Дави́дова, по благовествова́нию моему́, в не́мже злостражду́ да́же до уз, я́ко злоде́й, но сло́во Бо́жие не вя́жется. Сего́ ра́ди вся терплю́ избра́нных ра́ди, да и ти́и спасе́ние улуча́т е́же о Христе́ Иису́се, со сла́вою ве́чною.

Аллилуиа, глас 4: Бо́же, отри́нул ны еси́ и низложи́л еси́ нас. Стих: Стрясл еси́ зе́млю и смути́л еси́ ю́, исцели́ сокруше́ние ея́, я́ко подви́жеся. И святаго: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

Евангелие трясения, Матфея зачало 27 [Мф. 8: 23–27].

Во вре́мя о́но, вле́зшу Иису́су в кора́бль, по Нем идо́ша ученицы́ Его́. И се трус вели́к бысть в мо́ри, я́коже кораблю́ покрыва́тися волна́ми: То́йже же спа́ше. И прише́дше ученицы́ Его́ возбуди́ша Его́, глаго́люще: Го́споди, спаси́ ны, погиба́ем. И глаго́ла им: что страшли́ви есте́, малове́ри? Тогда́ воста́в запрети́ ве́тром и мо́рю, и бысть тишина́ ве́лия. Челове́цы же чуди́шася, глаго́люще: кто есть Сей, я́ко и ве́три и мо́ре послу́шают Его́?

И святаго, от Иоанна, зачало 52 [Ин. 15:17–16:2]:

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: сия́ запове́даю вам, да лю́бите друг дру́га. А́ще мир вас ненави́дит, ве́дите, я́ко Мене́ пре́жде вас возненави́де. А́ще от ми́ра бы́сте бы́ли, мир у́бо свое́ люби́л бы: я́коже от ми́ра не́сте, но Аз избра́х вы от ми́ра, сего́ ра́ди ненави́дит вас мир. Помина́йте сло́во, е́же Аз рех вам: несть раб бо́лий го́спода своего́. А́ще Мене́ изгна́ша, и вас изжену́т: а́ще сло́во Мое́ соблюдо́ша, и ва́ше соблюду́т. Но сия́ вся творя́т вам за и́мя Мое́, я́ко не ве́дят Посла́вшаго Мя. А́ще не бых прише́л и глаго́лал им, греха́ не бы́ша име́ли: ны́не же вины́ не и́мут о гресе́ свое́м. Ненави́дяй Мене́, и Отца́ Моего́ ненави́дит. А́ще дел не бых сотвори́л в них, и́хже ин никто́же сотвори́, греха́ не бы́ша име́ли: ны́не же и ви́деша, и возненавидеша Мене́ и Отца́ Моего́. Но да сбу́дется сло́во, пи́санное в зако́не их, я́ко возненави́деша Мя ту́не. Егда́ же прии́дет Уте́шитель, Его́же Аз послю́ вам от Отца́, Дух и́стины, И́же от Отца́ исхо́дит, Той свиде́тельствует о Мне. И вы же свиде́тельствуете, я́ко искони́ со Мно́ю есте́. Сия́ глаго́лах вам, да не соблазните́ся. От со́нмищ иждену́т вы, но прии́дет час, да всяк, и́же убие́т вы, мни́тся слу́жбу приноси́ти Бо́гу.

Причастен: Хвали́те Го́спода с Небе́с, хвали́те Его́ в Вы́шних. Другий: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник, от слу́ха зла не убои́тся.

ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТЫЯ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЯ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

21 ноября

НА МАЛЕЙ ВЕЧЕРНИ

На Го́споди, воззва́х, стихиры, глас 1.

Подобен: Небе́сных чино́в:

От Го́спода прии́мше обеща́ния плод, / Иоаки́м и А́нна Бо́жию Ма́терь, / благоприя́тну же́ртву, в храм введо́ша днесь, / и Заха́рия, вели́кий архиере́й, благослови́в, прия́т. (2)

Святы́х свята́я во святы́х обита́ти досто́йно введе́ся, / я́ко Богоприя́тна же́ртва. / И Сию́ де́вы, доброде́тельми благоукраша́емы, / впреди́ свещонося́ще, приведо́ша Го́споду, / я́коже сосу́д свяще́ннейший.

Да отве́рзется дверь Богоприя́тнаго хра́ма: / храм бо всех Царя́ и Престо́л, / днесь со сла́вою внутрь прие́м, / Иоаки́м возлага́ет, освяти́в Го́споду / от Него́ избра́нную в Ма́терь Его́.

Слава, и ныне, глас 8:

Дави́д провозглаша́ше Тебе́, Пречи́стая, / прови́дя освяще́ние вхо́да Твоего́ в храм, / в не́мже концы́, днесь пра́зднующе, / славосло́вят Тя, Всепе́тая: / я́же бо пре́жде Рождества́ Де́ва / и по Рождестве́ пребы́вши нетле́нна, Ма́ти Сло́ва Жи́зни. / Днесь в хра́ме Заха́рия весели́тся, восприе́м Тя, Влады́чице, / и свята́я святы́х ра́дуются, / подъе́мши Тя, исто́чника жи́зни на́шея. / Те́мже и мы псало́мски вопие́м Ти: / о нас моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего / дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

На стиховне стихиры, глас 2:

Подобен: До́ме Евфра́фов:

Две́ри Небе́сныя, приими́те Де́ву / во свята́я святы́х, / нескве́рную же Ски́нию Бо́га Вседержи́теля.

Стих: Приведу́тся Царю́ де́вы вслед Ея́, / и́скренния Ея́ приведу́тся Тебе́.

Де́вственнии ли́цы, Чи́стую прие́млите Де́ву, / све́тло свещонося́ще во свята́я святы́х, / я́ко Неве́сту Бо́га Всецаря́.

Стих: Приведу́тся в весе́лии и ра́довании, / введу́тся в храм Царе́в.

Хлеб слове́сный Черто́г Бо́жия Сло́ва / из руки́ Боже́ственнаго А́нгела / прие́млет, обита́ющи во свята́я святы́х.

Слава, и ныне:

Подобен тойже:

Свет Тя Трисия́нный, / вже́гши, Богоро́дице, в хра́ме сла́вы, / Небе́сную Ти пи́щу посыла́ет, велича́я Тя.

Тропарь писан на велицей вечерни.

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

Стихологисуем Блаже́н муж: 1–й антифон. На Го́споди, воззва́х: стихиры на 8, глас 1.

Подобен: О, ди́внаго чудесе́́

Днесь, ве́рнии, ликовству́им, / во псалме́х и пе́снех Го́сподеви пою́ще / и чту́ще Того́ свяще́нную Сень, / одушевле́нный Киво́т, невмести́мое Сло́во вмести́вшую: / приво́дится бо Го́сподеви, / па́че eстества́ пло́тию младе́нствующи, / и святи́тель вели́кий Заха́рия / прие́млет с весе́лием Сию́, / я́ко Бо́жие Жили́ще. (2)

Днесь храм одушевле́нный святы́я сла́вы / Христа́ Бо́га на́шего, / eди́на в жена́х Благослове́нная Чи́стая, / приво́дится в храм зако́нный жи́ти во святы́х; / и ра́дуются с Не́ю Иоаки́м и А́нна ду́хом, / и де́вственнии ли́цы Го́сподеви пою́т, / псало́мски воспева́юще и чту́ще Ма́терь Eго́.

Ты — проро́ков пропове́дание, / апо́столов сла́ва, и му́чеников похвала́, / и всех земноро́дных обновле́ние, / Де́во Ма́ти Бо́жия: / Тобо́ю бо Бо́гу примири́хомся. / Те́мже чтим Твое́ в храм Госпо́день вхожде́ние / и со А́нгелом вси пе́сненно, / ра́дуйся, Тебе́, Пречи́стая, вопие́м, / Твои́ми моли́твами спаса́емии.

Ины стихиры, глас 4.

Подобен: Я́ко до́бля:

Во святы́х свята́я, Свята́я и Непоро́чная, Святы́м Ду́хом вво́дится / и святы́м А́нгелом пита́ется, / су́щи святе́йший храм Свята́го Бо́га на́шего, / вся́чeская освяти́вшаго вхо́дом Eя́ / и обожи́вшаго eстество́ земны́х попо́лзшееся. (2)

Oтрокови́цы, ра́дующеся и свещи́ иму́ще, / Свещи́ днесь предхо́дят разу́мней / и вво́дят Сию́ во свята́я святы́х свяще́нно, / проявля́юще хотя́щую Зарю́ неизрече́нно из Нея́ возсия́ти / и просвети́ти во тьме седя́щия неве́дения Ду́хом.

Веселя́ся, приими́, Заха́рие, / возопи́ А́нна всехва́льная, / Ю́же пропове́даша Бо́жии проро́цы Ду́хом, / и Сию́ введи́ во святы́й храм свяще́нно воспита́тися, / я́ко да бу́дет Влады́ки всех Боже́ственный престо́л, / и пала́та, и oдр, и светоза́рное оби́телище.

Слава, и ныне, глас 8:

По рождестве́ Твое́м, Богоневе́сто Влады́чице, / пришла́ eси́ в храм Госпо́день / воспита́тися во свята́я святы́х, я́ко освяще́нна; / тогда́ и Гаврии́л по́слан бысть к Тебе́, Всенепоро́чней, / пи́щу Тебе́ принося́. / Небе́сная вся удиви́шася, / зря́ще Ду́ха Свята́го, в Тя все́льшася. / Те́мже, Пречи́стая и Нескве́рная, / я́же на Небеси́ и на земли́ сла́вима, / Ма́ти Бо́жия, спаси́ род наш.

Вход. Прокимен дне. Чтения 3.

Исхо́да чте́ние (глава 40):

Глаго́ла Госпо́дь к Моисе́ю, глаго́ля: в день еди́н ме́сяца пе́рваго поста́виши ски́нию свиде́ния, и вложи́ши киво́т, и покры́еши его́ заве́сою. И внесе́ши трапе́зу и свети́льник ея́, и положи́ши кади́льницу злату́ю, во е́же кади́ти пред киво́том свиде́ния. И положи́ши покро́в заве́сы над две́рьми ски́нии свиде́ния. И во́змеши еле́й пома́зания и пома́жеши ски́нию и вся, я́же в ней. И освяти́ши ю и вся сосу́ды ея́, и бу́дет свята́. И освяти́ши же́ртвенник, и бу́дет же́ртвенник свята́я святы́х. И сотвори́ Моисе́й вся, ели́ка запове́да ему́ Госпо́дь Бог Святы́й Изра́илев. И покры́ о́блак ски́нию свиде́ния, и сла́вы Госпо́дни испо́лнися ски́ния. И не можа́ше Моисе́й вни́ти в ски́нию свиде́ния, я́ко осеня́ше над не́ю о́блак, и сла́вы Госпо́дни испо́лнися ски́ния.

Царств тре́тиих чте́ние (глава 8):

Бысть, я́ко соверши́ Соломо́н е́же созда́ти дом Госпо́день. И собра́ вся ста́рцы Изра́илевы в Сио́н вознести́ киво́т заве́та Госпо́дня из гра́да Дави́дова, сей есть Сио́н. И взя́ша свяще́нницы киво́т заве́та Госпо́дня, и ски́нию свиде́ния, и вся сосу́ды святы́я, я́же в ски́нии свиде́ния. И царь, и весь Изра́иль пред киво́том. И внесо́ша свяще́нницы киво́т заве́та Госпо́дня на ме́сто его́, в дави́р хра́ма, во свята́я святы́х, под кри́ла Херуви́мов. Я́ко Херуви́ми бя́ху распросте́рты крила́ми над ме́стом киво́та, / и покрыва́ху Херуви́ми над киво́том / и над свята́я его свы́шше. И не бе в киво́те, кроме́ двух скрижа́лей заве́та, я́же положи́ та́мо Моисе́й в Хори́ве, я́же завеща́ Госпо́дь. И бысть, я́ко изыдо́ша свяще́нницы от свята́го, и о́блак испо́лни дом. И не возмого́ша свяще́нницы ста́ти служи́ти от лица́ о́блака, / я́ко испо́лнися сла́вы дом Го́спода Бо́га Вседержи́теля.

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние (главы 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет от дне осма́го и про́чее, сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего и я́же спасе́ния ва́шего, и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних, зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мне: врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся, и никто́же про́йдет сквозе́ их; я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на. Я́ко Игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб, по пути́ Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет. И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

На литии стихиры, глас 1. Самогласны.

Георгия Никомидийскаго:

Да ра́дуется днесь Не́бо свы́ше, / и óблацы весе́лие да кропя́т / о зело́ пресла́вных вели́чиих Бо́га на́шего: / се бо Дверь, на восто́ки зря́щая, / ро́ждшися от непло́дове безпло́дныя по обетова́нию / и Бо́гу освяще́на бы́вши в жили́ще, / днесь в храм я́ко непоро́чное приноше́ние приво́дится, / да ра́дуется Дави́д, бряца́я в гу́сли: / приведу́тся, рече́, Царю́ де́вы в след Eя́, / бли́жния Eя́ приведу́тся внутрь ски́нии Бо́жия, / внутрь очисти́лища Eго́, / воспита́тися в жили́ще / пре́жде век от Oтца́ нетле́нно Ро́ждшагося / во спасе́ние душ на́ших.

Глас 4:

Днесь Боговмести́мый храм, Богоро́дица, / в храм Госпо́день приво́дится, / и Заха́рия Сию́ прие́млет: / днесь свята́я святы́х ра́дуются, / и лик А́нгельский та́инственно торжеству́ет. / С ни́миже и мы, пра́зднующе днесь, с Гаврии́лом возопии́м: / ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, / име́яй ве́лию ми́лость.

Прииди́те, вси ве́рнии, / eди́ну Непоро́чную восхва́лим, / от проро́ков пропове́данную и в храм приведе́нную, / пре́жде век пронарече́нную Ма́терь / и в после́дняя ле́та я́вльшуюся Богоро́дицу. / Го́споди, моли́твами Eя́ / мир Твой пода́ждь нам и ве́лию ми́лость.

Слава, и ныне, глас 5. Леонта Маистра:

Возсия́ день ра́достен / и пра́здник всече́стен: / днесь бо я́же пре́жде Рождества́ и по Рождестве́ Де́ва пребы́вши, / в храм Госпо́день приво́дится, / и ра́дуется Заха́рия ста́рец, роди́тель Предте́чев, / и вопие́т ве́село: / прибли́жися, Предста́тельница скорбя́щих, / в храм святы́й, я́ко Свята́, / освяти́тися во оби́телище Всецаря́. / Да весели́тся Иоаки́м пра́oтец, и А́нна да ра́дуется, / я́ко принесо́ша Бо́гу я́ко триле́тствующую Ю́ницу / непоро́чную Влады́чицу. / Ма́тeри, сра́дуйтеся, де́вы, взыгра́йте, / и непло́ды, сликовству́йте, / я́ко отве́рзе нам Небе́сное Ца́рство пронарече́нная Всецари́ца, / ра́дуйтеся, лю́дие, и весели́теся.

На стиховне стихиры, глас 5:

Подобен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, Не́бо и земля́, / Не́бо У́мное гряду́щее зря́ще, / в Боже́ственный дом воспита́тися че́стно, / Де́ву eди́ну и непоро́чную, / к Не́йже, дивя́ся, Заха́рия вопия́ше: / Две́ре Госпо́дня, хра́ма отверза́ю Тебе́ двéри, / ра́дующися, в нем ликовству́й, / позна́х бо и ве́ровах, / я́ко уже́ избавле́ние прии́дет проявле́нно Изра́илево / и роди́тся из Тебе́ Бог Сло́во, / да́руяй ми́рови ве́лию ми́лость.

Стих: Приведу́тся Царю́ де́вы в след Eя́, / и́скренния Eя́ приведу́тся Тебе́.

А́нна Боже́ственная благода́ть я́ве, / от благода́ти да́нную, чи́стую Присноде́ву / приво́дит с весе́лием в храм Бо́жий, / призва́вши ити́ пред Не́ю oтрокови́цам, / свещи́ нося́щим, и глаго́лющи: / пойди́, Ча́до, / Да́вшему Тя бу́ди возложе́ние и благово́нный фимиа́м. / Вни́ди в незаходи́мая, и уве́ждь та́йны, / и угото́вися бы́ти Иису́сово вмести́лище, весе́лое и кра́сное, / подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Стих: Приведу́тся в весе́лии и ра́довании, / введу́тся в храм Царе́в.

Внутрь в храм Бо́жий / Боговмести́мый храм возлага́ется, Де́ва Всесвята́я, / и oтрокови́цы Eй ны́не, свещи́ нося́ще, предхо́дят. / Игра́ет роди́телей сопряже́ние изря́дное, / Иоаки́м же и А́нна, ликовству́юще, / я́ко роди́ша Творца́ ро́ждшую, / Я́же ликовству́ющи в Боже́ственных ски́ниих / и пита́ема руко́ю А́нгеловою, Всенепоро́чная, / Христа́ яви́ся Ма́ти, / Подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Слава, и ныне, глас 6. Сергия Агиополита:

Днесь собо́ри ве́рных, соше́дшеся, / духо́вне да торжеству́им / и Богоoтрокови́цу Де́ву и Богоро́дицу, / в храм Госпо́день приводи́му, / благоче́стно восхва́лим, / предъизбра́нну от всех родо́в, / во оби́телище всех Царя́ Христа́ и Бо́га: / де́вы, свещи́ нося́ще, предъиди́те, / Присноде́вы чту́ще честно́е происхожде́ние, / ма́тeри, печа́ль всю отложи́вше, / ра́достно спосле́дствуйте Ма́тери Бо́га быва́ющей / и ра́дости ми́ра Хода́таице. / Вси убо ра́достно, / éже ра́дуйся, со А́нгелом возопии́м Обра́дованней, / при́сно моля́щейся о душа́х на́ших.

На благословении хлебов, тропарь, глас 4:

Днесь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние / и челове́ков спасе́ния пропове́дание / в хра́ме Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется / и Христа́ всем предвозвеща́ет. / Той и мы велегла́сно возопии́м: / ра́дуйся, смотре́ния Зижди́телева исполне́ние. (3)

А идеже всенощнаго бдения несть, на велицей вечерни тропарь глаголем единожды.

НА УТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропарь: Днесь благоволе́ния Бо́жия: трижды.

По 1–м стихословии седален, глас 1.

Подобен: Лик А́нгельский:

Пра́ведных плод, Иоаки́ма и А́нны, прино́сится Бо́гу во святи́лище свято́е, / пло́тию младе́нствующи, Пита́тельница Жи́зни на́шея, / Ю́же благослови́ свяще́нный Заха́рия: / Сию́ вси я́ко Ма́терь Бо́жию ве́рно да ублажи́м.

Слава, и ныне, тойже.

По 2–м стихословии седален, глас 4.

Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

Пре́жде зача́тия, Чи́стая, освяти́лася еси́ Бо́гу / и, ро́ждшися на земли́, дар принесла́ся еси́ ны́не Ему́, / исполня́ющи оте́ческое обеща́ние: / в Боже́ственнем же хра́ме, я́ко су́що Боже́ственный храм, / от младе́нства чи́сте, со свеща́ми све́тлыми отдана́ бы́вши, / яви́лася еси́ Прия́телище Непристу́пнаго и Боже́ственнаго Све́та. / Вели́ко вои́стинну предше́ствие Твое́, / еди́на Богоневе́сто и Присноде́во.

Слава, и ныне, тойже.

Величание

Велича́ем Тя, / Пресвята́я Де́во, / Богоизбра́нная Отрокови́це, / и чтим е́же в храм Госпо́день / вхожде́ние Твое́.

Псалом избранный

Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, во гра́де Бо́га на́шего, в горе́ святе́й Его́. / Благокоре́нным ра́дованием всея́ земли́. / Пресла́вное глаго́лашася о тебе́, гра́де Бо́жий. / Град Царя́ вели́каго. / Я́коже слы́шахом, та́ко и ви́дехом. / Во гра́де Го́спода сил, во гра́де Бо́га на́шего. / Бог основа́ и в век. / Освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний. / Святыня и великоле́пие во святи́ле Его́. / Свят храм Твой, ди́вен в пра́вде. / Сия́ врата́ Госпо́дня, пра́веднии вни́дут в ня. / Предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́. / В ри́зах позлаще́нных оде́яна, преиспещре́на. / Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии в лю́дстии. / Дще́ри царе́й в че́сти Твое́й. / Вся сла́ва Дще́ре Царе́вы внутрь. / Ря́сны златы́ми оде́яна и преиспещре́на. / Приведу́тся Царю́ де́вы в след Ея́. / Бли́жняя Ея́ приведу́тся Тебе́. / Приведу́тся в весе́лии и ра́довании, введу́тся в храм Царе́в. / Слы́ши Дщи и виждь, и приклони́ у́хо Твое́. / И забу́ди лю́ди Твоя́, и дом отца́ Твоего́. / И возжела́ет Царь добро́ты Твоея́. / Помяну́ и́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. / Восприя́хом, Бо́же, ми́лость Твою́, посреде́ люде́й Твои́х. / Сего́ ра́ди лю́дие испове́дятся Тебе́ в век, и в век ве́ка.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́ия (3).

По полиелеи седален, глас 8.

Подобен: Повеле́нное та́йно:

Да ра́дуется Дави́д песнопи́сец, / и да ликовству́ет Иоаки́м со А́нною, / я́ко плод святы́й из них произы́де, / Мари́я светоно́сная, Боже́ственная свеща́, / и ра́дуется, входя́щи в храм, / Ю́же и, зря, благослови́ Варахи́ин сын / и, ра́дуяся, взыва́ше: / ра́дуйся, Чу́до всеми́рное.

Слава, и ныне, тойже.

Таже степенна, 1–й антифон 4–го гласа.

Прокимен, глас 4:

Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́.

Стих: Отры́гну се́рдце мое сло́во бла́го, глаго́лю аз дела́ моя Царе́ви.

Евангелие от Луки, зачало 4:

Во дни о́ны, воста́вши, Мариа́м, и́де в го́рняя со тща́нием, во град Иу́дов. И вни́де в дом Заха́риин, и целова́ Елисаве́т. И бысть я́ко услы́ша Елисаве́т целова́ние Мари́ино, взыгра́ся младе́нец во чре́ве ея́: и испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т. И возопи́ гла́сом ве́лиим, и рече́: благослове́на Ты в жена́х, и благослове́н плод чре́ва Твоего́. И отку́ду мне сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне? Се бо, я́ко бысть глас целова́ния Твоего́ во у́шию мое́ю, взыгра́ся младе́нец ра́дощами во чре́ве мое́м. И блаже́нна Ве́ровавшая, яко бу́дет соверше́ние глаго́ланным Ей от Го́спода. И рече́ Мариа́м: вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́: се бо, отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́. Пребы́сть же Мариа́мь с нею я́ко три ме́сяцы, и возврати́ся в дом Свой.

По 50–м псалме, вместо Моли́твами Богоро́дицы:

Слава, глас 2:

Днесь храм одушевле́нный и Вели́каго Царя́ / в храм вхо́дит / Тому́ угото́ватися в Боже́ственное жили́ще. / Лю́дие, весели́теся.

И ныне, тойже.

Таже: Поми́луй мя, Бо́же:

Стихира самогласна, глас 4:

Днесь Боговмести́мый храм, Богоро́дица, / в храм Госпо́день приво́дится, / и Заха́рия Сию́ прие́млет; / днесь свята́я святы́х ра́дуются, / и лик А́нгельский та́инственно торжеству́ет. / С ни́миже и мы, пра́зднующе днесь, / с Гаврии́лом возопии́м: / ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, / име́яй ве́лию ми́лость.

Канона праздника два: первый, со ирмосом на 8. Ирмос по дважды, тропари на 6. Творение Георгиево. Егоже краегранесие: Ты благода́ть, Влады́чице сло́ву даждь. Глас 4.

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, / и напо́лнятся Ду́ха, / и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, / и явлю́ся, све́тло торжеству́я, / и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ вхожде́ние.

Прему́дрости, Пречи́стая, Тя сокро́вище ве́мы и благода́ти, / точа́щую исто́чник приснотеку́щий ра́зума, / про́сим: Твоя́ ка́пли одожди́, Влады́чице, е́же воспева́ти Тя при́сно.

Превы́шши, Пречи́стая, Небе́с бы́вши, храм и пала́та, / в храм Бо́жий возложи́лася еси́ / Тому́ угото́ватися в Боже́ственное жили́ще прише́ствия Его́.

Свет возсия́вши Богоро́дица благода́ти, / вся просвети́ и совокупи́ пресве́тлое Ея́ украси́ти торжество́ пе́сньми: / прииди́те, к Ней стеце́мся.

Дверь сла́вная, по́мыслы непроходи́мая, / две́ри отве́рзши хра́ма Бо́жия, / ны́не повелева́ет нам, совше́дшим, / Боже́ственных Ея́ чуде́с наслади́тися.

Другий канон праздника, подобне со ирмосом на 8. Ирмос по дважды, тропари на 6. Творение Василиево, глас 1.

Песнь 1

Ирмос: Песнь побе́дную пои́м вси Бо́гу, / сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою / и спа́сшему Изра́иля, я́ко просла́вися.

Стеце́мся днесь, Богоро́дицу почита́юще пе́сньми, / и торжеству́им духо́вный пра́здник: / в храм бо Бо́гу дар прино́сится.

Пе́сньми да воспои́м Богоро́дицы сла́вное предше́ствие: / к хра́му бо днесь, я́ко храм Бо́жий, / прино́сится проро́чески дар многоце́нный.

А́нна непоро́чная ра́довашеся, / я́ко дар многоце́нен Бо́гу принося́щи в храм ма́терски, / Иоаки́м же с нею торжеству́ет све́тло.

Дави́д, пра́отец Твой, воспе́ Тя дре́вле, Де́во Богоневе́сто, / Дщерь глаго́ля Тя Царя́ Христа́, / Его́же и, роди́вши, ма́терски Младе́нца дои́ла еси́.

Пло́тию триле́тствующи, Богоро́дица Го́споду прино́сится; / Заха́рия же Сию́, свяще́нник Бо́жий, прие́м, / ра́дуяся, в храм возложи́.

Де́вы, ликовству́йте, / свещено́сицы, начни́те днесь, / и ма́тери, воспо́йте Цари́це Ма́тери, / приходя́щей в храм Царя́ Христа́.

Троичен: Тро́ице Единосу́щная, / О́тче, и Сло́ве, и Ду́ше Святы́й, / Тя ве́рно сла́вим, я́ко Творца́ всех, / и Тебе́ вопие́м благоче́стно: / спаси́ ны, Бо́же.

Богородичен: От ба́гра крове́й Твои́х, червлени́цею, Пречи́стая, оде́явся, / проше́д, обнови́ Царь и Бог род весь челове́ческий благоутро́бием Свои́м.

Катавасия: Христо́с ражда́ется — сла́вите, / Христо́с с Небе́с — сря́щите. / Христо́с на земли́ — возноси́теся. / По́йте Го́сподеви, вся земля́, / и весе́лием воспо́йте, лю́дие, / я́ко просла́вися.

(От сего дне катавасия сия поется, до 1–го дне января).

Песнь 3

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, / живы́й и незави́стный Исто́чниче, / лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, / в честне́м вхожде́нии Твое́м / венце́в сла́вы сподо́би.

Невестокраси́тель днесь яви́ся кра́сный Де́вы храм и черто́г, / прие́м одушевле́нный черто́г Бо́жий, / Чи́стую, и Непоро́чную, и Светле́йшую всея́ тва́ри.

Дави́д, предначина́я ликова́ние, игра́ет, и ликовству́ет с на́ми, / и Цари́цу зове́т Тя укра́шену, Пречи́стая, / предстоя́щу, Всечи́стая, в хра́ме Царю́ и Бо́гу.

Из нея́же преступле́ние произы́де дре́вле ро́ду челове́ческому, / из Тоя́ исправле́ние и нетле́ние процвете́: / Богоро́дица днесь приводи́ма в дом Бо́жий.

Игра́ют А́нгельская во́инства и всех челове́к мно́жество, / и пред лице́м, Пречи́стая, предтеку́т Твои́м днесь свещено́сицы, / зову́ще вели́чествия Твоя́ в дому́ Бо́жии.

Ин

Ирмос: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же, / И́же над вода́ми Не́бо утвержде́й второ́е / и основа́вый на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Торжеству́им, празднолю́бцы, и сра́дуемся ду́хом / во святе́м пра́зднице, учрежда́ющеся днесь, Дще́ре Царе́вы / и Ма́тере Бо́га на́шего.

Иоаки́ме, ра́дуйся днесь, / и весели́ся, А́нно, ду́хом, / рожде́нную из вас Го́споду приводя́ще триле́тствующу, / я́ко Ю́ницу Чи́сту Всенепоро́чную.

Бо́жие селе́ние во храм святы́й приво́дится, Богоро́дица Мариа́м, / пло́тию триле́тствующая, / и Той свещесве́тят де́вы, предтеку́ще.

Бо́жия А́гница небла́зненная и голуби́ца нескве́рная, / Боговмести́мая ски́ния, сла́вы освяще́ние, / в ски́нии святе́й обита́ти избра́.

Триле́тствующая те́лом и многоле́тствующая ду́хом, / ши́ршая Небе́с и Го́рних сил превы́шшая, / да восхва́лится пе́сньми Богоневе́стная.

Богоро́дицы пра́зднующе в невходи́мых предше́ствие, / свещеиму́ще у́мно с весе́лием, / днесь и мы с де́вами ко хра́му прибли́жимся.

Свяще́нницы Бо́жии, / облецы́теся в пра́вду благода́тию и сря́щите све́тло, / вхо́ды подаю́ще Дще́ри Царя́ и Бо́га во свята́я.

Троичен: Свет Оте́ц, Свет Сын Его́, Свет Дух Уте́шительный: / я́ко от Со́лнца бо Еди́наго Тро́ицы, сия́юще, / Боже́ственно озаря́ет и соблюда́ет ду́ши на́ша.

Богородичен: Тя проро́цы пропове́даша киво́т, Чи́стая, святы́ни, / кади́льницу злату́ю, и све́щник, и трапе́зу, / и мы, я́ко Боговмести́мую ски́нию, воспева́ем Тя.

Катавасия: Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну / и в после́дняя от Де́вы / воплоще́нному безсе́менно, / Христу́ Бо́гу возопии́м: / вознесы́й рог наш, / свят еси́, Го́споди.

Седален, глас 4:

Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

Возопи́й, Дави́де, / что сей настоя́щий пра́здник, / Ю́же воспе́л еси́ иногда́ в кни́зе псало́мстей, / я́ко Дщерь Богоотрокови́цу и Де́ву. / Приведу́тся, рече́, Царю́ та́инственно де́вы во след Ея́ и бли́жния Ея́. / И ди́вен соде́лай и всеми́рен пра́здник зову́щим: / Богоро́дица нам предста́, спасе́ния Хода́таица.

Слава, и ныне, глас и подобен тойже:

Непоро́чная А́гница и нескве́рный черто́г, / в дом Бо́жий Богоро́дица Мариа́м с весе́лием вво́дится пресла́вно, / Ю́же А́нгели Бо́жии дорино́сят ве́рно, / и вси ве́рнии блажа́т при́сно / и благода́рственно пою́т Ей непреста́нно ве́лиим гла́сом: / на́ша сла́ва и спасе́ние Ты еси́, Всенепоро́чная.

Песнь 4

Ирмос: Неизсле́дный Бо́жий Сове́т, / е́же от Де́вы воплоще́ния / Тебе́, Вы́шняго, / проро́к Авваку́м, усмотря́я, зовя́ше: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Дверь непрохо́дную Бо́жий дом прие́мля днесь, / преста́ти сотвори́ вся́кой слу́жбе зако́нной, / я́ко и́стинно яви́ся, зовы́й, / су́щим на земли́ И́стина.

Гора́ присе́нная, ю́же прови́де дре́вле Авваку́м, / предпропове́да внутрь вмести́вшуюся в нехо́дных хра́ма, / доброде́тели процве́тши, и покрыва́ет концы́.

Ви́девши пресла́вная вся земля́ стра́нныя же и ди́вныя ве́щи, / ка́ко Де́ва, от А́нгела пи́щу прие́млющи, / о́бразы строе́ния но́сит.

Храм, и пала́та, и Не́бо одушевле́нное я́вльшися, Богоневе́сто Царе́ва, / во храм зако́нный приводи́ма днесь, / Тому́ соблюда́ема, Пречи́стая.

Ин

Ирмос: Духом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние, / пропове́дал еси́, вопия́: / внегда́ прибли́житися ле́том, позна́ешися, внегда́ приити́ вре́мени, пока́жешися. / Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Проро́че Иса́ие, прорцы́ нам, / Де́ва кто есть, иму́щая во чре́ве? / Я́же из Иу́дина ко́рене прозя́бши / и ро́ждшися из Дави́да царя́, / се́мене свята́го плод благосла́вный.

Начина́йте, де́вы, и воспо́йте пе́сни, / рука́ми держа́ще свещи́, Чи́стыя Богоро́дицы предше́ствие хва́ляще, / ны́не гряду́щия во храм Бо́жий, ку́пно с на́ми пра́зднующи.

Иоаки́ме и А́нно, весели́теся ны́не, / во храм приводя́ще Госпо́день Чи́стую Бо́га Ма́терь Христа́ Всецаря́ бу́дущую, / от вас же ро́ждшуюся, я́ко триле́тствующую Ю́ницу.

Свята́я святы́х су́щи, Чи́стая, / во храм святы́й возлюби́ла еси́ всели́тися / и, со А́нгелы, Де́во, бесе́дующи, пребыва́еши, / пресла́вне с Небе́с хлеб прие́млющи, Пита́тельнице Жи́зни.

Ро́ждше па́че наде́жди Пречи́стую Де́ву, / благочести́во обеща́хуся Бо́гу принести́ / и исполня́ют, даю́ще я́ко же́ртву, рожде́нную от них, / Иоа́ким днесь и А́нна, в дом Бо́жий.

Прозябе́ жезл иногда́ Ааро́нов, / прообразу́ющий, Чи́стая, Боже́ственное Рождество́, / я́ко безсе́менно зачне́ши, и нетле́нна пребу́деши, / и по рождестве́ де́вствующи яви́шися, / Младе́нца пита́ющи всех Бо́га.

Де́вы — Де́ву, и ма́тери — Ма́терь / благоче́стно стецы́теся почти́ти с на́ми ро́ждшуюся / я́ко непоро́чную же́ртву и рожде́нную Бо́гу плодоноси́мую, / вси убо све́тло пра́зднуем.

Троичен: Тро́ицу Ли́цы, Еди́ницу о́бразом, / благоче́стно сла́вим Бо́га И́стинна, / Его́же пою́т А́нгельская и Арха́нгельская чинонача́лия я́ко тва́ри Влады́ку, / и челове́цы ве́рно, покланя́ющеся при́сно.

Богородичен: Моли́ непреста́нно, Пресвята́я Чи́стая, / Его́же пло́тию родила́ еси́, Сы́на Твоего́ и Бо́га, / от многообра́зных се́тей диа́волих и от вся́ких искуше́ний находя́щих вся изба́вити рабы́ Твоя́.

Катавасия: Жезл из ко́рене Иессе́ева / и цвет от него́, Христе́, / от Де́вы прозя́бл еси́, / из горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи, / прише́л еси́, вопло́щся от Неискусому́жныя, / Невеще́ственный и Бо́же: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Песнь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая / в честне́м вхожде́нии Твое́м: / Ты бо, Неискусобра́чная Де́во, / внутрь вошла́ еси́ в храм Бо́жий, / я́коже честне́йший храм, / всем воспева́ющим Тя / мир подава́ющая.

Свяще́ние сла́вное и свяще́нное возложе́ние, / днесь Пречи́стая Де́ва, возложи́вшися в храм Бо́жий, / Всецарю́ на́шему Бо́гу Еди́ному в жили́ще соблюда́ется, / я́ко весть Сам.

Добро́ту, Пречи́стая, души́ Твоея́ зря не́когда, / ве́рою Заха́рия возопи́: / Ты еси́ избавле́ние, Ты еси всех ра́дость, / Ты еси воззва́ние на́ше, / Е́юже Невме́стный вмеще́н мне яви́тся.

О, па́че ума́ чуде́с Твои́х, Всечи́стая́ / Стра́нное Твое́ рождество́ есть, / стра́нен о́браз возраще́ния Твоего́, / стра́нна и пресла́вна Твоя́, Богоневе́сто, вся / и челове́ки несказа́нна.

Све́щник многосве́тлый су́щи, Богоневе́сто, / днесь возсия́ла еси́ в дому́ Госпо́дни / и озаря́еши ны честны́ми дарова́нии, Чи́стая, / чуде́с Твои́х, Богоро́дице всепе́тая.

Ин

Ирмос: Све́тлый нам возсия́й Свет Присносу́щный, / у́тренюющим о судьба́х за́поведей Твои́х, / Влады́ко Человеколю́бче, Христе́ Бо́же наш.

Да светлоно́сим, правосла́внии вси, стека́ющеся и сла́вяще Богома́терь, / я́ко Го́споду днесь приво́дится / я́ко же́ртва благоприя́тна.

Да веселя́тся пра́отцы днесь, Влады́чице, / и да ра́дуется ро́ждшая Тя со отце́м Твои́м, / я́ко плод их Го́споду прино́сится.

Многоимени́тую и сла́внейшую Непоро́чную Ю́ницу, / я́ко пло́тию ро́ждшую Боже́ственнаго Тельца́, / вси воспои́м, ве́рно пра́зднующе.

Уневе́щения напису́ются Боже́ственная зна́мения / па́че ума́ рождества́ Твоего́, Чи́стая Де́во, / днесь Ду́хом Святы́м в дому́ Бо́жии.

Да отве́рзутся преддве́рия сла́вы Бо́га на́шего / и да прие́млют Неискусобра́чную Бо́жию Ма́терь, / я́коже триле́тствующую Нескве́рную Ю́ницу.

Многочестну́ю и присе́нную го́ру воспои́м — / Присноде́ву, Бо́жию Ма́терь бы́вшу: / Та бо облиста́ свет в конце́х.

Троичен: Пренача́льное и Присносу́щное Еди́но Божество́ славосло́вяще, поклони́мся, / Тре́ми Ли́цы естество́м неразде́льное / и сла́вою равноче́стное.

Богородичен: Приста́нище благоути́шное и необори́мую сте́ну стяжа́хом, / моли́тву Твою́ во обстоя́ниих, Богороди́тельнице, / всегда́ избавля́еми бед и скорбе́й.

Катавасия: Бог сый ми́ра, Оте́ц щедро́т, / Вели́каго Сове́та Твоего́ А́нгела, / мир подава́юща, посла́л еси́ нам: / тем, Богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся, / от но́щи у́тренююще, / славосло́вим Тя, Человеколю́бче.

Песнь 6

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е / соверша́юще пра́зднество, / Богому́дрии, Богома́тере, / прииди́те, рука́ми воспле́щим, / от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Вся́ческая Нося́й глаго́лом, / моли́тву пра́ведных услы́ша. / Те́мже непло́дныя разреши́л еси́ неду́г, я́ко Благоутро́бен, / ра́дости Вино́вную сим дарова́.

Сказа́ти хотя́ Госпо́дь язы́ком Свое́ спасе́ние, / Неискусобра́чную ны́не от челове́к прия́т, / примире́ния зна́мение и обновле́ния.

Я́ко дом су́щи благода́ти, / в не́мже сокро́вища лежа́т неизрече́ннаго Бо́жия строе́ния, Всечи́стая, / в хра́ме причасти́лася еси́ нетле́нныя сла́дости.

Диади́му Тя ца́рскую прие́м, / храм, Богоневе́сто, просвеща́шеся / и подступа́ше лу́чшим, / предрече́нных зря на Тебе́ сбытие́.

Ин

Ирмос: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́: / живо́т мой, Бла́же, свободи́ из тли / и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.

Пра́зднуим, ве́рнии, пра́здник духо́вный Ма́тере Бо́жия, / воспева́юще благоче́стно: / есть бо святе́йша Небе́сных умо́в.

Пе́сньми духо́вными восхва́лим, ве́рнии, Ма́терь Све́та, / я́ко днесь нам яви́ся, / предходя́щи в храм Бо́жий.

Нескве́рная А́гница и Чи́стая Голуби́ца / преведе́ся обита́ти в дом Бо́жий, / я́ко Непоро́чная, пронарече́нная бы́ти Ма́ти Бо́жия.

В храм зако́нный вхо́ды соверша́ет Храм Бо́жий, Небе́сная ски́ния, / из Нея́же нам, су́щим во тьме, Свет возсия́.

Младе́нствующи пло́тию и соверше́на душе́ю, / Святы́й Киво́т в дом Бо́жий вхо́дит / воспита́тися Боже́ственною благода́тию.

От вся́ких искуше́ний и бед душе́вных свободи́ ны, / притека́ющия к Тебе́, Всепе́тая, / Твои́ми мольба́ми, Ма́ти Христа́ Бо́га.

Троичен: Оте́ц, и Сын, и Дух пра́вый, / Триипоста́сная Еди́нице и Нераздели́мая Тро́ице, / поми́луй покланя́ющияся Боже́ственней Держа́ве Твое́й.

Богородичен: Во чре́ве Твое́м вмеще́н Невмести́мый все́ми, Богома́ти, быв, / из Тебе́ произы́де, Пречи́стая, / сугу́б естество́м Бог и Челове́к.

Катавасия: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверь, / якова́ прия́т, / в Де́ву же все́льшееся Сло́во / и плоть прие́мшее про́йде сохра́ншее нетле́нну. / Его́же бо не пострада́ истле́ния, / Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Кондак, глас 4.

Подобен: Вознесы́йся:

Пречи́стый храм Спа́сов, / многоце́нный черто́г и Де́ва, / свяще́нное сокро́вище сла́вы Бо́жия, / днесь вво́дится в дом Госпо́день, благода́ть совводя́щи, / Я́же в Ду́се Боже́ственном, / Ю́же воспева́ют А́нгели Бо́жии: / Сия́ есть селе́ние Небе́сное.

Икос: Неизрече́нных Бо́жиих и Боже́ственных та́ин / зря в Де́ве благода́ть явля́емую и исполня́емую я́вственно, / ра́дуюся и о́браз разуме́ти недоуме́юся, стра́нный и неизрече́нный: / ка́ко избра́нная, Чи́стая, Еди́на яви́ся па́че всея́ тва́ри ви́димыя и разумева́емыя? / Те́мже восхвали́ти хотя́ Сию́, ужаса́юся зело́ умо́м же и сло́вом, / оба́че дерза́я, пропове́даю и велича́ю: / Сия́ есть селе́ние Небе́сное.

Песнь 7

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии, / па́че Созда́вшаго, / но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, / ра́довахуся, пою́ще: / препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси.

Се днесь возсия́ конце́м весна́ ра́достная, / просвеща́ющи на́шу ду́шу, и помышле́ние и ум благода́тию, / торжество́м Богоро́дицы днесь та́инственно да учреди́мся.

Да дароно́сят днесь вся́ческая Цари́це, Ма́тери Бо́жии, / Не́бо и земля́, и А́нгелов чи́ни, и челове́ков мно́жество / и да вопию́т: / во храм вво́дится Ра́дость и Избавле́ние.

Писа́ние мимотече́ и оскуде́ зако́н, я́коже сень, / и благода́ти лучи́ возсия́ша в храм Бо́жий вше́дшей Тебе́, Де́во Ма́ти Чи́стая, / в нем благослове́нная.

Повину́ся Рождеству́ Твоему́, Всечи́стая, / я́ко Творцу́ и Бо́гу Не́бо, и земля́, и преиспо́дняя, / и всяк язы́к земны́х испове́дает, / я́ко Госпо́дь яви́ся, Спас душ на́ших.

Ин

Ирмос: Пещь, Спа́се, ороша́шеся, / о́троцы же, лику́юще, поя́ху: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ликовству́им, празднолю́бцы, днесь, / воспои́м Чи́стую Влады́чицу, / Иоаки́ма и А́нну досто́йно чту́ще.

Проро́чествуй, Дави́де, глаго́ля Ду́хом: / приведу́тся де́вы вслед Тебе́, / приведу́тся Тебе́ во храм Цари́це Ма́тери.

Ра́довахуся А́нгелов чи́ни, / веселя́хуся пра́ведных ду́си, / я́ко Бо́жия Ма́терь во свята́я приво́дится.

Прие́млющи пи́щу Небе́сную, / преспева́ше му́дростию и благода́тию, / бы́вши Ма́ти по пло́ти Христа́ Бо́га.

И те́лом и ду́хом ра́довашеся, / пребыва́ющи Мари́я Непоро́чная во хра́ме Бо́жии, / я́коже сосу́д свяще́ннейший.

Введо́ша Тя во вну́треннейшее хра́ма целому́дреннии роди́телие Твои́, Пречи́стая, / воспита́тися стра́нно в жили́ще Христа́ Бо́га.

Троичен: Просла́вим Тро́ицу Неразде́льную, / воспои́м Еди́но Божество́ / со Отце́м Сло́во и Ду́ха Всесвята́го.

Богородичен: Моли́, Его́же родила́ еси́, Го́спода, / я́ко благоутро́бна естество́м су́ща, Богороди́тельнице, / спаси́ ду́ши воспева́ющих Тя.

Катавасия: О́троцы, благоче́стию совоспита́ни, / злочести́ваго веле́ния небре́гше, / о́гненнаго преще́ния не убоя́шася, / но, посреде́ пла́мени стоя́ще, поя́ху: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: Слы́ши, Отрокови́це, Де́во Чи́стая, / да рече́т у́бо Гаврии́л / Сове́т Вы́шняго, дре́вний, и́стинный: / бу́ди к прия́тию гото́ва Бо́жию, / Тобо́ю бо Невмести́мый с челове́ки поживе́. / Тем и ра́дуяся, вопию́: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Пречи́стый храм в дом Бо́жий приводя́щи А́нна иногда́, / вопию́щи, с ве́рою рече́ свяще́ннику: / ча́до, от Бо́га да́нное мне, прии́м ны́не, / введи́ во храм Зижди́теля твоего́ / и, ра́дуяся, пой Ему́: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Рече́, ви́дев, А́нне иногда́ Ду́хом Заха́рия: / Жи́зни Ма́терь вво́диши и́стинную, / Ю́же све́тло проро́цы Бо́жии Богоро́дицу пропове́даша, / и ка́ко храм вмести́т Ю? / Тем чудя́ся, вопию́: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Раба́ Бо́жия бых аз, — отвеща́ А́нна ему́, — / призыва́ющи Сего́ ве́рою и моли́твою, прия́ти моея́ боле́зни плод, / по прия́тии же рожде́нную привести́ Да́вшему Ю. / Тем, зовя́, вопию́: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня Го́спода.

Зако́нное вои́стинну де́ло есть, — свяще́нник рече́ ей, — стра́нну же весьма́ вещь поразумева́ю, / зря Приводи́мую в дом Бо́жий, / пресла́вно превосходя́щую свята́я благода́тию. / Тем и ра́дуяся, вопию́: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Возмога́ю, — рече́ А́нна ему́, — зна́ющи, я́же глаго́леши, / разуме́еши бо сия́ Ду́хом Бо́жиим, / я́сно я́же Де́вы пропове́дал еси́; / приими́ у́бо Пречи́стую в храм Созда́теля твоего́ / и, ра́дуяся, пой Ему́: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Светоно́сна нам возжже́ся свеща́, — возопи́ свяще́нник, — / ра́дость велича́йшую светя́щи в хра́ме; / ду́ши проро́ческия да сра́дуются мне, / я́ко пресла́вная зря́ще, соверша́емая в дому́ Бо́жии, / и да вопию́т при́сно: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ин

Ирмос: Его́же ужаса́ются А́нгели и вся во́инства, / я́ко Творца́ и Го́спода, / по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы, / благослови́те, лю́дие, / и превозноси́те во вся в́еки.

Весели́тся днесь све́тло Иоаки́м, / и А́нна непоро́чная Го́споду Бо́гу прино́сит же́ртву, / да́нную ей от обеща́ния Святу́ю Дщерь.

Хва́лятся святи́и Дави́д и Иессе́й, / и Иу́да чти́тся, / из ко́рене бо их израсте́ плод — Де́ва Чи́стая, / из Нея́же роди́ся Бог Преве́чный.

Мари́я Пречи́стая и одушевле́нная ски́ния / приво́дится днесь в дом Бо́жий, / и прие́млет Сию́ Заха́рия рука́ми, / я́ко освяще́нное сокро́вище Госпо́дне.

Я́ко дверь спаси́тельную и го́ру мы́сленную, / я́ко ле́ствицу одушевле́нную, почти́м, ве́рнии, вои́стинну Де́ву и Ма́терь Бо́жию, / благослове́нную рука́ми иере́ев.

Проро́цы, апо́столи и му́ченицы Христо́вы, / А́нгелов чи́ни, и вси земноро́днии, почти́м пе́сньми Де́ву Чи́стую, / я́ко благослове́нную Ма́терь Высоча́йшаго.

В храм Тя принесо́ша, Всенепоро́чная Чи́стая, / Боже́ственне ро́ждшии Тя, я́ко же́ртву чи́сту, / и стра́нно водворя́ешися в неходи́мых Бо́гу / предугото́ватися в жили́ще Сло́ву.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха — Го́спода.

Троичен: Да пое́тся Трисвяты́й Оте́ц, и Сын, и Дух Святы́й, / Неразде́льная Еди́ница, Еди́но Божество́, / держа́щее дла́нию всю тварь во вся ве́ки.

Богородичен: Безнача́льное начина́ется Сло́во пло́тию, / роди́вся, я́ко благоволи́, / Бог же и Челове́к из Отрокови́цы Де́вы, / возсозида́я ны, пре́жде па́дшия, / ра́ди кра́йняго благоутро́бия.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Катавасия: Чу́да преесте́ственнаго / росода́тельная изобрази́ пещь о́браз: / не бо, я́же прия́т, пали́т ю́ныя, / я́ко ниже́ огнь Божества́ Де́вы, / в Ню́же вни́де утро́бу. / Тем воспева́юще, воспое́м: / да благослови́т тварь вся Го́спода / и превозно́сит во вся ве́ки.

На 9–й песни Честнейшую: не поем, но поем припевы праздника: А́нгели, вхожде́ние Пречи́стыя зря́ще, удиви́шася: / ка́ко Де́ва вни́де во свята́я святы́х? И посем ирмос: Я́ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту:

Таже вторый лик поет тойже припев праздника и ирмос. И на кийждо тропарь поют припевы праздника, на оба лика.

Песнь 9

Ирмос: Я́ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту / да ника́коже ко́снется рука́ скве́рных, / устне́ же ве́рных Богоро́дице немо́лчно, / глас А́нгела воспева́юще, с ра́достию да вопию́т: / и́стинно вы́шши всех еси́, Де́во Чи́стая. (2)

А́нгели, вхожде́ние Всечи́стыя зря́ще, удиви́шася: / ка́ко со сла́вою вни́де во свята́я святы́х?

Я́ко пресве́тлую, Богоро́дице Чи́стая, душе́вныя чистоты́ иму́щи добро́ту, / благода́тию же Бо́жиею исполня́ема с Небесе́, / Све́том Присносу́щным просвеща́еши всегда́ с весе́лием вопию́щия: / и́стинно вы́шши всех еси́, Де́во Чи́стая.

А́нгели, вхожде́ние Де́вы зря́ще, удиви́шася: / ка́ко пресла́вно вни́де во свята́я святы́х?

Прелета́ет, Богоро́дице, Чи́стая, чу́до Твое́ си́лу слове́с: / те́ло бо в Тебе́ поразумева́ю па́че сло́ва, / тече́ния грехо́внаго неприя́тно. / Те́мже благода́рственно вопию́ Ти: / и́стинно вы́шши всех еси́, Де́во Чи́стая.

А́нгели и челове́цы, Де́вы вхожде́ние почти́м, / я́ко со сла́вою вни́де во свята́я святы́х.

Пресла́вно прообразова́ше, Чи́стая, зако́н Тя ски́нию и Боже́ственную ста́мну, / стра́нен киво́т, и катапета́сму, и жезл, / храм неразруши́мый и дверь Бо́жию. / Те́мже науча́ют Тебе́ зва́ти: / и́стинно вы́шши всех еси́, Де́во Чи́стая.

А́нгели вхожде́ние Девы зря́ще, удиви́шася: / ка́ко Богоуго́дне вни́де во свята́я святы́х?

Песнопоя́ Тебе́, / провозглаша́ше Дави́д, глаго́ля Тя Дщерь Царе́ву, / красото́ю доброде́телей, одесну́ю предстоя́щую Бо́га, ви́дев Тя упещре́ну. / Те́мже, проро́чествуя, вопия́ше: / и́стинно вы́шши всех еси́, Де́во Чи́стая.

А́нгели, взыгра́йте со святы́ми, де́вы, сликовству́йте: / Богоотрокови́ца бо вни́де во свята́я святы́х.

Богоприя́тну предзря́, Соломо́н, пропове́да Тя одр Царе́в, / живы́й исто́чник запеча́тствован, / из него́же нему́тная нам произы́де вода́, ве́рою вопию́щим: / и́стинно вы́шши всех еси́, Де́во Чи́стая.

А́нгели и челове́цы, Де́ву пе́сньми да возвели́чим: / Боголе́пно бо вни́де во свята́я святы́х.

Подае́ши дарова́ний Твою́ тишину́, Богоро́дице, души́ мое́й, / точа́щи жизнь Тебе́ чту́щим по до́лгу, / Сама́ защища́ющи, и покрыва́ющи, и соблюда́ющи, вопи́ти Тебе́: / и́стинно вы́шши всех еси́, Де́во Чи́стая.

Таже 1–й лик поет втораго канона припев праздника:

Велича́й, душе́ моя, / приведе́нную во храм Госпо́день и благослове́нную рука́ми иере́евыми.

И посем ирмос: Светоно́сный о́блак: И вторый лик поет тойже припев праздника и ирмос, и на тропарех поем тойже припев праздника.

Ин

Ирмос: Светоно́сный о́блак, в о́ньже всех Влады́ка, / я́ко дождь с небесе́ на руно́, сни́де / и воплоти́ся нас ра́ди, / быв Челове́к, Безнача́льный. / Велича́ем вси я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую. (2)

Припев: Велича́й, душе́ моя, / приведе́нную во храм Госпо́день и благослове́нную рука́ми иере́евыми.

Из пра́ведных произы́де Иоаки́ма и А́нны / обеща́ния плод — Богоотрокови́ца Мари́я / и, я́ко кади́ло прия́тное, пло́тию младе́нствующи, / приво́дится во святи́лище свято́е / я́ко Свята́я во святы́х обита́ти.

Младе́нствующую естество́м и па́че естества́ я́вльшуюся Ма́терь Бо́жию восхва́лим пе́сньми: / в храм бо зако́нный Го́споду днесь приво́дится в воню́ благово́ния, / пра́ведных я́ко плод духо́вный.

Со А́нгелом, е́же ра́дуйся, Богоро́дице прили́чне возопии́м, ве́рнии: / ра́дуйся, вседо́брая Неве́сто; / ра́дуйся, о́блаче све́тлый, из него́же нам возсия́ Госпо́дь, во тьме неве́дения седя́щим; / ра́дуйся, всех Наде́ждо.

Святы́х свята́я и Богома́ти Мари́е, / моли́твами Твои́ми, Чи́стая, свободи́ ны от се́тей вра́жиих / и всякия е́реси и ско́рби, / ве́рно покланя́ющияся о́бразу свята́го Твоего́ зра́ка.

Песнь досто́йную Богоро́дице вся тварь со А́нгелом Гаврии́лом взыва́ет, вопию́ще: / ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия Всенепоро́чная, / Е́юже изба́вихомся пе́рвыя кля́твы, / бы́вше нетле́ния о́бщницы.

Херуви́м пребо́льши, и Серафи́м вы́шши, / и ши́рши Небе́с яви́лася еси́, Де́во, / я́ко Невме́стнаго все́ми во утро́бе вмести́вши, Бо́га на́шего, / и ро́ждши несказа́нно: / Его́же моли́ приле́жно о нас.

Припев: Велича́й, душе́ моя́, / Триипоста́снаго и Неразде́льнаго Божества́ Держа́ву.

Троичен: Триипоста́сное естество́, и Неразде́льную сла́ву, / и в Божестве́ Еди́ном пое́мую непреста́нно на Небеси́ и на земли́ / Тро́ицу Неразлу́чную просла́вим, / с Сы́ном Отцу́ и Ду́ху покланя́ющеся благоче́стно.

Припев: Велича́й, душе́ моя, / Честне́йшую и Сла́внейшую Го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую, Богоро́дицу.

Богородичен: Под Твое благоутро́бие прибега́ющия ве́рно / и покланя́ющияся благоче́стно Сы́ну Твоему́, Де́во Богороди́тельнице, / я́ко Бо́гу и Го́споду ми́ра, / моли́ся от тли и бед изба́вити и вся́ческих искуше́ний.

Таже оба лика, вкупе сошедшеся, поют припев ́-го канона: А́нгели, вхожде́ние Пречи́стыя зря́ще: И посем:

Катавасия: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное: / Не́бо — верте́п, Престо́л Херуви́мский — Де́ву, / я́сли — вмести́лище, / в ни́хже возлеже́ Невмести́мый — Христо́с Бог, / Его́же, воспева́юще, велича́ем.

Светилен.

Подобен: Жены́, услы́шите:

Ю́же дре́вле предвозвести́ проро́ческое сосло́вие, / ста́мну, и жезл, и скрижа́ль, и несеко́мую го́ру, / Мари́ю Богоотрокови́цу ве́рно да восхва́лим: / днесь бо вво́дится во свята́я святы́х воспита́тися Го́споду. (3)

На хвалитех стихиры, на 4, глас ́.

Подобен: Небе́сных чино́в:

Свещено́сицы де́вы, / Присноде́ву све́тло провожда́юще, / проро́чествуют и́стинно Ду́хом бу́дущее: / храм бо Бо́жий Богоро́дица су́щи, / в храм со сла́вою де́вственною, / младе́нствующи, вво́дится.

Обеща́ния свята́го и плод благосла́вный / Богоро́дица вои́стинну яви́ся ми́ру, / я́ко всех превы́шшая: / Я́же благоче́стно приводи́ма в храм Бо́жий, / моли́тву ро́ждших исполня́ет, / соблюда́ема Боже́ственным Ду́хом.

Небе́сным воспита́на, Де́во, хле́бом / ве́рно в хра́ме Госпо́дни, / родила́ eси́ ми́ру Жи́зни Хлеб, Сло́во, / Eму́же, я́ко храм избра́нный и всенепоро́чный, / предобручи́лася eси́ Ду́хом та́инственно, / обручена́ Бо́гу и Oтцу́.

Да отве́рзется дверь Богоприя́тнаго хра́ма: / храм бо всех Царя́ и Престо́л, / днесь со сла́вою внутрь прие́м, / Иоаки́м возлага́ет, освяти́в Го́споду / от Него́ избра́нную в Ма́терь Себе́.

Слава, и ныне, глас 2.

Леонта маистора:

Днесь в храм приво́дится Всенепоро́чная Де́ва, / во оби́телище Всецаря́ Бо́га / и всея́ жи́зни на́шея Пита́теля; / днесь Чисте́йшая Святы́ня, / я́ко триле́тствующая Ю́ница, / во свята́я святы́х вво́дится; / Той возопии́м, я́ко А́нгел: / ра́дуйся, Eди́на в жена́х Благослове́нная.

Славословие великое.

Отпуст

Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, святы́х пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

НА ЛИТУРГИИ

Блаженна от канона, песнь 3–я 4–го гласа, и 6–я, 1–го гласа, на 8. По входе тропарь праздника. Слава, и ныне, кондак.

Прокимен, глас 3. Песнь Богородицы:

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, / и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

Стих: Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, се бо, отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Апостол ко Евреем, зачало 320:

Бра́тие, име́яше пе́рвая ски́ния оправда́ния слу́жбы, свято́е же людско́е. Ски́ния бо сооружена́ бысть пе́рвая, в не́йже свети́льник, и трапе́за, и предложе́ние хле́бов, я́же глаго́лется Свята́я. По вторе́й же заве́се ски́ния глаго́лемая, Свята́я святы́х. Зла́ту иму́щи кади́льницу, и ковче́г заве́та окова́н всю́ду зла́том, в не́мже ста́мна злата́ иму́щая ма́нну, и жезл Ааро́нов прозя́бший, и скрижа́ли заве́та. Превы́шше же eго́ херуви́ми сла́вы, осеня́ющии oлта́рь: о ни́хже несть ны́не глаго́лати подро́бну. Сим же та́ко устро́eным, в пе́рвую у́бо ски́нию вы́ну вхожда́ху свяще́нницы, слу́жбы соверша́юще. Во втору́ю же eди́ною в ле́то eди́н архиере́й, не без кро́ве, ю́же прино́сит за себе́, и о людски́х неве́жествиих.

Аллилуия, глас 8:

Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ ухо Твое́.

Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии.

Евангелие Луки, зачало 54:

Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в весь не́кую: жена́ же не́кая и́менем Ма́рфа прия́т Его́ в дом свой. И сестра́ ей бе нарица́емая Мари́я, я́же и се́дши при ногу́ Иису́сову, слы́шаше сло́во Его́. Ма́рфа же мо́лвяше о мно́зе слу́жбе, ста́вши же рече́: Го́споди, не бреже́ши ли, я́ко сестра́ моя́ еди́ну мя оста́ви служи́ти; рцы убо ей, да ми помо́жет. Отвеща́в же Иису́с, рече́ ей: Ма́рфо, Ма́рфо, пече́шися и мо́лвиши о мно́зе. Еди́но же есть на потре́бу. Мари́я же благу́ю часть избра́, я́же не оты́мется от нея́. Бысть же егда́ глаго́лаше сия́, воздви́гши не́кая жена́ глас от наро́да, рече́ Ему́: блаже́но чре́во носи́вшее Тя, и сосца́, яже еси́ ссал. Он же рече́: те́мже у́бо блаже́ни слы́шащии сло́во Бо́жие, и храня́щии е.

Вместо Досто́йно: поем:

А́нгели, вхожде́ние Пречи́стыя зря́ще, удиви́шася: / ка́ко Де́ва вни́де во свята́я святы́х?

Ирмос, глас 4: Я́ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту / да ника́коже ко́снется рука́ скве́рных, / устне́ же ве́рных Богоро́дице немо́лчно, / глас А́нгела воспева́юще, с ра́достию да вопию́т: / и́стинно вы́шши всех еси́, Де́во Чи́стая.

Причастен:

Ча́шу спасе́ния прииму́, и и́мя Госпо́дне призову́.

ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА

Месяца декабря в 6–й день.

Аще хощет настоятель, творит бдение.

На малой вечерни,

на Господи воззвах, стихиры на 4, глас 4.

Подобен: Я́ко до́бля:

Мv́ром Боже́ственным тя пома́за Боже́ственная благода́ть Ду́ха, / ми́ряном председа́тельствовавша / и мvроблагоуха́вша доброде́тельми свяще́ннейше, мiра концы́, / сладкодохнове́нными же твои́ми моли́твами / злосмра́дная прогоня́ща стра́сти всегда́. / Сего́ ра́ди тя ве́рою благохва́лим / и па́мять твою́ всесвяту́ю соверша́ем, Нико́лае.

Я́ко осия́теля тя незаходи́маго, / я́ко свети́льника всемiрнаго, / на тве́рди возсия́вша церко́вней, Нико́лае, / и мiр просвеща́юща, и бед лю́тых мглу отгоня́ща, / и изыма́юща печа́лей зимы́, и тишину́ соде́ловающа глубо́кую, / по до́лгу ублажа́ем.

И зде сый, и явля́яся в со́ниих, Нико́лае, / и́же непра́ведно иму́щия умре́ти спасл еси́, / я́ко сострада́телен, я́ко благолюби́вый, / я́ко изба́витель тепле́йший, я́ко предста́тель и́стинный / ве́рно прося́щих твоего́ защище́ния, свяще́ннейший о́тче, / А́нгелов сограждани́не, апо́столов и проро́ков равностоя́телю.

Пресла́вное житие́ твое́ всю́ду преди́вна тя показа́, / Богому́дре о́тче свяще́ннейший, / святи́телей благоле́пие, преподо́бных украше́ние. / И, я́ко со́лнце на земли́, лучи́ распросте́р, озари́л еси́ ве́рных сердца́, / соверша́ющих светоно́сную твою́ и Боже́ственную па́мять, / всеблаже́нне Нико́лае.

Слава, глас 6: Возсия́, я́коже со́лнце, твоя́, святи́телю, па́мять, / ве́рных сердца́ мы́сленно просвеща́ющи, / ю́же и мы, све́тло соверша́юще днесь, моле́бно тебе́ вопие́м: / ра́дуйся, держа́во целому́дрия, / непорабоще́нно души́ соблю́д достоя́ние, / воздержа́ния щито́м обложи́вся; / ра́дуйся, па́стырю и учи́телю христоимени́тых люде́й твои́х; / ра́дуйся, церко́вное украше́ние, архиере́ев добро́то, мона́шествующих похвало́, / Нико́лае пресвяще́нне, всеблаже́нне о́тче, / Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно / мир пода́ти вселе́нней и спасти́ ду́ши на́ша.

И ныне, Богородичен: Никто́же притека́яй к Тебе́, / посра́млен от Тебе́ исхо́дит, / Пречи́стая Богоро́дице Де́во, / но про́сит благода́ти / и прие́млет дарова́ние к поле́зному проше́нию.

На стиховне стихиры, глас 6.

Подобен: Тридне́вен воскре́сл еси́:

Нико́лае блаже́нне, / припа́дающа мя уще́дри, молю́ся тебе́, / и о́чи, прему́дре, просвети́ души́ моея́, / да чи́сте узрю́ Светода́вца и Ще́драго.

Стих: Честна́ пред Го́сподем / смерть преподо́бных Его́.

Враго́в, и́щущих злосотвори́ти мне, свя́те, изми́ мя, / дерзнове́ние к Бо́гу я́ко име́я, иера́рше Нико́лае всеблаже́нне, / и от муже́й крове́й спаси́ мя.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду, / и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Приста́нище тя небу́рное, и сте́ну необори́мую, иера́рше, / тя стяжа́хом, ве́рнии, / и столп утвержде́ния, и дверь покая́ния, / и наста́вника душ, и побо́рника.

Слава, и ныне, Богородичен: Возревнова́в, сопе́рник проти́ву ста́ду Твоему́, Пречи́стая, / на ки́йждо день и́щет лука́вый снедь сотвори́ти, / но Ты, Богоро́дице, того́ вре́да изми́ ны.

Тропарь, глас 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / воздержа́ния учи́теля / яви́ тя ста́ду твоему́ / Я́же веще́й И́стина. / Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, / нището́ю бога́тая, / о́тче священнонача́льниче Нико́лае, / моли́ Христа́ Бо́га, / спасти́ся душа́м на́шим.

Слава, и ныне, Богородичен: Е́же от ве́ка утае́ное / и А́нгелом несве́домое та́инство, / Тобо́ю, Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог, / в несли́тном соедине́нии воплоща́ем / и, Крест во́лею нас ра́ди восприи́м, / и́мже воскреси́в первозда́ннаго, / спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша.

На Велицей вечерни,

Блаже́н муж: 1–й антифон. На Го́споди, воззва́х: стихиры на 8, глас 2.

Подобен: Егда́ от Дре́ва Тя:

В Ми́рех пожи́в чу́вственно, / мv́ро вои́стинну яви́лся еси́, / мv́ром пома́зався у́мным, / свя́те Нико́лае, святи́телю Христо́в, / и благоуха́еши ли́ца, / ве́рою и любо́вию твою́ всесла́вную па́мять соверша́ющих при́сно, / разреша́я бед, и напа́стей, и скорбе́й сих, о́тче, / к Бо́гу твои́ми моли́твами.

Побе́ды тезоимени́т вои́стинну, / ве́рным лю́дем яви́лся еси́ в напа́стех кре́пок, / свя́те Нико́лае, святи́телю Христо́в; / везде́ бо призыва́емь, бы́стро предваря́еши / любо́вию притека́ющих под кров твой: / ты бо, во дни и но́щи ве́рным явля́яся, / спаса́еши от напа́стей и обстоя́ний.

Яви́лся еси́ Константи́ну царю́ и Авла́вию во сне / и, сим страх вложи́в, / си́це тем рекл еси́: / разреши́те у́бо вско́ре, / я́же держите́ свя́занныя в темни́це, / непови́нни бо суть беззако́ннаго заколе́ния. / Оба́че а́ще преслу́шаеши мене́, / мольбу́ сотворю́ царю́ на тя, ко Го́споду моля́ся.

Ве́лий засту́пник и те́плый / в беда́х обрета́ющимся еси́, сла́вне, / свя́те Нико́лае, священнопропове́дниче Христо́в, / су́щим на земли́ и пла́вающим, / су́щим дале́че и близ обрета́ющимся / я́ко зело́ ми́лостивнейший и моле́бник кре́пкий. / Те́мже, соше́дшеся, вопие́м: / моли́ся ко Го́споду, / я́ко да вся́каго изба́вимся обстоя́ния.

Ины стихиры, глас тойже.

Подобен: Ки́ими похва́льными:

Ки́ими похва́льными венцы́ увязе́м святи́теля? / Пло́тию в Ми́рех су́ща, / и духо́вно всем достиза́юща, / чи́сте того́ лю́бящим, / всех предста́теля и засту́пника, / и всех ско́рбных уте́шителя, / и всех су́щих в беда́х прибе́жище, / благоче́стия столпа́, / ве́рных побо́рника. / Его́же ра́ди шата́ния враго́в Христо́с низложи́, / име́яй ве́лию ми́лость.

Ки́ими пе́сненными пе́нии похва́лим святи́теля? / Нече́стия противоборца́ и благоче́стия побо́рника, / Це́ркве первостоя́теля, / вели́каго засту́пника же и учи́теля, / вся злосла́вныя посрамля́юща, / потреби́теля А́риева и того́ посо́бников. / Его́же ра́ди сих шата́ние Христо́с низложи́, / име́яй ве́лию ми́лость.

Ки́ими проро́ческими пе́сньми похва́лим святи́теля? / И́же дале́че су́щая прови́дяща / и отстоя́щая, я́ко близ су́ща, проро́чествующа нело́жно, / и всю вселе́нную назира́юща, / и вся оби́димыя избавля́юща, / во сне я́вльшася царю́ Богому́дрому / и дре́вле свя́занныя заколе́ния непра́веднаго изба́вльша, / и да́рующа ве́лию ми́лость?

Слава, глас 6: Святи́телей удобре́ние и отце́в сла́ву, / исто́чника чуде́с и ве́рных засту́пника вели́каго, / соше́дшеся, о празднолю́бцы, / пе́сненными похвала́ми воспои́м, глаго́люще: / ра́дуйся, ми́ряном храни́телю, / и первоседа́телю честны́й, и сто́лпе неподви́жимый; / ра́дуйся, свети́льниче всесве́тлый, / и́же мирски́я концы́ просвеща́я чудесы́; / ра́дуйся, скорбя́щих Боже́ственная ра́досте / и оби́димых те́плый предста́телю. / И ны́не, всеблаже́нне Нико́лае, / не преста́й моля́ся Христу́ Бо́гу / о ве́рою и любо́вию чту́щих / приснора́достную и всепра́зднственную па́мять твою́.

И ныне, предпразднства, глас тойже: Верте́пе, благоукраси́ся, / А́гница бо гряде́т, чревонося́щи Христа́; / я́сли же, подыми́те сло́вом разреши́вшаго от безслове́снаго дея́ния нас, земноро́дных; / па́стырие, свиря́юще, свиде́тельствуйте чудеси́ стра́шному; / и волсви́ от Перси́ды, зла́то, и лива́н, и сми́рну Царю́ принеси́те, / я́ко яви́ся Госпо́дь из Де́вы Ма́тере. / Ему́же и, прини́кши, ра́бски Ма́ти поклони́ся / и привеща́ше к Держи́мому на объя́тиих Ея́: / ка́ко все́ялся еси́ Мне / или́ ка́ко прозя́бл еси́ во Мне, / Изба́вителю Мой и Бо́же.

Вход. Прокимен дне. Чтения три.

При́тчей чте́ние (главы 10, 3 и 8):

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, / и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. / Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость, / и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. / Лу́чше бо сию́ купова́ти, / не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. / Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных, / все же честно́е недосто́йно ея́ есть. / Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ея́, / в шу́йце же ея́ бога́тство и сла́ва. / От уст ея́ исхо́дит пра́вда, / зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. / Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, / честна́я бо реку́, / и блаже́н челове́к, и́же пути моя́ сохрани́т. / Исхо́ди бо мои́ — исхо́ди живота́, / и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. / Сего́ ра́ди молю́ вас / и предлага́ю мой глас сыново́м челове́ческим: / я́ко аз, прему́дрость, устро́их сове́т, / и ра́зум и смысл аз призва́х. / Мой сове́т и утвержде́ние, / мой ра́зум, моя́ же кре́пость. / Аз мене́ лю́бящия люблю́, / и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть. / Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, / ненака́заннии же, прилага́йте сердца́. / Послу́шайте мене́ и па́ки, / честна́я бо реку́, / и отве́рзу от усте́н пра́вая, / я́ко и́стине поучи́тся горта́нь мой, / ме́рзки же предо мно́ю устны́ лжи́выя. / С пра́вдою вси глаго́лы уст мои́х, / ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. / Вся пра́ва суть разумева́ющим / и про́ста обрета́ющим ра́зум. / Научу́ бо вас и́стине, / да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша, / и испо́лнитеся Ду́ха.

При́тчей чте́ние (главы 10 и 11):

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, язы́к же непра́веднаго поги́бнет. Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти, уста́ же нечести́вых развраща́ются. Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем, вес же пра́ведный прия́тен Ему́. Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие, уста́ же смире́нных поуча́ются прему́дрости. Соверше́ние пра́вых наста́вит их и поползнове́ние отрица́ющихся упасе́т их. Не по́льзуют име́ния в день я́рости, пра́вда же изба́вит от сме́рти. У́мер пра́ведный, оста́ви раска́яние, нару́чна же быва́ет и посмея́тельна нечести́вых па́губа. Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́, в нече́стие же па́дает непра́вда. Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их, безсове́тием же пленя́ются беззако́ннии. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда, похвала́ же нечести́вых поги́бнет. Пра́ведник от ло́ва убе́гнет, вме́сто же его́ предае́тся нечести́вый. Во усте́х нечести́вых сеть гра́жданом, чу́вство же пра́ведных благоспе́шное. Во благи́х пра́ведных испра́вится град, и в поги́бели нечести́вых ра́дование. Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град, усты́ же нечести́вых раскопа́ется. Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума, муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ние (глава 4):

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет. Ста́рость бо честна́, не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, и во́зраст ста́рости — житие́ нескве́рное. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть. Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́, или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая, и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́споду душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия. / Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На литии стихира храма,

таже стихиры Николая, глас 2. Самогласны. Византиево:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости / яви́ тя ста́ду твоему́ Христо́с Бог, святи́телю Нико́лае, / в Ми́рех у́бо благоуха́ющу ти, / всю́ду сия́ют све́тло Боже́ственная твоя́ исправле́ния, / си́рых и вдови́ц предста́телю. / Те́мже моли́ся непреста́нно спасти́ ду́ши на́ша.

О́тче Нико́лае, / мирополо́жница моще́й твои́х Ми́ры обогаща́ет, / в ни́хже и свя́занныя, непра́ведно осужде́нныя, / во сне царю́ виде́нием твои́м яви́вся, / свободи́л еси́ от сме́рти, и уз, и темни́цы. / Но и ны́не, я́коже тогда́ и при́сно, / виде́нием твои́м яви́ся, / моля́й о душа́х на́ших.

О́тче Нико́лае, / а́ще и Ми́рская страна́ молчи́т, / но мiр весь, и́же тобо́ю просвеще́нный, / мv́ра же благоуха́нии и чуде́с мно́жествы / взыва́ет благохва́льными пе́сньми; / и спа́сшиися тобо́ю осужде́ннии, / с су́щими в Ми́рех и мы, пою́ще, вопие́м: / моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Глас 4: О́тче Нико́лае, / Пресвята́го Ду́ха мирополо́жница сый, / я́ко в Ми́рех благоуха́еши Боже́ственными арома́ты: / Христо́вым бо апо́столом подо́бник быв, / вселе́нную обхо́диши словесы́ чуде́с твои́х. / Те́мже и да́льним, я́ко близ, во сне явля́яся, / от сме́рти избавля́еши, / и́же непра́ведным судо́м умре́ти иму́щия, / спаса́я пресла́вно от бед мно́гих призыва́ющия тя. / Те́мже, и нас, от находя́щих лю́тых свободи́ / твои́ми моли́твами, при́сно восхваля́ющх тя.

Глас 8: До́блестей твои́х, преподо́бне о́тче, / плод просвети́л есть ве́рных сердца́: / кто бо, слы́ша безме́рное твое́ смире́ние, / терпе́нию не удиви́ся, / е́же к ни́щим ти́хости, к скорбя́щим утеше́нию; / вся Боголе́пно научи́л еси́, святи́телю Нико́лае, / и ны́не неувяда́емым венце́м увя́злся еси́, / моли́ся о душа́х на́ших.

На хвалу́ поте́кл еси́ Госпо́дню, Нико́лае, / во вре́менней жи́зни, / и Той тя просла́ви на Небе́сней и и́стинней жи́зни. / Те́мже дерзнове́ние стяжа́в к Нему́, / моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Слава, глас 6: Благи́й, ра́бе ве́рный, / де́лателю виногра́да Христо́ва, / ты и тяготу́ дневну́ю поне́сл еси́, / ты и да́нный тебе́ тала́нт возрасти́л еси́ / и по тебе́ прише́дшим не зави́дел еси́. / Те́мже врата́ Небе́сная отверзо́шася тебе́ / вни́ти в ра́дость Го́спода твоего́, / и моли́ о нас, свя́те Нико́лае.

И ныне, глас тойже: Сио́не, торжеству́й, Иерусали́ме, весели́ся, / гра́де Христа́ Бо́га, подыми́ Зижди́теля, / в верте́пе и я́слех вмеща́емаго, / отве́рзите ми врата́ / и, вшед в ня, узрю́ я́ко Младе́нца, пелена́ми повива́емаго, / дла́нию же содержа́щаго тварь. / Его́же пою́т А́нгели непреста́нным гла́сом, / Жизнода́вца Го́спода, / спаса́ющаго род наш.

На стиховне стихиры, глас 5.

Подобен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, свяще́нная главо́, / чи́стый доброде́телей до́ме, / Боже́ственнейшаго свяще́нства пра́вило, / па́стырю вели́кий, / свети́льниче светле́йший, / и́же побе́ды нося́ и́мя, / и моля́щимся ми́лостивен преклони́тель, / проница́яй к немощны́х проше́ниям, / изба́вителю гото́вейший, / храни́телю спаси́тельный / всем, ве́рою чту́щим всесла́вную па́мять твою́, / Христа́ моли́, преблаже́нне, / низпосла́ти ми́ру ве́лию ми́лость.

Стих: Честна́ пред Го́сподем / смерть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, свяще́ннейший у́ме, / Тро́ицы чи́стое обита́лище, / сто́лпе церко́вный, / ве́рных утвержде́ние, / побежда́емым по́мощь, / звездо́, я́же сия́ньми благоприя́тных твои́х моли́тв / разоря́я напа́стей же и скорбе́й тьму всегда́, / святи́телю Нико́лае, / приста́нище ти́хое, в не́же притека́юще / треволне́ньми жития́ одержи́мии спаса́ются, / Христа́ моли́ / душа́м на́шим да́ти ве́лию ми́лость.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду, / и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Ра́дуйся, ре́вности Боже́ственныя испо́лнивыйся / и наведе́ния зла изба́вль непра́ведно хотя́щих умре́ти / предста́нием стра́шным и сна запреще́ньми, / исто́чниче, источа́яй в Ми́рех Нико́лае, мv́ра бога́тно / и ду́ши напоя́ющее, / смра́ды же страсте́й отгоня́ющее, / меч, пле́велы пре́лести посека́ющий, / лопа́та, развева́ющая А́риева пле́вельная уче́ния. / Христа́ моли́ / низпосла́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Слава, глас 6. Иоанна монаха:

Челове́че Бо́жий и ве́рный ра́бе, / слуго́ Госпо́день, / му́жу жела́ний, / сосу́де избра́нный, / сто́лпе и утвержде́ние Це́ркве, / Ца́рствия насле́дниче, / не премолчи́, вопия́ за ны ко Го́споду.

И ныне, глас тойже. Византиево:

Безневе́стная Де́во, / отку́ду пришла́ еси́́? / Кто роди́вый Тя? / Кто и ма́ти Твоя́? / Ка́ко Зижди́теля но́сиши на руку́? / Ка́ко не растли́лася еси́ утро́бою? / О, вели́ких, пресла́вных на Тебе́ стра́шных та́инств, / на земли́ соверша́емых, зрим, Всесвята́я́ / И предуготовля́ем досто́йный Тебе́ долг, / на земли́ верте́п, / и от Небе́с про́сим пода́ти звезду́, / и волсви́ же прихо́дят от восто́ков земли́ к за́падом / ви́дети челове́ческое Спасе́ние, / во я́слех пелена́ми повива́емое.

На благословении хлебов тропарь дважды и Богоро́дице Де́во: единожды.

А идеже несть всенощнаго бдения, на Велицей вечерни, по Ны́не отпуща́еши: глаголем тропарь единожды. Сла́ва, и ны́не, Богородичен воскресен.

На Утрени,

На Бог Господь, тропарь, глас 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / воздержа́ния учи́теля / яви́ тя ста́ду твоему́ / Я́же веще́й И́стина. / Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, / нището́ю бога́тая, / о́тче священнонача́льниче Нико́лае, / моли́ Христа́ Бо́га, / спасти́ся душа́м на́шим. Дважды.

Слава, и ныне, Богородичен: Е́же от ве́ка утае́ное / и А́нгелом несве́домое та́инство, / Тобо́ю, Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог, / в несли́тном соедине́нии воплоща́ем / и, Крест во́лею нас ра́ди восприи́м, / и́мже воскреси́в первозда́ннаго, / спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша.

По 1–м стихословии седальны, глас 2.

Подобен: Гроб Твой:

В Ми́рех живы́й чу́вственне, иера́рше, / мv́ром разу́мно духо́вным яви́лся еси́ пома́зан, о́тче Нико́лае. / Те́мже мv́ры чуде́с твои́х мiр облагово́нил еси́, / мv́ро приснотеку́щее пролива́я, / ми́рными твои́ми благово́нными словесы́ и па́мятию твое́ю.

Слава: Облистава́еши на земли́ чуде́с луча́ми, Нико́лае му́дре, / и дви́жеши всяк язы́к на сла́ву же и хвалу́ на земли́ тя Просла́вльшаго, / Его́же моли́ вся́кия ну́жды изба́витися / па́мять твою́ ве́рою и любо́вию почита́ющим, отце́м избра́ние.

И ныне, Богородичен: Всех Творца́, Бо́га же и Соде́теля, Всенепоро́чная Чи́стая, / Ду́хом Боже́ственным в ложесна́х зачала́ еси́ / и тле́ния кроме́ родила́ еси́, / Его́же сла́вяще, Тя воспева́ем Де́во, / я́ко пала́ту Всецаря́ и мiра защище́ние.

По 2–м стихословии седальны, глас 4.

Подобен: Яви́лся еси́ днесь:

Ве́рным предста́тельствуеши, покрыва́я, соблюда́я ты́я, блаже́нне, / вся́кия ско́рби избавля́я я́ве, / иера́рхов красне́йшая сла́во и хвало́, Нико́лае преподо́бне.

Слава, глас 8.

Подобен: Прему́дрости:

Исто́чник чуде́с, о́тче му́дре, прие́м от Го́спода, / всем ве́рным источа́еши, блаже́нне, медото́чныя во́ды: / я́ко бо па́стырь сый и пропове́дник ве́ры, / и́стиннаго Па́стыря словеса́ соблю́л еси́. / Те́мже, дерзнове́ние к Нему́ име́я, / челове́ки спасл еси́ от сме́рти, Нико́лае, иера́рше блаже́нне, / моли́ Христа́ Бо́га / грехо́в оставле́ние пода́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

И ныне, Богородичен: В ти́ну впад грехо́в, и несть мне постоя́ния, / лю́те потопи́ мя бу́ря прегреше́ний; / но я́ко ро́ждшая Сло́во, Еди́наго Человеколю́бца, / на мя, раба́ Твоего́, при́зри / и изба́ви мя вся́каго греха́, и страсте́й душетле́нных, / и вся́каго озлобле́ния лука́ваго уби́йцы, Богоро́дице Неискусому́жная, / моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние да́ти мне, / Тя бо наде́жду и́мам, раб Твой.

Величание:

Велича́ем тя, / святи́телю о́тче Нико́лае, / и чтим святу́ю па́мять твою́, / ты бо мо́лиши за нас / Христа́, Бо́га на́шего.

Псалом избранный:

Лик 1: Услы́шите сия́ вси язы́цы, внуши́те вси́, живу́щии по вселе́нней. Лик 2: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Лик 1: Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Лик 2: Благовести́х пра́вду в це́ркви вели́цей. Лик 1: И́стину Твою́ и спасе́ние Твое́ рех. Лик 2: Пове́м И́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Лик 1: Услы́шати ми глас хвалы́ Твоея́ и пове́дати вся чудеса́ Твоя́. Лик 2: Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего́, и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея́. Лик 1: Возненави́дех це́рковь лука́внующих, и с нечести́выми не ся́ду. Лик 2: Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Лик 1: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его́ возглаго́лет суд. Лик 2: Пра́вда Его́ пребыва́ет в век ве́ка. Лик 1: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся пра́вдою, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Лик 2: Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа (3).

По полиелеи седален, глас 5.

Подобен: Собезнача́льное Сло́во:

Прему́драго иера́рха восхва́лим, / я́ко те́пла в беда́х и в ско́рбех су́ща от Бо́га помо́щника и защи́тника, / вси Никола́я, ве́рнии, Богоно́снаго благоче́стно: / мо́лится бо ко Го́споду / о ве́рою творя́щих и пою́щих Боже́ственную па́мять его́.

Слава, глас 4.

Подобен: Ско́ро предвари́:

Предста́тель тепле́йший Це́ркве Христо́вы показа́лся еси́, Нико́лае, / и ересе́й безбо́жная уче́ния разруша́я со дерзнове́нием, / и пра́вило показа́лся еси́ всем Правосла́вия, / о всех моля́ся, после́дующих твои́м Боже́ственным уче́нием и наказа́нием.

И ныне, Богородичен: Ско́ро приими́, Влады́чице, моли́твы на́ша / и сия́ принеси́ Твоему́ Сы́ну и Бо́гу, Госпоже́ Всенепоро́чная, / изба́ви обстоя́ний к Тебе́ притека́ющия, / сокруши́ кова́рства и низложи́ де́рзость вооружа́ющихся безбо́жных, Пречи́стая, / на рабы́ Твоя́.

Степенна 1–й антифон, глас 4:

От ю́ности моея́ / мно́зи бо́рют мя стра́сти, / но Сам мя заступи́, / и спаси́, Спа́се мой.

Ненави́дящии Сио́на, / посрами́теся от Го́спода, / я́ко трава́ бо огне́м / бу́дете изсо́хше.

Слава: Святы́м Ду́хом / вся́ка душа́ живи́тся, / и чистото́ю возвыша́ется, / светле́ется Тро́ическим Еди́нством священнота́йне.

И ныне, тойже.

Прокимен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем / смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми?

Вся́кое дыха́ние:

Евангелие от Иоанна, зачало 36:

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: Аз есмь дверь: Мно́ю а́ще кто вни́дет, спасе́тся, и вни́дет, и изы́дет, и па́жить обря́щет. Тать не прихо́дит, ра́зве да укра́дет, и убие́т, и погуби́т: аз приидо́х, да живо́т и́мут и ли́шше и́мут. Аз есмь па́стырь до́брый: па́стырь до́брый ду́шу свою́ полага́ет за о́вцы. А нае́мник, и́же несть па́стырь, ему́же не суть о́вцы своя́, ви́дит во́лка гряду́ща и оставля́ет о́вцы, и бе́гает, и волк расхи́тит их, и распу́дит о́вцы. А нае́мник бежи́т, я́ко нае́мник есть и неради́т о овца́х. Аз есмь па́стырь до́брый, и зна́ю Моя́, и зна́ют Мя Моя. Я́коже зна́ет Мя Оте́ц, и Аз зна́ю Отца́, и ду́шу Мою́ полага́ю за о́вцы. И и́ны о́вцы и́мам, я́же не суть от двора́ сего́, и ты́я Ми подоба́ет привести́: и глас Мой услы́шат, и бу́дет еди́но ста́до, и еди́н па́стырь.

По 50–м псалме стихира, глас 6:

Насле́дниче Бо́жий, / соприча́стниче Христо́в, / служи́телю Госпо́день, свя́те Нико́лае, / по и́мени твоему́ та́ко и житие́ твое́: / спросия́ бо седи́не ра́зум, / свиде́тельствоваше све́тлость лица́ твоего́ душе́вное незло́бие, / изве́ствоваше кро́тость сло́ва молчали́вое. / Жизнь твоя́ сла́вна и успе́ние со святы́ми, / моли́ о душа́х на́ших.

Канон Богородицы со ирмосом на 6. И святаго два канона на 8. Канон Богородицы, глас 1.

Песнь 1.

Ирмос: Песнь побе́дную пои́м вси Бо́гу, / сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою / и спа́сшему Изра́иля, / я́ко просла́вися.

Прему́дрости бе́здну ро́ждшая, / ка́пли му́дрости ми исто́чник благода́тно точа́щий, Чи́стая, низпосли́, / песносло́вити благода́тей Твои́х пучи́ну.

Пою́ Тя, Всепе́тая, Ю́же воспева́ют А́нгелов чи́ни, / я́ко Бо́га ро́ждшую препе́таго, / Его́же вся тварь воспева́ет, я́ко просла́вися.

Ин канон святаго, глас 2, егоже краегранесие: Тебе́, Нико́лае, воспева́ю Боже́ственное пе́ние. Творение Феофаново.

Песнь 1.

Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́ / фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла, / вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть: / препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.

Венцено́сец престо́лу Христо́ву, прему́дре Нико́лае, / предстоя́ со А́нгельскими во́инствы, / просвеще́ние ми да́руй, озаря́ющее души́ моея́ омраче́ние, / я́ко да восхвалю́, ра́дуяся, твою́, всеблаже́нне, па́мять.

Прославля́яй вся Госпо́дь Того́ сла́вящия, / тя ве́рным прибе́жище даде́, / напа́стей избавля́юща притека́ющия к твоему́ кро́ву, Нико́лае, / и призыва́ющия тя ве́рою и любо́вию, пресла́вне.

Богородичен: Сравни́тися жела́ние ми вложи́в змий вселука́вый, Соде́телю, / я́ко пле́нника, восхи́ти. / Тобо́ю же, Всечи́стая, воззва́н бых, / обожи́вся и́стиннейше: / Ты бо, о Богома́ти, / мене́ обожи́вшаго родила́ еси́.

Другий канон по алфавиту, кроме Троичнов и Богородичнов, глас 1.

Песнь 1.

Ирмос: Христо́с ражда́ется — сла́вите́ / Христо́с с Небе́с — сря́щите́ / Христо́с на земли́ — возноси́теся́ / По́йте Го́сподеви, вся земля́, / и весе́лием воспо́йте, лю́дие, / я́ко просла́вися.

Недоуме́нным язы́ком и устна́ми, похвале́ние ма́лое и моле́ние / принести́ твоему́, Нико́лае, приидо́х Богоподража́нному преизя́ществу; / но, я́ко богатода́вец, Спа́са и Бо́га ми́лостива пода́ждь ми.

Челове́к сый Небе́сный, равноа́нгелен на земли́ яви́лся еси́, / вдов защи́тник гото́вый, и утружда́емых отмсти́тель, / и всем скорбя́щим в беда́х помо́щник, о́тче Нико́лае.

Сказу́ет вся подсо́лнечная, Нико́лае треблаже́нне, / чуде́с твои́х доброде́телей пучи́ну: / ни́щии предста́теля, и сироты́ и вдовы́ пита́теля, / и слепи́и путевожда́, вси же побо́рника.

Троичен: Тро́ицу честву́ю Несозда́нную, / Отца́ и Сы́на со Ду́хом, Существо́ Про́сто, Божество́, / Естество́ Несеко́мое суще́ственне, Три Ипоста́си, / разделя́я Ли́чно и по Ипоста́си.

Богородичен: Безсеме́нно Сло́во зачала́ еси́, / Еди́наго от Тро́ицы, Всенепоро́чная, / и Сего́ пло́тию родила́ еси́, / пребы́вши по рождестве́ Де́ва, я́ко и пре́жде. / Сего́, я́ко Сы́на Твоего́ и Бо́га, / о нас при́сно моли́.

Катавасия: Христо́с ражда́ется:

Песнь 3.

Ирмос: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же, / И́же над вода́ми не́бо утвержде́й второ́е / и основа́вый на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Небе́с чисте́йшее Царе́во оби́телище, / благода́тно ды́шущий вои́стинну и благово́нный рай, / наде́жду христиа́н, Богороди́тельницу мою́ воспева́ю.

Сло́вом Сло́во породила́ еси́, / сло́вом все к существу́ приве́дшаго слове́сное естество́, ку́пно и безслове́сное, / безслове́сия избавля́ющаго челове́ки, Всеблагослове́нная.

Ин.

Ирмос: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко крин, Го́споди, / язы́ческая неплодя́щая Це́рковь / прише́ствием Твои́м, / в не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.

Нико́лае блаже́нне, Влады́ки и́скренний учени́к ты быв, / спаса́еши к тебе́ притека́ющия от лю́тых бед и сме́рти го́рькия.

Очи́сти рабы́ Твоя́, грехо́в оставле́ние, я́ко благ, / да́руя, Никола́я, Твоего́ уго́дника, / я́же к Тебе́ хода́тайствы, Многоми́лостиве.

Богородичен: Утоли́ смуще́ние души́ моея́, Пречи́стая, / и жизнь окорми́, Всесвята́я, Бо́га ро́ждшая, / в Не́мже утверди́ся се́рдце мое́.

Ин.

Ирмос: Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну / и в после́дняя от Де́вы / воплоще́нному безсе́менно, / Христу́ Бо́гу возопии́м: / вознесы́й рог наш, / Свят еси́, Го́споди.

Скрижа́ль в се́рдцы стяжа́в, Богому́дре, мно́гих доброде́телей, / напи́сану безсме́ртным и пречи́стым пе́рстом Христа́ Бо́га, Нико́лае, / па́че ме́да и со́та сла́дость то́чиши из усте́н твои́х.

Показа́ благода́ть на тебе́ пресла́вне чудеса́, Нико́лае: / чи́стое бо житие́ твое́, вои́стинну зла́та светле́йши, / облиста́ет мра́чныя ду́ши заре́ю Боже́ственнаго Ду́ха.

Живе́ши и по сме́рти, во снех я́ве явля́яся, / и ю́ноши от сме́рти пресла́вно изба́вил еси́, вопия́ я́ве царю́: / не оби́ди муже́й, су́етною за́вистию оклевета́нных.

Троичен: Ми́лостива бу́ди мне, Всесвята́я Тро́ице, Бо́же наш, / безме́рными прегреше́нии оскверни́вшему житие́, / О́тче, Сы́не и Ду́ше Живы́й, / соблюда́ющи мя отвсю́ду, и при́сно неуя́звленна от ско́рби.

Богородичен: Дае́ши, Богоро́дице, спасе́ния наде́жду рабо́м Твои́м / и в ну́ждах, и напа́стех скороте́чными моли́твами соблюда́ти и помога́ти предста́ни: / Ты бо еси́ похвала́ нам, ве́рным, Присноде́во.

Катавасия: Пре́жде век:

Седален, глас 8.

Подобен: Прему́дрости:

Возше́д на высоту́ доброде́телей / и Боже́ственными отту́ду, о́тче, озари́вся сия́нии чуде́с, / пресве́тел вои́стинну яви́лся еси́ мiрови па́стырь, / нам в напа́стех сый предста́тель непобеди́мь; / те́мже, пресла́вно врага́ победи́в, лжу отгна́л еси́ / и челове́ки спасл еси́ от сме́рти, Нико́лае, / моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти / чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Слава, другий седален, глас тойже:

Реку́ исцеле́ний, оби́льне излива́ющую, / и исто́чник тя чуде́с неоску́дный показа́, Нико́лае, ми́лости бе́здна: / тя́жкими бо неду́гами го́рце дручи́мии / и злоключе́ньми жития́ лю́те му́чимии / вся́кия ско́рби целе́бную вои́стинну обрета́ют лечбу́, / те́плое твое́ защище́ние. / Сего́ ра́ди вопие́м ти: / моли́ся Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние дарова́ти / пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

И ныне, Богородичен: Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, / Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию, вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии: / огнь бо всели́ся в Тя Божества́, / и я́ко Младе́нца дои́ши Зижди́теля и Го́спода. / Тем, А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е Рождество́ Твое́ / и согла́сно вопие́м Ти: / моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти / покланя́ющимся ве́рою пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Песнь 4.

Ирмос: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние, / пропове́дал еси́, вопия́: / внегда́ прибли́житися ле́том — позна́ешися, / внегда́ приити́ вре́мени — пока́жешися. / Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сме́рти у́бо вина́ земны́м Е́ва бысть сове́том зми́я; / Ты же, Де́во Чи́стая, ро́ждшая сло́вом Сло́во, / безсме́ртия и жи́зни Хода́таица яви́лася еси́. / Те́мже досто́йно пое́м Тя.

Ду́хом проро́цы предзря́ще Тя, Чи́стая, / го́ру, дверь, трапе́зу, святы́й киво́т, / све́щник, престо́л жи́зни, ста́мну и одр, / Бо́жию Ма́терь в гада́ниих Тя прояви́ша, / и́хже мы зрим сбытие́.

Ин.

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни А́нгел, / но Сам, Го́споди, вопло́щься, / и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка. / Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Прибли́жився чи́сте заря́м духо́вным, / светоно́сец был еси́, мiра просвеща́я концы́, / всем предста́тельствуя и вся спаса́я ве́рою, к тебе́ притека́ющия.

Избавля́я от сме́рти, я́ко яви́лся еси́ пе́рвее, Нико́лае, / ю́ноши, преподо́бне. / Та́ко и ны́не мя спаси́ от вся́каго обстоя́ния, / и напа́стей, и бед, всеблаже́нне.

Облиста́л еси́ доброде́телей сия́ньми, всеблаже́нне, / подража́тель преизря́днейший Твоего́ Влады́ки быв, / спаса́еши же, призыва́емь, / благогове́нием и любо́вию тя сла́вящия.

Богородичен: На́йде на Тя Влады́ка тва́ри воплоща́емь, / и спаса́я, я́ко благоутро́бен, всего́ мя челове́ка: / те́мже, ве́рнии, Богоро́дицу Тя сла́вим.

Ин.

Ирмос: Жезл из ко́рене Иессе́ова / и цвет от него́, Христе́, / от Де́вы прозя́бл еси́, / из горы́, Хва́льный, / приосене́нныя ча́щи / прише́л еси́, вопло́щся / от Неискусому́жныя, Невеще́ственный и Бо́же, / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Именова́ние твое́, еди́но вои́стинну призыва́емо, / от всех вра́жиих сове́т ско́ро избавля́ет зову́щия тебе́ те́пле, свяще́нне Нико́лае: / я́ко пе́рвее воево́ды изба́вил еси́, / спаси́ и нас от вся́каго лю́таго обстоя́ния.

Престо́лу предстоя́ Бо́жию, моли́ти приле́жно, му́дре, / не преста́й о всех нас, твои́х ве́рных рабе́х, чу́дне Нико́лае, / да огня́ ве́чнаго изба́вимся и от враго́в, / язы́ка лука́ваго и озлобле́ния.

Врачева́ния то́чиши всю́ду ве́рою к тебе́ притека́ющим / и от уз избавля́еши вся. / Те́мже печа́ль на́шу в ра́дость преложи́ / твои́ми Богоприя́тными моли́твами, Нико́лае пресве́тле, / низлага́я го́рдость враго́в на́ших.

Троичен: Безнача́льнаго Божества́ нача́ло Отца́ и Сы́на чту и Ду́ха почита́ю Всесвята́го, / вся́ческих Вседе́тельное, Еди́нственное, Несеко́мое, / Треми́ Характи́ры и Ли́цы разделя́емое при́сно, / еди́но Ца́рство Неразде́льное.

Богородичен: Ты вои́стинну па́че земны́х и Небе́сных честне́йши Еди́на еси́, Богороди́тельнице: / всех бо Творца́ во утро́бе зачала́ еси́, / пло́тию ве́щною оде́яна, ро́ждши без се́мене. / О, новоле́пнаго зре́ния́

Катавасия: Жезл из ко́рене Иессе́ова:

Песнь 5.

Ирмос: Све́тлый нам возсия́й Свет Присносу́щный, / у́тренюющим о судьба́х за́поведей Твои́х, / Влады́ко Человеколю́бче, Христе́, Бо́же наш.

Я́ко киво́т, Честна́я, свяще́ния, и я́ко огнеобра́зный престо́л свят, / и я́ко пала́та освяще́нна, Влады́чице, / вмести́ла еси́ Бо́га Вседержи́теля.

Ма́терь неискусому́жная в де́вах, / Ты па́ки Де́ва в ма́терех, еди́на Пречи́стая, яви́лася еси́: / Бо́га бо неизрече́нно родила́ еси́, естество́ воздаю́щаго.

Ин.

Ирмос: Просвеще́ние во тьме лежа́щих, / спасе́ние отча́янных, Христе́, Спа́се мой, / к Тебе́ у́тренюю, Царю́ мiра, / просвети́ мя сия́нием Твои́м, / ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.

Боголе́пным житие́м, треблаже́нне, просвеща́емь, / осужде́нныя непра́ведным изрече́нием умре́ти, предста́в, изба́вил еси́, / Влады́це Христу́ зову́щия: / ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ем.

На Небесе́х присносу́щную сла́ву ны́не зря, и неизглаго́ланныя и Боже́ственныя зари́ светле́йшими наслажда́яся сия́нии, / покры́й мя предста́тельством твои́м, преподо́бне, / уго́дниче Христо́в всече́стне.

Богородичен: Да Твой взы́щеши о́браз, погребе́нный страстьми́, Спа́се, / Небе́сных утаи́вся сил, вопло́щься из Де́вы, / яви́лся еси́ Тебе́ зову́щим: / ино́го, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ем.

Ин.

Ирмос: Бог Сый мiра, Оте́ц щедро́т, / вели́каго Сове́та Твоего́ А́нгела, / мир подава́юща, посла́л еси́ нам; / тем, Богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся, / от но́щи у́тренююще, / славосло́вим Тя, Человеколю́бче.

Пропове́дует твоя́, о́тче, чудеса́, ны́не Мир, / велича́йшая митропо́лия и Лики́йская епа́рхия, / и вся оте́чествия твоя́ чудоде́йства, / и́миже вся от боле́зней и скорбе́й избавля́еши, Богоблаже́нне Нико́лае.

Пита́тель вдов и оте́ц сиро́т, / помо́щник су́щим в ско́рбех всеизря́днейший, / пла́чущим утеше́ние, па́стырь и путево́ждь всех блудя́щих, Нико́лае, сый, / и нас твои́ми моли́твами от бед изба́ви.

Преста́вился еси́ от земли́ к невеще́ственным оби́телем, / иде́же зри́ши добро́ту неизрече́нную Христо́ву, / и А́нгельским во́инством собесе́дник яви́лся еси́. / Те́мже, со апо́столы и с му́ченики лику́я, / приле́жно Влады́це всех, о́тче Нико́лае, о нас моли́ся.

Троичен: Собезнача́льная Три, Единопресто́льная, Неразде́льнаго же Еди́наго Божества́ сла́влю Самовла́стная Ли́ца я́ве, / И́мже из не су́щаго приведо́хся во е́же бы́ти, со А́нгелы зовы́й: / свят, свят, свят еси́, Го́споди.

Богородичен: Челове́ком спасе́ние всем и упова́ние, / я́же предваря́ющи еди́на и спаса́ющи, / помози́ и ны́не нам, вопию́щим Тебе́, Чи́стая, / и призыва́ющим Тя при́сно во обстоя́нии лю́тых: / Предста́тельницы бо ины́я, ра́зве Тебе́, по Бо́зе не и́мамы.

Катавасия: Бог Сый мiра:

Песнь 6.

Ирмос: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́: / живо́т мой, Бла́же, свободи́ из тли / и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.

Заступле́ние ве́рных и печа́льных ра́достное весе́лие, / ра́достию обогати́ духо́вною рабы́ Твоя́, / жела́ющия заступле́ния Твоего́.

Не́бо слове́сное, храм пречи́стый, / святы́й киво́т, красне́йший Бо́жий рай, / в не́мже дре́во жи́зни моея́, да пое́тся.

Ин.

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, / неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: / от тли, Бо́же, мя возведи́.

И́же побе́ды, Нико́лае, вене́ц на твое́м версе́ досто́йно положи́ся, / я́ко победи́тель у́бо изря́днейший тя призыва́ющия спаси́.

Умерщвле́на мя, блаже́нне, прегреше́ньми / и страсте́й треволне́ньми погружа́ема, яви́вся, / спаси́ ко приста́нищу Боже́ственныя во́ли.

Богородичен: На Тя наде́жды возложи́х, Ма́ти Присноде́во, спасе́ния моего́ / и Тя предста́тельницу полага́ю жи́зни, тве́рду же и непоколеби́му.

Ин.

Ирмос: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверь, / якова́ прия́т; / в Де́ву же все́льшееся Сло́во / и плоть прие́мшее про́йде, сохра́ншее нетле́нну: / Его́же, бо не пострада́ истле́ния, / Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Но́вый яви́лся еси́ Авраа́м, Нико́лае, / я́ко единоро́дна бо ны́не приве́л еси́ сы́на Влады́це твоему́, / безкро́вныя же́ртвы принося́ при́сно. / Отону́дуже благослови́лся еси́, я́ко страннолю́бец, о́тче, / и Тро́ицы был еси́ оби́тель Боже́ственна и непоро́чна.

Стра́нна и ужа́сна содева́еши чудеса́, Нико́лае, / по всей земли́ и в мо́ри дале́че бе́дствующим скороте́чными моли́твами предста́тельствуя, / немощны́м врач и ни́щим пита́тель, / побе́ды на враги́ тезоимени́т лю́дем ве́рным явля́яся.

О́ком у́мным прови́дя бу́дущая, / уче́ний пра́вых напо́лнил еси́ вся концы́: / Единосу́щна Отцу́ Сы́на возвеща́я нам, А́риево неи́стовство потреби́л еси́, / столп правосла́вныя ве́ры, честна́я твоя́ предложи́в исправле́ния.

Троичен: Чту и почита́ю Тро́ицу Неразде́льную, Треми́ Ли́цы разделя́емую при́сно, / соединя́емую же Существо́м и Естество́м, я́ко Еди́но Нача́ло, / Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го, все́ми держа́вно влады́чествующую / и вся соблюда́ющую, я́ко хо́щет.

Богородичен: Весь вопло́щься во утро́бе Твое́й, Пречи́стая, / Христо́с Бог без се́мене роди́ся: / не стерпе́ бо Свои́х рук созда́ние зре́ти, от льсти́ваго му́чимо, / прии́де рабозра́чным о́бразом челове́ческий род изба́вити.

Катавасия: Из утро́бы Ио́ну:

Кондак, глас 3.

Подобен: Де́ва днесь:

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́, / Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив, / положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х / и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти. / Сего́ ра́ди освяти́лся еси́, / я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Икос: Воспои́м ны́не святи́теля пе́сньми, / ми́рским лю́дем па́стыря и учи́теля, / да моли́твами его́ просвети́мся: / се бо яви́ся чист весь, нетле́нен ду́хом, / Христу́ принося́ же́ртву непоро́чну, чи́сту, Бо́гу благоприя́тну, / я́ко святи́тель, очище́н и душе́ю и те́лом, / те́мже сый и́стинно Це́ркве предста́тель и побо́рник сея́, / я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Песнь 7.

Ирмос: Пещь, Спа́се, ороша́шеся, / о́троцы же, лику́юще, поя́ху: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Высоча́йший Не́бо Тя одушевле́нное, / черто́г же, Чи́стая, благода́тно окруже́н, / златообра́зную порфи́ру и рай показа́.

Утверди́ ума́ моего́ враще́ние, / помышле́ние мяте́жно укрепи́ на недви́жимом ка́мени / покро́вом Твои́м, Ма́ти Де́во.

Ин.

Ирмос: О́бразу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му, / трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния, / посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

О́строму искуше́нию впадо́х, лю́те пострека́емь, / и ко врато́м а́да прибли́жихся, скорбьми́ поража́емь, / спаси́ мя моли́твами твои́ми, блаже́нне, и возста́ви, пою́ща: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Незаходи́маго све́та невеще́ственными луча́ми облиста́емь, / су́щия во тьме скорбе́й озло́бленныя исхи́ти / и к просвеще́нию весе́лия наста́ви, пою́щия: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богородичен: Моли́ Христа́, Сы́на Твоего́ и Бо́га, Де́во Богороди́тельнице, / прода́нныя лю́тыми прегреше́ньми и ле́стьми змии́ными / кро́вию Его́ честно́ю изба́витися, пою́щим: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ин.

Ирмос: О́троцы, благоче́стию совоспита́ни, / злочести́ваго веле́ния небре́гше, / о́гненнаго преще́ния не убоя́шася, / но, посреди́ пла́мене стоя́ще, поя́ху: / отце́в Бо́же, / благослове́н еси́.

Вся́ких лю́тых неду́г врач всеизря́днейший, о́тче Нико́лае, яви́вся, / души́ моея́ не́мощь исцели́в, пода́ждь ми благоздра́вие, вопи́ти: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Изба́вив дре́вле воево́ды от сме́рти, свя́те, / и ты́я воздви́гл еси́ пе́ти и сла́вити Спа́са Христа́ с ве́рою те́плою, и́же и взыва́ху: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Прему́дрости ча́ши прибли́жився та́инственно, устна́ми твои́ми, о́тче Нико́лае, / ка́пли одожде́ния поче́рпл еси́, / па́че ме́да и со́та, лю́дем повелева́я вопи́ти: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Троичен: Тро́ице, Тя воспева́ем, Еди́нице Трисия́тельнейшая, Единосу́щная, О́тче, Сы́не и Ду́ше Святы́й, / в Ни́хже вси крести́вшеся, воспева́ем: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Богородичен: Я́ко всех тва́рей вы́шши еси́, Богоро́дице, / моли́ся Твоему́ Сы́ну и Бо́гу, / изба́витися му́ки честву́ющим Тя вои́стинну и сла́вящим: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Катавасия: О́троцы, благоче́стию совоспита́ни:

Песнь 8.

Ирмос: Его́же ужаса́ются А́нгели и вся Во́инства, / я́ко Творца́ и Го́спода, / по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы, / благослови́те, лю́дие, / и превозноси́те во вся в́еки.

Я́ко одушевле́нный черто́г и вдохнове́нная червлени́ца, / хлами́да червленоша́рная всех Царя́ яви́лася еси́, Де́во, и порфи́ра, / из нея́же плоть сопросия́ Богочелове́ка Сло́ва.

Зачала́ еси́, Пречи́стая, всю тварь го́рстию содержа́щаго, / я́ко Зижди́теля и Бо́га, неизрече́нно, непости́жно нас ра́ди по нам Челове́ка бы́вша / и е́же бе не отсту́пльша.

Ин.

Ирмос: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго / и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га / по́йте, дела́, я́ко Го́спода / и превозноси́те во вся ве́ки.

Я́ко благ и сострада́телен во глубине́ напа́стей лю́те содержи́мыя свободи́, блаже́нне Нико́лае, / от содержа́щих лю́тых, разреше́ние подая́ моли́твами твои́ми / я́же ко Спа́су Христу́, священнотаи́нниче.

Тайново́ждь су́щих па́че ума́, / святы́х служи́тель и Небе́сных сый, Богому́дре, / архиере́й же ве́рен, прегреше́ний оставле́ния проси́ от Спа́са на́шего, священноявле́нне.

Богородичен: Изнемога́ет мой ны́не ум, во глубину́ впад безче́стия, / я́ко отвсю́ду разли́чными объя́т есмь злы́ми; но Ты, Де́во, исцели́, безстра́стия све́том одева́ющи.

Ин.

Ирмос: Чу́да преесте́ственнаго / росода́тельная изобрази́ пещь о́браз: / не бо, я́же прия́т, пали́т ю́ныя, / я́ко ниже́ огнь Божества́ — Де́вы, / в Ню́же вни́де утро́бу. / Тем, воспева́юще, воспое́м: / да благослови́т тварь вся Го́спода / и превозно́сит во вся ве́ки.

Чи́ни патриа́рхов и апо́столов, / и священному́чеников собо́ри, и проро́ков сосло́вие, / весь собо́р по́стнический блажа́т Боже́ственное житие́ твое́, / с ни́миже и мы вопие́м: / да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит Его́ во ве́ки.

Высоча́йший Всецарю́, великодержа́вне, / моли́твами преподо́бнаго па́стыря жизнь умири́ всех, Сло́ве, христиа́н, / побо́рствуя на ва́рвары, да Тебе́, Христу́, зове́м: / да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Све́том просве́щся непристу́пным, о́тче, / ду́ши су́щих в ско́рби озаря́еши, / разоря́я всю мра́чную тьму напа́стей, / облиста́в же весе́лием сердца́ на́ша. / И́миже далечесия́тельно просвеща́еми, вопие́м: / да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Троичен: Живо́т и Животы́ и Еди́н и Три све́ты, Тро́ицу ве́рно воспева́ем, / — оте́ческим после́дующе Боже́ственным и́стинно уче́нием, / — Отца́, Сы́на, Ду́ха Свята́го. / С ни́миже благоче́ствующе, воспои́м: / да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Богородичен: Чу́до странноле́пно купина́ о́браз прообрази́, Чи́стая Отрокови́це, / горя́щи неопа́льна дре́вле на горе́ Сина́йстей, / та́йну Рождества́ Твоего́ пропису́ющи: / огнь бо, в Тя Божества́ всели́выйся, невре́дну Тя соблюде́. / Его́же воспева́ем во вся ве́ки.

Катавасия: Чу́да преесте́ственнаго:

Песнь 9.

Ирмос: Живоприе́мный исто́чник приснотеку́щий, / светоно́сный свети́льник благода́ти, / храм одушевле́нный, сень пречи́стую, / Небесе́ и земли́ простра́ннейшую, / Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Струю́ благода́ти Твоея́ источи́ ми, / пла́менем злоключе́ний опаля́ему и лю́те истаява́ему, / исто́чниче, благода́тно точа́щий, / ро́ждшая реку́ благода́тей, / из нея́же пия́й вжа́ждется никогда́же.

Я́ко Жениха́ Тя кра́сный черто́г, / я́ко Влады́чню пала́ту одушевле́нну, / я́ко порфи́ру всезлату́ю, / я́ко кра́снейшее оби́телище Христо́во, / Влады́чице всех, умоля́ющаго Тя спаси́ мя.

Ин.

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь, / вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся, / омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная. / Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Свеща́ми благода́ти, Богому́дре, просвеща́емь, / и свети́льник благоче́стия я́ве был еси́, / су́щия в напа́стех спаса́еши, / и су́щия во глубине́ морсте́й избавля́еши, / и пита́еши а́лчущия пресла́вно, всеблаже́нне.

И́же в рай сла́дости ны́не водворя́яся / и неизрече́нную сла́ву я́сно зря, / от Небе́сных круг певцы́ твоя́ назира́еши, / от страсте́й избавля́я, Богоно́се, всеблаже́нне.

Богородичен: Прему́дрость, и Си́лу, и Сло́во Ипоста́сное О́тчее, / Богома́ти Чи́стая, родила́ еси́, / от Твои́х пречи́стых крове́й свой храм прии́мшую / и Сему́ по соедине́нию соедини́вшую неразде́льно.

Ин.

Ирмос: Та́инство стра́нное ви́жу / и пресла́вное: / Не́бо — верте́п; / престо́л Херуви́мский — Де́ву; / я́сли — вмести́лище, / в ни́хже возлеже́ Невмести́мый — Христо́с Бог, / Его́же, воспева́юще, велича́ем.

Ликовству́ем духо́вно, вси празднолю́бцы, / Небеса́, весели́теся, го́ры же и хо́лми, / це́ркви, и дев ли́цы, и по́стников све́тлость, / в па́мяти всеблаже́ннаго, в не́йже, соше́дшеся, Спа́са велича́ем.

Да пою́т пе́сньми непреста́нно вси концы́, / похва́льными венцы́ верх Никола́я украша́юще я́ве, / уго́дника Христа́ Бо́га, / Его́же моли́твами от страсте́й же и бед да изба́вимся.

Я́ко досто́йное приими́ пе́ние, Нико́лае, ма́лаго труда́ сего́, / я́коже Христо́с прия́т вдовы́ два ле́пта. / Не возгнуша́йся окая́ннаго страстьми́, / не гордя́ся бо, треблаже́нне, дерзну́х.

Троичен: Соединя́ется Единосу́щною Во́лею Тро́ица, / разделя́ется же па́ки Ли́чно неразде́льне, / соблюда́ющи Держа́ву при́сно, / Оте́ц, Сын и Дух Живы́й, / Еди́н Триипоста́сный Бог, Его́же велича́ем.

Богородичен: Потреби́ся вся́ка печа́ль Рождество́м Твои́м, / и отъя́т Госпо́дь рыда́ние, и плач, и вся́ку слезу́ / от вся́каго лица́ земноро́дных, Чи́стая Богоро́дице Неискусобра́чная. / О Тебе́ и мы до́лги исполня́ем.

Катавасия: Та́инство стра́нное:

Светилен.

Подобен: Жены́, услы́шите:

Вели́каго архипа́стыря и иера́рха вси, / председа́теля Мирлики́йскаго Никола́я восхва́лим: / мно́ги бо му́жи спасе́, непра́ведно умре́ти иму́щия, / и царю́ явля́ется со Авла́вием во сне, / реша́ непра́ведный суд.

Слава: Вельми́ тя просла́ви в чудесе́х Госпо́дь / и жи́ва и по конце́, иера́рше Нико́лае: / кто бо от любве́ ве́ры то́кмо святое́ твое́ и́мя призове́т и не а́бие услы́шан, / те́пла тя предста́теля обрета́ет?

И ныне, Богородичен: Му́дрость Ипоста́сную, и Сло́во пресу́щественное, / и Врача́ всех Христа́ ро́ждши, Де́во, / гное́ния и я́звы души́ моея́ исцели́ лю́тыя и многовре́менныя / и се́рдца моего́ стра́стная помышле́ния умертви́.

На хвалитех стихиры, на 6, глас 1.

Самогласны:

Воззре́в неукло́нно на высоту́ ра́зума / и узре́в неявле́нно прему́дрости глубину́, / твои́ми уче́ньми мiр обогати́л еси́, о́тче. / О нас при́сно моли́ся Христу́, святи́телю Нико́лае.

Челове́че Бо́жий, и ве́рный уго́дниче, / и строи́телю Того́ та́ин, и му́жу жела́ний духо́вных, / сто́лпе одушевле́нный, и вдохнове́нный о́браз, / я́ко Боже́ственное бо сокро́вище тя Ми́рская Це́рковь, чудя́щися, прия́ла есть / и моли́твенника о душа́х на́ших.

Ины стихиры, глас тойже.

Подобен: Небе́сных чино́в:

Церко́вныя цве́ты облета́я, / я́коже птене́ц Вы́шняго гнезда́ А́нгельскаго, / Нико́лае треблаже́нне, / зове́ши при́сно к Бо́гу о всех нас, / и́же в ну́ждных беда́х и искуше́ниих, / и избавля́еши моли́твами твои́ми.

Свяще́нныя оде́жды красоту́ / де́ятельными соде́лал еси́ доброде́тельми светле́йшую, / о́тче Богоно́се. / Те́мже нам священноде́йствуеши ди́вная, / сла́вных чуде́с священноде́телю, / лю́тых избавля́я ны.

Неви́димых добро́ты проходя́, / стра́шную о́ну разуме́л еси́ / сла́ву святы́х, свя́те. / Те́мже нам Небе́сная словеса́ / присноживо́тных о́нех виде́ний явля́еши, / свяще́ннейший о́тче.

Я́ко во сне предста́л еси́ благочести́вому царю́ / и у́зники, о́тче, от сме́рти изба́вил еси́; / моли́ся непреста́нно, / я́ко да и ны́не моли́твами твои́ми / изба́вимся от искуше́ний, и бед, и боле́зней, / досто́йно благохва́лящии тя.

Слава, глас 5: Востру́бим трубо́ю пе́сней, / взыгра́ем пра́зднственная / и ликовству́ем, ра́дующеся, / в моле́бное торжество́ Богоно́снаго отца́. / Лю́дие да стеку́тся / и и́же со́нным стра́шным явле́нием царя́ препира́юща / непови́нно держи́мыя три отпусти́ти воево́ды, да воспою́т. / Па́стырие и учи́телие, / До́браго Па́стыря подобноревни́тельна па́стыря, соше́дшеся, восхва́лим, / и́же в неду́зех врача́, / и и́же в беда́х изба́вителя, / гре́шнии засту́пника, / ни́щии сокро́вище / и и́же в ско́рбех уте́шителя, / спу́тника путеше́ствующии, / на мо́ри су́щии прави́теля / и вси везде́ те́пле предваря́юща, / вели́каго святи́теля восхваля́юще, си́це рцем: / пресвяты́й Нико́лае, / предвари́, и изба́ви ны от настоя́щия беды́, / и спаси́ ста́до твое́ моли́твами твои́ми.

И ныне, Богородичен, подобен.

Творение Патриарха Германа:

Востру́бим трубо́ю пе́сней: / прини́кши бо свы́ше, Всецари́ца Ма́ти Де́ва / благослове́ньми венчава́ет воспева́ющия Ю́. / Лю́дие да стеку́тся / и Цари́це да воспле́щут в пе́снех, Царя́ ро́ждшей, / и́же сме́ртию держи́мыя пе́рвее / разреши́ти человеколю́бно благоволи́вшаго; / па́стырие и учи́телие, / До́браго Па́стыря Пречи́стую Ма́терь, соше́дшеся, восхва́лим. / Све́щник златоза́рный, светоно́сный о́блак, / Небе́с простра́ннейшую, одушевле́нный киво́т, / огнезра́чный Влады́чень престо́л, / манноприе́мную злату́ю ста́мну, / затворе́нную Сло́ва дверь, / всех христиа́н прибе́жище, / пе́сньми Богогла́сными похваля́юще, си́це рцем: / пала́то Сло́ва, / сподо́би смире́нных нас Небе́снаго Ца́рствия: / ничто́же бо невозмо́жно хода́тайству Твоему́.

Славословие великое. И отпуст. Дается же и елей братии от кандила святаго, и час 1.

На Литургии:

Блаженна от канона 1–го, песнь 3–я: и 2–го канона песнь 6–я.

Тропарь, глас 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / воздержа́ния учи́теля / яви́ тя ста́ду твоему́ / Я́же веще́й И́стина. / Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, / нището́ю бога́тая, / о́тче священнонача́льниче Нико́лае, / моли́ Христа́ Бо́га, / спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3.

Подобен: Де́ва днесь:

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́, / Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив, / положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х / и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти. / Сего́ ра́ди освяти́лся еси́, / я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Прокимен, глас 7: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде / и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́.

Апостол ко Евреем, зачало 335:

Бра́тие, повину́йтеся наста́вником ва́шим и покаря́йтеся: ти́и бо бдят о душа́х ва́ших, я́ко сло́во возда́ти хотя́ще, да с ра́достию сие́ творя́т, а не воздыха́юще, несть бо поле́зно вам сие́. Моли́теся о нас, упова́ем бо, я́ко добру́ со́весть и́мамы, во всем, до́бре хотя́ще жи́ти. Ли́шше же молю́, сие́ твори́те, да вско́ре устро́юся вам. Бог же ми́ра, возведы́й из ме́ртвых Па́стыря овца́м вели́каго, кро́вию заве́та ве́чнаго, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, да соверши́т вы во вся́ком де́ле бла́зе, сотвори́ти во́лю Его́, творя́ в вас благоуго́дное пред Ним, Иису́с Христо́м. Ему́же сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилуиа, глас 4: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся пра́вдою, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Стих: Вни́дем в селе́ния Его́, поклони́мся на ме́сто, иде́же стоя́сте но́зе Его́.

Евангелие Луки, зачало 24:

Во вре́мя о́но, ста Иису́с на ме́сте ра́вне, и наро́д учени́к Его́, и мно́жество мно́го люде́й от всея́ Иуде́и и Иерусали́ма, и помо́рия Ти́рска и Сидо́нска, и́же приидо́ша послу́шати Его́ и исцели́тися от неду́г свои́х, и стра́ждущии от дух нечи́стых, и исцеля́хуся. И весь наро́д иска́ше прикаса́тися Ему́, я́ко си́ла от Него́ исхожда́ше, и исцеля́ше вся. И той возве́д о́чи свои́ на ученики́ своя́, глаго́лаше: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко ва́ше есть Ца́рствие Бо́жие. Блаже́ни, а́лчущии ны́не, я́ко насы́титеся. Блаже́ни, пла́чущии ны́не, я́ко возсмее́теся. Блаже́ни бу́дете, егда́ возненави́дят вас челове́цы, и егда́ разлуча́т вы и поно́сят, и пронесу́т и́мя ва́ше я́ко зло, Сы́на Челове́ческаго ра́ди. Возра́дуйтеся в той день и взыгра́йте: се бо мзда ва́ша мно́га на небеси́.

Причастен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник, от слу́ха зла не убои́тся.

Житие:

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, великий угодник Божий и Чудотворец, глубоко чтим всем христианским миром и особенно у нас в России: почти в каждом русском городе есть Никольский храм и в каждом селе — благодатные иконы святителя Николая.

Святитель был уроженцем города Патары Ликийской области (южное побережье Малоазийского полуострова). Родился он около 280 года в семье благородных и благочестивых христиан Феофана и Нонны. Исполненный благодати Божией, новорожденный младенец без поддержки простоял в крещенской купели три часа, воздавая тем славу Пресвятой Троице. Ему было наречено имя Николай (греч. «победитель народа»). Еще будучи грудным младенцем, он начал поститься: принимал молоко матери по средам и пятницам только после совершения родителями вечерних молитв.

Благодать Святого Духа укрепляла душу будущего святителя: он уклонялся от детских забав, праздности, хранил целомудрие, любил чтение Священного Писания, часто посещал церковные службы.

Дядя его, епископ Патарский Николай, видя благочестие отрока, посоветовал ему посвятить свою жизнь служению Церкви и возвел его в церковную степень чтеца. Через несколько лет он посвятил святого Николая в сан пресвитера, поручив ему благовествование Слова Божия. Ревностным служением Богу молодой пресвитер был подобен мудрому старцу и снискал за то глубокую любовь паствы.

После смерти родителей святой Николай раздал нуждающимся унаследованное имение. Имея великое милосердие к бедным, он благотворил и тем, кто обращался к нему за помощью, и тем, кто из ложного стыда не просил о ней. При этом он старался благотворить тайно.

Одному разорившемуся человеку такой тайной помощью он помог выдать замуж своих дочерей, которые от отчаяния готовы были встать на преступный путь блуда.

Однажды, когда будущий святитель совершал паломничество во Иерусалим, разразилась сильная буря. По молитве святого море утихло, а корабельщик, который упал с высокой мачты на палубу, встал невредимым. Со слезами молился святой Николай на Голгофе, где Господь наш Иисус Христос искупил грехи всех людей. Он поклонился и другим святыням в Иерусалиме. Двери единственной в то время церкви на Сионской горе сами отворились перед святым Николаем. Он решил уйти в пустыню для безмолвных подвигов, но Господь во сне открыл Свою волю — совершать предназначенное ему служение на родине. На обратном пути корабельщики задумали обмануть святого Николая и направили корабль в другую сторону. Но Господь не оставил Своего угодника: по молитве святого вдруг налетел сильный ветер и понес корабль в нужном направлении.

В Ликии угодник Божий, желая окончить свою жизнь в безвестности, вступил в братство обители, именуемой Святым Сионом. Но Господь вновь возвестил ему в видении, что ожидает от него не подвигов безмолвия, а пастырского служения людям в миру. Святой Николай, избегая человеческой славы, отправился не в Патары, где все его знали, а в Миры, главный город Ликийской области (ныне небольшое селение в Турции).

В то время в Мирах скончался архиепископ Иоанн, и епископы Ликии собрались для избрания нового архипастыря. Их мнения по этому вопросу разделились, и потому решено было совершить совместную молитву, чтобы Господь Сам указал Своего избранника. Молитва была услышана: старшему из них Господь открыл, что надо посвятить во епископа человека по имени Николай, который первым придет утром в храм. Так святой Николай, по воле Божией, стал первосвятителем Ликийской Церкви.

В новом служении укрепляло подвижника видение, в котором Господь Иисус Христос подавал ему Евангелие, а Пречистая Богоматерь возлагала на него омофор.

В сане епископа святитель Николай остался, как прежде, кротким, смиренным и милосердным, исполняя слово Евангелия: «…да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, ́6).

Одежды он носил простые, весь день проводил в трудах и только в конце дня вкушал постническую пищу. Для каждого человека — богатого и бедного, старого и юного, здорового и убогого — святитель Николай был неиссякаемым источником благодеяний. Оказывая помощь в житейских нуждах, он более всего заботился об исцелении греховных язв.

В период гонения на христиан, воздвигнутого императором Диоклитианом (284–305), когда пострадали священномученики Анфим Никомидийский (память 3 сентября), Автоном Италийский (память ́2 сентября), Петр Александрийский (память 25 ноября) и другие, святитель Николай вместе со многими христианами был заключен в темницу. Он стойко переносил голод и жажду, ободрял узников, убеждал их не страшиться мук и до конца исповедовать свою святую веру. Святитель готовился к мученической смерти, но Господь сохранил Своего избранника для пользы Церкви.

Новый император Константин Великий (324–337) прекратил гонение на христиан и освободил исповедников, даровав Церкви свободу и мир.

Святитель Николай вернулся к своей пастве. Он продолжал мудро управлять ею, а также старался просветить светом христианства язычников, уничтожал капища, сокрушал идолов.

В те годы возникла ересь лжеучителя Ария, дерзнувшего отрицать единосущие Господа нашего Иисуса Христа со Безначальным Его Отцом. Для осуждения лжемудрствования в 325 году был созван в городе Никее I Вселенский Собор. В числе более 300 участников Собора был и святитель Николай. Услышав богохульные речи Ария, святитель Николай, ревностный хранитель чистоты Православия, не стерпел такой дерзости и ударил еретика по щеке. За это отцы Собора сняли с него сан епископа и заключили под стражу. В ту же ночь некоторым участникам Собора было такое же видение, которого сподобился ранее сам святитель Николай: Господь Иисус Христос вручал ему Евангелие, а Пресвятая Богородица возлагала на него омофор. Тогда отцы поняли, что Господу было угодно дерзновение святителя Николая, и, воздав ему честь, возвратили знаки епископского сана.

Вернувшись в свою епархию, святитель Николай продолжал трудиться на благо Церкви: сеял слово истины, обличал еретиков, врачевал заблуждающихся. Святитель Христов прославился как избавитель от бед и заступник несправедливо обиженных. Некий корыстолюбивый градоначальник приговорил к смерти трех неповинных мужей. Но когда меч был занесен над головами осужденных, на месте казни вдруг появился святитель Николай. Отстранив стражу, он остановил руку палача. Никто не посмел воспрепятствовать святителю. Градоначальник, которого святитель Николай грозно обличил, сознался в своем грехе и просил принять его покаяние. При этом присутствовали императорские военачальники: Непотиан, Урс и Ерпилион. Их вскоре постигла подобная же участь: они были оклеветаны перед императором в измене и осуждены на казнь. В темнице они вспомнили о святителе Николае и со слезами молили его о помощи. Скорый заступник в бедах, великий Чудотворец в ту же ночь во сне явился императору Константину и повелел отпустить невинно осужденных, что и было исполнено.

Милосердную помощь святителя Николая не раз испытывали на себе жители города Миры Ликийские. По молитвам святителя город был спасен от голода. Он явился во сне одному итальянскому купцу и попросил его привезти в Миры пшеницу, дав в задаток три золотые монеты. Проснувшись, купец обнаружил в своей руке монеты и поспешил исполнить просьбу святого.

Много раз святитель Николай спасал бедствующих на море, выводил страждущих из плена и заточения.

Святитель Николай мирно отошел ко Господу в глубокой старости († ок. 345–35́).

В ́087 году было торжественное перенесение его мощей из Мир Ликийских в итальянский город Бари, где они почивают и доныне в мраморном саркофаге в крипте собора, возведенного в честь святителя в XII веке.

В ́953 году саркофаг этот был открыт. Тщательное исследование, произведенное учеными, позволило восстановить черты лица святителя Николая. Они совпадают с чертами его лика, изображаемого на русских иконах.

Нетленные мощи святителя Николая Чудотворца источают целебное миро, помогающее страждущим духовно и телесно.

НЕДЕЛЯ СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

На Го́споди, воззва́х: стихиры воскресны, и восточны 3, Анатолиевы, и праотцев на 4, глас 8.

Подобен: И́же во Еде́ме:

Пра́отцев днесь, ве́рнии, соверша́юще па́мять, / воспои́м Христа́ Изба́вителя, / возвели́чившаго их во всех язы́цех / и чуде́с пресла́вная ве́рно соверши́вшаго Го́спода, / я́ко держа́вна и си́льна, / и от них показа́вша жезл си́лы нам — / Еди́ну Неискусому́жную и Богоотрокови́цу Мари́ю Чи́стую, / из Нея́же цвет про́йде — Христо́с, / израсти́вый всем жизнь, / и неиждива́емую пи́щу, и спасе́ние ве́чное.

И́же святы́я о́троки из огня́ изба́вивый, Влады́ко, / и от уст льво́вых Дании́ла, / благослови́вый Авраа́ма, и Исаа́ка, раба́ Твоего́, / и сего́ сы́на Иа́кова, / благоволи́вый от се́мене их бы́ти по нам, / да пре́жде поползну́вшияся спасе́ши пра́отцы на́ша / Кресто́м Твои́м и Воскресе́нием / и, расто́ргнув сме́ртныя у́зы, совозста́виши вся, / я́же от ве́ка су́щия в ме́ртвых, / покланя́ющияся Тебе́, Христе́, Царю́ веко́в.

Я́коже в хла́де, посреде́ пла́мене / росо́ю Ду́ха, ра́дующеся, о́троцы Бо́жии хожда́ху, / та́инственно в нем прообрази́вше Тро́ицу / и воплоще́ние Христо́во, / и, я́ко му́дрии, ве́рою угаси́ша си́лу о́гненную, / и Дании́л же пра́ведный львов яви́ся обузда́тель; / и́хже моли́твами умоле́н быв, Человеколю́бче Спа́се, / и нас негаси́маго ве́чнаго изба́ви огня́ / и сподо́би ны Ца́рствия Твоего́, Го́споди.

Я́коже в росе́ су́ще, / ве́рнии и святи́и о́троцы Твои́ / в пещи́ пла́мене о́гненнаго предживописа́ху та́инственно / е́же из Де́вы Твое́ прише́ствие, / неопа́льно возсия́вшее нам, / и Дании́л же пра́ведный и во проро́цех чу́дный, / я́сно Боже́ственное второ́е Твое́ прише́ствие проявля́я, / ви́дех, до́ндеже престо́ли поста́вишася, — глаго́лет, / и Судия́ се́де, и о́гненная потече́ река́, / ея́же да изба́вимся, Христе́, моли́твами их, Влады́ко.

Слава, глас 6. Анатолиево:

И́же пре́жде зако́на / отцы́ вся восхва́лим днесь, ве́рнии, / Авраа́ма Боголюби́ваго, / и Исаа́ка, от обеща́ния рожде́ннаго, / и Иа́кова, и двана́десять патриа́рхи, / Дави́да кротча́йшаго, / и Дании́ла, жела́ний проро́ка, / и три о́троки с ни́ми сла́вяще, / пещь в ро́су преложи́вшия, / прося́ще оставле́ния от Христа́ Бо́га, / прославля́емаго во святы́х Свои́х.

И ныне, Богородичен первый гласа.

На литии стихира храма.

Слава, глас 1:

Луча́ми облиста́вшеся Богоглаго́лания, / великоимени́тии проро́цы при́сно блажа́тся / и, рече́ния Ду́ха пло́дствующе, / несказа́нное рождество́ Христа́ Бо́га всем пропове́даша; / за́конно же кончи́ну соверши́ша, / пожи́вше жизнь пречу́дную.

И ныне, Богородичен: Се, испо́лнися Иса́иино прорече́ние: / Де́ва бо родила́ еси́ / и по рождестве́, я́ко прежде рождества́, пребыла́ еси́, / Бог бо бе Рожде́йся, те́мже и естества́ новопресече́. / Но, о Богома́ти, моле́ния Твои́х рабо́в, в Твое́м хра́ме приноси́мая Тебе́, не пре́зри, / но я́ко Благоутро́бнаго Твои́ма рука́ма нося́щи, / на Твоя́ рабы́ умилосе́рдися / и моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стиховна воскресна.

Слава, глас 3. Германово:

Пра́отцев собо́р, празднолю́бцы, / прииди́те, псало́мски да восхва́лим: Ада́ма пра́отца, Ено́ха, Но́я, Мелхиседе́ка, / Авраа́ма, Исаа́ка и Иа́кова, / по зако́не Моисе́я, и Ааро́на, / Иису́са, Самуи́ла и Дави́да, / с ни́миже Иса́ию, Иереми́ю, Иезекии́ля, / и Дании́ла, и двана́десять, / ку́пно Илию́, Елиссе́я и вся, / Заха́рию, и Крести́теля, и пропове́давшия Христа́, / жизнь и воскресе́ние ро́да на́шего.

И ныне, Богородичен: Без се́мене от Боже́ственнаго Ду́ха / во́лею же О́тчею зачала́ еси́ Сы́на Бо́жия, / от Отца́ без ма́тере пре́жде век су́ща, / нас же ра́ди, из Тебе́ без отца́ бы́вша, пло́тию родила́ еси́ / и Младе́нца млеко́м пита́ла еси́. / Те́мже не преста́й моли́ти / изба́витися от бед душа́м на́шим.

Тропарь, воскресен.

Слава, и ныне, праотцем, глас 2:

Ве́рою пра́отцы оправда́л еси́, / от язы́к те́ми предобручи́вый Це́рковь: / хва́лятся в сла́ве святи́и, / я́ко от се́мене их есть Плод благосла́вен, / без се́мене Ро́ждшая Тя. / Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй нас.

НА УТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропарь воскресен дважды. Слава, и ныне, праотцем. По обоих кафизмах седальны воскресны, с Богородичны их. По полиелеи ипакои гласа.

И седален праотцев, глас 8.

Подобен: Прему́дрости:

Авраа́ма, Исаа́ка же и Иа́кова восхва́лим вси пе́сненно, / Дави́да кро́ткаго, Иису́са и двана́десять патриа́рхи / ку́пно с треми́ ю́ношами, угаси́вшими о́гненный пла́мень си́лою духо́вною, / ра́дуйтеся, — вопию́ще к ним, — пре́лесть до́блественне обличи́вше царя́ безу́мнаго, / и Христу́ моли́теся / согреше́ний оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вью святу́ю па́мять ва́шу. (2)

Слава, и ныне, Богородичен:

Благода́рственное похвале́ние до́лжно, / я́коже вдови́ца о́ная два ле́пта, / приношу́ Тебе́, Влады́чице, о всех дарова́ниих Твои́х: / Ты бо яви́лася еси́ покро́в, ку́пно и по́мощь, / напа́стей и скорбе́й при́сно мя изыма́ющи. / Те́мже, я́ко от среды́ горя́щия пе́щи, изба́влься оскорбля́ющих мя, / от се́рдца взыва́ю Тебе́: / Богоро́дице, помози́ ми, / моля́щи Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние да́ти мне, / Тя бо име́ю наде́жду, раб Твой.

Каноны три: воскресен на 4, и святых триех отроков на 4, и праотцев на 6. Канон святых триех отроков, глас 8, егоже краегранесие: Три о́троки пою́ и Дании́ла вели́каго. Феофаново.

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, / и еги́петскаго зла избежа́в, / изра́ильтянин вопия́ше: / Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Безнача́льное Сло́во, / из Отца́ пре́жде всех веко́в рожде́нно боголе́пно, / в пещи́ ю́ношам обра́зно ви́дено бы́вшее, просла́вим.

Глаго́лы мучи́теля злочести́ваго / благоро́днии о́троцы оплева́вше терпели́вно, / сне́дьми беззако́нных оскверни́тися халде́йски не восхоте́ша.

Пита́стеся у́бо сло́вом душе́вне, / сне́дьми же самора́сленными пло́тски, / па́че пита́ющихся дебе́лыми сне́дьми, / царю́ красне́йшии ли́цы яви́стеся.

Богородичен: Яд змии́н, в слу́хи го́рько излия́вшийся Е́вины, / я́же из Дави́да возра́стшая, Отрокови́це, исцеля́еши, / Изба́вителя ро́ждши.

Ин канон святых праотцев, глас 1, егоже краегранесие: Отце́м хвалу́ в ле́поту ны́не приноша́ю. Иосиф.

Песнь 1

Ирмос: Христо́с ражда́ется — сла́вите́ / Христо́с с Небе́с — сря́щите́ / Христо́с на земли́ — возноси́теся́ / По́йте Го́сподеви, вся земля́, / и весе́лием воспо́йте, лю́дие, / я́ко просла́вися.

Отце́м пе́ние принесе́м, пре́жде зако́на и в зако́не возсия́вшим, / и из Де́вы возсия́вшему Го́споду и Влады́це во́лею пра́вою угоди́вшим, / и незаходи́маго просвеще́ния ны́не наслажда́ющимся.

Ада́ма пе́рваго почти́м, руко́ю почте́ннаго Зижди́теля, / и всех нас пра́отца уже́ бы́вшаго, / и в ски́ниях Небе́сных со все́ми избра́нными почива́юща.

А́веля, да́ры прине́сшаго душе́ю благоро́днейшею, / прия́т всех Бог и Госпо́дь; / сего́ же па́ки, скверноуби́йственною руко́ю умерщвле́на, / принесе́ к све́ту я́ко Боже́ственна му́ченика.

Богородичен: Рече́ний Боже́ственных услы́шим, вопию́щих Христо́во явле́ние: / се бо в верте́пе ражда́ется из Отрокови́цы Неискусому́жныя, / Его́же стра́шное Рождество́ провозвеща́ет звездосло́вцем звезда́ я́вльшаяся.

Катавасия: Христо́с ражда́ется — сла́вите:

Песнь 3

Ирмос: Ты еси́ утвержде́ние / притека́ющих к Тебе́, Го́споди, / Ты еси́ Свет омраче́нных, / и пое́т Тя дух мой.

Ра́зум стяжа́вше Богонауче́нный, Влады́ко, о́троцы Дави́довы / зако́ны оте́ческия богому́дренно соблюдо́ша.

Огнь не опали́ чисте́йшая телеса́ благочести́вых: / посто́м бо душепитате́льным напая́хуся.

Хвалу́ всеми́рную и многопе́тую пою́т о́троцы трие́, / посреде́ пе́щи чу́дно ороша́еми.

Богородичен: Да рождество́, Влады́ко, из де́вствующаго телесе́ пока́жеши нам, / спаса́еши в пещи́ де́вствующая телеса́.

Ин

Ирмос: Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну / и в после́дняя от Де́вы / воплоще́нному безсе́менно, / Христу́ Бо́гу возопии́м: / вознесы́й рог наш, / Свят еси́, Го́споди.

Пое́тся в ми́ре Си́фово к Зижди́телю разжже́ние, / и́бо в непоро́чнем жи́тельстве и душе́вней любви́ Тому́ и́стинно угоди́, / и ны́не во стране́ живы́х вопие́т: / Свят еси́, Го́споди.

Усты́, и язы́ком, и се́рдцем Ено́с чу́дный / призва́ти богому́дренно Влады́ку всех и Бо́га наде́яшеся в Ду́се / и, благоуго́дно пожи́в на земли́, сла́ву восприя́т.

Священносло́вии свяще́нными Ено́ха ублажи́м, / благоугоди́в бо Го́споду, преста́вися в сла́ве, / яви́вся лу́чши сме́рти, я́коже писа́ся, / и́мже Бо́жий быв раб и́скреннейший.

Богородичен: Ны́не ча́яние язы́ков от Де́вы предгряде́т, / и Вифлее́м заключе́нный отверза́ет све́тло Еде́ма, / Сло́во воплоща́емое прие́мля, и в я́слех пло́тию возле́гшаго.

Катавасия: Пре́жде век:

И ипакои, глас 2:

В ро́су де́тем огнь прелага́шеся, / плач в ра́дость жена́м пременя́шеся: / А́нгел бо во обои́х служа́ше чудесе́х, / о́вым у́бо во упокое́ние претвори́вый пещь, / сим же Воскресе́ние возвести́вый тридне́вное. / Нача́льниче жи́зни на́шея, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, / смотре́ния Твоего́ та́инство, / разуме́х дела́ Твоя́ / и просла́вих Твое́ Божество́.

Дании́л мудре́йший, Боже́ственне умо́м просвеща́емь, / со́ния разреши́ самоде́ржцев Боже́ственною благода́тию.

Облиста́ет чудесми́, е́же в пещи́, отроко́в страда́ние: / мучи́теля бо улови́ша к позна́нию Твоему́, Всеси́льне.

Согла́сия орга́ны и мусики́и пе́сни / всесли́чныя до́блественных не привлеко́ша / и злато́му о́бразу не подклони́ша.

Богородичен: Пе́сньми, Всепе́тая, / и́же в Вавило́не де́ти почита́ют Сы́на Твоего́ Пребоже́ственнаго, / Его́же в пещи́ позна́ша.

Ин

Ирмос: Жезл из ко́рене Иессе́ова / и цвет от него́, Христе́, / от Де́вы прозя́бл еси́, / из горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи / прише́л еси́, вопло́щся от Неискусому́жныя, / Невеще́ственный и Бо́же. / Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Хвалу́ принесе́м Бо́гу, / чту́ще пе́сньми Но́я, вои́стинну су́ща пра́веднаго: / во всех бо за́поведех Боже́ственных украша́емь яви́ся, Христу́ благоугоди́в, / Ему́же песнопое́м, ве́рнии: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ви́дев твое́ Бог благоро́дное нра́ва, и просто́е, / и по всему́, Но́е, соверше́на, втора́го ми́ра я́ве началовождя́ тя показу́ет, / спа́сшаго тому́ вся́каго ро́да от пото́па чу́вственнаго се́мя, / я́коже Сам повеле́.

Но́я, сохра́ньшаго Бо́жий зако́н невреди́мь, / и обре́тшася тогда́ пра́ведна в ро́де свое́м, / и дре́вяным спа́сша дре́вле ковче́гом безслове́сных ро́ды повеле́нием Вседе́тельным, / пе́сньми благоче́стно ублажи́м.

Вино́ умиле́ния нам то́чит, / чту́щим тя, Но́е блаже́нне, па́мять твоя́, веселя́щее и ду́ши, и сердца́ всегда́ / чи́сте блажа́щих нра́вы твоя́ честны́я и жи́тельство Боже́ственное.

Богородичен: Ны́не Избавле́ние на́ше в я́слех возлега́ет / и пелена́ми повива́ется, я́коже Младе́нец. / И волсви́, восто́чнии ца́рие, прихо́дят / Сего́ я́ко Бо́га и Царя́ ро́ждшагося от Чи́стыя, ви́дети / и поклони́тися с да́ры ве́рно.

Катавасия: Жезл из ко́рене Иессе́ова:

Песнь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́ / от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, / и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго; / но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х / пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Научи́вшеся зако́ну, Спа́се, / не отверго́шася Твои́ уго́дницы, / Дании́л вели́кий с треми́ ю́ношами Богому́дрыми, / но, кре́пость прие́мше от Тебе́, Благоде́теля, / мучи́тели му́жески победи́ша.

Мы́сленно науча́шеся Дании́л, Человеколю́бче, Твои́м та́йнам: / на о́блаце бо я́ко Сы́на Тя Челове́ча гряду́ща, / язы́ков всех я́ко Судию́ и Царя́ зря́ше ума́ чистото́ю.

Украси́ся, о де́ти́ па́че ка́мене сапфи́ра ва́ше совокупле́ние, / я́ко заря́ злата́я, благоче́стия ре́вностию распа́льшеся, / ходя́ще ра́достно в пещи́ и собира́юще ликова́ние всеми́рное.

Богородичен: Дании́л Тя, Де́во, го́ру прописа́ я́ве Боже́ственный, / трие́ же о́троцы, ви́девше пла́мень ороша́ющь, / Твое́ Боже́ственное Рождество́ песнопе́сненно восхваля́ют / я́ко Спа́са, и Зижди́теля, и Го́спода.

Ин

Ирмос: Бог Сый ми́ра, Оте́ц щедро́т, / Вели́каго Сове́та Твоего́ А́нгела, / мир подава́юща, посла́л еси́ нам; / тем, Богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся, / от но́щи у́тренююще, / славосло́вим Тя, Человеколю́бче.

Хвала́ми Боже́ственными да почти́тся Сим, / оте́ческое благослове́ние приплоди́в, / и, пред Бо́гом благоуго́ден я́влься, / к пра́отеческим лико́м причте́ся, / и во стране́ живы́х ра́достно почива́ет.

Ви́дети сподо́бися я́ко друг Бо́жий Авраа́м день Зижди́теля своего́ / и испо́лнь быва́ет ра́дости духо́вныя; / сего́ у́бо, ума́ пра́востию чту́ще, ублажи́м вси, / я́ко Христо́ва Боже́ственна пра́отца.

Ви́дел еси́, я́коже есть мо́щно челове́ку ви́дети, Тро́ицу / и Ту́ю угости́л еси́, я́ко друг при́сный, преблаже́нне Авраа́ме; / те́мже мзду прия́л еси́ стра́ннаго гоще́ния, / е́же бы́ти тебе́ безчи́сленных язы́ков отцу́ ве́рою.

Богородичен: По́лный истощава́ется пло́тию нас ра́ди, / и нача́ло Безнача́льный прие́млет; / обнищева́ет же Бога́тый, / и Сло́во — Сый Бог — в я́слех безслове́сных возлежи́т, я́ко Младе́нец, / воззва́ние всех су́щих от ве́ка соде́ловая.

Катавасия: Бог Сый ми́ра:

Песнь 6

Ирмос: Бе́здна грехо́в и прегреше́ний бу́ря мя смуща́ет / и во глубину́ ну́жднаго ре́ет мя отча́яния, / но Твою́ кре́пкую ру́ку мне простри́, я́ко Петро́ви, / о Упра́вителю́ и спаси́.

Облада́вше душе́вными страстьми́ си́лою сло́ва, / страны́ язы́к халде́йских вла́стели бы́сте, / весть бо доброде́тель честь дарова́ти стяжа́вшим ю, / о Дави́довы му́дрии вну́цы́

В ме́ртвость Дании́л живоно́сную оде́явся дре́вле, / я́ко Бо́га, халде́ем злочести́вно мни́маго, / убива́ет сне́дию зми́я зле́йшаго. / Свяще́нники же злочести́выя му́дре уби́л есть.

Богородичен: Ми́лостива ми Судию́, Сы́на Твоего́, Богоро́дице Де́во, / Твои́ми моли́твами бы́ти в день Суда́ / Изба́вителя же лю́тых, Ма́ти, умоли́: / на Тя бо еди́ну наде́жду мою́ возлага́ю.

Ин

Ирмос: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверь, / якова́ прия́т; / в Де́ву же все́льшееся Сло́во / и плоть прие́мшее про́йде, сохра́ншее нетле́нну: / Его́же бо не пострада́ истле́ния, / Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

О́браз Христо́вы сме́рти был еси́ я́ве, Исаа́че преблаже́нне, / возводи́мь о́тчим благопокоре́нием, е́же закала́тися. / Сего́ ра́ди ублажи́лся еси́ и раб Бо́жий вои́стинну яви́лся еси́ бли́жний, / со все́ми пра́ведными вселя́яся.

Яви́ся Иа́ков уго́дник, ве́рнейший всех Бо́га; / те́мже и бра́ся со А́нгелом, ум зря Бо́га нарече́ся / и, спя, Боже́ственную ле́ствицу ви́де, / на не́йже Бог утвержда́шеся, пло́тию обложи́выйся за благосты́ню.

Любя́ Ио́сиф ко отцу́ благопокоре́ние, / в ров вве́ржен, продаде́ся / во о́браз закла́ннаго и в ро́ве положе́ннаго Христа́; / пшеницода́вец же Еги́пта бысть, целому́др быв и пра́веден, / царь же страсте́й и́стиннейший.

Богородичен: Мла́до на земли́ Отроча́ познава́ется, / Сый со Отце́м при́сно и Ду́хом, / пелена́ми же повива́ется, И́же зе́млю повива́яй мгло́ю я́ве, / и в я́слех безслове́сных возлежи́т. / Сего́ ны́не предпра́зднуем, ра́дующеся, безсе́менное рождество́.

Катавасия: Из утро́бы Ио́ну:

Кондак, глас 6

Рукопи́саннаго о́браза не поче́тше, / но Неопи́санным Существо́м защити́вшеся, треблаже́ннии, / в по́двизе огня́ просла́вистеся, / среде́ же пла́мене нестерпи́маго стоя́ще, Бо́га призва́сте: / ускори́, о Ще́дрый, и потщи́ся, я́ко Ми́лостив, в по́мощь на́шу, / я́ко мо́жеши хотя́й.

Икос: Простри́ Твою́ ру́ку, / е́юже дре́вле прия́ша искуше́ние еги́птяне борю́щии и евре́е бори́мии. / Не оста́ви нас, да не пожре́т нас смерть, жа́ждущая нас, / и сатана́, ненави́дяй нас, / но прибли́жися нам и пощади́ ду́ши на́ша, / я́коже пощади́л еси́ иногда́ о́троки Твоя́, / су́щия в Вавило́не, непреста́нно сла́вящия Тя, / и вве́рженныя Тебе́ ра́ди в пещь, / и от сея́ вопию́щия Ти: / ускори́, Ще́дрый, и потщи́ся, я́ко Ми́лостив, на по́мощь на́шу, / я́ко мо́жеши хотя́й.

Песнь 7

Ирмос: О́троцы Богочести́вии в Вавило́не / о́бразу злато́му не поклони́шася, / но посреде́ пе́щи о́гненныя, ороша́еми, / песнь воспева́ху глаго́люще: / превозноси́мый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

Глас Боголюбе́зен поя́шеся из среды́ огня́ Вседержи́телю, / Аза́рия бо, Боже́ственный лик соста́вив, / песнь воспева́я, глаго́лаше: / благослове́н Бог отец на́ших.

Цевни́ца ю́ношей богосло́вствует всех Бо́га и Вседержи́теля, / тем в пещи́ я́сно я́вльшагося, / и песнь воспева́ху, глаго́люще: / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Три, в пещь вве́рженныя, ви́дев царь, / я́ко узре́ четве́ртаго вид, / Сы́на пронарече́ Бо́жия и всем возопи́: / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богородичен: Име́я просвеще́н Боже́ственною заре́ю ум, Дании́ле Богоблаже́нне, / Де́вы рождество́ я́ве предвид́ел еси́, та́инственными о́бразы образу́емо, / благослове́н, — вопия́, — Бо́же оте́ц на́ших.

Ин

Ирмос: О́троцы, благоче́стию совоспита́ни, / злочести́ваго веле́ния небре́гше, / о́гненнаго преще́ния не убоя́шася, / но, посреди́ пла́мене стоя́ще, поя́ху: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Да воспое́тся Ана́ния, Аза́рия, Мисаи́л с Дании́лом, / пещь угаси́вше о́гненную, и льво́в обузда́вше стремле́ния, / и Христу́ согла́сно пою́ще: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Зако́нно пострада́в в напа́стех и неосла́бных ско́рбех, / уго́дник нарече́ся И́ов Бо́жий всеи́стиннейший, / кро́ток, незло́бив, прав, соверше́н, непоро́чен, вопия́: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ве́рою Моисе́я, Ааро́на же и О́ра почти́м, / восхваля́юще Иису́са и Леви́ю свяще́ннейшаго, / Гедео́на же и Сампсо́на, и взыва́ем: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Богородичен: Се, я́коже прорече́ проро́к, / во чре́ве зача́ Неискусобра́чная Бо́га / и роди́ти я́ве и́дет в верте́пе Вифлее́мле. / Ему́же вси пое́м: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Катавасия: О́троцы, благоче́стию совоспита́ни:

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь / халде́йский мучи́тель / Богочести́вым неи́стовно разжже́, / си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев, / Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: / о́троцы, благослови́те, / свяще́нницы, воспо́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Авраа́мово благоро́дие сохрани́ти тща́щеся, / сво́йственное к нему́ стяжа́сте основа́ние ве́ры и наде́жды, преподо́бнии, / терпе́ние и напа́стем пожда́ние, вопию́ще: / благослови́те, свяще́нницы, Влады́ку, / лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Я́ко свети́ла просия́вше, и зе́млю онебеси́вше, / и благоче́стия просвеще́нием осия́вшеся, / всеми́рное соста́вльше ликостоя́ние, пою́т от напа́стей спа́сшему Влады́це: / о́троцы, благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Ю́ношески погаси́вше распали́мую пещь / и львов че́люсти загра́ждше, Дави́довы вну́цы, / ны́не ра́дующеся, пою́т Тя, Благоде́теля, Царя́ всех: / о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Богородичен: Тайнонауча́ет, Пречи́стая, Дании́л мудре́йший, / и предживопису́ют о́троцы трие́ Рождество́ Твое́, Богому́дреннии, / о́бразы зря́ще из утро́бы Твоея́ Проше́дшаго несказа́нно; / Его́же де́ти благословя́т, свяще́нницы воспева́ют, / лю́дие превозно́сят во вся ве́ки.

Ин

Ирмос: Чу́да преесте́ственнаго / росода́тельная изобрази́ пещь о́браз: / не бо, я́же прия́т, пали́т ю́ныя, / я́ко ниже́ огнь Божества́ — Де́вы, / в Ню́же вни́де утро́бу. / Тем, воспева́юще, воспое́м: / да благослови́т тварь вся Го́спода / и превозно́сит во вся ве́ки.

Днесь су́щих от ве́ка Боже́ственную па́мять соверша́ем честны́х оте́ц, / Ада́ма, А́веля же, Си́фа, и Но́я, / и Ено́са, и Ено́ха, и Авраа́ма, / Мелхиседе́ка и И́ова, Исаа́ка и ве́рнаго Иа́кова, / да благослови́т тварь, вопию́ще, Го́спода / и превозно́сит во вся ве́ки.

Полк Богокра́сный Боже́ственных оте́ц да восхва́лим, / Вара́ка, и Нафа́на, и Елеаза́ра, / Иоси́ю и Дави́да, Иеффа́я, Самуи́ла же, / пре́дняя зря́ща че́стне и взыва́юща: / да благослови́т тварь вся Го́спода / и превозно́сит Его́ во ве́ки.

Похвалу́ песнопе́сненно да принесе́м Бо́жиим проро́ком, / восхваля́юще Иоси́ю и Михе́я, Софо́ния и Авваку́ма, / Заха́рию и Ио́ну, Агге́я же и Амо́са / и со Авди́ем Малахи́ю и Нау́ма, / Иса́ию, и Иереми́ю, и Иезекии́ля, / ку́пно Дании́ла, Илию́ и Елиссе́я.

Глаго́лы Тро́ическими Всесвяту́ю воспое́м, ве́рнии, Тро́ицу, / Отца́ Безнача́льнаго, Сы́на же и Пра́ваго Ду́ха Свята́го — Еди́ницу Триипоста́сную, / Ю́же вся́кое дыха́ние сла́вит, зову́ще: / да благослови́т тварь вся Го́спода / и превозно́сит Его́ во ве́ки.

Богородичен: Яви́лся еси́ от де́вственных, Христе́, крове́й, / воплоща́емь неизрече́нным сло́вом / и я́ко Младе́нец соверше́н в верте́пе премно́жеством благоутро́бия, Иису́се, ражда́яся; / звезда́ же Тя издале́ча возвести́ звездосло́вцем, / по́йте, ве́рою зову́щим, и превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Катавасия: Чу́да преесте́ственнаго:

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу, / Тя испове́дуем, / спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, / с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Достиго́сте кончи́ну жела́емую / и жела́ний Кра́йнейшему предстоите́ в Небе́сных черто́зех, / о́троцы всеблаже́ннии.

Ра́дующеся, рукоя́тие, е́же от слез, до́браго ва́шего земледе́лания прия́сте, / нетле́ния клас плодоноси́вше.

Возсия́ све́тлость ны́не вам досто́йно, / и весе́лие се́рдца процвете́: / отону́дуже бо отбеже́ печа́ль, всели́стеся.

Богородичен: Па́жить сме́ртную уста́вила еси́, Де́во, / Жизнода́вца ро́ждши и Го́спода, / животворя́щаго ве́рою велича́ющия Тя.

Ин

Ирмос: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное: / Не́бо — верте́п, престо́л Херуви́мский — Де́ву, / я́сли — вмести́лище, / в ни́хже возлеже́ Невмести́мый — Христо́с Бог, / Его́же, воспева́юще, велича́ем.

Кре́постию Твое́ю дре́вле си́лы сотвори́ша дще́ри, Го́споди, / А́нна, и Иуди́фь, и Дево́ра, Олда́, Иаи́ль же, / Есфи́рь, Са́рра, Мариа́м же Моисе́ева, / Рахи́ль, и Реве́кка, и Руфь, велему́дрыя.

Я́ко угаси́вшия о́троки святы́я пещь свяще́нно почти́м / ку́пно с Дании́лом проро́ком и все́ми пра́ведными я́ве, / пре́жде зако́на облиста́вшими до́бре / и в зако́не Влады́це угоди́вшими.

Прему́дрии Боже́ственнии проро́цы бы́вше Авраа́мовы вну́цы, / Е́же от Авраа́ма и Иу́ды ро́ждшееся Сло́во Бо́жие провозвести́ша Ду́хом, / тех мольба́ми, Иису́се, вся уще́дри.

Освяти́ся вся тварь па́мятию ва́шею / и, торжеству́ющи, зове́т, ра́бски вопию́щи: / мольбу́ Го́споду при́сно принеси́те, блаже́ннии, / улучи́ти ве́чных благ благохва́лящим вас.

Богородичен: Облеки́йся в мя, от Де́вы предгряде́т, / и в верте́пе ражда́ется Сло́во О́тчее несли́тно: / лику́й, тварь, гла́сы благода́рственными велича́ющи / Того́ е́же за милосе́рдие всесвято́е снизше́ствие.

Катавасия: Та́инство стра́нное:

Светилен воскресен. Слава, праотцев:

Подобен: Жены́, услы́шите:

Ада́ма восхва́лим, / А́веля, Си́фа и Ено́са, Ено́ха и Но́я, / Авраа́ма, Исаа́ка и Иа́кова, / Моисе́я, И́ова и Ааро́на, Елеаза́ра и Иису́са, / Вара́ка, Сампсо́на и Иеффа́я, / Дави́да и Соломо́на.

И ныне: Со́лнце вели́кое — Созда́тель — от Неискусому́жныя Де́вы, / я́же от Ада́ма просвети́ти в Вифлее́м тщи́тся. / Те́мже возвеща́ет чу́до пра́отец всесветле́йшая па́мять.

На хвалитех стихиры воскресны 4

и святых праотцев 4, глас 2.

Подобен: До́ме Евфра́фов:

Вси честны́х ны́не пра́отец па́мять соверша́ем, / пою́ще Богоуго́дное сих житие́, / его́же ра́ди возвели́чишася. (2)

Стих: Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно, и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки.

Угаси́ша си́лу о́троцы о́гненную, / лику́юще посреде́ пе́щи / и пою́ще Бо́га всеси́льнаго.

Стих: Я́ко пра́веден еси́ о всех, / я́же сотвори́л еси́ нам.

В ро́ве заключе́н, звере́м сообита́тель, / Дании́л проро́к / неприча́стен сих показа́ся озлобле́ния.

Слава, глас 7. Германово:

Прииди́те вси, ве́рно торжеству́им / пре́жде зако́на оте́ц, / Авраа́ма и су́щих с ним ле́тнюю па́мять. / Иу́дово пле́мя досто́йно почти́м, / и́же в Вавило́не о́троки, угаси́вшия пе́щный пла́мень, / я́ко Тро́ицы о́браз с Дании́лом восхва́лим, / проро́ческая прорече́ния изве́стно держа́ще, / со Иса́ием велегла́сно возопии́м: / се Де́ва во чре́ве прии́мет / и роди́т Сы́на Емману́ила, / И́же есть с на́ми Бог.

И ныне, Богородичен: Преблагослове́нна еси́:

Славословие великое. Ектении, и отпуст, и стихира Евангельская. Час ́-й и конечный отпуст.

НА ЛИТУРГИИ

Блаженны Октоиха, на 6; пра́отцев песнь 3–я, на 4. По входе тропарь воскресен и праотцев. Слава, и ныне, кондак праотцев. Прокимен, песнь отцев, глас 4: Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки: Стих: Я́ко пра́веден еси́ о всех, я́же сотвори́л еси́ нам.

Апостол праотцев к Колоссаем, зачало 257:

Бра́тие, егда́ Христо́с яви́тся, живо́т ваш, тогда́ и вы с Ним явите́ся в сла́ве. Умертви́те у́бо у́ды ва́ша, я́же на земли́, блуд, нечистоту́, страсть, по́хоть злу́ю, и лихоима́ние, е́же есть идолослуже́ние. И́хже ра́ди гряде́т гнев Бо́жий на сы́ны противле́ния. В ни́хже и вы иногда́ ходи́сте, егда́ живя́сте в них. Ны́не же отложи́те и вы та вся: гнев, я́рость, зло́бу, хуле́ние, срамосло́вие от уст ва́ших. Не лжи́те друг на дру́га, совле́кшеся ве́тхаго челове́ка с дея́ньми его́. И обле́кшеся в но́ваго, обновля́емаго в ра́зум, по о́бразу созда́вшаго его́. Иде́же несть е́ллин, ни иуде́й, обре́зание, и необре́зание, ва́рвар и скиф, раб и свобо́дь, но вся́ческая и во всех Христо́с.

Аллилуия, глас 4: Моисе́й и Ааро́н во иере́ех Его́, / и Самуи́л в призыва́ющих И́мя Его́. Стих: Призыва́ху Го́спода, и Той послу́шаше их.

Евангелие Луки, зачало 76:

Рече́ Госпо́дь при́тчу сию́: челове́к не́кий сотвори́ ве́черю ве́лию, и зва́ мно́ги. И посла́ раба́ своего́ в год ве́чери рещи́ зва́нным: гряди́те, я́ко уже́ гото́ва суть вся. И нача́ша вку́пе отрица́тися вси. Пе́рвый рече́ ему́: село́ купи́х, и и́мам ну́жду изы́ти и ви́дети е. Молю́ ти ся, име́й мя отрече́на. И други́й рече́: супру́г воло́вных купи́х пять, и гряду́ искуси́ти их. Молю́ тя, име́й мя отрече́на. И други́й рече́: жену́ поя́х, и сего́ ра́ди не могу́ приити́. И прише́д раб той, пове́да господи́ну своему́ сия́. Тогда́ разгне́вався до́му влады́ка, рече́ рабу́ своему́: изы́ди ско́ро на распу́тия и сто́гны гра́да, и ни́щия, и бе́дныя, и слепы́я, и хро́мыя введи́ се́мо. И рече́ раб: го́споди, бысть я́коже повеле́, и еще́ ме́сто есть. И рече́ господи́н к рабу́: изы́ди на пути́ и халу́ги, и убеди́ вни́ти, да напо́лнится дом мой: Глаго́лю бо вам: я́ко ни еди́н муже́й тех зва́нных вку́сит моея́ ве́чери: мно́зи бо суть зва́ни, ма́ло же избра́нных.

Причастен: Хвали́те Го́спода с Небе́с, хвали́те Его́ в Вы́шних. Другий: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.

НЕДЕЛЯ ПРЕД РОЖДЕСТВОМ XРИСТОВЫМ, СВЯТЫХ ОТЕЦ

На малой вечерни стихиры воскресны и Богородицы по обычаю.

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

По предначинательном псалме поем Блаже́н муж: кафизму всю.

На Го́споди, воззва́х: стихиры воскресны 3 и восточны 3, Анатолиевы, и отцев 4.

Аще же внутрь 20–го числа, поем стихиры воскресны 3, и восточен 1, Анатолиев, и предпразднства три, и святых отцев три.

Стихиры предпразднства, глас 6.

Подобен: Все отло́жше:

Незаходи́мое Со́лнце / из Де́вственных ложе́сн возсия́ти и́дет, / просвети́ти всю подсо́лнечную, / чи́стыми очесы́ и чи́стыми дея́ньми / сре́сти Сего́ потщи́мся / и подъя́ти ны́не угото́вимся ду́хом / гряду́щаго во Своя́ стра́нным рождество́м, я́коже благоволи́, / я́ко да устра́ншияся ны еде́мскаго жития́ / возведе́т, я́ко Благоутро́бен, / в Вифлее́ме ражда́ется.

На плеща́х носи́мый Херуви́мских, / Бог Сло́во, пло́ти по Ипоста́си соедини́вся, / во всенепоро́чное чре́во всели́ся, и бысть Челове́к, / и на зе́млю гряде́т от Иу́дова пле́мене роди́тися, / верте́п свят Всецарю́ благоукраси́ся, / я́ко велича́йшая пала́та, / я́сли же, я́ко престо́л огнезра́чен, / в ни́хже я́ко Младе́нца Де́ва Мари́я полага́ет, / во обновле́ние созда́ния неопределе́ннаго.

В безслове́сных я́слех Тя полага́ет Де́ва, / Бо́жие Сло́во Безнача́льное, / нача́ло прие́мшее па́че ума́, / мое́ бо разреши́ти безслове́сие гряде́ши, / е́же подъя́х за́вистию змии́ною, / пелена́ми же пови́тися, / я́ко да расто́ргнеши ру́бы и плени́цы прегреше́ний мои́х, / Еди́не Бла́же и Человеколю́бче. / Те́мже Тя сла́влю, / пою́ и покланя́юся прера́достно во пло́ти прише́ствию Твоему́, / и́мже свободи́хся.

Стихиры святых отцев, подобен тойже:

Яви́ся ми́ра конце́м пра́отцев па́мять, / све́та и́стинно испо́лнена и заря́ми благода́ти сия́ющи: / Христо́с бо, со́лнце све́тлое, / свы́ше просия́в издале́ча, / звезд собо́р веде́т, с Ним возсия́вший, / и Рождество́ Богочелове́чное / явля́ется внутрь Вифлее́ма бы́ти. / Вси, у́бо ве́рою Сего́ Рождество́ / благоче́стно пле́щуще, лику́им / хвалу́ предпра́зднственную. (2)

Сла́вою украша́ется / Боже́ственнаго прича́стия / Ада́м, ра́дуяся днесь, / я́ко основа́ние и утвержде́ние пра́отцев му́дрых, / совзыгра́ет же А́вель, и Ено́х весели́тся, / и лику́ет Сиф и Но́е ку́пно; / с патриа́рхи же пое́т Авраа́м всехва́льный, / и рожде́ние без отца́ ны́не Мелхиседе́к ви́дит свы́ше. / Те́мже Боже́ственную па́мять Христо́вых пра́отцев / и мы соверша́юще, мо́лим / спасти́ся душа́м на́шим.

Облиста́ ве́село / и́же в пещи́ дете́й Богому́дрых собо́р / и Христо́во Рождество́ пропове́дует на земли́; / я́ко бо честна́я роса́ низше́д, Госпо́дь / Ро́ждшую спаса́ет неопа́льну, / соблюда́ет непоро́чну / и обогаща́ет Боже́ственными дарова́нии. / Те́мже и Богоприя́тный / ра́дуется Дании́л, веселя́ся, / Ка́мень бо из Горы́ несе́чен прови́дя я́ве, / со дерзнове́нием мо́лится / ны́не о душа́х на́ших.

Слава, отцев, глас 6:

Дании́л, муж жела́ний, / ка́мень, без руки́ отсе́чен, ви́дев Тя, Го́споди, / Младе́нца, без се́мене рожде́нна, пронарече́ Тя, / из Де́вы воплоще́нна Сло́ва, / непреме́ннаго Бо́га / и Спа́са душ на́ших.

И ныне, предпразднства, глас тойже.

Византиево: Верте́пе, благоукраси́ся, / А́гница бо гряде́т, чревонося́щи Христа́, / я́сли же, подъими́те / сло́вом разреши́вшаго от безслове́снаго дея́ния нас, земноро́дных. / Па́стырие, свиря́юще, свиде́тельствуйте чудеси́ стра́шному, / и волсви́ от Перси́ды, зла́то, и лива́н, и сми́рну Царю́ принеси́те, / я́ко яви́ся Госпо́дь из Де́вы Ма́тере. / Ему́же и, прини́кше, ра́бски Ма́ти поклони́ся / и привеща́ше к держи́мому на объя́тиих Ея́: / ка́ко все́ялся еси́ Мне? / Или́ ка́ко прозя́бл еси́ во Мне, / Изба́вителю мой и Бо́же?

Аще вне 20–го числа: И ныне, Богородичен настоящаго гласа.

Вход. Прокимен дне. Чтения три.

Бытия чтение (глава 14):

Слы́шав Авраа́м, я́ко плене́н бысть Лот, брата́нич его́, сочте́ свои́х си домоча́дец три́ста и осмна́десять и погна́ во след их да́же до Да́на. И нападе́ на ня но́щию сам и о́троцы его́ с ним; и порази́ их, и гони́ их до Хова́ла, е́же есть ошу́юю Дама́ска. И возврати́ вся́каго коня́ Содо́мскаго, и Ло́та, брата́нича своего́, возврати́, и вся име́ния его́, и жены́, и лю́ди. Изы́де же царь Содо́мский в сре́тение ему́, повнегда́ возврати́тися ему́ от се́ча ходоллогомо́рскаго и с царьми́, и́же с ним, во удо́ль Сави́ну, сие́ же бя́ше по́ле царе́во. И Мелхиседе́к, царь Сали́мский, изнесе́ хле́бы и вино́, бя́ше же свяще́нник Бо́га Вы́шняго. И благослови́ Авраа́ма, и рече́: благослове́н Авраа́м Бо́гу Вы́шнему, И́же созда́ Не́бо и зе́млю, и благослове́н Бог Вы́шний, И́же предаде́ враги́ твоя́ под ру́ки тебе́.

Втораго закона чтение (глава 1):

Во днех о́нех рече́ Моисе́й к сыно́м Изра́илевым: ви́дите, преда́х пред лице́м ва́шим зе́млю, вше́дше, насле́дуйте ю, ю́же кля́тся Госпо́дь отце́м ва́шим, Авраа́му, и Исаа́ку, и Иа́кову, да́ти им и се́мени их по них. И реко́х к вам во вре́мя о́но, глаго́ля: не возмогу́ еди́н води́ти вас. Госпо́дь Бог ваш умно́жил вы есть, и се есте́ днесь, я́ко зве́зды небе́сныя, мно́жеством. Госпо́дь Бог оте́ц на́ших да приложи́т вам, я́ко да бу́дете ты́сящами сугу́бо, и да благослови́т вас, я́коже глаго́ла вам. И взях от вас му́жи му́дры, и све́домы, и смы́сленны, и поста́вих их владе́ти над ва́ми, тысященача́льники, и стонача́льники, и пятьдесятонача́льники, и десятонача́льники, и письмоводи́тели судия́м ва́шим. И запове́дах судия́м ва́шим во вре́мя о́но, глаго́ля: разслу́шайте посреде́ бра́тий ва́ших и суди́те пра́ведно посреде́ му́жа, и посреде́ бра́та его́, и посреде́ прише́льца его́. Да не позна́ете лица́ в суде́, ма́лому и вели́кому су́диши и не устыди́шися лица́ челове́ческа, я́ко суд Бо́жий есть.

Втораго закона чтение (глава 10):

Во днех о́нех рече́ Моисе́й к сыно́м Изра́илевым: се Го́спода Бо́га твоего́ не́бо и не́бо небесе́, земля́ и вся, ели́ка суть на ней. Оба́че отцы́ ва́ша произво́ли Госпо́дь люби́ти их и избра́ се́мя их по них, вас, па́че всех язы́к, в день сей. И обре́жите жестокосе́рдие ва́ше, и вы́я ва́ша не ожесточи́те ктому́. И́бо Госпо́дь Бог ваш, Сей Бог бого́в и Госпо́дь господе́й, Бог вели́кий, и кре́пкий, и стра́шный, И́же не диви́тся лицу́, ниже́ взе́млет дар. Творя́й суд прише́льцу, и си́ру, и вдови́це и лю́бит прише́льца, да́ти ему́ хлеб и ри́зу. И возлюби́те прише́льца, прише́льцы бо бе́сте в земли́ Еги́петстей. Го́спода Бо́га твоего́ да убои́шися, и Тому́ еди́ному послу́жиши, и к Нему́ прилепи́шися, и И́менем Его́ клене́шися. Той хвала́ твоя́, и Той Бог твой, и́же сотвори́л ти есть вели́кая и сла́вная сия́, я́же ви́десте о́чи твои́.

На литии стихира храма и отцев, глас 1:

Луча́ми облиста́вшеся Богоглаго́лания, / великоимени́тии проро́цы при́сно ублажа́ются / и, раче́ния Ду́ха плодонося́ще, / неизрече́нное Рождество́ Христа́ Бо́га всем пропове́даша, / зако́нно же кончи́ну прия́ша, / пожи́вше жизнь пречу́дную.

Слава, глас 3. Германово:

Пра́отцев собо́р, празднолю́бцы, / прииди́те, псало́мски да восхва́лим: / Ада́ма пра́отца, Ено́ха, Но́я, / Мелхиседе́ка, Авраа́ма, Исаа́ка и Иа́кова, / по зако́не Моисе́я, и Ааро́на, / и Иису́са, Самуи́ла и Дави́да, / с ни́миже Иса́ию, Иереми́ю, Иезеки́иля, и Дании́ла, и двана́десять вку́пе, / Илию́, Елиссе́я и всех, / Заха́рию, и Крести́теля, и пропове́давшия Христа́ / жизнь и воскресе́ние ро́да на́шего.

И ныне, предпразднства, глас тойже:

Благоукраси́ся, Вифлее́ме, / отве́рзеся бо Еде́м, / гото́вися, Евфра́фо, / обновля́ется бо Ада́м и Е́ва с ним: / кля́тва бо разори́ся, / спасе́ние ми́ру процвете́, / и ду́ши пра́ведных украша́ются, / я́ко дар дароно́сия, вме́сто ми́ра пе́ние принося́ще, / спасе́ние душе́вное и нетле́ние прие́млюще. / Се бо в я́слех возлежа́й / предповелева́ет пе́ние духо́вное соверша́ти вопию́щим непреста́нно: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Аще вне 20–го декабря. И ныне, Богородичен: Без се́мене от Боже́ственнаго Ду́ха / во́лею же О́тчею зачала́ еси́ Сы́на Бо́жия, / от Отца́ без ма́тере пре́жде век су́ща, / нас же ра́ди, из Тебе́ без отца́ бы́вша, пло́тию родила́ еси́ / и Младе́нца млеко́м пита́ла еси́. / Те́мже не преста́й моли́ти / изба́витися от бед душа́м на́шим.

На стиховне стихира воскресна, и по алфавиту. Аще же в 24–й день, предпразднства, самоподобен, глас 2:

До́ме Евфра́фов, / гра́де святы́й, / проро́ков сла́во, / украси́ дом, / в не́мже Боже́ственный ражда́ется.

Стих: Бог от ю́га прии́дет, / и Святы́й из горы́ приосене́нныя ча́щи.

Самогласны: Вифлее́ме, земле́ Иу́дова, / су́щему по пло́ти жи́тельство све́тло, / угото́ви Боже́ственный верте́п, / в не́мже Бог пло́тию ражда́ется из Неискусому́жныя Святы́я Де́вы, / во е́же спасти́ род наш.

Стих: Го́споди, услы́шах слух Твой и убоя́хся, / Го́споди, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся.

Прииди́те вси, Христо́во Рождество́ ве́рно предпра́зднуим / и мы́сленне пе́ние, я́ко звезду́, предлага́ем, / волхво́в славосло́вия с па́стырьми возопие́м: / прии́де Спасе́ние челове́ком из Де́вственных ложе́сн, / ве́рныя призыва́я.

Слава, глас тойже, самогласен.

Киприаново: Ра́дуйтеся, проро́цы честни́и, и́же зако́н Госпо́день до́бре учини́вше / и ве́рою я́вльшеся непобеди́мии столпи́ и непрекло́ннии; / вы бо и хода́таи яви́стеся Но́ваго Заве́та Христо́ва / и, преста́вльшеся к Небеси́, / Того́ моли́те умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

И ныне, предпразднства, глас тойже:

Киприаново: Се вре́мя прибли́жися спасе́ния на́шего, / гото́вися, верте́пе, Де́ва приближа́ется роди́ти, / Вифлее́ме, земле́ Иу́дова, красу́йся и весели́ся, / я́ко из тебе́ возсия́ Госпо́дь наш. / Услы́шите, го́ры, и хо́лми, / и окре́стныя страны́ Иуде́йския, / я́ко гряде́т Христо́с, / да спасе́т, его́же созда́, челове́ка, / я́ко Человеколю́бец.

Аще вне 20–го. И ныне, Богородичен, глас 2: О чудесе́ но́ваго всех дре́вних чуде́с́ / Кто бо позна́ ма́терь без му́жа ро́ждшую, / и на руку́ нося́щую, / всю тварь Содержа́щаго? / Бо́жие есть изволе́ние, Ро́ждшееся. / Его́же я́ко Младе́нца, Пречи́стая, / Твои́ма рука́ма носи́вшая, / и Ма́терне дерзнове́ние к Нему́ иму́щая, / не преста́й моля́щи о чту́щих Тя, / уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.

На благословении хлебов Богоро́дице Де́во, ра́дуйся: (2)

И отцев тропарь, глас 2:

Ве́лия ве́ры исправле́ния: / во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния, / святи́и трие́ о́троцы ра́довахуся, / и проро́к Дании́л львом па́стырь, я́ко овца́м, явля́шеся. / Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Аще же случится в 24 день. На благословении хлебов тропари отцев: Ве́лия ве́ры: дважды,

И предпразднства, глас 4:

Написова́шеся иногда́ со ста́рцем Ио́сифом, / я́ко от се́мене Дави́дова, в Вифлее́ме Мариа́м, / чревонося́щи безсе́менное Рожде́ние. / Наста́ же вре́мя рождества́, / и ме́сто ни еди́ноже бе обита́лищу, / но, я́коже кра́сная пала́та, / верте́п Цари́це показа́шеся. / Христо́с ражда́ется пре́жде па́дший воскреси́ти о́браз. единожды и чтение.

НА УТРЕНИ

На Бог, Госпо́дь: тропарь воскресен дважды: Слава, отцев. И ныне, Богородичен или предпразднства:

Аще же случится в 24 день.

тропарь предпразднства, глас 4:

Написова́шеся иногда́ со ста́рцем Ио́сифом, / я́ко от се́мене Дави́дова, в Вифлее́ме Мариа́м, / чревонося́щи безсе́менное Рожде́ние. / Наста́ же вре́мя рождества́, / и ме́сто ни еди́ноже бе обита́лищу, / но, я́коже кра́сная пала́та, / верте́п Цари́це показа́шеся. / Христо́с ражда́ется пре́жде па́дший воскреси́ти о́браз.

Или тропарь, глас 4

Гото́вися, Вифлее́ме: / отве́рзися всем, Еде́ме, / красу́йся, Евфра́фо, / я́ко дре́во живота́ в верте́пе процвете́ от Де́вы: / рай бо О́ноя чре́во яви́ся мы́сленный, / в не́мже Боже́ственный сад, / от него́же я́дше, жи́ви бу́дем, / не я́коже Ада́м у́мрем. / Христо́с ражда́ется пре́жде па́дший возста́вити о́браз.

И обычныя кафизмы, и седальны воскресны, и Богородичны их, и чтение во Евангелии толковом.

Аще же в 24–й день, поем настоящия седальны.

По 1–м стихословии седален, глас 4.

Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

Во отце́х, Бо́же, предвозгласи́л еси́ та́инственно / хотя́щее бы́ти на земли́ Богоявле́ние та́инственне / преве́чнаго Сы́на Твоего́ от Де́вы / во Авраа́ме, Исаа́ке и Иа́кове, Иу́де и про́чих, / Иессе́и, и Дави́де, и проро́цех всех, / Ду́хом предвозвеща́я в Вифлее́ме Христа́ я́вльшася, / су́щия в ми́ре вся взыва́юща.

Слава, и ныне, тойже.

По 2–м стихологии седален, глас 8.

Подобен: Прему́дрости:

Пра́здник пра́зднуим, ве́рнии, отце́в Боже́ственных ра́достно: / Ада́ма, А́веля чту́ще, Си́фа, Ено́са блажа́ще, / Ено́ха, Ноя, Си́ма же, Иафе́та воспои́м, / Авраа́ма, пре́жде зако́на ве́рою просия́вша, / и Боже́ственнаго Исаа́ка, Иа́кова и Иу́ду, / Леви́ю и целому́дреннаго Ио́сифа восхва́лим и ве́рно возопии́м: / Богоно́снии пра́отцы, моли́те Христа́ Бо́га, грехо́в оставле́ние дарова́ти / пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Слава, и ныне, тойже.

По непорочных тропари их.

И седальны отцев, глас 8.

Подобен: Прему́дрости:

Авраа́ма, Исаа́ка же и Иа́кова восхва́лим вси пе́сненно, / Дави́да кро́ткаго, Иису́са и двана́десять патриа́рхи / вку́пе с треми́ ю́ношами, угаси́вшими о́гненный пла́мень си́лою духо́вною: / ра́дуйтеся, — вопию́ще к ним, — / пре́лесть до́блественне обличи́вше царя́ безу́мнаго, / и Христу́ моли́теся согреше́ний оставле́ние дарова́ти / пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Слава, и ныне, другий, глас и подобен тойже.

Из недр Оте́ческих низше́л еси́ / и несказа́нным истоща́нием ю́же по нам нищету́ восприя́л еси́, / па́че естества́, Человеколю́бче, / в верте́п всели́тися благоволи́л еси́, Го́споди, / и я́ко Младе́нец сосцы́ пита́ешися, Зижди́тель и Госпо́дь. / Те́мже, звездо́ю наставля́еми, волсви́ да́ры Тебе́ прино́сят, я́ко Влады́це тва́ри, / па́стырие и А́нгели дивля́хуся, зову́ще: / сла́ва в Вы́шних Бо́гу, на зе́млю гряду́щему роди́тися я́ко Челове́ку.

Аще же вне предпразднства, Богородичен глаголи сей.

Благода́рственное похвале́ние до́лжне, / я́коже вдови́ца о́ная два ле́пта, приношу́ Тебе́, Влады́чице, о всех дарова́ниих Твои́х: / Ты бо яви́лася еси́ покро́в ку́пно и по́мощь, / напа́стей и скорбе́й при́сно мя изыма́ющи. / Те́мже я́ко от среды́ горя́щия пе́щи изба́влься оскорбля́ющих мя, / от се́рдца взыва́ю Тебе́: / Богоро́дице, помози́ ми, моля́щи Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние да́ти мне, / Тя бо име́ю наде́жду, раб Твой.

Степенна, и прокимен гласа.

Канона два, отцев на 8. Ирмосы по дважды. Тропари на 6. В нихже предваряют воскресны тропаря два, сего ради, аще в 24–й день, во Октоихе не поется, и предпразднства на 6.

Канон воскресен, глас 6.

Песнь 1

Ирмос: Волно́ю морско́ю / Скры́вшаго дре́вле / гони́теля мучи́теля — под земле́ю скры́ша спасе́нных о́троцы; / но мы, я́ко отрокови́цы, / Го́сподеви пои́м, / сла́вно бо просла́вися.

Стра́хом Тебе́ сме́ртная отверза́ются врата́, / и сокруша́ются вереи́ ве́чныя: / честны́м бо Твои́м схожде́нием воста́ша дре́внии мертвецы́, / весе́лием пою́ще, Христе́, Воскресе́ние Твое́.

Суди́щу Пила́тову предсто́ит хотя́й, беззако́нному суду́, / я́ко осу́жденник, Судия́, и от руки́ непра́ведныя в лице́ ударя́ется Бог, / Его́же трепе́щут земна́я и Небе́сная.

Канон отцев.

Аще вне 20–го случится Неделя святых отец, канон Октоиха воскресен со ирмосом на 4, и Крестовоскресен на 2, и Богородицы 2, и отцем от зде чтется на 6. Такожде и во прочих песнех отцем.

Днесь собо́р Боже́ственных оте́ц Христо́во Рождество́ предпра́зднует све́тло, / и пропису́ет сие́ пресла́вная благода́ть: / Авраа́м бо о́браз зако́на и о́троцы суть.

Дре́вле прие́млет Божество́ Еди́но Триипоста́сное свяще́нный Авраа́м, / ны́не же сопресто́льное Сло́во О́тчее Боже́ственным Ду́хом к де́тем прихо́дит, / сла́вно восхваля́емое.

Число́м и ве́рою Боже́ственныя Тро́ицы безбо́жие низве́ргше, / в пещи́ де́ти о́бразы чу́вственными сокрове́нныя Бо́жия та́йны ми́ру прояви́ша.

Авраа́м изба́вися от руки́ непра́ведныя, / пла́мене же пе́щнаго Боже́ственнии о́троцы иногда́, / и Дании́л проро́к от звере́й и ро́ва спасе́ся. / Те́мже ны́не Рождество́ Христо́во предпра́зднуем.

Богородичен: Обра́дованная, Безневе́стная Ма́ти, Де́во нетле́нная, блажи́м Тя: / и́бо от ро́да Авраа́мля и пле́мене Дави́дова процвела́ еси́, / Христа́ же родила́ еси́, проро́ки пропове́даннаго пре́жде.

Канон предпразднства, глас 1. (Аще вне 20–го числа — оставляется.)

Песнь 1

Ирмос: Христо́с ражда́ется — сла́вите́ / Христо́с с Небе́с — сря́щите́ / Христо́с на земли́ — возноси́теся́ / По́йте Го́сподеви, вся земля́, / и весе́лием воспо́йте, лю́дие, / я́ко просла́вися.

Христа́, пло́тию младе́нствовавшаго, / Христа́, во́лею обнища́вшаго, / Христа́, ви́дима бы́вша, гряде́т Де́ва в Вифлее́ме ны́не роди́ти, / Не́бо же и земля́ да ра́дуются.

Го́ры и хо́лми, взыгра́йте, / проро́цы Богогла́снии, лику́йте, / лю́дие и язы́цы, восплещи́те: / всех Спасе́ние и Просвеще́ние близ наста́, / во гра́де Вифлее́мсте ражда́емое.

Богородичен: Нищ бога́тый быва́ет, / обогаща́я и́же зло́бою обнища́вшия, / Челове́к Бог познава́ется от Де́вы Неискусобра́чныя кроме́ преложе́ния; / вси хвала́ми воспое́м Его́, я́ко просла́вися.

Катавасия: Христо́с ражда́ется:

Песнь 3

Ирмос: Тебе́, на вода́х / пове́сившаго всю зе́млю неодержи́мо, / тварь, ви́девши на ло́бнем ви́сима, / у́жасом мно́гим содрога́шеся, / несть свят, / ра́зве Тебе́, Го́споди, взыва́ющи.

Во гро́бе тридне́вствовавый / воскреси́л еси́ животво́рным воста́нием уме́ршия от ве́ка, / и, осужде́ния разре́шшеся, ве́село ра́довахуся: / се избавле́ние прише́л еси́, Го́споди, взыва́юще.

Сла́ва Твоему́ воста́нию, Спа́се наш, / я́ко нас от а́да, тли и сме́рти изба́вил еси́, я́ко Всеси́лен, / и, воспева́юще, глаго́лем: / несть свят, ра́зве Тебе́, Го́споди Человеколю́бче.

Ин, отцем

Ю́же по о́бразу сла́ву и по подо́бию Бо́жию ве́рно соблюда́юще, / злата́го о́браза пла́мень огне́м духо́вным страда́льчески угаси́ша о́троцы, пою́ще: / Еди́наго Го́спода зна́ем.

Му́дростию обложе́ни и Ду́ха си́лою, о́троцы / мудрецы́ Вавило́нския плене́ннии посрами́ша и де́рзостне взыва́ху: / несть свят, ра́зве Тебе́, Го́споди Человеколю́бче.

Ра́дуется и сликовству́ет с детьми́ и проро́ки зако́н / и предъигра́ет Госпо́дню Боже́ственному прише́ствию днесь, / и Авраа́м ра́дуется, я́ко от се́мене его́ ви́де Го́спода воплоща́ема.

Богородичен: Зача́тие без стра́сти, / прия́тие па́че сло́ва про́йде Рождества́ Твоего́, Богоро́дице: / проро́ки бо пропове́данное па́че естества́ та́инство нам яви́ся, / Сло́во Бо́жие, Сый Бог.

Ин

Ирмос: Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну / и в после́дняя от Де́вы / воплоще́нному безсе́менно, / Христу́ Бо́гу возопии́м: / вознесы́й рог наш, / Свят еси́, Го́споди.

И́же пре́жде век из Отца́ ро́ждся па́че мы́сли, / из Де́вы напосле́док воплоти́ся, я́коже весть Сам, / хотя́ челове́чество обнови́ти, истле́вшее лука́ваго зми́я сове́том.

И́же в Вы́шних соседя́й Отцу́ и Ду́ху, / смири́вшееся естество́ челове́ческое ви́дев, / Сын Бо́жий Безнача́льный нача́ло прие́млет / и хо́щет пло́тию роди́тися, я́ко челове́к.

Богородичен: Святе́йши А́нгел и всея́ тва́ри / Сове́та Вели́каго ны́не А́нгела без се́мене ражда́ет пло́тию / на воззва́ние всем, пою́щим непреста́нно Ему́: / Свят еси́, Го́споди.

Катавасия: Пре́жде век:

Ипакои, глас 8:

А́нгел отроко́в ороси́ пещь, / ны́не же жен плач разреши́, глаго́ля: / Что прино́сите ми́ра? / Кого́ и́щете во гро́бе? / Воста́ Христо́с и Бог: / есть бо Жизнь и Спасе́ние ро́да челове́ческаго.

Песнь 4

Ирмос: На Кресте́ Твое́ Боже́ственное истоща́ние прови́дя, / Авваку́м, ужа́сся, вопия́ше: / Ты си́льных пресе́кл еси́ держа́ву, Бла́же, / приобща́яся су́щим во а́де, / я́ко Всеси́лен.

Во ад Боже́ственное низше́ствие Твое́, Христе́ Бо́же, ме́ртвым жизнь яви́ся: / Ты бо врага́ связа́л еси́ держа́ву до́ле, Благи́й, / и Небе́сную стезю́ челове́ком отве́рзл еси́.

Не истле́ во гро́бе пречи́стое те́ло Изба́вителя лежа́що, / но, я́ко си́лен, сокруши́ а́довы вереи́ / и воскре́се во сла́ве, Христе́, тридне́вно.

Ин, отцем

Отце́в нача́ток: Авраа́ма, Исаа́ка и Иа́кова почти́м, / я́ко из тех се́мене возсия́ Христо́с, / вопло́щься из Де́вы, я́ко Всеси́лен.

Пропису́яй бу́дущая соше́ствию Христо́ву Дании́л / зве́ри, я́ко о́вцы, показа всем я́ве: / прови́де бо бу́дущее, я́ко проро́к Бо́жий.

Грехо́вным не привлече́ни я́дом, / от пла́мене изба́вистеся, де́ти: / зла́та бо чисте́йше су́ще му́дрии, в пещи́ пре́лести не слия́шася.

Богородичен: Велегла́сно пропове́дуется ожида́ние язы́ков / и спасе́ние ми́ра па́че естества́ Рождество́ Твое́, Пречи́стая, Честна́я, / его́же пое́т оте́ческая па́мять днесь.

Ин

Ирмос: Жезл из ко́рене Иессе́ова / и цвет от него́, Христе́, / от Де́вы прозя́бл еси́, / из горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи / прише́л еси́, вопло́щся / от Неискусому́жныя, Невеще́ственный и Бо́же. / Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Жезл из ко́рене Иессе́ова, Де́во, прозябла́ еси́, / цвет процве́тшая неувяда́емый, всех Соде́теля, / зе́млю цвета́ми всю я́ко Бо́га украша́ющаго, вопию́щую Ему́: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сне́дию мя окра́дена лука́вою / и ра́зумом попо́лзшася и уподо́бльшася безслове́сным, Сло́ве Бо́жий, прише́л еси́, назида́я, / Младе́нец быв и во я́слех безслове́сных возле́г: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богородичен: Из горы́ приосене́нныя, Иису́се, Де́вы, Тя, воплоще́ннаго, Авваку́м прови́де, / го́ры злы́я и хо́лмы сокруша́ющаго / и исчезнове́нию предаю́ща возноше́ния лука́ваго и де́монская возвыше́ния.

Катавасия: Жезл из ко́рене:

Песнь 5

Ирмос: Богоявле́ния Твоего́, Христе́, / к нам ми́лостивно бы́вшаго, / Исаия, Свет ви́дев Невече́рний, / из но́щи у́треневав, взыва́ше: / воскре́снут ме́ртвии, / и воста́нут су́щии во гробе́х, / и вси земноро́днии возра́дуются.

Блиста́яйся, ра́дость вообража́я я́вственне, А́нгел, / во гро́бе светлоно́сец показу́ется, / жена́м пропове́дая воста́ние, / и, оста́вльше плач, ра́довахуся Христу́ воскре́сшу, / от Него́же и непреста́нну ра́дость прия́ша.

За милосе́рдие Благи́й, И́же по нам прие́м зрак, / во́лею на Кресте́ пригвозди́лся еси́ мене́ ра́ди, / пе́рвее отве́ргша святу́ю Твою́ за́поведь сне́ди ра́ди в раи́, / и умира́еши человеколе́пно, живо́т подая́ мне.

Ин, отцем

Отце́в нача́ток, я́ко началовожда́ зако́на и благода́ти, / от ро́да Авраа́мля днесь Дании́ла Боже́ственнаго почти́м: / я́ко проро́к бо Бо́жий предвозвести́ Христа́ от Де́вы / и Сего́ предусрета́ет Боже́ственное рожде́ние.

Прописа́вше я́сно к нам Госпо́дне прише́ствие А́нгеловым соше́ствием, / угаси́ша Авраа́мстии о́троцы пещь / и, тучеро́сен огнь соде́лавше, / в сем ве́рою о́браза злата́го сла́ву изнури́ша.

Загради́ уста́ звере́й Дании́л в ро́ве Ду́хом, / о́гненную же кре́пость угаси́ша Авраа́мстии о́троцы благода́тию / и, спа́сшеся си́и от тли, предвозвеща́ют Христа́ из Де́вы, / моля́ще я́ко Изба́вителя спасе́ния на́шего.

Богородичен: Боже́ственным Ду́хом явля́я от нас безстра́стно Твое́ прия́тие, Иса́ия вопия́ше, Го́споди, / бо́дрствуя зако́ном благода́ти: / от ро́да у́бо Авраа́мля, от пле́мене же Иу́дова по пло́ти Де́ва, / без се́мене, гряде́т ражда́ющи.

Ин

Ирмос: Бог Сый ми́ра, Оте́ц щедро́т, / Вели́каго Сове́та Твоего́ А́нгела, / мир подава́юща, посла́л еси́ нам; / тем, Богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся, / от но́щи у́тренююще, / славосло́вим Тя, Человеколю́бче.

Естество́м Влады́ка, в рабе́х соверше́нне, / Сын Бо́жий всесоверше́нный / благоволи́л за милосе́рдие зва́тися и Сын Челове́ческий Всеще́дрый. / Те́мже в верте́пе во́лею обнища́в, гряде́ши роди́тися, Пребла́же.

Невмести́мый естество́м, Христе́ Царю́, / ка́ко ма́лый Тя прии́мет верте́п? / Ка́ко я́сли возмо́гут Тя вмести́ти, / нас ра́ди от Ма́тере Неискусому́жныя пло́тию приходя́ща во Своя́? / Я́ко да устра́ншияся спасе́ши, Го́споди?

Богородичен: А́гница Па́стыря прии́де роди́ти, / гото́вися, святы́й верте́пе, / па́стырие, спеши́те, Па́стыря и А́гнца ро́ждшагося ви́дети, / волсви́, с да́ры угото́витеся, / Сему́ я́ко Царю́ поклони́тися пло́тию.

Катавасия: Бог Сый ми́ра:

Песнь 6

Ирмос: Жите́йское мо́ре, / воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, / к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: / возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Сме́рти умерщвле́ние и а́да, Бла́же, соде́лал еси́ разруше́ние / тридне́вным погребе́нием Твои́м, / жизнь же источи́л еси́, боголе́пно воскре́с, су́щим в ми́ре, / Иису́се благи́й. (2)

Ин, отцем

Нрав страннолюби́в, ве́ра же высока́ Авраа́ма, су́ща пра́отца; / те́мже, Боже́ственное та́инство обра́зне прие́м, ра́довашеся, / пред Христо́м же теки́й ны́не весели́тся.

Тварь повину́ ны́не ве́ра отроко́м да́ром Зижди́теля: / огнь бо всея́дец и безсту́дный устыде́ся / чту́щих огня́ де́лателя, Иису́са Христа́.

Ми́ра свире́пство прише́ствием Христо́вым сочисля́тися изъяви́, / к ми́ру глубо́кому боголе́пно, загради́в уста́ львов, / Дании́л проро́к в ро́ве иногда́.

Богородичен: Из ложе́сн родила́ еси́ де́вственных Христа́, Марие́, Ма́ти безму́жная, / Его́же проро́цы ви́девше духо́вне, / Того предликовству́ют ны́не отцы́ рожде́ственная.

Ин

Ирмос: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверь, / якова́ прия́т; / в Де́ву же все́льшееся Сло́во / и плоть прие́мшее про́йде, сохра́ншее нетле́нну. / Его́же бо не пострада́ истле́ния, / Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Но́вое Не́бо су́щи, Влады́чице, из утро́бы Твоея́, я́ко из о́блака, / Христа́, сла́вы со́лнца, возсия́ти гряде́ши в верте́пе пло́тию, / я́ко хотя́ща сия́ньми Свои́ми све́тло вся земна́я исполне́ния озари́ти за милосе́рдие безме́рное.

Ви́дел еси́ на́шу боле́знь и озлобле́ние, Ще́дрый Христе́, / и не пре́зрил еси́ нас, но истощи́л еси́ Тебе́ Сама́го, не отступи́в Роди́теля, / и всели́лся еси́ во утро́бу Неискусобра́чную, / я́же неболе́зненно роди́ти Тя пло́тию в верте́пе предгряде́т.

Богородичен: Го́ры и хо́лми, поля́ и де́бри, / лю́дие и коле́на, язы́цы и вся́кое дыха́ние, воскли́кните, / весе́лия Боже́ственнаго исполня́еми: / прии́де и приспе́ всех избавле́ние, Сло́во Бо́жие Безле́тное, / под ле́том за милосе́рдие бы́вшее.

Катавасия: Из утро́бы Ио́ну:

Аще вне 20–го числа, кондак отцев, глас 6:

Рукопи́саннаго о́браза не поче́тше, / но Неопи́санным Существо́м защити́вшеся, треблаже́ннии, / в по́двизе огня́ просла́вистеся; / среде́ же пла́мене нестерпи́маго стоя́ще, Бо́га призва́сте: / ускори́, о Ще́дрый́ / И потщи́ся, я́ко ми́лостив, в по́мощь на́шу, / я́ко мо́жеши хотя́й.

Икос: Простри́ Твою́ ру́ку, / е́юже дре́вле прия́ша искуше́ние еги́птяне борю́щии и евре́и бори́мии, / не оста́ви нас, да не пожре́т нас смерть, жа́ждущая нас, / и сатана́, ненави́дяй нас; / но прибли́жися нам и пощади́ ду́ши на́ша, / я́коже пощади́л еси́ иногда́ о́троки Твоя́, су́щия в Вавило́не, / непреста́нно сла́вящия Тя, / и вве́рженныя Те́бе ра́ди в пещь, и от сея́ вопию́щия Ти: / ускори́, Ще́дрый, и потщи́ся, я́ко ми́лостив, на по́мощь на́шу, / я́ко мо́жеши хотя́й.

Аще же внутрь предпразднства, кондак, глас 1.

Подобен: Лик а́нгельский:

Весели́ся, Вифлее́ме, Евфра́фо, гото́вися: / се бо А́гница, Па́стыря вели́каго во утро́бе нося́щи, е́же роди́ти тщи́тся, / Его́же зря́ще, Богоно́снии отцы́ веселя́тся, / с па́стырьми пою́ще Де́ву доя́щую.

Икос: Твоего́ Рождества́, Де́во, све́тлость зря́ще сия́ющую, / Авраа́м Боголюби́вый, Исаа́к приснопа́мятный, / Иа́ков и весь Богосо́бранный лик святы́х ра́дуется / и тварь приведо́ша к Твоему́ сре́тению ра́достными рече́нии: / ра́дости бо Хода́таица всем яви́лася еси́, / во утро́бе заче́ншая иногда́ в Вавило́не Ви́деннаго, / и о́троки, в пещь непра́ведне вве́рженныя, неопа́льны Соблю́дшаго, / и Тя Показа́вшаго па́че вся́каго ра́зума. / Тем и воспева́ют Зри́маго в рука́х Ю́ницы, / пою́ще Де́ву доя́щую.

Песнь 7

Ирмос: Неизрече́нное чу́до: / в пещи́ Изба́вивый преподо́бныя о́троки из пла́мене / во Гро́бе мертв, бездыха́нен полага́ется / во спасе́ние нас, пою́щих: / Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

О, стра́ннаго чудесе́́ / В Вы́шних седя́й на Престо́ле Госпо́дь, / То́йже прия́тием пло́ти смерть претерпе́, / но воскре́се Божества́ кре́постию, / совоскреси́в ме́ртвыя су́щия от ве́ка.

Ты сме́ртную кре́пость сотрясе́ и воскре́се, / воста́ние дая́ Тебе́ вои́стинну Го́спода сла́вящим / и Правосла́вною ве́рою Тебе́ вопию́щим: / Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Ин, отцем

Христа́ роди́в по пло́ти, ве́рою, / родонача́льниче о́тче Авраа́ме, яви́лся еси́ язы́ков ду́хом оте́ц я́ве / во спасе́ние нас, пою́щих: / Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Безду́шнаго шу́ма, вотще́ восклица́ющаго, / одушевле́нных посрами́ песнь: / пещь бо, огне́м горя́щую, телесы́ попира́юще, / о́троцы невре́дно Изба́вителю пою́т: / Бо́же, благослове́н еси́.

Виде́нием воззре́в духо́вным, проро́к дре́вле Дании́л / Христо́во яви́ второ́е прише́ствие / и я́же в нем стра́шная предвозвеща́ет, вопия́: / Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Богородичен: Стра́нное чу́до, во проро́цех повеству́емое и отце́м дре́вле явле́нно: / Де́ва Чи́стая, роди́ти хотя́щи, прии́де на спасе́ние нас, песнопою́щих: / Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмос: О́троцы, благоче́стию совоспита́ни, / злочести́ваго веле́ния небре́гше, / о́гненнаго преще́ния не убоя́шася, / но, посреде́ пла́мене стоя́ще, поя́ху: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Лоза́ Боже́ственная, нетле́нный грозд узре́ливши, / ближа́щися, и́дет роди́ти весе́лия вино́ точа́щаго / и напоя́ющаго нас, Ему́ вопию́щих: / отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Боже́ственная Мирополо́жница, благово́нное Ми́ро внутрь нося́щи, / в верте́пе Вифлее́мли истощи́ти сие́ гряде́т, / благово́ния та́инственнаго исполня́ющее пою́щия: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Богородичен: Клеща́, ю́же Иса́ия проро́к дре́вле ви́де, / Боже́ственный угль, Христа́, во чре́ве прихо́дит иму́щи, / вся́ку вещь грехо́вную попаля́ющий, / ве́рных же ду́ши просвеща́ющий.

Катавасия: О́троцы, благоче́стию:

Песнь 8

Ирмос: Ужасни́ся, боя́йся, Не́бо, / и да подви́жатся основа́ния земли́: / се бо в мертвеце́х вменя́ется в Вы́шних Живы́й / и во Гроб мал странноприе́млется. / Его́же, о́троцы, благослови́те, / свяще́нницы, воспо́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

О, неизрече́ннаго Твоего́, Христе́, снизхожде́ния нас ра́ди смире́нных́ / Се бо сме́рти вкуси́в, Бог безсме́ртен Сый, / во Гро́бе я́ко Челове́к положи́лся еси́, / но воскре́сл еси́, Сло́ве, совоскреси́в до́льняя, / Тебе́ превознося́щия во вся ве́ки.

Ужасе́ся всяк слух, / ка́ко Вы́шний во́лею прии́де на зе́млю / а́дову кре́пость разори́ти Кресто́м и погребе́нием / и вся совозста́ви взыва́ти: / о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Ин, отцем

Твое́ заколе́ние предъизобразу́я, Авраа́м, Христе́, / его́же роди́ сы́на, на горе́ повину́яся Тебе́, Влады́ко, / я́коже овча́, взы́де пожре́ти хотя́й ве́рою; / но возврати́ся, ра́дуяся, с ним, / и сла́вя, и превознося́ Тя, Изба́вителя ми́ра.

Пла́менем неутружде́нным, Христе́, облече́ну Ти, я́ко ри́зою Боже́ственною, / огнь святы́х о́трок Твои́х угаси́ зело́, / и роса́ Твои́м низхожде́нием пою́щим шумя́ше: / свяще́нницы, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Дае́тся львом в снедь судо́м непра́ведным проро́к Дании́л, / но имя́ше повеле́нием воздержа́ния спо́стники благоче́стно зве́ри во глубине́ ро́вища. / Того́ моли́твами, Авраа́ма же и отроко́в / спаси́ в ми́ре, Христе́, пою́щия Тя.

Богородичен: Его́же провозвести́ша ве́рно проро́честии гла́си, / Иису́са Емману́ила, в челове́честе о́бразе гряду́ща, / Бо́жия и О́тча Сы́на же и Собезнача́льное Сло́во, / от Ду́ха Свята́го Де́ва Мари́я ражда́ет неискусому́жно в Вифлее́ме гра́де.

Ин

Ирмос: Чу́да преесте́ственнаго / росода́тельная изобрази́ пещь о́браз: / не бо, я́же прия́т, пали́т ю́ныя, / я́ко ниже́ огнь Божества́ Де́вы, / в Ню́же вни́де утро́бу. / Тем, воспева́юще, воспое́м: / да благослови́т тварь вся Го́спода / и превозно́сит во вся ве́ки.

Сла́ва в Вы́шних Бо́гу, со А́нгелы возопии́м в весе́лии: / Спас ражда́ется, Влады́ка прихо́дит, Его́же звезда́ показу́ет, / волсви́ тща́тся Его́ в я́слех ви́дети; / да благослови́т тварь вся Го́спода / и превозно́сит во вся ве́ки.

С рабы́ написа́лся еси́ во́льно, Влады́ко, ке́сареву повину́яся зако́ну, / я́ко да челове́чество от рабо́ты лука́ваго, Бо́же, свободи́ши, Многоми́лостиве. / Те́мже, ра́дующеся, воспева́ем: / да благослови́т тварь вся Го́спода / и превозно́сит во вся ве́ки.

Богородичен: Младе́нца но́ва ношу́ Тя, Безнача́льне Сло́ве, / иску́са же му́жеска отню́д не позна́х, / Де́ва глаго́лаше, недоумева́ющися. / Кого́ на земли́ возъимену́ю Твоего́ Отца́? — не вем. / Те́мже со все́ми воспева́ю Ти: / да благослови́т тварь вся Го́спода / и превозно́сит во вся ве́ки.

Катавасия: Чу́да преесте́ственнаго:

Песнь 9

Ирмос: Не рыда́й Мене́, Ма́ти, / зря́щи во Гро́бе, / Его́же во чре́ве без се́мене зачала́ еси́, Сы́на: / воста́ну бо, и просла́влюся, / и вознесу́ со сла́вою непреста́нно я́ко Бог / ве́рою и любо́вию Тя велича́ющия.

Что рыда́еши, тва́ре, на Кресте́ ви́дящи и во гро́бе жи́зни Да́теля, я́ко зе́млена? / Воста́нет бо обновля́яй Тя све́тло, / тридне́вным воскресе́нием ад низложи́ / и ме́ртвыя совоздви́г, восхваля́ющия Его́.

А́ще и во Гроб низше́л еси́, я́ко мертв, Жизнода́вче, / но а́дову кре́пость разори́л еси́, Христе́, / совоздви́гнув ме́ртвыя, я́же пре́жде пожре́, / и воскресе́ние пода́л еси́, я́ко Бог, / ве́рою и любо́вию Тя велича́ющим.

Ин, отцем

Су́щих пре́жде зако́на отце́в пра́здник соверша́юще, / от них боголе́пно почти́м Христа́: / Авраа́м бо, ку́пно и Исаа́к, и Иа́ков, проро́ков и зако́на яви́шася основа́ние / и благода́ти ве́рою Ду́ха пропове́дницы.

Огне́м показа́вый Моисе́ю в купине́ па́че ума́ богови́дне та́инство Бог, / во огнь к де́тем низше́д То́йже, / огне́м есте́ственным Божества́ Его́ пе́щный пла́мень ро́су показа́.

Со Авраа́мом, соше́дшеся, пресвяти́и де́ти / и Дании́л, ди́вный проро́к Бо́жий, / Исаа́к и Иа́ков с Моисе́ем и Ааро́н / Христо́ва пре́жде Рождества́ ликовству́ют ве́рно, / моля́щеся непреста́нно во е́же спасти́ся нам.

Богородичен: Сра́дуется вся тварь Твоему́ Рождеству́, Де́во: / Еде́ма бо Вифлее́м отве́рзе нам. / И се дре́ва жи́зни вси наслажда́ющеся ве́рно, вопие́м приле́жно: / моли́твы на́ша, Влады́чице, испо́лни.

Ин

Ирмос: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное: / Не́бо — верте́п, / престо́л Херуви́мский — Де́ву, / я́сли — вмести́лище, / в ни́хже возлеже́ Невмести́мый — Христо́с Бог, / Его́же, воспева́юще, велича́ем.

Та́инства стра́нная, стра́шная и пресла́вная: / сла́вы Госпо́дь прии́де на зе́млю / и в верте́п, обнища́в, вни́де пло́тию, / Ада́ма воззва́ти ища́ и Е́ву боле́зней изба́вити.

Пелена́ми Твои́ми реши́ши плени́цы грехопаде́ний, / мно́гою же нището́ю вся обогаща́еши, Ще́дре: / безслове́сныя зло́бы, поло́жся в я́сли безслове́сных, челове́ки изменя́еши, / Бо́жий Сло́ве пребезнача́льне.

Богородичен: Про́поведи проро́ческия коне́ц прия́ша: / Его́же бо прореко́ша преити́ в сконча́ние лет, / прии́де и яви́ся, из Чи́стыя Де́вы воплоща́емь, / Того́ мы́слию чи́стою прии́мем.

Катавасия: Та́инство стра́нное:

Светилен воскресен. Слава, отцев.

Подобен: Ученико́м:

Патриа́рхов избра́ннии и пре́жде зако́на отцы́ ве́рою предвозсия́ша, / Авраа́м, Исаа́к же и Иа́ков, я́ко свети́льницы: / вси бо проро́цы и пра́ведницы возсия́ша от них, я́ко свещи́ светови́дныя, / и тварь всю луча́ми просвети́ша честна́го проро́чества, / и приле́жно мо́лятся к Бо́гу о ми́ре.

И ныне:

А́гница нескве́рная, А́гнца ро́ждшая, Сло́ва Пребезнача́льнаго в после́дняя времена́, / бя́ше сие́ чу́дно, Ада́мова вну́ка и Дави́дова по достоя́нию; / Ея́же несказа́нное Рождество́ отце́в мно́жество предпра́зднствует досто́йно.

Аще же в 24–й день, воскресен светилен не глаголется, но отцев:

От се́мене вво́дится Авраа́мля / и Боже́ственнаго Дави́да Богоотца́ Пребезнача́льное Сло́во, / И́же о́троки равночи́сленныя пе́рвее Тро́ице / чу́дно А́нгела сше́ствием из пла́мене спасы́й / и рыда́ние в ра́дость преложи́вый жен.

Слава: Патриа́рхов избра́ннии: Писан пред сим.

И ныне:

Весели́ся, Вифлее́ме, и ты, Евфра́фо гото́вися: / Богоро́дица бо прихо́дит в верте́пе и я́слех роди́ти Бо́га неизрече́нно. / О, стра́шнаго та́инства́ / Его́же ны́не Боже́ственное Рождество́ Авраа́м, Исаа́к же и Иа́ков, / патриа́рси вси и проро́цы све́тло предпра́зднуют / и челове́цы со А́нгелы.

На хвалитех стихиры воскресны 4, и отцев 4.

Стихиры отцев, глас 5.

Подобен: Ра́дуйся, по́стников:

Возвы́си твой глас и́стинно, / Сио́не, Боже́ственный гра́де, / и пропове́ждь отце́в Боже́ственную па́мять, / со Авраа́мом Исаа́ка и Иа́кова почита́ющи присносла́внаго, / се со Иу́дою и Леви́ем велича́ем Моисе́я вели́каго и Ааро́на чу́днаго / и почита́ем с Дави́дом Иису́са и Самуи́ла вси. / Предпра́зднству Христо́ву Боже́ственную похвалу́ / пе́сньми Боже́ственными пле́щуще, / я́же от Него́ благода́ть улучи́ти про́сим / и ми́ру дарова́ти ве́лию ми́лость.

Стих: Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки.

Гряди́, на о́гненную иногда́ возсе́дый, Илие́, Боже́ственную колесни́цу, / и Богому́дре Елиссе́е со Езеки́ею во еди́но, / Оси́е, ку́пно сра́дуйтеся, / честна́я же двоенадеся́тице проро́ков Богодохнове́нная, / Рождеству́ Христо́ву сликовству́йте / и в пе́снех, вси пра́веднии, воспо́йте, / о́троцы всеблаже́ннии, / росо́ю Ду́ха угаси́вшии пла́мень пе́щный, / о нас моли́те Христа́ / низпосла́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Стих: Я́ко пра́ведн еси́ о всех, / я́же сотвори́л еси́ нам.

Яви́ся, Я́же от ве́ка на земли́ / пропове́даемая проро́ки в веща́ниих, Де́ва Богоро́дица, / Ю́же патриа́рси му́дрии и пра́ведных собо́ри возвеща́ют, / с ни́ми же сликовству́ет и жен благоле́пие: / Са́рра, Реве́кка, Рахи́ль, и А́нна же, / и сла́вная Мариа́м Моисе́ева ку́пно. / С си́ми сра́дуются и ми́ра концы́, / вся тварь почита́ет, / я́ко Зижди́тель всех и Бог прихо́дит пло́тию роди́тися / и дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Слава: Зако́нных уче́ний:

Ины стихиры, егда не поется воскресно, глас 4.

Подобен: Зва́нный свы́ше:

Иса́ии глас исполня́ется: / се бо Де́ва Необъя́тнаго, / опису́емаго пло́тию, / во утро́бе но́сит / и пресла́вно роди́ти прихо́дит. / Богоприя́тный верте́пе, украси́ся, / Вифлее́ме, угото́вися: / Царь бо тя изво́ли во оби́телище. / Приими́те, я́сли, / повива́ема Младе́нца Христа́, / хотя́ща реши́ти плени́цы согреше́ний челове́ков бла́гостию.

Написа́вся с рабы́ Влады́ка, / прегреше́ний рукописа́ние раздра́ти хотя́ / и написа́ти вся в кни́зе живу́щих, / умерщвле́нныя украде́нием зми́я. / Де́ва же но́сит Тя, вся нося́щаго, / пло́тию ме́ртвенною обложе́на / и всели́тися в ма́лый верте́п благоволи́вшаго. / Его́же, ро́ждшася, / чи́ни Го́рнии А́нгельстии восхвали́ша с Боже́ственными па́стыри, / дивя́щеся держа́ве Твое́й.

Све́тлый же и одушевле́нный о́блак, / дождь нося́щи Небе́сный, / сей на зе́млю ны́не предгряде́т пролия́ти, / я́ко да напои́т земли́ лице́. / Весна́ благода́ти, / мы́сленная ла́стовица, / внутрь во утро́бе держа́щи, / неизглаго́ланным сло́вом ражда́ет, / зи́му безбо́жную разоря́ющи, / пала́та, чи́стая и нескве́рная, / Царя́ в верте́п / привноша́ет воплоща́емаго.

Слава, глас 8:

Зако́нных уче́ний сосло́вие / во пло́ти явля́ет Христо́во Боже́ственное Рождество́, / пре́жде зако́на благода́ть благовеству́ющия, / я́ко па́че зако́на в ве́ре су́щия; / те́мже, тле́ния измене́нию су́щу хода́тайственно, / во а́де держи́мым душа́м предпропове́даху воскресе́ния ра́ди: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ныне: Преблагослове́нна еси́:

Славословие великое. По трисвятом: тропарь воскресен, ектении и отпуст. Стихиру же Евангельскую поем в притворе, и час ́, и совершенный отпуст.

НА ЛИТУРГИИ

Блаженны гласа на 6 и отцев песнь 3–я на 4. По входе тропарь воскресен и отцев. Слава, и ныне, кондак отцев. Прокимен, глас 4, песнь отцев: Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Стих: Я́ко пра́ведн еси́ о всех, я́же сотвори́л еси́ нам.

Апостол ко Евреем, зачало 328:

Бра́тие, ве́рою прии́де Авраа́м на зе́млю обетова́ния, я́коже на чу́жду, в кро́вы всели́ся со Исаа́ком и Иа́ковом, снасле́дникома обетова́ния того́жде. Жда́ше бо основа́ния иму́щаго гра́да, ему́же худо́жник и соде́тель Бог. Ве́рою приведе́ Авраа́м Исаа́ка искуша́емь, и единоро́днаго приноша́ше, обетова́ния прие́мый. К нему́же глаго́лано бысть: я́ко о Исаа́це нарече́т ти ся се́мя. Помы́слив, я́ко и из ме́ртвых воскреси́ти си́лен есть Бог, те́мже того́ и в при́тчи прия́т. Ве́рою о гряду́щих благослови́ Исаа́к Иа́кова и Иса́ва. Ве́рою, Иа́ков умира́я, коего́ждо сы́на Ио́сифова благослови́, и поклони́ся на верх жезла́ его́. Ве́рою, Ио́сиф умира́я, о исхожде́нии сыно́в Изра́илевых па́мятствова, и о косте́х свои́х запове́да. Ве́рою Моисе́й роди́вся сокрове́н бысть три ме́сяцы от оте́ц свои́х, зане́ ви́деша красно́ отроча́, и не убоя́шася повеле́ния царе́ва. И что еще́ глаго́лю? Не доста́нет бо ми повеству́ющу ле́та о Гедео́не, Вара́це же и Сампсо́не, и Иеффа́и, о Дави́де же и Самуи́ле, и о (други́х) проро́цех, и́же ве́рою победи́ша ца́рствия, соде́яша пра́вду, получи́ша обетова́ния, загради́ша уста́ львов, угаси́ша си́лу о́гненную, избего́ша о́стрея меча́, возмого́ша от не́мощи, бы́ша кре́пцы во бране́х, обрати́ша в бе́гство полки́ чужи́х. Прия́ша жены́ от воскресе́ния ме́ртвыя своя́, ини́и же избие́ни бы́ша, не прие́мше избавле́ния, да лу́чшее воскресе́ние улуча́т. Друзи́и же руга́нием и ра́нами искуше́ние прия́ша, еще́ же и уз и темни́ц. Ка́мением побие́ни бы́ша, претре́ни бы́ша, искуше́ни бы́ша, уби́йством меча́ умро́ша, проидо́ша в ми́лотех и в ко́зиях ко́жах, лише́ни, скорбя́ще, озло́блени. И́хже не бе досто́ин (весь) мир, в пусты́нях скита́ющеся, и в гора́х, и в верте́пах, и в про́пастех земны́х. И си́и вси послу́шествани бы́вше ве́рою, не прия́ша обетова́ния, Бо́гу лу́чшее что о нас предзре́вшу, да не без нас соверше́нство прии́мут.

Аллилуия, глас 4. Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ши возвести́ша нам. Стих: Спасл еси́ нас от стужа́ющих нам, и ненави́дящия нас посрами́л еси́.

Евангелие от Матфея, зачало 1:

Кни́га родства́ Иису́са Христа́, Сы́на Дави́дова, Сы́на Авраа́мля. Авраа́м роди́ Исаа́ка. Исаа́к же роди́ Иа́кова. Иа́ков же роди́ Иу́ду и бра́тию его́. Иу́да же роди́ Фаре́са и За́ра от Фама́ры. Фаре́с же роди́ Есро́ма. Есро́м же роди́ Ара́ма. Ара́м же роди́ Аминада́ва. Аминада́в же роди́ Наассо́на. Наассо́н же роди́ Салмо́на. Салмо́н же роди́ Воо́за от Раха́вы. Воо́з же роди́ Ови́да от Ру́фы. Ови́д же роди́ Иессе́я. Иессе́й же роди́ Дави́да царя́. Дави́д же царь роди́ Соломо́на от Ури́ины. Соломо́н же роди́ Ровоа́ма. Ровоа́м же роди́ Ави́я. Ави́я же роди́ А́су. А́са же роди́ Иосафа́та. Иосафа́т же роди́ Иора́ма. Иора́м же роди́ Ози́ю. Ози́я же роди́ Иоафа́ма. Иоафа́м же роди́ Аха́за. Аха́з же роди Езеки́ю. Езеки́я же роди́ Манасси́ю. Манасси́я же роди́ Амо́на. Амо́н же роди́ Иоси́ю. Иоси́я же роди́ Иехо́нию и бра́тию его, в преселе́ние Вавило́нское. По преселе́нии же Вавило́нстем, Иехо́ния роди́ Салафи́иля. Салафи́иль же роди́ Зорова́веля. Зорова́вель же роди́ Авиу́да. Авиу́д же роди́ Елиаки́ма. Елиаки́м же роди́ Азо́ра. Азо́р же роди́ Садо́ка. Садо́к же роди́ Ахи́ма. Ахи́м же роди́ Елиу́да. Елиу́д же роди́ Елеаза́ра. Елеаза́р же роди́ Матфа́на. Матфа́н же роди́ Иа́кова. Иа́ков же роди́ Ио́сифа, му́жа Мари́ина, из Нея́же роди́ся Иису́с, глаго́лемый Христо́с. Всех же родо́в от Авраа́ма до Дави́да, ро́дове четырена́десяте, и от Дави́да до преселе́ния Вавило́нскаго, ро́дове четырена́десяте, и от преселе́ния Вавило́нскаго до Христа́, ро́дове четырена́десяте.

Иису́с Христо́во Рождество́ си́це бе: обруче́нней у́бо бы́вши Ма́тери Его́ Мари́и Ио́сифови, пре́жде да́же не сни́тися и́ма, обре́теся иму́щи во чре́ве от Ду́ха Свя́та. Ио́сиф же, муж Ея́, пра́веден сый и, не хотя́ Ея́ обличи́ти, восхоте́ тай пусти́ти Ю. Сия́ же ему́ помы́слившу, се А́нгел Госпо́день во сне яви́ся ему́, глаго́ля: Ио́сифе, сы́не Дави́дов, не убо́йся прия́ти Мариа́м, жены́ твоея́: ро́ждшее бо ся в Ней от Ду́ха есть Свя́та. Роди́т же Сы́на, и нарече́ши и́мя Ему́ Иису́с. Той бо спасе́т лю́ди Своя́ от грех их. Сие́ же все бысть, да сбу́дется рече́нное от Го́спода проро́ком, глаго́лющим: Се́ Де́ва во чре́ве прии́мет и роди́т Сы́на, и нареку́т и́мя Ему́ Емману́ил, е́же есть сказа́емо, с на́ми Бог. Воста́в же Ио́сиф от сна, сотвори́, я́коже повеле́ ему́ А́нгел Госпо́день, и прия́т Жену́ свою́. И не зна́яше Ея́, до́ндеже роди́ Сы́на Своего́ пе́рвенца, и нарече́ и́мя Ему́ Иису́с.

Причастен: Хвали́те Го́спода с Небе́с, хвали́те Его́ в Вы́шних. Другий: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.

ПРЕДПРАЗДНСТВО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, И ПАМЯТЬ СВЯТЫЯ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ЕВГЕНИИ

Месяца декабря в 24–й день

НА ВЕЧЕРНЕ

На Го́споди, воззва́х: стихиры предпразднства, глас 5.

Подобен: Ра́дуйся:

Но́сиши Ада́мов зрак, / во о́бразе Бо́жии Сый всесоверше́нный, / и хо́щеши рука́ми держа́тися, / руко́ю вся содержа́й си́лою Твое́ю, / Чи́стая Всенепоро́чная провещава́ше глаго́лющи: / ка́ко тя пелена́ми повию́ я́ко Младе́нца, / ка́ко сосца́ми пита́ю Тя, вся́ческая пита́ющаго, / ка́ко Твое́й па́че ума́ нищете́ удивлю́ся, / ка́ко Тя Сы́на Моего́ нареку́, Ра́ба Твоя́ ны́не су́щи? / Пою́, благословлю́ Тя, / подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Младе́нца, воплоща́ема из Нея́, / предве́чнаго Бо́га, Всенепоро́чная зря́щи, / рука́ми держа́щи, и облобыза́ющи ча́сто, / и ра́дости исполня́ющися, провещава́ше Ему́: / Бо́же Вы́шний, Царю́ Неви́димый, / ка́ко зрю Тя и разуме́ти та́инства не могу́, / безме́рныя нищеты́ Твоея́? / Верте́п бо мале́йший и сей чу́ждий / внутрь вмеща́ет Тя, ро́ждшагося, / и де́вства не реши́вша, / ложесна́ соблю́дшаго, я́ко пре́жде рождества́, / и даю́щаго ве́лию ми́лость.

Сия́ ра́бски Чи́стая, ужа́сно веща́ющи, / услы́шаше волхво́в пред верте́пом, / ку́пно предстоя́щих, и к ним рече́: / Кого́ и́щете вы? / Я́ко ви́жду бо, от инода́льныя страны́ приидо́сте, / пе́рсский о́браз и мудрова́ние иму́ще. / Стра́нен исхо́д и ше́ствие сотвори́сте / и к стра́нствовавшему свы́ше / и стра́нно в Мя Все́льшемуся, я́ко весть, / со тща́нием приидо́сте Тому́ поклони́тися, / да́рующему ми́ру ве́лию ми́лость.

Ины стихиры святыя, глас 8.

Подобен: О, пресла́вного чудесе́:

Ми́ра оста́вльши красоту́, / души́ благоро́дие, / благоро́дия свы́ше / добро́тами уясни́ла еси́, / Евге́ние всехва́льная, / о́браза благода́ть нему́тну житие́м сохра́ньши, / му́ченице непобеди́мая, / де́вства забра́ло Богови́дно / и цве́те естества́ всеблагоро́днейший.

Сло́вом, и житие́м, и благода́тию, / и терпе́нием души́ украси́вшися, / привела́ еси́ страда́лец во́инства / и дев собо́р от Де́вы Возсия́вшему / и свиде́тельства я́ве Отве́рзшему всем вход, / Евге́ние всему́драя, / с ни́миже и ны́не Сего́ умоли́ / спасти́ ста́до твое́.

Пра́вды Строи́тель / тя, я́ко де́ву чи́сту / и я́ко сла́вну му́ченицу, / сугу́быми венцы́ благоле́пно украси́, / красе́н черто́г тебе́ дарова́в, / светоявле́ньми просвеще́нный, / иде́же все́льшися, / ве́чнующим, неве́сто Христо́ва, / ны́не блаже́нством я́ве обогати́лася еси́.

Слава и ныне, предпразднства, глас 2:

Се вре́мя прибли́жися спасе́ния на́шего, / гото́вися, верте́пе, Де́ва приближа́ется роди́ти; / Вифлее́ме, земле́ Иу́дова, красу́йся и весели́ся, / я́ко из тебе́ возсия́ Госпо́дь наш. / Услы́шите, го́ры и хо́лми, и окре́стныя страны́ Иуде́йския, / я́ко гряде́т Христо́с, / да спасе́т, его́же созда́, челове́ка, / я́ко Человеколю́бец.

На стиховне стихиры предпразднства, глас 1.

Подобен: Всехва́льнии му́ченцы:

Да́ры Тебе́ принося́ще, Сы́не, / ца́рие приидо́ша восто́чнии, / царя́ Тя уве́девше роди́тися, / лива́н, и сми́рну, и зла́то, / и се́ стоя́т пред две́рьми. / Сим повели́ ви́дети Тя, Младе́нца, / на руку́ Мое́ю держи́ма, / дре́вняго Ада́ма старе́йша.

Стих: Бог от ю́га прии́дет / и Святы́й из горы́ приосене́нныя ча́щи.

Прииди́те, вни́дите со тща́нием, / Де́ва рече́ дре́вле волхво́м, / и ви́дите Неви́димаго, / ви́дима я́вльшася и Младе́нца бы́вша. / Они́ же со усе́рдием внидо́ша, и поклони́шася, / и да́ры принесо́ша, / проро́чество Боже́ственное испо́лнивше.

Стих: Го́споди, услы́шах слух Твой и убоя́хся, / Го́споди, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся.

Ношу́ Тя я́ко Младе́нца рука́ми, / вся́ческая нося́щаго, / и удивля́юся, глаго́лаше Неискусобра́чная: / ка́ко Тя млеко́м воспита́ю, / пита́ющаго вся, Сы́не Мой и Тво́рче Мой? / Сла́влю Твое́ безме́рное к челове́ком снизше́ствие, / и́мже спаса́еши мир погиба́ющий.

Слава, и ныне, предпразднства глас 6:

Сио́не, торжеству́й, / Иерусали́ме, весели́ся, / гра́де Христа́ Бо́га, / подъими́ Зижди́теля, в верте́пе и я́слех вмеща́емаго, / отве́рзите мне врата́ / и, вшед в ня, узрю́ я́ко Младе́нца, пелена́ми, повива́емаго, / дла́нию же содержа́щаго тварь, / Его́ же пою́т А́нгели непреста́нным гла́сом, / Жизнода́вца Го́спода, / спаса́ющаго род наш.

Тропарь, глас 4:

Написова́шеся иногда́ со ста́рцем Ио́сифом, / я́ко от се́мене Дави́дова, в Вифлее́ме Мариа́м, / чревонося́щи безсе́менное Рожде́ние. / Наста́ же вре́мя рождества́, / и ме́сто ни еди́ноже бе обита́лищу, / но, я́коже кра́сная пала́та, / верте́п Цари́це показа́шеся. / Христо́с ражда́ется пре́жде па́дший воскреси́ти о́браз.

Тропарь преподобномученице, глас 4:

А́гница Твоя́, Иису́се, Евге́ния / зове́т ве́лиим гла́сом: / Тебе́, Женише́ мой, люблю́, / и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую, / и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́, / и стражду́ Тебе́ ра́ди, / я́ко да ца́рствую в Тебе́, / и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю, / но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя с любо́вию поже́ршуюся Тебе́. / Тоя́ моли́твами, я́ко ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

НА ПОВЕЧЕРИИ

Канон, глас 6, егоже краегранесие: Днесь же суббо́ту пою́ вели́кую. Ирмосы по дважды, тропари же на 6.

Песнь 1

Ирмос: Волно́ю морско́ю / Скры́вшаго дре́вле / гони́теля мучи́теля — / в я́слех сокрыва́емаго уби́ти и́щет И́род, / но мы с волхвы́ пои́м: / Го́сподеви воспои́м, / сла́вно бо просла́вися.

Го́споди Бо́же мой, / рожде́ственное пе́ние и предпра́зднственную песнь Тебе́ воспою́, / рожде́нием Твои́м Боже́ственным,возрожде́ние даю́щему мне / и к пе́рвому мя благоро́дию возводя́щу.

Горе́ Тя на Престо́ле и до́ле в я́слех преми́рная и земна́я разуме́вше, Спа́се мой, / дивля́хуся держа́ве Твое́й, / яви́лся еси́ бо па́че ума́, сугу́б естество́м, Богочелове́к.

Да Твоея́ сла́вы вся́ческая испо́лниши, приклони́в Небеса́, на зе́млю прише́л еси́: / я́ко бо на руно́, низше́л еси́ дождь во чре́во де́вственное, / из Нея́же ны́не роди́тися сугу́б гряде́ши, / Бог же и Челове́к.

Последи же ирмос оба лика вкупе.

Песнь 3

Ирмос: Тебе́, на вода́х / пове́сившаго всю зе́млю неодержи́мо, / тварь, ви́девши в верте́пе ражда́ющася, / ужа́сно содрога́шеся, / несть свят, / па́че Тебе́, Го́споди, зову́щи.

О́бразы неизрече́ннаго Твоего́ воплоще́ния проявля́я, Ще́дре, / умно́жил еси́ виде́ния и проро́чествия вдохну́л еси́, / я́же, ны́не прише́д, испо́лнил еси́, / пло́тию ражда́яся из Чи́стыя Отрокови́цы во гра́де Дави́дове.

Простре́ земля́ плещи́ своя́ / и прие́млет прие́млющаго Зижди́теля сла́ву от А́нгел, / от Небе́с же звезду́, от па́стырей хвале́ние, от волхво́в же да́ры / и от всего́ ми́ра позна́ние.

Волхва́, звездоче́тца Валаа́ма, гада́ния ны́не исполня́ются, возсия́ бо звезда́ от Иа́кова / и наста́ви к Со́лнцу сла́вы да́ры нося́щия волхвы́, / от Перси́ды цари́.

Песнь 4

Ирмос: От Де́вы прише́ствие Твое́ / прови́дяй Авваку́м, / ужа́сся, вопия́ше: / Ты от ю́га, воплоща́яся, прише́л еси́, Изба́вителю, / Ада́ма отринове́ннаго воззва́ти.

Приближа́ется и прихо́дит ны́не Госпо́дь, / жда́ние язы́ков и спасе́ние ми́ра; / угото́ви верте́п, гра́де Вифлее́ме, / и с волхвы́ па́стырие, теку́ще, приспе́йте.

Кре́постию Божества́ сраствори́вся челове́ком едине́нием несли́тным, / пло́ти в подо́бии, Спа́се, Ада́ма обновля́еши / и спаса́еши восприя́тием.

Сло́во, плоть яви́вся, одебелева́ет / и вселя́ется в ны неизрече́нным про́мыслом. / Прииди́те, ве́рнии, у́зрим сла́ву Его́, / сла́ву я́ко Единоро́днаго от Бо́га и Отца́.

Песнь 5

Ирмос: Богоявле́ния Твоего́, Христе́, / е́же к нам ми́лостивно бы́вшаго, / Иса́ия, Свет ви́дев Невече́рний, / от но́щи у́треневав, взыва́ше: / се Де́ва во чре́ве прии́мет / и породи́т воплоща́емое Сло́во, / и вси земноро́днии возра́дуются.

Новотвори́ши земноро́дныя, пе́рстен быв, Зижди́телю. / Я́сли же, и пелены́, и верте́п — Твоего́ смире́ния о́бразы. / Обру́чник же Твоея́ Ма́тере, Твой мни́мый оте́ц по пло́ти, / ро́ждшаго Тя Отца́ ны́не вообража́ет сове́т.

Сми́рною смерть, зла́том ца́рскую держа́ву, / лива́ном же Божества́ преиму́щество проявля́ют ца́рие язы́ков, / нача́тки даронося́ще Тебе́, в верте́пе рожде́нному Вифлее́мстем / из Неискусому́жныя Ма́тере.

Из безму́жныя проше́д, Отца́ соприсносу́щное Сло́во, / пло́тски всели́лся еси́ в верте́п, я́ко Престо́л, я́сли вмени́в; / удивля́еши же стра́шным строе́нием Твои́м волхвы́ и па́стыри, / А́нгелы же ужаси́л еси́: / сла́ва держа́ве Твое́й.

Песнь 6

Ирмос: Ят бысть, / но не удержа́н в пе́рсех ки́товых Ио́на: / Твой бо о́браз нося́, / Ро́ждшагося и пло́тию Я́вльшагося, / я́ко от черто́га, от зве́ря изы́де. / Рожде́нный бо ны́не пло́тию, / во гроб и смерть хоте́л еси́ вни́ти, / и па́ки воскре́снути тридне́вен.

Поги́бе ны́не и разори́ся дре́вния вражды́ средосте́ние / плотски́м Твои́м прише́ствием, Христе́, / и пла́менное ору́жие всем дае́т плещи́, / живоно́снаго же Еде́мскаго дре́ва причаща́юся ве́рно, / безсме́ртных садо́в а́бие Де́латель показу́яся.

Ца́рствует со грехо́м ад, от Ада́ма да́же до Тебе́, / но погиба́ет тех безсту́дное мучи́тельство / пло́тию ражда́ющуся Тебе́, Изба́вителю, от пле́мене Дави́дова, / и на Престо́ле Ца́рствия Его́ посажде́ну я́ве, / и во ве́ки ца́рствующу.

Детоуби́йца, но не христоуби́йца яви́ся И́род лю́тый: / а́ще бо и младе́нцы пожа́т го́рько, я́ко траву́, / но Кла́са жи́зни не возмо́же удержа́ти и умертви́ти, / жи́зни бо Сый Пода́тель утаи́ся, — я́ко Бог, Боже́ственною си́лою, — гони́теля.

Песнь 7

Ирмос: Неизрече́нное чу́до: / в пещи́ изба́вивый преподо́бныя о́троки из пла́мене, / в я́слех убо́гих Младе́нец возлеже́ / во спасе́ние нас, пою́щих: / Изба́вителю Бо́же, / благосло́вен еси́.

Уязви́ся льстец враг, / Бо́га ви́дя я́ко Младе́нца, лежа́ща в я́слех худы́х, / и кре́пкою руко́ю Боже́ственною убива́ется во спасе́ние нас, пою́щих: / Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Блаже́нны я́сли, / в себе́ бо прие́мше я́ко Младе́нца Соде́теля, / я́ко херуви́мский Престо́л показа́шася во спасе́ние нас, пою́щих: / Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Зако́ном челове́ческим в пелена́х положе́ние прие́млеши, Младе́нец я́влься, / и́миже у́зы реши́ши прегреше́ний на́ших, / свобо́ду да́руя вопию́щим: / Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: Ужасни́ся, боя́йся, Не́бо, / и да подви́жатся основа́ния земли́: / се бо пелена́ми повива́ется вся Нося́й дла́нию / и во я́слех ма́лех странноприе́млется, / Его́же, о́троцы, благослови́те, / свяще́нницы, воспо́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Разреши́ся свя́занный Ада́м, / свобо́да же всем ве́рным дарова́ся, пелена́ми, Спа́се, повива́ему Тебе́ / и в верте́пе ма́лем и в я́слех безслове́сных положе́ну. / Тем Тебе́, ра́дующеся, / предпра́зднственную песнь в Твое́м Рождестве́ прино́сим ве́рою.

Преста́ пре́лесть Пе́рсская, / звездосмотри́теле бо, ца́рие восто́чнии, / ро́ждшемуся да́ры прино́сят Христу́ Всецарю́, зла́то же и сми́рну с лива́ном. / Его́же, о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

О, чуде́с но́вых́ О, благосты́ни́ / О, неизрече́ннаго терпе́ния́ / Се бо я́ко Младе́нец вменя́ется в Вы́шних живы́й / и бе́гает Бог во́лею И́рода. / Его́же, / о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Не диви́ся ны́не, о Ма́ти, / ви́дящи я́ко Младе́нца, / Его́же из чре́ва пре́жде денни́цы роди́ Оте́ц: / возста́вити бо и сопросла́вити / челове́ческое па́дшее естество́ приидо́х я́вственно, / ве́рою и любо́вию Тя велича́ющее.

В стра́ннем Твое́м Рождестве́, / боле́зней избе́гши преесте́ственно, ублажи́хся, Безнача́льне Сы́не; / ны́не же Тя зря́щи, И́рода бе́гающа, / ору́жием печа́ли смуща́юся душе́ю, взыва́ющи: / спаса́й Тебе́ почита́ющия.

В зе́млю у́бо иду́ Еги́петскую, / но Еги́петская, о Ма́ти, рукотворе́нная низложу́ тру́сом; / души́ же Моея́ всу́е и́щущия враги́ пошлю́ во ад, / я́ко Еди́н держа́вен, / вознесу́ и спасу́ Тебе́ почита́ющия.

Да ра́дуется тварь: зи́ждется бо Зижди́тель, и, пре́жде Сый, / ны́не нов познава́ется Бог; / с да́ры волсви́ да предсрета́ют, / па́стырие чу́до да пле́щут ве́рне, / и челове́цы со А́нгелы да веселя́тся.

НА УТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропарь предпразднства, трижды.

По 1–й кафизме седален, глас 6.

Подобен: А́нгельския си́лы:

Проро́ческая рече́ния ны́не испо́лнишася: / Бог бо наш у́тре ражда́ется из Де́вы Мари́и па́че сло́ва, / и пребыва́ет, я́коже бе пре́жде рождества́. / Собира́ются волсви́, да́ры нося́ще; / свиря́ют па́стырие, да припева́ем и мы: / И́же от Де́вы рожде́йся, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Слава, и ныне, тойже.

По 2–й кафизме седален, глас 8:

Свире́лей па́стырских преставля́ющее пе́сни, / во́инство А́нгельское возгласи́, к ним глаго́ля: / преста́ните, свиря́юще, / и́же над чреда́ми пасо́мых старе́йшины, возопи́йте, пою́ще, я́ко роди́ся Христо́с Госпо́дь, / благоволи́вый спасти́ я́ко Бог род челове́ческий.

Слава, и ныне, тойже.

Канон предпразднства со ирмосом на 8 и святыя на 4. Предпразднства канон, глас 2, егоже краегранесие по алфавиту. Творение Иосифово.

Песнь 1

Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́ / фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла, / вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть: / препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.

Написа́лся еси́ ке́саревым повеле́нием, / хотя́ написа́ти в кни́зе жи́зни, Всецарю́, челове́ка; / стра́нно во Своя́ прише́л еси́, / лю́те устра́ньшагося от рая́ на Не́бо призыва́я.

Вифлее́ме, приими́ Христа́, / к тебе́ бо Воплоти́выйся прихо́дит, Еде́м отверза́я мне; / угото́вися, верте́пе, Невмести́маго у́зриши, вмеща́ющася в тебе́ пресла́вно, / бога́тством благоутро́бия ны́не обнища́вша.

Роди́тися гряде́т Христо́с, / стра́нное возрожде́ние су́щим из Ада́ма я́ко Бог да́руя. / Возвесели́ся, пусты́не неражда́ющая, земны́х естество́ все: / прии́де бо Влады́ка тя многоча́дну соде́яти.

Канон святыя, глас тойже, творение Феофано. Егоже краегранесие: Евге́нии вели́кую сла́ву в пе́снех изря́дно пою́.

Песнь 1. Ирмос тойже

Евге́ние, му́ченице Христо́ва, / ны́не ликовству́ющи ра́достно со а́нгельскими во́инствы, / я́ко де́ва непоро́чна и я́ко му́ченица, венцено́сица всебога́тая, / благода́ть дарова́ти моли́ся любо́вию воспева́ющим тя.

Песнопе́ния, неве́сто Христо́ва, Боже́ственнаго послу́шавши, / к высо́кому впери́лася еси́ благоро́дию: / я́ко бо свет возсия́ в се́рдце твое́, пе́сней Ду́ха Богосло́вие, / вся́ко безбо́жие отгоня́.

Же́нское естество́ твой ум забы́в, / к му́жеским дея́нием востече́, вмужи́вся благода́тию, / и Бо́гу промы́сленне управля́яся, му́ченице Евге́ние, / Боже́ственнаго благоро́дия тезоимени́тная.

Осия́вшися све́том у́мным, / мно́жайшия осия́ния сопричасти́тися соде́лала еси́, Богому́драя; / его́же ны́не пою́щия тя избавля́ющи греха́, / сподо́би твои́ми мольба́ми, му́ченице Евге́ние всеблаже́нная.

Богородичен: Умерщвле́ни бы́вше зна́ния са́дом, / дре́вом жи́зни, Чи́стая, к жи́зни, ве́рнии, воззва́хомся, / из Тебе́ прозя́бшим па́че смы́сла, Богоро́дице, Христо́м Бо́гом; / Ему́же со дерзнове́нием моли́ся / спасти́ся душа́м на́шим.

Песнь 3

Ирмос: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко крин, Го́споди, / язы́ческая неплодя́щая, Це́рковь / прише́ствием Твои́м, / в не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.

Уз избавля́я мя злых, Го́споди, / пови́тися пелена́ми, я́коже младе́нец, прихо́диши, Человеколю́бче. / Покланя́юся Боже́ственному Твоему́ низхожде́нию.

В ле́то бы́вша Тя, безле́тно возсия́вша из Отца́, предгряде́т Де́ва роди́ти, / ле́тныя разреша́юща стра́сти душ на́ших.

Иски́й мя, заблу́ждшаго преступле́нием, / верте́п, я́коже не́бо, оби́тель сотвори́л еси́, / оби́тели ми благоуготовля́я та́мошния, / Ще́дре Многоми́лостиве.

Ин

Ирмос: На ка́мени мя ве́ры утверди́в, / разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, / возвесели́бося дух мой, внегда́ пе́ти: / несть свят, я́коже Бог наш, / и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Я́коже же́ртва непоро́чна Влады́це принесла́ся еси́ мы́слию соверше́ннейшею / и бога́тство тле́емое отри́нула еси́, вопию́щи, всему́драя: / Ты еси́ Бог наш, и несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.

Всечи́стая, позна́ся твоя́ чистота́, / просия́ страда́ний Твои́х кре́пость, / дея́ние бо восхожде́ние виде́ния соде́лала еси́, вопию́щи: / Ты еси́ Бог наш, и несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.

Целому́дрия жела́нием одержа́ся, / соблюла́ еси́ хвалу́ чистоты́, / была́ еси́ прия́тна прему́дрости, Христу́ вопию́щи: / Ты еси́ Бог наш, и несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.

Богородичен: Мари́ю, Пречи́стую Богоро́дицу, воспои́м, / я́ко Хода́таицу спасе́ния я́вльшуюся, Богому́дрии, и вопие́м: / несть чи́сты, я́коже Ты, Пречи́стая, / и несть непоро́чны, па́че Тебе́, Влады́чице.

Кондак святыя, глас 2

Подобен: Тве́рдыя:

Благоро́дия нра́вом тя честноподо́бне украси́в обожи́вый Госпо́дь, / в ра́бии о́бразе от Де́вы нам соедини́ся, / И́же тя в лик дев свещено́сиц вчини́ / и с му́ченики сочета́, Евге́ние, / я́ко вои́стинну благоро́дия Боже́ственныя сла́вы вене́ц улучи́.

Седален, глас 8.

Подобен: Прему́дрости:

Воздержа́вшися в труде́х страда́льческих, / просла́вилася еси́ по́двиги му́ченическими, / мно́ги приве́дши спасае́мыя Зижди́телю твоему́: / Боже́ственною бо любо́вию оста́вивши привре́менная, / му́жеския по́двиги соверши́ла еси́, сла́вная. / Те́мже по кончи́не безконе́чную обрела́ еси́ жизнь, / пребыва́ющи с Женихо́м твои́м всегда́, Евге́ние равноа́нгельная. / Моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти / чту́щим любо́вию всечестну́ю па́мять твою́.

Слава, и ныне:

Не́бо мне показа́ся днесь земля́, / на ней бо ражда́ется Творе́ц / и в я́слех восклоня́ется в Вифлее́ме Иуде́йстем. / Со А́нгелы пою́т па́стырие непреста́нно: / в Вы́шних сла́ва, мир в ми́ре; / ви́деша бо звезду́, путеше́ствующу с волхвы́, / ско́ро же теку́ще принести́ да́ры, зла́то, сми́рну и лива́н, / я́ко всех су́щему Бо́гу, и Царю́ ве́чному, и Зижди́телю вся́ческих, / в верте́пе за милосе́рдие ро́ждшемуся.

Песнь 4

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни А́нгел, / но Сам, Го́споди, вопло́щься, / и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка. / Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Тварь ны́не обветша́ние все отве́ржи, / Зижди́теля, зи́ждема и обновля́юща тя, ви́дящи, младе́нца бы́вша, / и к пе́рвой тя добро́те возводя́ща.

Дивя́щеся пресла́вному Рождеству́, стоя́ху волсви́, / путеводи́мы Боже́ственною звездо́ю, / и ви́деша Со́лнце, восходя́щее из де́вственнаго о́блака, / да́ры Тому́ принесо́ша.

Се прихо́дит Де́ва, я́ко ю́ница, / нося́щи юнца́ во чре́ве упита́ннаго, отъе́млющаго ми́ра грехи́, / да ра́дуется тварь, пра́зднующи.

Про́поведи проро́ков, Христо́во возъявле́ние возвеща́ющия, / прия́ша днесь коне́ц спаси́тельный: / прии́де бо просвети́ти пло́тию во тьме бе́дствующия.

Ин. Ирмос тойже

Прише́л еси́, воплоти́вся от Де́вы, Вы́шний, / Себе́ обручи́в дев соста́вы, / Тебе́ Еди́наго возлю́бльшия, де́вственнаго Жениха́ зна́емаго.

Рождества́ плотска́го совлекла́ еси́ покрыва́ло: / па́ки рожде́ния же нетле́нную оде́жду, му́ченице всесла́вная, / светови́дно облекла́ еси́ Креще́нием.

Возсия́ светоно́сная заря́ се́рдцу твоему́, / ле́сти отгоня́щи излия́нный мрак блиста́нием благода́ти, / му́ченице Христо́ва Евге́ние, до́брая де́во.

Удобре́нно твое́ и красно́ житие́ просвети́ла еси́, / воздержа́нием пе́рвее плотски́я стра́сти увяди́вши, / последи́ же страда́нием пресве́тло, Евге́ние, сия́ющи.

Богородичен: Превы́шшая А́нгел была́ еси́, Всепе́тая, / О́тча ро́ждши сове́та вели́каго А́нгела, / Челове́ка бы́вша за мно́гое благоутро́бие, Человеколю́бца.

Песнь 5

Ирмос: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же: / Тобо́ю бо, Влады́ко, к Светонача́льнику, Отцу́ Твоему́ / от но́щи неве́дения / приведе́ние и́мамы.

Лю́дие, иногда́ во тьме седя́щии, / да ви́дят Свет возсия́вший Невече́рний: / Его́же звезда́ дре́вле возвести́ огнь почита́ющим от Перси́ды царе́м.

В ма́лый вни́ти Царь вели́кий тщи́тся верте́п, / ума́лена мя я́ко да возвели́чит / и обнища́вша безме́рным бога́тством обогати́т, Пребоже́ственный.

Ны́не из Иа́кова, я́коже Валаа́м рече́, ражда́ется Христо́с: / язы́ки же огоспо́дствует, и возвы́сится благода́тию Ца́рство Его́, / пребыва́ющее непрее́мно.

Ин

Ирмос: Просвеще́ние во тьме лежа́щих, / спасе́ние отча́янных, Христе́, Спа́се мой, / к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра, / просвети́ мя сия́нием Твои́м, / ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.

Тече́ние твое́ направля́емо ви́дя ко спасе́нию, / змий душепа́губный, страстоно́сице, воздвиза́ет искуше́ния тебе́ разли́чная, / твою́ кре́пость разсла́бити покуша́яся; / сего́ же, Богому́драя чи́стая, попра́ла еси́.

Вся добра́ до́брых Да́телю, и Благоде́телю, / и Жениху́ душ, Христу́, яви́лася еси́, / укра́шена в по́стницех воздержа́нием / и му́ченическим страда́нием сия́ющи, / му́ченице Евге́ние, Христо́ва до́брая де́во.

Вене́ц твоему́ верху́ наложи́ся дарова́ний: / Боже́ственную бо почти́ла еси́ му́дрость, / бога́тство и сла́ву оте́ческую презре́вши, / и с кре́постию после́довала еси́ возлю́бленному Жениху́ твоему́, всечестна́я.

Богородичен: Из Тебе́ Жизнь, возсия́вши ми́ру, Богороди́тельнице, / пре́жде сме́ртию удержа́нныя воззыва́ет к жи́зни присносу́щней причаще́нием, ве́рою вопию́щия: / ино́го, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ем.

Песнь 6

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, / неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: / от тли, Бо́же, мя возведи́.

Страннообра́зне Христо́с во Своя́ прихо́дит, / устрани́м себе́ грехо́в и Сего́ прии́мем, / в кро́тких душа́х обита́ющаго.

Ника́коже мале́йший во граде́х, Вифлее́ме, бу́деши: / в тебе́ бо ражда́ется Царь и Госпо́дь, / па́ствити лю́ди бога́тныя.

Ка́ко ма́лый Тя прии́мет верте́п, ми́ру невмести́маго, Недомы́сленне? / Ка́ко у́зришися, Младе́нец, Отцу́ соу́мственный, Безнача́льный?

Ин. Ирмос тойже

Дрема́ния твои́м ве́ждом не дала́ еси́, / до́ндеже сладостра́стие все угаси́ла еси́ / и чи́стую Зижди́телю твоему́ тебе́ саму́ю соверши́ла еси́ оби́тель.

Еги́птяныни, нра́вом поревнова́вши, очерне́вшая де́лом и и́менем, / клевета́ти остри́тся честно́е житие́ твое́, всечестна́я.

Тве́рдую показа́вши све́тлость / и врачева́ний благода́тию обогати́вшися бога́тством ве́ры, / чернори́зиц составле́нию бысть учи́тельница.

Богородичен: Та́инственно уча́хуся несказа́нному вси проро́цы Твоему́, Всечи́стая, Рождеству́, / духо́вно образу́юще и предглаго́люще всем бу́дущая.

Кондак, глас 3.

Подобен: Де́ва днесь:

Де́ва днесь Преве́чное Сло́во / в верте́пе гряде́т роди́ти неизрече́нно; / лику́й, вселе́нная, услы́шавши, / просла́ви со А́нгелы и па́стырьми / хотя́щаго яви́тися Отроча́ Мла́до, Преве́чнаго Бо́га.

Икос: Свяще́нная проро́ков рече́ния коне́ц прия́ша: се бо Де́ва ражда́ет Всесоверше́ннаго в Вифлее́ме гра́де, внутрь верте́па. / Тварь вся, новосотвори́ся, ра́дуйся и лику́й: с рабы́ пожи́ти Влады́ка всех прии́де, / влады́чества чужда́го избавля́я ны, низведе́нныя тле́ю, / и зри́тся я́ко Младе́нец, пелена́ми повива́емь в я́слех, / Отроча́ Мла́до, Преве́чный Бог.

Песнь 7

Ирмос: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля / высо́к пла́мень вознесло́ есть. / Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную, / Сый благослове́н и препросла́влен.

Да кропя́т свы́ше во́ду о́блацы, / о́блаки полага́яй Себе́ че́стне на восхожде́ние о́блаком, носи́мь Де́вою, / гряде́т возсия́ти Свет Невече́рний су́щим пре́жде помраче́нным и бе́дствующим.

Во́инство благоугото́вися Боже́ственных А́нгел / воспе́ти неизрече́нное Госпо́дне низхожде́ние, / волсви́, пости́гните, па́стырие, потщи́теся: / прии́де, Ему́же належа́ше, Христо́с, / ожида́ние язы́ков и избавле́ние.

Что сие́ стра́нное и велича́йшее чу́до? / Ка́ко понесу́ Тя, нося́щаго глаго́лом вся́ческая? / Неизглаго́ланное Рождество́, Сы́не Мой Безнача́льне, / глаго́лаше Всечи́стая, / Христа́ на дла́нех ужа́сно держа́щи.

Ин. Ирмос тойже

Изъясни́ла еси́ всем Богодухнове́нных писа́ний и́стину, / же́нское естество́ ому́жествивши, и вся удиви́ла еси́ пресла́вно, честна́я, / я́же привела́ еси́ све́тлы ве́ровавшия Христу́, всебога́тая.

Я́вственно обличи́ла еси́ и́дольское неи́стовство, всехва́льная, / Боже́ственными твои́ми уче́ньми, и дев неизче́тное мно́жество обручи́вши все́ми ца́рствующему Христу́ све́тлое му́ченическою кро́вию.

Ви́девши житие́ твое́ светоно́сное, Васи́лла сла́вная, / Боже́ственне поревнова́вши и Христу́ обручи́ся, / оста́вльши плотско́е все сладостра́стие, / и ны́не му́ченическия ра́дости сподо́бися.

Богородичен: Па́жить исцели́ла еси́ сме́ртную, / безсе́менно ро́ждши Жизнь Ипоста́сную, Де́во Всенепоро́чная, Богороди́тельнице Чи́стая. / Тем же Тя, ра́дующеся, исто́чник безсме́ртия имену́ем.

Песнь 8

Ирмос: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше, / Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая, / ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Высоту́ вои́стинну неизрече́ннаго та́инства, Небеса́ ра́зумом покры́вшему, / Непоро́чная зря́щи, дивля́шеся и глаго́лаше: / Престо́л Небе́сный пла́менствуется, Тебе́ держа́й, / и ка́ко, Сы́не Мой, понесу́ Тя?

Но́сиши Оте́ческое подо́бие, Сы́не Мой, / и ка́ко раба́ подо́бие, обнища́в восприя́л еси́? / Ка́ко в я́слех восклоню́ Тя безслове́сных, / избавля́ющаго вся от безслове́сия? / Песносло́влю Твое́ благоутро́бие.

Ра́дуйся, вся земле́, / се Христо́с приближа́ется, в Вифлее́ме ражда́яйся; / мо́ре, возвесели́ся, проро́ческий сонм, взыгра́й, сбытие́ зря днесь Твои́х слове́с, / и вси, ра́дуйтеся, пра́веднии.

Ин

Ирмос: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго / и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га / по́йте, дела́, я́ко Го́спода / и превозноси́те во вся ве́ки.

В реце́ ю́ношески, / во огни́ же терпели́вно искуси́лася еси́: / проти́вная бо естества́ кре́пко прешла́ еси́, / Христа́ по́йте, дела́, зову́щи, и превозноси́те во вся ве́ки.

Странноле́пно явле́йся Христо́с тебе́, в темни́це держи́мей, / препитава́ет бога́тно и Рождество́м Свои́м совокупля́ет Го́рним во́инством / тя, славосло́вящую Его́ во ве́ки.

Твой Жени́х благоле́пно венцы́ тя сугу́быми украша́ет, Евге́ние Богому́драя, / и тебе́ черто́г све́тел пра́ведно, я́ко пра́ведный, дае́т. / Его́же превозно́сим во вся ве́ки.

Благода́ть Бо́жия, светови́дно облиста́вши тя, / ны́не озаря́ет во оби́телех Небе́сных, / Ея́же напо́лнитися твои́ми моли́твами непреста́нно моли́ / соверша́ющим твою́ па́мять, Богому́драя.

Богородичен: Безсме́ртныя зари́ исто́чник ве́мы Тя, Богоро́дице, / я́ко ро́ждшую Сло́во Безсме́ртнаго Отца́, / вся сме́рти избавля́ющаго превозноша́ющия Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь, / вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся, / омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная. / Тем всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Да пою́т, ра́дующеся, ца́рствия вся земна́я, / оте́чествия же язы́ков да веселя́тся; / го́ры, и удо́лия, и хо́лми, ре́ки, мо́ре / и вся тварь Го́спода, ны́не ро́ждшагося, велича́ет.

Ви́делся еси́, я́ко мо́щно бе проро́ком Тя ви́дети; / в после́дняя же времена́ Челове́к быв, / всем яви́лся еси́ челове́ком, в Вифлее́ме, гра́де Иуде́йстем, / звезда́ показу́ющи Тя звездосло́вцем, Несказа́нне.

О, Ча́до Сладча́йшее, ка́ко пита́ю Тя, пита́ющаго? / Ка́ко держу́ Тя, держа́щаго вся ма́нием? / Ка́ко же пелена́ми повию́ повива́ющаго всю зе́млю мгло́ю? / — вопия́ше Всечи́стая Влады́чица, / Ю́же непреста́нно велича́ем.

Ин. Ирмос тойже

Во оби́тели все́льшися Небе́сныя, сла́вная, / ны́не сла́дости ра́йския сподо́билася еси́ я́вственно с де́вами, / я́ко му́ченица всеи́стинна и с му́ченицами де́ва всенепоро́чная, / Евге́ние всеблаже́нная.

Жела́ние получи́ла еси́ па́че ума́ и смы́сла, / жела́ний кра́йнейшему предстоя́щи све́тло / и светоза́рными луча́ми Нача́льный Тро́ицы, Богому́драя, я́вственно сия́ющи, / Евге́ние, до́брая де́во.

Свещу́ держа́щи де́вства неуга́сну, / му́ченическим венце́м украси́лася еси́, / и ны́не моля́щи не преста́й благоче́стно тя любо́вию почита́ющим спасти́ся моли́твами твои́ми, / Евге́ние всесла́вная.

К Боже́ственному ны́не изшла́ еси́ прохлажде́нию, вседо́бляя, / ран проше́дши огнь нестерпи́мый / и непостоя́нную во́ду искуше́ний, му́ченице Евге́ние. / Христа́ у́бо моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Богородичен: Я́ко руно́, Всенепоро́чная, дождь Небе́сный во чре́ве заче́нши, / нам родила́ еси́ безсме́ртие даю́щаго, / благоче́стно Того́ воспева́ющим / и Тя, Всенепоро́чную Богоро́дицу, велича́ющим.

Светилен предпразднства.

Подобен: Со ученики́:

И́же во све́те живы́й непристу́пнем и содержа́й вся́ческая / за благоутро́бие неизрече́нное от Де́вы ражда́ется / и пелена́ми повива́ется, я́ко Младе́нец, / в верте́пе и в я́слех безслове́сных восклоня́ется, / потщи́мся спе́шно приити́ в Вифлее́м на поклоне́ние Его́ с волхвы́, / плоды́ изря́днейших дея́ний нося́ще я́ко да́ры.

Слава, и ныне:

Пе́ние, ве́рнии, принесе́м Де́ве Мари́и: / се бо ны́не предгряде́т во гра́де Вифлее́ме роди́ти Христа́ Спа́са, / те́мже, волсви́, с да́ры со звездо́ю тецы́те с на́ми поклони́тися, / па́стырие же, возопи́ти потщи́теся со А́нгелы ражда́емому: / сла́ва Тебе́, в верте́пе и я́слех лежа́щему.

На хвалитех стихиры, глас 6, на 4.

Подобен: А́нгельския предъиди́те:

Звезда́ возсия́ от Иа́кова в верте́пе, / прии́дем и мы, предпра́зднственная соверша́юще, / теце́м с волхвы́, с па́стырьми и́дем, / ви́дим Бо́га в пелена́х, / ви́дим Де́ву млекопита́ющую. / О, ужа́сно виде́ние́ / Царь Изра́илев, Христо́с прихо́дит.

Пе́сньми лик А́нгельский ны́не почита́ет Тебе́, / све́тлую и Неискусому́жную Ма́терь, / ра́дуяся, лику́ет Рождество́м Твои́м, Пречи́стая, / ра́дуйся, наде́жда правосла́вных, / ра́дуйся, предста́тельство Тебе́ пою́щих. / Те́мже рцем: / благослове́н прише́дый Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Цвет изы́дет из ко́рене Иессе́ева, / от све́тлаго пропове́дася проро́ка, / зрим бо Де́ву, па́че естества́ ро́ждшую / ши́пок любе́зный в верте́пе, / сопресто́лен Отцу́ в Вы́шних. / Лю́дие, рцем: / благослове́н прише́дый Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Днесь Ада́м воззва́ся от пре́лести / и от мра́чныя сопроти́вника ле́сти, / Христо́с бо из Де́вы воплоща́ется я́ко Челове́к, / И́же, Ада́ма обнови́в, отъят кля́тву Де́вою. / Лю́дие, рцем: / благослове́н прише́дый Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Слава, глас и подобен тойже:

Гряди́, Вифлее́ме, / гото́ви рожде́ственная, / прииди́, Ио́сифе, напиши́ся с Мари́ею, / пречестны́я я́сли, Богоно́сныя пелены́, / в ни́хже Жизнь пови́вшися / плени́цы сме́ртныя расто́ргнет, / стяга́ющи к нетле́нию челове́ки, / Христо́с Бог наш.

И ныне, подобен тойже:

О, блаже́нное Богоотрокови́цы чре́во, / я́же мы́сленне Небесе́ бо́льши показа́ся́ / Его́же бо не вмеща́ет Не́бо, / Ты содержи́ши, в Себе́ нося́щи. / О, блаже́нны сосцы́ Де́вы, / я́же соссе́т пита́яй вся́ко дыха́ние Христо́с, / в ложесна́х плоть Себе́ созда́в / Безму́жныя Отрокови́цы́

На стиховне стихиры предпразднства, глас 2.

Подобен: До́ме Евфра́фов:

Дом Вседе́теля / показа́лася еси́, о Де́во́ / В Тебе́ бо всели́вся, / Госпо́дь сла́вы / роди́тися ны́не происхо́дит.

Стих: Бог от ю́га прии́дет / и Святы́й из горы́ приосене́нныя ча́щи.

Мла́до в Вифлее́ме / Де́тище из Де́вы, / Бог преве́чный, / в я́слех безслове́сных ражда́ется, / о, чудесе́́

Стих: Го́споди, услы́шах слух Твой и убоя́хся; / Го́споди, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся.

Чи́ни у́мнии а́нгельстии, / в Вы́шних Бо́гу / с па́стырьми воспо́йте / и с волхвы́ ражда́ющемуся: / сла́ва Тебе́.

Слава, подобен тойже:

Сла́ва Тебе́, О́тче, / Сы́не и Ду́ше, / И́мже устро́ися / та́инство ужа́сное / челове́ком на возрожде́ние.

И ныне, подобен тойже:

Ра́дуйся, Я́же Жизнь / ро́ждшая ми́ру, / Де́во Богоро́дице, / от Ду́ха Свята́го / всех на избавле́ние.

ЕЖЕ ПО ПЛОТИ РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

25 декабря

ПОСЛЕДОВАНИЕ ЧАСОВ,

ПЕВАЕМЫХ В НАВЕЧЕРИИ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Час первый

В начале втораго часа знаменует в кампан. И собравшимся во храм, облачится иерей в фелонь, диакон же в стихарь. И поставляет параекклисиарх аналогий украшен прямо царских врат, и вжигает свещу на свещнице. Иерей же исходит со Евангелием во храм, или в трапезу царскими враты, предходящу ему диакону с кадилом. И полагает иерей святое Евангелие на аналогии и, став пред аналогом, творит начало по обычаю. И по начале чтец: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. И Царю́ Небе́сный: и прочая. И по возгласе кадит священник святое Евангелие на аналогии окрест и прочия иконы, и храм весь, и настоятеля, и братию. Чтец же чтет:

Псалом 5:

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой: Зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог, не хотя́й беззако́ния, Ты еси́, не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма. Возненави́дел еси́ вся, де́лающия беззако́ние. Погуби́ши вся, глаго́лющия лжу, му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́ вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́ в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их, язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси, упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них. И похва́лятся о Тебе́ лю́бящии И́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди, я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псалом 44:

Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го, глаго́лю аз дела́ моя́ Царе́ви, язы́к мой — трость кни́жника скоропи́сца. Красе́н добро́тою па́че сыно́в челове́ческих, излия́ся благода́ть во устна́х Твои́х, сего́ ра́ди благослови́ Тя Бог во век. Препоя́ши меч Твой по бедре́ Твое́й, Си́льне. Красото́ю Твое́ю и добро́тою Твое́ю и наляцы́, и успева́й, и ца́рствуй и́стины ра́ди, и кро́тости, и пра́вды, и наста́вит Тя ди́вно десни́ца Твоя́. Стре́лы Твоя́ изощре́ны, Си́льне, лю́дие под Тобо́ю паду́т в се́рдцы враг царе́вых. Престо́л Твой, Бо́же, в век ве́ка: жезл пра́вости, жезл Ца́рствия Твоего́. Возлюби́л еси́ пра́вду и возненави́дел еси́ беззако́ние: сего́ ра́ди пома́за Тя, Бо́же, Бог Твой еле́ем ра́дости па́че прича́стник Твои́х. Сми́рна, и ста́кти, и касси́я от риз Твои́х, от тя́жестей слоно́вых, из ни́хже возвесели́ша Тя. Дще́ри царе́й в че́сти Твое́й. Предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, в ри́зах позлаще́нных оде́яна, преиспещре́на. Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́, и забу́ди лю́ди Твоя́ и дом отца́ Твоего́, и возжела́ет Царь добро́ты Твоея́: зане́ Той есть Госпо́дь Твой, и поклони́шася Ему́. И дщи Ти́рова с да́ры, лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии. Вся сла́ва Дще́ре Царе́вы внутрь, ря́сны златы́ми оде́яна и преиспещре́на. Приведу́тся Царю́ де́вы в след Ея́. И́скренния Ея́ приведу́тся Тебе́, приведу́тся в весе́лии и ра́довании, введу́тся в храм Царе́в. Вме́сто оте́ц Твои́х бы́ша сы́нове Твои́, поста́виши я кня́зи по всей земли́. Помяну́ И́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. Сего́ ра́ди лю́дие испове́дятся Тебе́ в век и во век ве́ка.

Псалом 45:

Бог нам прибе́жище и си́ла, Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́. Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ смуща́ется земля́ и прелага́ются го́ры в сердца́ морска́я. Возшуме́ша и смято́шася во́ды их, смято́шася го́ры кре́постию Его́. Ре́чная устремле́ния веселя́т град Бо́жий: освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний. Бог посреде́ его́, и не подви́жится, поможе́т ему́ Бог у́тро зау́тра. Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия, даде́ глас Свой Вы́шний, подви́жеся земля́. Госпо́дь сил с на́ми, Засту́пник наш Бог Иа́ковль. Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же положи́ чудеса́ на земли́. Отъе́мля бра́ни до коне́ц земли́, / лук сокруши́т, и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко Аз есмь Бог: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на земли́. Госпо́дь Сил с на́ми, Засту́пник наш Бог Иа́ковль.

Сла́ва, и ны́не, аллилу́ия (3). Го́споди поми́луй (3).

Слава, тропарь предпразднства, глас 4:

Написова́шеся иногда́ со ста́рцем Ио́сифом, / я́ко от се́мене Дави́дова, в Вифлее́ме Мариа́м, / чревонося́щи безсе́менное Рожде́ние. / Наста́ же вре́мя Рождества́, / и ме́сто ни еди́ноже бе обита́лищу, / но, я́коже кра́сная пала́та, верте́п Цари́це показа́шеся. / Христо́с ражда́ется пре́жде па́дший воскреси́ти о́браз.

И ныне, Богородичен:

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? / Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. / Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния. / Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. / Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. / Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Таже тропари сия по дважды поем. Творение Софрония, патриарха Иерусалимскаго, глас 8:

Вифлее́ме, угото́вися, / благоукраси́теся, я́сли, / верте́пе, приими́: И́стина прии́де. / Сень мимотече́, и Бог челове́ком от Де́вы яви́ся, / вообрази́вся я́коже мы и обожи́в плоть. / Тем Ада́м обновля́ется, со Е́вою зову́ще: / на земли́ благоволе́ние яви́ся спасти́ род наш.

Вторый лик, тойже тропарь без припева:

Стих: Бог от ю́га прии́дет / и Святы́й из Горы́ приосене́нныя ча́щи.

Глас 3:

Ны́не проро́ческое прорица́ние испо́лнитися гряде́т, / та́йно глаго́лющее: / и ты, Вифлее́ме, земле́ Иу́дова, / ника́коже нарече́шися ме́нши во влады́ках, / предуготовля́ющи верте́п: / из тебе́ бо ми изы́дет Игу́мен язы́ков во пло́ти, / от Де́вы Отрокови́цы Христо́с Бог, / И́же упасе́т лю́ди Своя́ но́ваго Изра́иля; / дади́м Ему́ вси вели́чие.

Стих: Го́споди, услы́шах слух Твой и убоя́хся; / Го́споди, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся.

Паки тойже тропарь. Таже: Слава, глас 8:

Сия́ глаго́лет Ио́сиф к Де́ве: / Мари́е, что де́ло сие́, е́же в Тебе́ зрю? / Недоуме́ю, и удивля́юся, и умо́м ужаса́юся; / о́тай у́бо от мене́ бу́ди вско́ре. / Мари́е, что де́ло сие́, е́же в Тебе́ ви́жу? / За честь — срамоту́, за весе́лие — скорбь, / вме́сто е́же хвали́тися, укори́зну ми принесла́ еси́. / Ктому́ не терплю́ уже́ поноше́ний челове́ческих, / и́бо от иере́й из Це́ркве Госпо́дни я́ко непоро́чную Тя прия́х, / и что ви́димое?

И ныне, паки тойже.

Посем прокимен, глас 4:

Госпо́дь рече́ ко Мне: / Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя.

Стих: Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние Твое́, и одержа́ние Твое́ концы́ земли́.

Таже, паремия. Проро́чества Михе́ина чте́ние (глава 5):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: и ты, Вифлее́ме, до́ме Евфра́фов, еда́ мал еси́ е́же бы́ти в ты́сящах Иу́довыхъ? Из тебе́ бо Мне изы́дет Старе́йшина, е́же бы́ти в кня́зя во Изра́или, и исхо́ди Его́ из нача́ла от дней ве́ка. Сего́ ра́ди даст я, до вре́мене ражда́ющия роди́т, и про́чии от бра́тий Его́ обратя́тся к сыно́м Изра́илевым. И ста́нет, и у́зрит, и упасе́т ста́до Свое́ кре́постию Госпо́дь. И в сла́ве и́мени Го́спода Бо́га Своего́ пребу́дут, зане́ ны́не возвели́чится да́же до коне́ц земли́.

К Евре́ем посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние. (зачало 303):

Многоча́стне и многообра́зне дре́вле Бог, глаго́лавый отце́м во проро́цех. В после́док дний сих глаго́ла нам в Сы́не, Его́же положи́ насле́дника всем, И́мже и ве́ки сотвори́. И́же Сый сия́ние сла́вы и о́браз Ипоста́си Его́, нося́ же вся́ческая глаго́лом си́лы Своея́, Собо́ю очище́ние сотвори́в грехо́в на́ших, се́де одесну́ю Престо́ла вели́чествия на высо́ких. Толи́ко лу́чший быв А́нгел, ели́ко пресла́внее па́че их насле́дствова и́мя. Кому́ бо рече́ когда́ от А́нгел: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя; и па́ки: Аз бу́ду Ему́ во Отца́, и Той бу́дет Мне в Сы́на. Егда́ же па́ки вво́дит Перворо́днаго во вселе́нную, глаго́лет: и да покло́нятся Ему́ вси А́нгели Бо́жии. И ко А́нгелом у́бо глаго́лет: творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ огнь паля́щ. К Сы́ну же: престо́л Твой, Бо́же, в век ве́ка, жезл пра́вости, жезл Ца́рствия Твоего́. Возлюби́л еси́ пра́вду и возненави́дел еси́ беззако́ние, сего́ ра́ди пома́за Тя, Бо́же, Бог Твой еле́ем ра́дости па́че прича́стник Твои́х. И па́ки: в нача́ле Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть небеса́. Та́ поги́бнут, Ты же пребыва́еши, и вся, я́коже ри́за, обетша́ют, и, я́ко оде́жду, свие́ши их, и изменя́тся; Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют.

Иерей: От Матфе́я свята́го Ева́нгелия чте́ние (зачало 2):

Иису́с Христо́во Рождество́ си́це бе: обруче́нней у́бо бы́вши Ма́тери Его́ Мари́и Ио́сифови, пре́жде да́же не сни́тися и́ма, обре́теся иму́щи во чре́ве от Ду́ха Свя́та. Ио́сиф же, муж Ея́, пра́веден сый и, не хотя́ Ея́ обличи́ти, восхоте́ тай пусти́ти Ю. Сия́ же ему́ помы́слившу, се А́нгел Госпо́день во сне яви́ся ему́, глаго́ля: Ио́сифе, сы́не Дави́дов, не убо́йся прия́ти Мариа́м, жены́ твоея́: ро́ждшее бо ся в Ней от Ду́ха есть Свя́та. Роди́т же Сы́на, и нарече́ши и́мя Ему́ Иису́с. Той бо спасе́т лю́ди Своя́ от грех их. Сие́ же все бысть, да сбу́дется рече́нное от Го́спода проро́ком, глаго́лющим: Се́ Де́ва во чре́ве прии́мет и роди́т Сы́на, и нареку́т и́мя Ему́ Емману́ил, е́же есть сказа́емо, с на́ми Бог. Воста́в же Ио́сиф от сна, сотвори́, я́коже повеле́ ему́ А́нгел Госпо́день, и прия́т Жену́ свою́. И не зна́яше Ея́, до́ндеже роди́ Сы́на Своего́ пе́рвенца, и нарече́ и́мя Ему́ Иису́с.

Посем тропарь:

Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ / и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. / Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. / Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ / и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, / я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, / весь день великоле́пие Твое́.

Таже Трисвятое и по О́тче наш:

Кондак, глас 3:

Де́ва днесь Преве́чное Сло́во / в верте́пе гряде́т роди́ти неизрече́нно: / лику́й, вселе́нная, услы́шавши, / просла́ви со А́нгелы и па́стырьми / хотя́щаго яви́тися Отроча́ Мла́до, Преве́чнаго Бо́га.

Го́споди, поми́луй, 40. И молитва:

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди, поми́луй (3).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник возглашает:

Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, / просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

Таже молитву сию:

Христе́, Све́те и́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет Лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет непристу́пный, и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

Час третий

Прииди́те, поклони́мся: (3).

Таже псалом 66:

Бо́же, уще́дри ны, и благослови́ ны, и просвети́ лице́ Твое́ на ны, и поми́луй ны: позна́ти на земли́ путь Твой, во всех язы́цех спасе́ние Твое́. Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. Да возвеселя́тся и да возра́дуются язы́цы, я́ко су́диши лю́дем правото́ю и язы́ки на земли́ наста́виши. Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. Земля́ даде́ плод свой. Благослови́ ны, Бо́же, Бо́же наш. Благослови́ ны, Бо́же, и да убоя́тся Его́ вси концы́ земли́.

Псалом 86:

Основа́ния Его́ на гора́х святы́х, лю́бит Госпо́дь врата́ Сио́ня па́че всех селе́ний Иа́ковлих. Пресла́вная глаго́лашася о тебе́, гра́де Бо́жий. Помяну́ Раа́в и Вавило́на ве́дущим Мя; и се иноплеме́нницы, и Тир, и лю́дие Ефио́пстии, си́и бы́ша та́мо. Ма́ти Сио́н рече́т: Челове́к и Челове́к роди́ся в нем, и Той основа́ и Вы́шний. Госпо́дь пове́сть в писа́нии люде́й и князе́й сих, бы́вших в нем. Я́ко веселя́щихся всех жили́ще в Тебе́.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й и по мно́жеству щедро́т Твои́х, очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́ и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х. Я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и Дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу — дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва, и ны́не, Аллилу́ия, (3). Го́споди, поми́луй, (3).

Слава, тропарь, глас 4:

Написова́шеся иногда́ со ста́рцем Ио́сифом, / я́ко от се́мене Дави́дова, в Вифлее́ме Мариа́м, / чревонося́щи безсе́менное Рожде́ние. / Наста́ же вре́мя Рождества́, / и ме́сто ни еди́ноже бе обита́лищу, / но, я́коже кра́сная пала́та, верте́п Цари́це показа́шеся. / Христо́с ражда́ется пре́жде па́дший воскреси́ти о́браз.

И ныне, Богородичен:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, / возрасти́вшая нам Плод живота́, / Тебе́ мо́лимся: / моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы / поми́ловати ду́ши на́ша.

Таже тропари сия по дважды поем. Глас 6:

Сей Бог наш, / не вмени́тся ин к Нему́, / роди́выйся от Де́вы, и с челове́ки поживе́; / во я́слех убо́гих / Сын Единоро́дный лежа́щь ви́дится челове́к / и пелена́ми повива́ется, и́же сла́вы Госпо́дь. / И волхво́м звезда́ возвеща́ет в Его́ поклоне́ние. / И мы пои́м: Тро́ице Свята́я, спаси́ ду́ши на́ша. (2)

Таже поем, глас 8:

Стих: Бог от ю́га прии́дет / и Святы́й из Горы́ приосене́нныя ча́щи.

Пре́жде Рождества́ Твоего́, / тре́петно зря́ще та́инство Твое́, Го́споди, / разу́мная во́инства дивля́хуся: / я́коже бо Младе́нец роди́тися благоизво́лил еси́, / не́бо украси́вый звезда́ми, / и во я́слех безслове́сных возлежи́ши, / дла́нию содержа́й всея́ земли́ концы́. / Таковы́м бо смотре́нием уве́дено бысть милосе́рдие Твое́, Христе́, / ве́лия ми́лость Твоя́, сла́ва Тебе́.

Стих: Го́споди, услы́шах слух Твой и убоя́хся; / Го́споди, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся.

И паки поем тойже тропарь. Посем Слава, глас 3:

Ио́сифе, рцы нам: / ка́ко, Ю́же от святы́х прия́л еси́, / Де́ву непра́здну приво́диши в Вифлее́м? / Аз, рече́, проро́ки испыта́х / и, весть прие́м от А́нгела, уве́рихся, / я́ко Бо́га роди́т Мари́я несказа́нно; / Ему́же на поклоне́ние волсви́ от восто́ков прии́дут, / с да́ры честны́ми служа́ще. / Воплоти́выйся нас ра́ди, Го́споди, / сла́ва Тебе́.

И ныне, паки тойже тропарь.

Прокимен, глас 4:

Отроча́ роди́ся нам, / Сын, и даде́ся нам.

Стих: Его́же нача́льство бысть на ра́ме Его́.

Проро́чества Вару́хова чте́ние (главы 3 и 4):

Сей Бог наш, и не приложи́тся ин к Нему́. Изобре́те всяк путь худо́жества, и даде́ и Иа́кову, о́троку Своему́, и Изра́илю, возлю́бленному от Него́. Посе́м же на земли́ яви́ся и с челове́ки поживе́. Сия́ кни́га повеле́ний Бо́жиих, и зако́н сый во ве́ки; вси, держа́щиися ея́, в живо́т вни́дут, оста́вившии же ю, у́мрут. Обрати́ся, Иа́кове, и ими́ся ея́. Поиди́ к сия́нию пря́мо све́та ея́. Не даждь ино́му сла́вы твоея́ и поле́зных тебе́ язы́ку чужде́му. Блаже́ни есмы́, Изра́илю, я́ко уго́дная Бо́гу нам разу́мна суть.

Таже Апостол. К Гала́том посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние (зачало 208):

Бра́тие, пре́жде, прише́ствия ве́ры, под зако́ном стрего́ми бе́хом, затворе́ни в хотя́щую ве́ру откры́тися. Те́мже зако́н пе́стун нам бысть во Христа́, да от ве́ры оправди́мся. Прише́дшей же ве́ре, уже́ не под пе́стуном есмы́. Вси бо вы сы́нове Бо́жии есте́ ве́рою о Христе́ Иису́се: ели́цы бо во Христа́ крести́стеся, во Христа́ облеко́стеся. Несть иуде́й, ни е́ллин, несть раб, ни свобо́дь, несть му́жеский пол, ни же́нский: вси бо вы еди́но есте́ о Христе́ Иису́се. А́ще ли вы Христо́вы: у́бо Авраа́мле се́мя есте́ и по обетова́нию насле́дницы.

Иерей: От Луки́ свята́го Ева́нгелия чте́ние (зачало 5):

Во днех о́нех изы́де повеле́ние от ке́саря А́вгуста написа́ти всю вселе́нную. Сие́ написа́ние пе́рвое бысть, владя́щу Сири́ею Кирини́ю. И идя́ху вси написа́тися, ко́ждо во свой град. Взы́де же и Ио́сиф от Галиле́и из гра́да Назаре́та во Иуде́ю, во град Дави́дов, и́же нарица́ется Вифлее́м, зане́ бы́ти ему́ от до́му и оте́чества Дави́дова, написа́тися с Мари́ею, обруче́нною ему́ Жено́ю, су́щею непра́здною. Бысть же, егда́ бы́ша та́мо, испо́лнишася дни́е роди́ти Ей. И роди́ Сы́на Своего́ пе́рвенца, и пови́т Его́, и положи́ Его́ в я́слех, зане́ не бе им ме́ста во оби́тели. И па́стырие бе́ху в то́йже стране́, бдя́ще, и стрегу́ще стра́жу нощну́ю о ста́де свое́м. И се А́нгел Госпо́день ста в них, и сла́ва Госпо́дня осия́ их, и убоя́шася стра́хом ве́лиим. И рече́ им А́нгел: не бо́йтеся, се бо благовеству́ю вам ра́дость ве́лию, я́же бу́дет всем лю́дем, я́ко роди́ся вам днесь Спас, и́же есть Христо́с Госпо́дь, во гра́де Дави́дове. И се вам зна́мение: обря́щете Младе́нца пови́та, лежа́ща в я́слех. И внеза́пу бысть со А́нгелом мно́жество вой Небе́сных, хва́лящих Бо́га и глаго́лющих: сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. И бысть, я́ко отыдо́ша от них на Не́бо А́нгели, и челове́цы па́стырие ре́ша друг ко дру́гу: пре́йдем до Вифлее́ма и ви́дим глаго́л сей бы́вший, его́же Госпо́дь сказа́ нам. И приидо́ша, поспе́шшеся, и обрето́ша Мариа́м же и Ио́сифа и Младе́нца, лежа́ща во я́слех. Ви́девше же, сказа́ша о глаго́ле, глаго́ланном им о Отроча́ти Сем. И вси слы́шавшии диви́шася о глаго́ланных от па́стырей к ним. Мариа́м же соблюда́ше вся глаго́лы сия́, слага́ющи в се́рдцы Свое́м. И возврати́шася па́стырие, сла́вяще и хва́ляще Бо́га о всех я́же слы́шаша и ви́деша, я́коже глаго́лано бысть к ним.

Таже:

Госпо́дь Бог благослове́н, / благослове́н Госпо́дь день дне, / поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, / Бог наш, Бог спаса́ти.

Посем Трисвятое, и по О́тче наш:

Кондак, глас 3:

Де́ва днесь Преве́чное Сло́во / в верте́пе гряде́т роди́ти неизрече́нно: / лику́й, вселе́нная, услы́шавши, / просла́ви со А́нгелы и па́стырьми / хотя́щаго яви́тися Отроча́ Мла́до, Преве́чнаго Бо́га.

Го́споди, поми́луй, 40. И молитва:

И́же на вся́кое вре́мя: Го́споди, поми́луй (3). Сла́ва, и ны́не: Честне́йшую Херуви́м: И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче. Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших:

Посем молитва:

Влады́ко Бо́же, О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, еди́но Божество́, еди́на си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и, и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

На третием и шестом часех кадит диакон Евангелие и иконы, и настоятеля, и лики токмо.

И глаголем час шестый

Прииди́те, поклони́мся: (3).

И псалом 71:

Бо́же, суд Твой царе́ви даждь и пра́вду Твою́ сы́ну царе́ву: суди́ти лю́дем Твои́м в пра́вде и ни́щим Твои́м в суде́. Да восприи́мут го́ры мир лю́дем и хо́лми пра́вду. Су́дит ни́щим людски́м, и спасе́т сы́ны убо́гих, и смири́т клеветника́. И пребу́дет с со́лнцем и пре́жде луны́ ро́да родо́в. Сни́дет, я́ко дождь на руно́, и, я́ко ка́пля, ка́плющая на зе́млю. Возсия́ет во днех Его́ пра́вда и мно́жество ми́ра, до́ндеже оты́мется луна́. И облада́ет от мо́ря до мо́ря и от рек до коне́ц вселе́нныя. Пред Ним припаду́т ефио́пляне, и врази́ Его́ персть поли́жут. Ца́рие Фарси́йстии и о́строви да́ры принесу́т. Ца́рие Ара́встии и Сава́ да́ры приведу́т. И покло́нятся Ему́ вси ца́рие зе́мстии, вси язы́цы порабо́тают Ему́. Я́ко изба́ви ни́ща от си́льна и убо́га, Ему́же не бе помо́щника. Пощади́т ни́ща и убо́га и ду́ши убо́гих спасе́т. От ли́хвы и от непра́вды изба́вит ду́ши их, и че́стно И́мя Его́ пред ни́ми. И жив бу́дет, и да́стся Ему́ от зла́та арави́йска, и помо́лятся о Нем вы́ну: весь день благословя́т Его́. Бу́дет утвержде́ние на земли́ на версе́х гор, превознесе́тся па́че лива́на плод Его́. И процвету́т от гра́да, я́ко трава́ земна́я. Бу́дет И́мя Его́ благослове́нно во ве́ки, пре́жде со́лнца пребыва́ет и́мя Его́, и благословя́тся в Нем вся коле́на земна́я, вси язы́цы ублажа́т Его́. Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев, творя́й чудеса́ еди́н. И благослове́но и́мя сла́вы Его́ во век и в век ве́ка; и испо́лнится сла́вы Его́ вся земля́: бу́ди, бу́ди.

Псалом 131:

Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю кро́тость его́. Я́ко кля́тся Го́сподеви, обеща́ся Бо́гу Иа́ковлю: а́ще вни́ду в селе́ние до́му моего́ или́ взы́ду на одр посте́ли моея́, а́ще дам сон очи́ма мои́ма, и ве́ждома мои́ма дрема́ние, и поко́й скраниа́ма мои́ма, до́ндеже обря́щу ме́сто Го́сподеви, селе́ние Бо́гу Иа́ковлю. Се слы́шахом я во Евфра́фе, обрето́хом я в поля́х дубра́вы. Вни́дем в селе́ния Его́, поклони́мся на ме́сто, иде́же стоя́сте но́зе Его́. Воскресни́, Го́споди, в поко́й Твой, Ты и киво́т святы́ни Твоея́. Свяще́нницы Твои́ облеку́тся пра́вдою, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Дави́да ра́ди раба́ Твоего́ не отврати́ лице́ пома́заннаго Твоего́. Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною и не отве́ржется ея́: от плода́ чре́ва твоего́ посажду́ на престо́ле твое́м. А́ще сохраня́т сы́нове твои́ заве́т Мой и свиде́ния Моя́ сия́, и́мже научу́ я, и сы́нове их до ве́ка ся́дут на престо́ле твое́м. Я́ко избра́ Госпо́дь Сио́на, изво́ли и в жили́ще Себе́. Сей поко́й Мой во век ве́ка, зде вселю́ся, я́ко изво́лих и. Лови́тву его́ благословля́яй благословлю́, ни́щия его́ насыщу́ хле́бы. Свяще́нники его́ облеку́ во спасе́ние, и преподо́бнии его́ ра́достию возра́дуются. Та́мо возращу́ рог Дави́дови, угото́вах свети́льник пома́занному Моему́. Враги́ его́ облеку́ студо́м, на не́мже процвете́т святы́ня Моя́.

Псалом 90:

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна. Плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́, летя́щия во дни, от ве́щи, во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится. Оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище Твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́. Я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́ сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́. Долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Сла́ва, и ны́не, аллилу́ия (3). Го́споди поми́луй (3).

Слава, тропарь, глас 4:

Написова́шеся иногда́ со ста́рцем Ио́сифом, / я́ко от се́мене Дави́дова, в Вифлее́ме Мариа́м, / чревонося́щи безсе́менное Рожде́ние. / Наста́ же вре́мя Рождества́, / и ме́сто ни еди́ноже бе обита́лищу, / но, я́коже кра́сная пала́та, верте́п Цари́це показа́шеся. / Христо́с ражда́ется пре́жде па́дший воскреси́ти о́браз.

И ныне, Богородичен:

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, / Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, / мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. / Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, / я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, / И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

Таже тропари сия, глас 1:

Прииди́те, ве́рнии, возведе́мся Боже́ственне / и ви́дим схожде́ние Боже́ственное свы́ше, / в Вифлее́ме к нам явле́нне, / и, умо́м очи́стившеся, житие́ принесе́м доброде́тели, / вме́сто ми́ра предуготовля́юще ве́рно рожде́ственныя вхо́ды, / от душе́вных сокро́вищ зову́ще: / в Вы́шних сла́ва Бо́гу, / су́щему в Тро́ице, / Его́же ради в человецех благоволение явися, адама избавляя первородныя клятвы, яко человеколюбец. (2)

Стих: Бог от ю́га прии́дет / и Святы́й из Горы́ приосене́нныя ча́щи.

Глас 4:

Слы́ши, Не́бо, и внуши́, земле́, / да подви́жатся основа́ния, / да прии́мут тре́пет преиспо́дняя: / я́ко Бог же и Творе́ц в плотско́е оде́яся зда́ние, / и И́же держа́вною руко́ю созда́вый тварь, / утро́бы зри́тся зда́ние. / О, глубина́ бога́тства, и прему́дрости, и ра́зума Бо́жия́ / Я́ко неиспы́таны судьбы́ Его́ / и неизсле́довани путие́ Его́.

Стих: Го́споди, услы́шах слух Твой и убоя́хся, / Го́споди, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся.

И паки тойже.

Слава, глас 5:

Прииди́те, христоно́снии лю́дие, да ви́дим чу́до, / вся́кий ра́зум ужаса́ющее и обдержа́щее, / и, благоче́стно воспева́юще, ве́рнии, поклони́мся. / Днесь к Вифлее́му непра́здна су́щи Де́ва прихо́дит роди́ти Го́спода, / ли́цы же а́нгельстии предтеку́т. / И, сия́ ви́дев, вопия́ше Ио́сиф обру́чник: / что́ е́же в Тебе́ стра́нное та́инство, Де́во? / И ка́ко хо́щеши роди́ти, Неискусобра́чная Ю́нице?

И ныне, паки тойже.

Прокимен, глас 4:

Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя, / кля́тся Госпо́дь и не раска́ется.

Стих: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́.

И паремия.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (главы 7 и 8):

Приложи́ Госпо́дь глагола́ти ко Аха́зу, глаго́ля: проси́ себе́ зна́мения у Го́спода Бо́га твоего́ во глубину́ или́ в высоту́. И рече́ Аха́з: не и́мам проси́ти, ниже́ искуси́ти Го́спода. И рече́ Иса́ия: услы́шите у́бо, до́ме Дави́дов: еда́ мал вам труд дая́ти челове́ком, и ка́ко Го́споду труд даете́? Сего́ ра́ди даст Госпо́дь Сам вам зна́мение: се Де́ва во чре́ве прии́мет и роди́т Сы́на, и нареку́т и́мя Его́ Емману́ил; ма́сло и мед и́мать сне́сти, пре́жде не́же уве́дети Ему́ или́ изво́лити лука́вое, избере́т благо́е: Зане́ пре́жде, не́же разуме́ти Отроча́ти благо́е или́ зло́е, отри́нет лука́вая, избере́т благо́е. И рече́ Госпо́дь ко мне: приими́ себе́ сви́ток нов, вели́к и напиши́ в нем писа́лом челове́ческим, е́же ско́ро плене́ние сотвори́ коры́стей, настоя́т бо. И свиде́тели мне сотвори́ ве́рны челове́ки, Ури́ю иере́я, и Заха́рию, сы́на Варахи́ина. И приступи́х ко проро́чице, и во чре́ве прия́т и роди́ сы́на. И рече́ мне Госпо́дь: нарцы́ и́мя ему́, ско́ро плени́ и напра́сно испрове́рзи. Зане́ пре́жде, не́же разуме́ти отроча́ти назва́ти отца́ или́ ма́терь, прии́мет си́лу дама́скову и коры́сти самари́йския пря́мо царю́ ассири́йскому. С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покаря́йтеся. Услы́шите да́же до после́дних земли́, могу́щии, покаря́йтеся, а́ще бо па́ки возмо́жете и па́ки побежде́ни бу́дете. И и́же а́ще сове́т совещава́ете, разори́т Госпо́дь, и Сло́во, е́же а́ще возглаго́лете, не пребу́дет в вас, я́ко с на́ми Бог.

Ко Евре́ем посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние (зачало 304):

В нача́ле Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть Небеса́. Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши, и вся, я́коже ри́за, обетша́ют, и, я́ко оде́жду, свие́ши их, и изменя́тся, Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. Кому́ же от А́нгел рече́ когда́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х. Не вси ли суть служе́бнии ду́си, в служе́ние посыла́еми за хотя́щих насле́довати спасе́ние? Сего́ ра́ди подоба́ет нам ли́шше внима́ти слы́шанным, да не когда́ отпа́днем. А́ще бо глаго́ланное А́нгелы сло́во бысть изве́стно и вся́ко преступле́ние и ослуша́ние, пра́ведное прия́т мздовоздая́ние. Ка́ко мы убежим, о толи́цем неради́вше спасе́нии, е́же зача́ло прие́мше, глаго́латися от Го́спода слы́шавшими в нас извести́ся?

Иерей: От Матфе́я свята́го Ева́нгелия чте́ние (зачало 3):

Иису́су ро́ждшуся в Вифлее́ме Иуде́йстем во дни И́рода царя́, се волсви́ от восто́к приидо́ша во Иерусали́м, глаго́люще: где есть рожде́йся Царь Иуде́йский? Ви́дехом бо звезду́ Его́ на восто́це и приидо́хом поклони́тися Ему́. Слы́шав же, И́род царь смути́ся, и весь Иерусали́м с ним. И собра́в вся первосвяще́нники и кни́жники людски́я, вопроша́ше от них: где Хри́стос ражда́ется? Они́ же реко́ша ему́: в Вифлее́ме Иуде́йстем; та́ко бо пи́сано есть проро́ком: и ты, Вифлее́ме, земле́ Иу́дова, ничи́мже ме́ньши еси́ во влады́ках Иу́довых, из тебе́ бо изы́дет Вождь, и́же упасе́т лю́ди Моя́ Изра́иля. Тогда́ И́род тай призва́ волхвы́ и испы́товаше от них вре́мя я́вльшияся звезды́. И, посла́в их в Вифлее́м, рече́: ше́дше, испыта́йте изве́стно о Отроча́ти; егда́ же обря́щете, возвести́те ми, я́ко да и аз, шед, поклоню́ся Ему́. Они́ же, послу́шавше царя́, идо́ша. И се́ звезда́, ю́же ви́деша на восто́це, идя́ше пред ни́ми, до́ндеже, прише́дше, ста верху́, иде́же бе Отроча́. Ви́девше же звезду́, возра́довашася ра́достию ве́лиею зело́. И, прише́дше в хра́мину, ви́деша Отроча́ с Мари́ею, Ма́терию Его́, и, па́дше, поклони́шася Ему́, и, отве́рзше сокро́вища своя́, принесо́ша Ему́ да́ры, зла́то, и лива́н, и сми́рну. И, весть прие́мше во сне, не возврати́тися ко И́роду, ины́м путе́м отыдо́ша во страну́ свою́.

Таже:

Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, / я́ко обнища́хом зело́; / помози́ нам, Бо́же, Спа́се наш, / сла́вы ра́ди И́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви нас / и очи́сти грехи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

Посем Трисвятое, и по О́тче наш:

Кондак, глас 3:

Де́ва днесь Преве́чное Сло́во / в верте́пе гряде́т роди́ти неизрече́нно: / лику́й, вселе́нная, услы́шавши, / просла́ви со А́нгелы и па́стырьми / хотя́щаго яви́тися Отроча́ Мла́до, Преве́чнаго Бо́га.

Го́споди, поми́луй, 40. И молитва:

И́же на вся́кое вре́мя: Го́споди, поми́луй (3). Сла́ва, и ны́не: Честне́йшую Херуви́м: И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче. Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших:

Посем молитва Великаго Василия:

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ всегда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Таже час девятый

Прииди́те, поклони́мся: (3).

И псалом 109:

Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х. Жезл си́лы по́слет Ти Госпо́дь от Сио́на, и господству́й посреде́ враго́в Твои́х. С Тобо́ю нача́ло в день си́лы Твое́я, во све́тлостех святы́х Твои́х. Из чре́ва пре́жде Денни́цы роди́х Тя. Кля́тся Госпо́дь и не раска́ется, Ты Иере́й во век, по чи́ну Мелхиседе́кову. Госпо́дь одесну́ю Тебе́ сокруши́л есть в день гне́ва Своего́ цари́. Су́дит во язы́цех, испо́лнит паде́ния, сокруши́т главы́ на земли́ мно́гих. От пото́ка на пути́ пие́т, сего́ ра́ди вознесе́т главу́.

Псалом 110:

Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м в сове́те пра́вых и со́нме. Ве́лия дела́ Госпо́дня, изы́скана во всех во́лях Его́. Испове́дание и великоле́пие де́ло Его́, и пра́вда Его́ пребыва́ет в век ве́ка. Па́мять сотвори́л есть чуде́с Свои́х, ми́лостив и щедр Госпо́дь: пи́щу даде́ боя́щимся Его́, помяне́т в век заве́т Свой. Кре́пость дел Свои́х возвести́ лю́дем Свои́м, да́ти им достоя́ние язы́к. Дела́ рук Его́, и́стина и суд: ве́рны вся за́поведи Его́, утверже́ны в век ве́ка, сотворе́ны во и́стине и правоте́. Избавле́ние посла́ лю́дем Свои́м, запове́да в век заве́т Свой, свя́то и стра́шно И́мя Его́. Нача́ло прему́дрости — страх Госпо́день, ра́зум же благ всем творя́щим и. Хвала́ Его́ пребыва́ет в век ве́ка.

Псалом 85:

Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́ и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз. Сохрани́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бен есмь; спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воззову́ весь день. Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Я́ко Ты, Го́споди, благ, и кро́ток, и многоми́лостив всем, призыва́ющим Тя. Внуши́, Го́споди, моли́тву мою́ и вонми́ гла́су моле́ния моего́. В день ско́рби моея́ воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́. Несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, и несть по дело́м Твои́м. Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут, и покло́нятся пред Тобо́ю, Го́споди, и просла́вят И́мя Твое́, я́ко ве́лий еси́ Ты и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н. Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во и́стине Твое́й: да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися И́мене Твоего́. Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем мои́м и просла́влю И́мя Твое́ в век. Я́ко ми́лость Твоя́ ве́лия на мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою́ от а́да преиспо́днейшаго. Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша ду́шу мою́ и не предложи́ша Тебе́ пред собо́ю. И Ты, Го́споди Бо́же мой, ще́дрый и ми́лостивый, долготерпели́вый, и многоми́лостивый, и и́стинный, при́зри на мя и поми́луй мя, даждь держа́ву Твою́ о́троку Твоему́ и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́. Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

И паки: Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

Сла́ва, и ны́не, аллилу́ия (3). Го́споди поми́луй (3).

Слава, тропарь, глас 4:

Написова́шеся иногда́ со ста́рцем Ио́сифом, / я́ко от се́мене Дави́дова, в Вифлее́ме Мариа́м, / чревонося́щи безсе́менное Рожде́ние. / Наста́ же вре́мя Рождества́, / и ме́сто ни еди́ноже бе обита́лищу, / но, я́коже кра́сная пала́та, верте́п Цари́це показа́шеся. / Христо́с ражда́ется пре́жде па́дший воскреси́ти о́браз.

И ныне, Богородичен:

И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы / и распя́тие претерпе́в, Благи́й, / испрове́ргий сме́ртию смерть и воскресе́ние явле́й я́ко Бог, / не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю. / Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве. / Приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны. / И спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

Таже тропари сия, глас 7:

Удивля́шеся И́род, / зря волхво́в благоче́стие, / и, гне́вом побежда́емь, / ле́та испыта́ше разстоя́ния; / ма́тери безча́дствуемы быва́ху, / и безвре́менный во́зраст младе́нцев го́рце пожина́шеся, / сосцы́ ссыха́хуся, / и исто́чницы мле́чнии удержава́хуся, / ве́лие бя́ше лю́тое. / Те́мже благоче́стно, ве́рнии, соше́дшеся, / поклони́мся Христо́ву Рождеству́. (2)

Стих: Бог от ю́га прии́дет / и Святы́й из Горы́ приосене́нныя ча́щи.

Тропарь, глас 2:

Егда́ Ио́сиф, Де́во, печа́лию уязвля́шеся, / к Вифлее́му идя́, вопия́ла еси́ к нему́: / что́ Мя зря непра́здну дря́хлуеши и смуща́ешися, / не ве́дый вся́ко е́же во Мне стра́шнаго та́инства? / Про́чее отложи́ страх всяк, пресла́вное познава́я: / Бог бо низхо́дит на зе́млю ми́лости ра́ди, / во чре́ве Мое́м ны́не а́ще и плоть прия́т. / Его́же, ражда́ема, у́зриши, я́коже благоизво́ли, / и, ра́дости испо́лнився, поклони́шися я́ко Зижди́телю твоему́, / Его́же А́нгели пою́т непреста́нно / и славосло́вят со Отце́м и Ду́хом Святы́м.

Стих: Го́споди, услы́шах слух Твой и убоя́хся; / Го́споди, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся.

Паки тойже тропарь.

Таже, став посреде церкве, канонарх прочитает велегласно всю стихиру сию.

Глас 6:

Днесь ражда́ется от Де́вы / руко́ю всю содержа́й тварь, / пелена́ми, я́коже зе́мен, повива́ется, / И́же существо́м неприкоснове́нен Бог. / В я́слех возлежи́т / утверди́вый Небеса́ сло́вом в нача́лех, / от сосце́в млеко́м пита́ется, / И́же в пусты́ни ма́нну одожди́вый лю́дем, / волхвы́ призыва́ет Жени́х церко́вный, / да́ры сих прие́млет Сын Де́вы. / Покланя́емся Рождеству́ Твоему́, Христе; / покланя́емся Рождеству́ Твоему́, Христе; / покланя́емся Рождеству́ Твоему́, Христе: / покажи́ нам и Боже́ственная Твоя́ Богоявле́ния.

И творим три поклоны.

Потом глаголет велегласно многолетны священник или диакон.

Ведомо же буди, яко сие многолетное поздравление в соборных церквах при архиереех и инде, где прилично, творится в навечерии по отпусте святыя Литургии, или по вечерни, егда бывает навечерие в субботу и неделю; во обителех же во всех Типиках чин положен сему бывати на часех в сем месте.

Таже оба лика вкупе поют предреченную стихиру.

Слава, и ныне, глас 6: Днесь ражда́ется от Де́вы:

На девятом часе кадит диакон весь храм.

Прокимен, глас 4:

Ма́ти Сио́н рече́т: / Челове́к, и Челове́к роди́ся в нем.

Стих: Основа́ния Его́ на гора́х святы́х.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 9):

Отроча́ роди́ся нам, Сын, и даде́ся нам, Его́же нача́льство бысть на ра́ме Его; и нарица́ется И́мя Его́: вели́каго сове́та А́нгел, чу́ден Сове́тник, Бог Кре́пок, Власти́тель, Нача́льник ми́ра, Оте́ц бу́дущаго ве́ка, приведе́т бо мир на нача́льники, и здра́вие Его́, и ве́лие нача́льство Его́, и ми́ра Его́ несть преде́ла, на престо́л Дави́дов и на ца́рство Его́, испра́вити е и заступи́ти е судьбо́ю и пра́вдою от ны́не и до ве́ка. Ре́вность Го́спода Савао́фа сотвори́т сия́.

Ко Евре́ем посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние (зачало 306):

Бра́тие, святя́й и освяща́емии, от Еди́наго вси, ея́же ра́ди вины́ не стыди́тся бра́тию нарица́ти их, глаго́ля: возвещу́ И́мя Твое́ бра́тии Мое́й, посреде́ Це́ркве воспою́ Тя. И па́ки: Аз бу́ду наде́яся Нань. И па́ки: се Аз и де́ти, я́же Ми дал есть Бог. Поне́же у́бо де́ти приобщи́шася пло́ти и кро́ви, и Той прии́скренне приобщи́ся те́хже, да сме́ртию упраздни́т иму́щаго держа́ву сме́рти, си́речь диа́вола, и изба́вит сих, ели́цы стра́хом сме́рти чрез все житие́ пови́нни бе́ша рабо́те. Не от А́нгел у́бо когда́ прие́млет, но от се́мене Авраа́мова прие́млет; отню́дуже до́лжен бе по всему́ подо́битися бра́тии, да ми́лостив бу́дет и ве́рен первосвяще́нник в тех, я́же к Бо́гу, во е́же очи́стити грехи́ людски́я. В не́мже бо пострада́, Сам искуше́н быв, мо́жет и искуша́емым помощи́.

Иерей: От Матфе́я свята́го Ева́нгелия чте́ние (зачало 4):

Отше́дшим волхво́м, се А́нгел Госпо́день во сне яви́ся Ио́сифу, глаго́ля: воста́в, поими́ Отроча́ и Ма́терь Его́, и бежи́ во Еги́пет, и бу́ди та́мо, до́ндеже реку́ ти: хо́щет бо И́род иска́ти Отроча́те, да погуби́т Е. Он же, воста́в, поя́т Отроча́ и Ма́терь Его́ но́щию и оты́де во Еги́пет. И бе та́мо до уме́ртвия И́родова, да сбу́дется рече́нное от Го́спода проро́ком, глаго́лющим: от Еги́пта воззва́х Сы́на Моего́. Тогда́ И́род, ви́дев, я́ко пору́ган бысть от волхво́в, разгне́вася зело́ и, посла́в, изби́ вся де́ти, су́щия в Вифлее́ме и во всех преде́лех его́, от двою́ ле́ту и нижа́йше по вре́мени, е́же изве́стно испыта́ от волхво́в. Тогда́ сбы́стся рече́нное Иереми́ем проро́ком, глаго́лющим: глас в Ра́ме слы́шан бысть, плачь, и рыда́ние, и вопль мног. Рахи́ль пла́чущися чад свои́х и не хотя́ше уте́шитися, я́ко не суть. Уме́ршу же И́роду, се А́нгел Госпо́день во сне яви́ся Ио́сифу во Еги́пте, глаго́ля: воста́в, поими́ Отроча́ и Ма́терь Его́ и иди́ в зе́млю Изра́илеву: изомро́ша бо и́щущии души́ Отроча́те. Он же, воста́в, поя́т Отроча́ и Ма́терь Его́ и прии́де в зе́млю Изра́илеву. Слы́шав же, я́ко Архела́й ца́рствует во Иуде́и вме́сто И́рода, отца́ своего́, убоя́ся та́мо ити́. Весть же прие́мь во сне, оты́де в преде́лы Галиле́йския. И, прише́д, всели́ся во гра́де, нарица́емем Назаре́т. Я́ко да сбу́дется рече́нное проро́ки, я́ко Назоре́й нарече́тся.

Таже:

Не преда́ждь нас до конца́ И́мене Твоего́ ра́ди, / и не разори́ заве́та Твоего́, / и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас / Авраа́ма ра́ди, возлю́бленнаго от Тебе́, / и за Исаа́ка, раба́ Твоего́, / и Изра́иля, свята́го Твоего́.

Посем Трисвятое, и по О́тче наш:

Кондак, глас 3:

Де́ва днесь Преве́чное Сло́во / в верте́пе гряде́т роди́ти неизрече́нно: / лику́й, вселе́нная, услы́шавши, / просла́ви со А́нгелы и па́стырьми / хотя́щаго яви́тися Отроча́ Мла́до, Преве́чнаго Бо́га.

Го́споди, поми́луй, 40. И молитва:

И́же на вся́кое вре́мя: Го́споди, поми́луй (3). Сла́ва, и ны́не: Честне́йшую Херуви́м: И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче. Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших:

Посем молитва Великаго Василия:

Влады́ко Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, долготерпе́вый о на́ших согреше́ниих и да́же до ны́нешняго часа́ приведы́й нас, в о́ньже, на Животворя́щем Дре́ве ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику и́же в рай путесотвори́л еси́ вход и сме́ртию смерть разруши́л еси́: очи́сти нас, гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, согреши́хом бо и беззако́нновахом и не́смы досто́йни возвести́ очеса́ на́ша и воззре́ти на высоту́ Небе́сную, зане́ оста́вихом путь пра́вды Твоея́ и ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших. Но мо́лим Твою́ безме́рную бла́гость: пощади́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Твоея́, и спаси́ нас И́мене Твоего́ ра́ди свята́го, я́ко исчезо́ша в суете́ дни́е на́ши, изми́ нас из руки́ сопроти́внаго, и оста́ви нам грехи́ на́ша, и умертви́ плотско́е на́ше мудрова́ние, да, ве́тхаго отложи́вше челове́ка, в но́ваго облеце́мся и Тебе́ поживе́м, на́шему Влады́це и Благоде́телю. И та́ко, Твои́м после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем, иде́же есть всех веселя́щихся жили́ще. Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие и ра́дость лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Посем псалом 102:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ И́мя свято́е Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода и не забыва́й всех воздая́ний Его́. Очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́. Избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами. Исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́, обнови́тся, я́ко о́рля, ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь и судьбу́ всем обиди́мым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́. Щедр и ми́лостив Госпо́дь, долготерпели́в и многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет. Не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ Небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть, есмы́. Челове́к, я́ко трава́, дни́е его́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т. Я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́. И пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́ и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода, вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода, вся си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода, вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте Влады́чества Его́; благослови́, душе́ моя́, Го́спода.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Псалом 145:

Хвали́, душе́ моя́, Го́спода, восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м. Пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь. Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, в ни́хже несть спасе́ния. Изы́дет дух его́ и возврати́тся в зе́млю свою́, в той день поги́бнут вся помышле́ния Его. Блаже́н, ему́же Бог Иа́ковль помо́щник его́, упова́ние его́ на Го́спода Бо́га своего́, сотво́ршаго Не́бо и зе́млю, мо́ре и вся, я́же в них, храня́щаго и́стину в век, творя́щаго суд оби́димым, даю́щаго пи́щу а́лчущим. Госпо́дь реши́т окова́нныя, Госпо́дь умудря́ет слепцы́, Госпо́дь возво́дит низве́рженныя, Госпо́дь лю́бит пра́ведники, Госпо́дь храни́т прише́льцы, си́ра и вдову́ прии́мет и путь гре́шных погуби́т. Воцари́тся Госпо́дь во век, Бог Твой, Сио́не, в род и род.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый / и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди / воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, / непрело́жно вочелове́чивыйся, / распны́йся же, Христе́ Бо́же, / сме́ртию смерть попра́вый, / Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы, / спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, / спаси́ нас.

Таже:

Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

Не глаголем же на блаженнах песней, яже в Минеи, ни Апостола, ни Евангелия.

Сла́ва, и ны́не:

Помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

Помяни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

Помяни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.

Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Сла́ва:

Лик святы́х А́нгел и Арха́нгел / со все́ми Небе́сными си́лами пое́т Тя и глаго́лет: / Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, / испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

И ны́не:

Исповедание Православныя веры, Перваго Собора.

(Аще есть Литургия, зде не глаголем, но по И ныне, глаголем: Ослаби, остави: и прочая.)

Ве́рую во Еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ Не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во Еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, не сотворе́нна, Единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к, и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с Небе́с, и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна, и воскре́сшаго в тре́тий день, по писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

Втораго Собора.

И в Ду́ха Свята́го, Го́спода Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но Креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых и жи́зни бу́дущаго ве́ка, ами́нь.

Таже молитва:

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, / я́же в сло́ве и в де́ле, / я́же в ве́дении и не в ве́дении, / я́же во дни и в нощи́, / я́же во уме́ и в помышле́нии, / вся нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

И по О́тче наш:

Кондак, глас 3:

Де́ва днесь Преве́чное Сло́во / в верте́пе гряде́т роди́ти неизрече́нно: / лику́й, вселе́нная, услы́шавши, / просла́ви со А́нгелы и па́стырьми / хотя́щаго яви́тися Отроча́ Мла́до, Преве́чнаго Бо́га.

Го́споди, поми́луй, 40.

Таже молитву сию:

Всесвята́я Тро́ице, / Единосу́щная Держа́во, / Неразде́льное Ца́рство, / всех благи́х Вина́: / благоволи́ же и о мне, гре́шнем, / утверди́, вразуми́ се́рдце мое́ / и всю мою́ отыми́ скве́рну. / Просвети́ мою́ мысль, / да вы́ну сла́влю, пою́, и покланя́юся, и глаго́лю: / Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с / во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

Таже, Досто́йно есть: И отпуст дне. И бывает росход до часа вечерняго. Вечерня же бывает с Литургиею Василия Великаго во свое время. Псалом же, Благословлю́ Го́спода: глаголем на Литургии по заамвонной молитве.

Аще же несть литургии, глаголем зде:

Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (3)

Сла́ва, и ны́не: псалом 33:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тции и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю, и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и, и от всех скорбе́й его́ спасе́ и. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́ и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь. Блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто есть челове́к, хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го; взыщи́ ми́ра и пожени́ и. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я, е́же потреби́ти от земли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегреша́т. Изба́вит Госпо́дь ду́ши раб Свои́х, и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́.

Досто́йно есть: И отпуст.

Подобает ведати: Аще в субботу или в неделю будет навечерие, Литургия Златоустова поется. Великаго же Василия Литургия поется на самый праздник. Такожде творим и на праздник святых Богоявлений. Блюди, яко егда несть субботы или недели в навечерие, тогда бывает Литургия Василия Великаго, а в день праздника Литургия Златоустова бывает. Сице же и в праздник Богоявления.

Разумно же буди и о сем, яко от Христова Рождества и до святых Богоявлений никакоже пост, ни коленопоклонения бывают, ниже в церкви, ниже в келлиах.

Ведомо же буди: Аще случится Рождество Христово или Богоявление в неделю, воскресно ничтоже поем.

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

При часе 7–м дне ударяет в великий кампан и во вся тяжкая; и, собравшеся во храм, начинаем вечерню по обычаю. Диакон глаголет: Благослови́, влады́ко. Иерей: Благослове́но Ца́рство: и по Аминь: предстоятель: Царю́ Небе́сный: Трисвятое и по Отче наш: Господи, помилуй: 12, Слава, и ныне: Приидите, поклонимся: трижды. И псалом: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода: Посем диакон глаголет ектению великую. И аще убо в субботу вечера, поем: Блажен муж: кафисму всю, аще же в неделю вечера, поем точию 1–й антифон. Аще ли ин день, стихология не бывает, но по ектении абие поем: Го́споди, воззва́х к Тебе́: на глас 2. Иерей же творит проскомидию. Таже диакон кадит храм по обычаю, ликове же поют стихиры праздника на 8.

Глас 2, самогласны. Германово:

Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви, настоя́щую та́йну сказу́юще: / средосте́ние граде́жа разруши́ся, / пла́менное oру́жие плещи́ дае́т, / и Херуви́м отступа́ет от дре́ва жи́зни, / и аз ра́йския пи́щи причаща́юся, / от него́же произгна́н бых преслуша́ния ра́ди; / неизме́нный бо о́браз Oте́чь, / о́браз присносу́щия Eго́, / зрак раба́ прие́млет, / от Неискусобра́чныя Ма́тере проше́д, / не преложе́ние претерпе́в, / éже бо бе пребы́сть, Бог Сый и́стинен, / и éже не бе прия́т, Челове́к быв человеколю́бия ра́ди. / Тому́ возопии́м: / рожде́йся от Де́вы Бо́же, поми́луй нас. (2)

Анатолиево: Го́споду Иису́су ро́ждшуся от Святы́я Де́вы, / просвети́шася вся́чeская: / па́стырeм бо свиря́ющим и волхво́м покланя́ющимся, / А́нгелом воспева́ющим, И́род мятя́шеся, / я́ко Бог во пло́ти яви́ся, / Спас душ на́ших. (2)

Ца́рство Твое́, Христе́ Бо́же, / Ца́рство всех веко́в, / и Влады́чество Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де, / воплоти́выйся от Ду́ха Свята́го / и от Присноде́вы Мари́и вочелове́чивыйся, / свет нам возсия́, Христе́ Бо́же, / Твое́ прише́ствие; / Свет от Све́та, Óтчее сия́ние, / всю тварь просвети́л eси́, / вся́кое дыха́ние хва́лит Тя. / О́браз сла́вы Óтчия, / Сый, и пре́жде Сый, / и возсия́вый от Де́вы, Бо́же, поми́луй нас. (2)

Что́ Тебе́ принесе́м, Христе́, / я́ко яви́лся eси́ на земли́ / я́ко Челове́к нас ра́ди? / Ка́яждо бо от Тебе́ бы́вших тва́рей благодаре́ние Тебе́ прино́сит: / А́нгели — пе́ние; небеса́ — звезду́; / волсви́ — да́ры; па́стырие — чу́до; / земля́ — верте́п; пусты́ня — я́сли; / мы же — Ма́терь Де́ву. / И́же пре́жде век, Бо́же, поми́луй нас. (2)

Слава, и ныне, глас тойже. Кассиино:

А́вгусту eдинонача́льствующу на земли́, / многонача́лие челове́ков преста́; / и Тебе́ вочелове́чшуся от Чи́стыя, / многобо́жие и́долов упраздни́ся, / под eди́нем ца́рством мирски́м гра́ди бы́ша, / и во Eди́но Влады́чество Божества́ язы́цы ве́роваша. / Написа́шася лю́дие повеле́нием ке́саревым, / написа́хомся, ве́рнии, И́менем Божества́, / Тебе́, вочелове́чшагося Бо́га на́шего. / Ве́лия Твоя́ ми́лость, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Вход со Евангелием. Све́те Ти́хий: Прокимен дне. И чтения по чину их, с тропари и со стихи их.

Аще прилучится навечерие Рождества Христова в пяток, прокимен поется: Кто Бог ве́лий, я́ко Бог наш: со стихи своими. Дневный же оставляется.

Бытия́ чте́ние (глава 1):

В нача́ле сотвори́ Бог Не́бо и зе́млю. Земля́ же бе неви́дима и неустро́ена, и тьма верху́ бе́здны, и Дух Бо́жий ноша́шеся верху́ воды́. И рече́ Бог: да бу́дет свет. И бысть свет. И ви́де Бог свет, я́ко добро́; и разлучи́ Бог между́ све́том и между́ тьмо́ю. И нарече́ Бог свет день, и тьму нарече́ нощь. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день еди́н. И рече́ Бог: да бу́дет твердь посреде́ воды́, и да бу́дет разлуча́ющи посреде́ воды́ и воды́. И бысть та́ко. И сотвори́ Бог твердь; и разлучи́ Бог между́ водо́ю, я́же бе под тве́рдию, и между́ водо́ю, я́же бе над тве́рдию. И нарече́ Бог твердь не́бо; и ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день вторы́й. И рече́ Бог: да собере́тся вода́, я́же под небесе́м, в собра́ние еди́но, и да яви́тся су́ша. И бысть та́ко. И собра́ся вода́, я́же под небесе́м, в собра́ния своя́, и яви́ся су́ша. И нарече́ Бог су́шу зе́млю и собра́ния вод нарече́ моря́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И рече́ Бог: да прорасти́т земля́ бы́лие травно́е, се́ющее се́мя по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое, творя́щее плод, ему́же се́мя его́ в нем, по ро́ду на земли́. И бысть та́ко. И изнесе́ земля́ бы́лие травно́е, се́ющее по ро́ду и по подо́бию, и дре́во плодови́тое, творя́щее плод, ему́же се́мя его́ в нем по ро́ду на земли́. И ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день тре́тий.

Числ чте́ние (глава 24):

Бысть Дух Бо́жий на Валаа́ме и, восприе́м при́тчи своя́, рече́: коль добри́ до́ми твои́, Иа́кове, и ски́ния твоя́, Изра́илю? Я́ко страны́ осеня́ющия, я́ко са́дие при река́х, и я́ко ски́ния, я́же водрузи́ Госпо́дь, и я́ко ке́дри при вода́х. Изы́дет челове́к от се́мене его́, и облада́ет язы́ки мно́гими, и возвы́сится ца́рство его́, и возрасте́т. Бог наста́вит его́ из Еги́пта, я́ко сла́ву единоро́га его́. Поя́ст язы́ки враг свои́х, и то́лщу их изможди́т, и стрела́ми свои́ми устрели́т врага́. Возле́г, почи́, я́ко лев и я́ко ски́мен, кто возста́вит его́? Благословя́щии Тя благослове́ни, и проклина́ющии Тя про́кляти. Возсия́ет звезда́ от Иа́кова, и воста́нет челове́к от Изра́иля, и ссече́т кня́зи Моави́тския, и плени́т вся сы́ны Си́фовы, и бу́дет Едо́м достоя́ние, и бу́дет насле́дие Иса́в враг его́, и Изра́иль сотвори́ кре́пость.

Проро́чества Михе́ина чте́ние (главы 4 и 5):

Во днех о́нех глаго́лет Госпо́дь: соберу́ сокруше́нную и отринове́нную прииму́, я́же отри́нух. И положу́ сотре́нную во оста́нок и отринове́нную в язы́к кре́пок, и воцари́тся Госпо́дь над ни́ми в горе́ Сио́нстей от ны́не и во ве́ки. И ты, Вифлее́ме, до́ме Евфра́фов, еда́ мал еси́, е́же бы́ти в ты́сящах Иу́довых. Из тебе́ бо Мне изы́дет Старе́йшина, е́же бы́ти в Кня́зя во Изра́или; и исхо́ди Его́ из нача́ла, от дней ве́ка. Сего́ ра́ди даст я, до вре́мене ражда́ющия породи́т, и про́чии от бра́тий Его́ обратя́тся к сыно́м Изра́илевым. И ста́нет, и у́зрит, и упасе́т па́ству Свою́ кре́постию Госпо́дь. И в сла́ве И́мене Го́спода Бо́га своего́ пребу́дут, за́не ны́не возвели́чится да́же до коне́ц земли́.

Таже возгласит чтец, глас 6, и нам, воставшим, глаголет тропарь сей:

Та́йно роди́лся еси́ в верте́пе, / но Не́бо Тя всем пропове́да, / я́коже уста́, звезду́ предлага́я, Спа́се, / и волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́; / с ни́миже поми́луй нас.

Стих 1: Основа́ния Его́ на гора́х святы́х, / лю́бит Госпо́дь врата́ Сио́ня па́че всех селе́ний Иа́ковлих, / пресла́вная глаго́лашася о Тебе́, гра́де Бо́жий. / Помяну́ Ра́ав и Вавило́на, ве́дущим мя.

И поем конец: И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́; / с ни́миже поми́луй нас.

Стих 2: И се иноплеме́нницы, и Тир, и лю́дие Ефио́пстии, / си́и бы́ша та́мо. / Ма́ти Сио́н рече́т: / Челове́к и Челове́к роди́ся в нем, / и Той основа́ и Вы́шний.

И паки: И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́; / с ни́миже поми́луй нас.

Стих 3: Госпо́дь пове́сть в писа́нии люде́й / и князе́й сих, бы́вших в нем, / я́ко веселя́щихся всех жили́ще в Тебе́.

И паки: И волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́; / с ни́миже поми́луй нас.

Таже, Сла́ва: поет лик правый конец тропаря. И ны́не: левый поет такожде конец. Посем глаголет чтец весь тропарь. И поет сам конец его:

Та́йно роди́лся еси́ в верте́пе, / но Не́бо Тя всем пропове́да, / я́коже уста́, звезду́ предлага́я, Спа́се, / и волхвы́ Ти приведе́, ве́рою покланя́ющияся Тебе́; / с ни́миже поми́луй нас.

И чтутся паки по обычаю чтения сия.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 11):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: изы́дет Жезл от ко́рене Иессе́ова, и Цвет от ко́рене его́ взы́дет, и почи́ет на Нем Дух Бо́жий, Дух му́дрости и ра́зума, Дух сове́та и кре́пости, Дух ве́дения и благоче́стия, Дух стра́ха Бо́жия испо́лнит Его́. Не по сла́ве су́дит, ниже́ по глаго́ланию обличи́т, но су́дит пра́вдою смире́нных суд, и обличи́т пра́востию сла́вныя земли́, и порази́т зе́млю сло́вом уст Свои́х, и Ду́хом усте́н убие́т нечести́ваго. И бу́дет пра́вдою препоя́сан по чре́слех Свои́х и и́стиною обви́т по ре́бром Свои́м. Тогда́ пожиру́ет волк со а́гнцем, и рысь почи́ет с ко́злищем, и теле́ц, и лев, и юне́ц вку́пе пожиру́ют, и отроча́ ма́ло поведе́т их. Теле́ц и лев вку́пе пасу́тся, и вку́пе ча́да их бу́дут; и лев, я́ко вол, снесть пле́вы. И отроча́ мла́до на пеще́ру а́спидску и на ло́же пле́мене а́спидска ру́ку возложи́т. И не сотворя́т зла, ниже́ и́мут погуби́ти ни еди́наго же на горе́ святе́й Мое́й, зане́же напо́лнися вся земля́ позна́ти Го́спода, я́ко воде́ мно́зе покры́ти моря́. И бу́дет в день он ко́рень Иессе́ев и возстая́й владе́ти язы́ки; на него́ язы́цы упова́ют, и бу́дет поко́й его́ честь.

Проро́чества Вару́хова чте́ние (главы 3 и 4):

Сей Бог наш, и не приложи́тся ин к Нему́. Изобре́те всяк путь худо́жества, и даде́ и Иа́кову, о́троку Своему́, и Изра́илю, возлю́бленному от Него́. Посе́м же на земли́ яви́ся и с челове́ки поживе́. Сия́ кни́га повеле́ний Бо́жиих, и зако́н сый во ве́ки; вси, держа́щиися ея́, в живо́т вни́дут, оста́вившии же ю, у́мрут. Обрати́ся, Иа́кове, и ими́ся ея́. Поиди́ к сия́нию пря́мо све́та ея́. Не даждь ино́му сла́вы твоея́ и поле́зных тебе́ язы́ку чужде́му. Блаже́ни есмы́, Изра́илю, я́ко уго́дная Бо́гу нам разу́мна суть.

Проро́чества Дании́лова чте́ние (глава 2):

Рече́ Дании́л Навуходоно́сору: ты, царю́, ви́дел еси́, и се о́браз еди́н, о́браз о́ный вели́к, и обли́чие его́ окру́гло, стоя́ше пред лице́м твои́м, и виде́ние его́ стра́шно. О́браз, его́же глава́ от зла́та чи́ста; ру́це, и пе́рси, и мы́шцы его́ сре́бряны; чре́во и сте́гны ме́дяны; го́лени желе́зны; но́зе часть у́бо желе́зна, и часть не́кая скуде́льна. Ви́дел еси́, до́ндеже отто́ржеся ка́мень от горы́ без рук и порази́ о́браз, на но́ги желе́зныя и скуде́льныя, и истни́ я до конца́. Тогда́ истни́шася во еди́но скуде́ль, желе́зо, медь, сребро́, зла́то, и бы́ша, я́ко прах от гумна́ жа́твеннаго, и взят я мно́жество дохнове́ния, и ме́сто не обре́теся им; ка́мень же, порази́вый о́браз, бысть в го́ру ве́лию и испо́лни всю зе́млю. Сие́ есть со́ние, и сказа́ние его́ рече́м пред царе́м: возста́вит Бог Небе́сный Ца́рство, е́же во ве́ки не истле́ет, и Ца́рство Его́ лю́дем ины́м не оста́вится. И истни́т, и изможди́т вся ца́рствия, и то воста́нет во ве́ки. И́мже о́бразом ви́дел еси́, я́ко от горы́ отсече́ся ка́мень без рук и сотры́ скуде́ль, желе́зо, медь, сребро́, зла́то. Бог вели́кий сказа́ царю́, и́мже подоба́ет быти по сих, и и́стинно со́ние и ве́рно сказа́ние Его́.

Посем чтец глаголет тропарь сей, глас 6:

Возсия́л еси́, Христе́, от Де́вы, разу́мное Со́лнце Пра́вды, / и звезда́ Тя показа́ в верте́пе, вмеща́ющася Невмести́маго. / Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́, / с ни́миже Тя велича́ем: / Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Стих 1, псалом 92: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся, / облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася, / и́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. / Гото́в престо́л Твой отто́ле, / от ве́ка Ты еси́.

Таже, паки: Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́, / с ни́миже Тя велича́ем: / Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Стих 2: Воздвиго́ша ре́ки, Го́споди, / воздвиго́ша ре́ки гла́сы своя́. / Во́змут ре́ки сотре́ния своя́ / от гласо́в вод мно́гих.

Таже, паки: Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́, / с ни́миже Тя велича́ем: / Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Стих 3: Ди́вны высоты́ морски́я, / ди́вен в высо́ких Госпо́дь. / Свиде́ния Твоя́ уве́ришася зело́: / до́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

Сла́ва, конец тропаря. И ны́не, паки конец.

Таже тропарь, весь:

Возсия́л еси́, Христе́, от Де́вы, разу́мное Со́лнце Пра́вды, / и звезда́ Тя показа́ в верте́пе, вмеща́ющася Невмести́маго. / Волхвы́ наста́вил еси́ на поклоне́ние Твое́, / с ни́миже Тя велича́ем: / Жизнода́вче, сла́ва Тебе́.

Конец же тропаря поет чтец сам и посем чтет:

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава 9):

Отроча́ роди́ся нам, Сын, и даде́ся нам, Его́же нача́льство бысть на ра́ме Его; и нарица́ется И́мя Его́: вели́каго сове́та А́нгел, чу́ден Сове́тник, Бог Кре́пок, Власти́тель, Нача́льник ми́ра, Оте́ц бу́дущаго ве́ка, приведе́т бо мир на нача́льники, и здра́вие Его́, и ве́лие нача́льство Его́, и ми́ра Его́ несть преде́ла, на престо́л Дави́дов и на ца́рство Его́, испра́вити е и заступи́ти е судьбо́ю и пра́вдою от ны́не и до ве́ка. Ре́вность Го́спода Савао́фа сотвори́т сия́.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (главы 7 и 8):

Приложи́ Госпо́дь глагола́ти ко Аха́зу, глаго́ля: проси́ себе́ зна́мения у Го́спода Бо́га твоего́ во глубину́ или́ в высоту́. И рече́ Аха́з: не и́мам проси́ти, ниже́ искуси́ти Го́спода. И рече́ Иса́ия: услы́шите у́бо, до́ме Дави́дов: еда́ мал вам труд дая́ти челове́ком, и ка́ко Го́споду труд даете́? Сего́ ра́ди даст Госпо́дь Сам вам зна́мение: се Де́ва во чре́ве прии́мет и роди́т Сы́на, и нареку́т и́мя Его́ Емману́ил; ма́сло и мед и́мать сне́сти, пре́жде не́же уве́дети Ему́ или́ изво́лити лука́вое, избере́т благо́е: Зане́ пре́жде, не́же разуме́ти Отроча́ти благо́е или́ зло́е, отри́нет лука́вая, избере́т благо́е. И рече́ Госпо́дь ко мне: приими́ себе́ сви́ток нов, вели́к и напиши́ в нем писа́лом челове́ческим, е́же ско́ро плене́ние сотвори́ коры́стей, настоя́т бо. И свиде́тели мне сотвори́ ве́рны челове́ки, Ури́ю иере́я, и Заха́рию, сы́на Варахи́ина. И приступи́х ко проро́чице, и во чре́ве прия́т и роди́ сы́на. И рече́ мне Госпо́дь: нарцы́ и́мя ему́, ско́ро плени́ и напра́сно испрове́рзи. Зане́ пре́жде, не́же разуме́ти отроча́ти назва́ти отца́ или́ ма́терь, прии́мет си́лу дама́скову и коры́сти самари́йския пря́мо царю́ ассири́йскому. С на́ми Бог, разуме́йте, язы́цы, и покаря́йтеся. Услы́шите да́же до после́дних земли́, могу́щии, покаря́йтеся, а́ще бо па́ки возмо́жете и па́ки побежде́ни бу́дете. И и́же а́ще сове́т совещава́ете, разори́т Госпо́дь, и Сло́во, е́же а́ще возглаго́лете, не пребу́дет в вас, я́ко с на́ми Бог.

Посем ектениа малая и по возгласе Трисвятое.

Прокимен, глас 1:

Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты, / Аз днесь роди́х Тя.

Стих: Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки, достоя́ние Твое́ и одержа́ние Твое́ концы́ земли́.

Апостол ко Евреем, зачало 303:

Многоча́стне и многообра́зне дре́вле Бог, глаго́лавый отце́м во проро́цех. В после́док дний сих глаго́ла нам в Сы́не, Его́же положи́ насле́дника всем, И́мже и ве́ки сотвори́. И́же Сый сия́ние сла́вы и о́браз Ипоста́си Его́, нося́ же вся́ческая глаго́лом си́лы Своея́, Собо́ю очище́ние сотвори́в грехо́в на́ших, се́де одесну́ю Престо́ла вели́чествия на высо́ких. Толи́ко лу́чший быв А́нгел, ели́ко пресла́внее па́че их насле́дствова и́мя. Кому́ бо рече́ когда́ от А́нгел: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя; и па́ки: Аз бу́ду Ему́ во Отца́, и Той бу́дет Мне в Сы́на. Егда́ же па́ки вво́дит Перворо́днаго во вселе́нную, глаго́лет: и да покло́нятся Ему́ вси А́нгели Бо́жии. И ко А́нгелом у́бо глаго́лет: творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ огнь паля́щ. К Сы́ну же: престо́л Твой, Бо́же, в век ве́ка, жезл пра́вости, жезл Ца́рствия Твоего́. Возлюби́л еси́ пра́вду и возненави́дел еси́ беззако́ние, сего́ ра́ди пома́за Тя, Бо́же, Бог Твой еле́ем ра́дости па́че прича́стник Твои́х. И па́ки: в нача́ле Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть небеса́. Та́ поги́бнут, Ты же пребыва́еши, и вся, я́коже ри́за, обетша́ют, и, я́ко оде́жду, свие́ши их, и изменя́тся; Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют.

Аллилуиа, глас 5:

Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, / до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х.

Стих: Жезл си́лы по́слет Ти Госпо́дь от Сио́на.

Стих: Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя, кля́тся Госпо́дь и не раска́ется.

Евангелие Луки, зачало 5:

Во днех о́нех изы́де повеле́ние от ке́саря А́вгуста написа́ти всю вселе́нную. Сие́ написа́ние пе́рвое бысть, владя́щу Сири́ею Кирини́ю. И идя́ху вси написа́тися, ко́ждо во свой град. Взы́де же и Ио́сиф от Галиле́и из гра́да Назаре́та во Иуде́ю, во град Дави́дов, и́же нарица́ется Вифлее́м, зане́ бы́ти ему́ от до́му и оте́чества Дави́дова, написа́тися с Мари́ею, обруче́нною ему́ Жено́ю, су́щею непра́здною. Бысть же, егда́ бы́ша та́мо, испо́лнишася дни́е роди́ти Ей. И роди́ Сы́на Своего́ пе́рвенца, и пови́т Его́, и положи́ Его́ в я́слех, зане́ не бе им ме́ста во оби́тели. И па́стырие бе́ху в то́йже стране́, бдя́ще, и стрегу́ще стра́жу нощну́ю о ста́де свое́м. И се А́нгел Госпо́день ста в них, и сла́ва Госпо́дня осия́ их, и убоя́шася стра́хом ве́лиим. И рече́ им А́нгел: не бо́йтеся, се бо благовеству́ю вам ра́дость ве́лию, я́же бу́дет всем лю́дем, я́ко роди́ся вам днесь Спас, и́же есть Христо́с Госпо́дь, во гра́де Дави́дове. И се вам зна́мение: обря́щете Младе́нца пови́та, лежа́ща в я́слех. И внеза́пу бысть со А́нгелом мно́жество вой Небе́сных, хва́лящих Бо́га и глаго́лющих: сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. И бысть, я́ко отыдо́ша от них на Не́бо А́нгели, и челове́цы па́стырие ре́ша друг ко дру́гу: пре́йдем до Вифлее́ма и ви́дим глаго́л сей бы́вший, его́же Госпо́дь сказа́ нам. И приидо́ша, поспе́шшеся, и обрето́ша Мариа́м же и Ио́сифа и Младе́нца, лежа́ща во я́слех. Ви́девше же, сказа́ша о глаго́ле, глаго́ланном им о Отроча́ти Сем. И вси слы́шавшии диви́шася о глаго́ланных от па́стырей к ним. Мариа́м же соблюда́ше вся глаго́лы сия́, слага́ющи в се́рдцы Свое́м. И возврати́шася па́стырие, сла́вяще и хва́ляще Бо́га о всех я́же слы́шаша и ви́деша, я́коже глаго́лано бысть к ним.

(Дне же ряд: прокимен, апостол и Евангелие в навечерии Рождества Христова и Богоявления не чтется). И по ряду Божественная Литургия Великаго Василия.

Вместо Досто́йно: поем:

О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная вся́кая тварь, / А́нгельский собор и челове́ческий род, / освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный, / девственная похвало́, / из Нея́же Бог воплоти́ся, / и Младе́нец бысть, пре́жде век Сый Бог наш: / ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́ / и чре́во Твое́ простра́ннее Небе́с соде́ла. / О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

Причастен един: Хвали́те Го́спода с Небе́с, хвали́те Его́ в Вы́шних.

По отпусте Литургии вжигает параекклисиарх свещник и поставляет среди церкве. Клирицы же, ставше оба лика вкупе, поют возгласно тропарь праздника, глас 4: Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш: Сла́ва, и ны́не: кондак, глас 3: Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет: По окончании же кондака, многолетие. И входим в трапезу, и ядим варение с елеем, рыбы же не ядим, вино же пием, благодаряще Бога.

Ведати подобает, яко праздник Рождества Христова в кий день ни случится, поется повечерие великое сице:

О часе десятом нощи бывает благовест и потом трезвон во вся кампаны, иерей же со диаконом, оболкшеся, творят начало, якоже во вся праздники Владычни. Диакон глаголет: Благослови́, влады́ко. Иерей: Благослове́н Бог наш: И кадящу иерею, глаголем повечерие великое от начала: Сла́ва Тебе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Царю́ Небе́сный: Трисвятое, и прочее. С на́ми Бог: поем с пением. И вместо тропарей обычных: Просвети́ о́чи мои́: глаголем тропарь праздника; и вместо: Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас: глаголем кондак праздника. По Сла́ва в Вы́шних: исходим в притвор, поюще.

На литии стихиры самогласны, глас 1.

Иоанна монаха:

Не́бо и земля́ днесь проро́чески да возвеселя́тся, / А́нгели и челове́цы духо́вно да торжеству́ют, / я́ко Бог во пло́ти яви́ся / су́щим во тьме и се́ни седя́щим, рожде́йся от Де́вы; / верте́п и я́сли прия́ша Того́; / па́стырие чу́до пропове́дуют; / волсви́ от восто́к в Вифлее́м да́ры прино́сят. / Мы же хвалу́ недосто́йными устна́ми а́нгельски Тому́ принесе́м: / сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, / прии́де бо Ча́яние язы́ков, / прише́д, спасе́ нас от рабо́ты вра́жия.

Не́бо и земля́ днесь совокупи́шася, / ро́ждшуся Христу́. / Днесь Бог на зе́млю прии́де, / и челове́к на Небеса́ взы́де. / Днесь ви́димь eсть пло́тию, / eстество́м неви́димый, челове́ка ра́ди. / Сего́ ра́ди и мы, славосло́вяще, возопии́м Eму́: / Сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, / дарова́ бо прише́ствие Твое́, / Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва в Вы́шних Бо́гу, / в Вифлее́ме слы́шу от Безпло́тных днесь, / на земли́ мир благоволи́вшему бы́ти. / Ны́не Де́ва Небе́с ши́рши: / возсия́ бо свет омрачéнным / и смирéнныя возвы́си, а́нгельски пою́щия: / сла́ва в Вы́шних Бо́гу.

По о́бразу и по подо́бию, истле́вша преступле́нием / ви́дев, Иису́с, приклони́в Небеса́, сни́де / и всели́ся во утро́бу де́вственную неизме́нно, / да в ней истле́вшаго Ада́ма обнови́т, зову́ща: / сла́ва явле́нию Твоему́, Изба́вителю мой и Бо́же.

Слава, глас 5. Иоанна монаха:

Волсви́, перси́дстии ца́рие, / позна́вше я́ве на земли́ ро́ждшагося Царя́ Небе́снаго, / от све́тлыя звезды́ води́ми, / достиго́ша в Вифлее́м, да́ры нося́ще избра́нныя, / зла́то, и лива́н, и сми́рну, / и, па́дше, поклони́шася: / ви́деша бо в верте́пе Младе́нца лежа́ща безле́тнаго.

И ныне, глас 6: [Германово:]

Лику́ют А́нгели вси на Небеси́, / и ра́дуются челове́цы днесь, / игра́ет же вся тварь ро́ждшагося ра́ди в Вифлее́ме Спа́са Го́спода, / я́ко вся́кая лесть и́дольская преста́, / и ца́рствует Христо́с во ве́ки.

На стиховне стихиры самогласны, глас 2.

Германово: Ве́лие и пресла́вное чу́до соверши́ся днесь: / Де́ва ражда́ет, и утро́ба не истлева́ет, / Сло́во воплоща́ется и Oтца́ не отлуча́ется, / А́нгели с па́стырьми сла́вят, / и мы с ни́ми вопие́м: / сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир.

Глас 3:

Стих: Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя: / кля́тся Госпо́дь и не раска́ется.

Днесь ражда́ет Де́ва Творца́ всех, / Eде́м прино́сит верте́п, / и звезда́ показу́ет Христа́ со́лнца су́щим во тьме; / с да́ры волсви́ поклони́шася, / ве́рою просвеща́еми, / и па́стырие ви́деша чу́до, / А́нгелом воспева́ющим и глаго́лющим: / сла́ва в Вы́шних Бо́гу.

Глас тойже. Стих: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: / седи́ одесну́ю Мене́.

Анатолиево: Го́споду Иису́су ро́ждшуся в Вифлее́ме Иуде́йстем, / от восто́к прише́дше, волсви́ / поклони́шася Бо́гу вочелове́чшуся / и, сокро́вища своя́ усе́рдно отве́рзше, / да́ры честны́я приноша́ху: / искуше́но зла́то, я́ко Царю́ веко́в; / и лива́н, я́ко Бо́гу всех; / я́ко тридне́вному же мертвецу́, сми́рну Безсме́ртному. / Вси язы́цы, прииди́те, поклони́мся ро́ждшемуся / спасти́ ду́ши на́ша.

Слава, глас 4. Иоанна монаха:

Весели́ся, Иерусали́ме, / торжеству́йте, вси, лю́бящии Сио́на: / днесь вре́менный разреши́ся соу́з осужде́ния Ада́мова. / Рай нам отве́рзеся. / Змий упраздни́ся, / ю́же бо прельсти́ пе́рвее, / ны́не узре́ Соде́телеву бы́вшу Ма́терь. / О, глубина́ бога́тства, и прему́дрости, и ра́зума Бо́жия́ / Я́же исхода́таивши смерть всей пло́ти, грехо́вный сосу́д / спасе́ния нача́ло бысть ми́ру всему́ Богоро́дицы ра́ди. / Младе́нец бо ражда́ется из Нея́, Всесоверше́нный Бог, / и Рождество́м де́вство печа́тствует, / плени́цы грехо́вныя разреша́яй пелена́ми, / и младе́нства ра́ди Éвины врачу́ет я́же в печа́лех боле́зни; / да ликовству́ет у́бо вся тварь и да игра́ет, / обнови́ти бо ю прии́де Христо́с и спасти́ ду́ши на́ша.

И ныне, глас тойже:

В верте́п всели́лся eси́, Христе́ Бо́же, / я́сли Тя восприя́ша, / па́стырие же и волсви́ поклони́шася. / Тогда́ у́бо проро́ческая испо́лнися про́поведь, / и А́нгельския си́лы дивля́хуся, вопию́ще и глаго́люще: / сла́ва схожде́нию Твоему́, Eди́не Человеколю́бче.

Таже, Ны́не отпуща́еши: Трисвятое. По О́тче наш:

Тропарь, глас 4:

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш, / возсия́ ми́рови свет ра́зума, / в нем бо звезда́м служа́щии / звездо́ю уча́хуся / Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды, / и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка. / Го́споди, сла́ва Тебе́. (3)

Таже, Бу́ди И́мя Госпо́дне: пением трижды; псалом 33: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя: Конец: Не лиша́тся вся́каго бла́га. Таже чтение праздника в толковании, еже от Матфея, слово 4. Посем, Сла́ва в Вы́шних Бо́гу: и ексапсалмы, по обычаю.

НА УТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропарь праздника трижды.

По 1–й стихологии седален, глас 1.

Подобен: Гроб Твой, Спа́се:

Во я́слех нас ра́ди безслове́сных положи́лся еси́, / Долготерпели́ве Спа́се, младе́нствовав во́лею; / па́стырие же Тя воспе́ша со А́нгелы, зову́ще: / сла́ва и хвала́ на земли́ рожде́нному / и обожи́вшему земноро́дных существо́ / Христу́ Бо́гу на́шему.

Сла́ва, и ны́не, тойже и чтение.

По 2–м стихологии седален, глас 3.

Подобен: Красоте́ де́вства:

Преве́чнаго и Непостижи́маго, / Соприсносу́щнаго Неви́димому Отцу́, / во утро́бе пло́тски носи́ла еси́, Богоро́дице, / еди́но и неслия́нное Тро́ицы Божество́. / Просия́ благода́ть Твоя́ в ми́ре, Всепе́тая. / Те́мже непреста́нно вопие́м: / ра́дуйся, Чи́стая Де́во Ма́ти.

Сла́ва, и ны́не, тойже и чтение.

Величание:

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / нас ра́ди ны́не пло́тию ро́ждшагося / от Безневе́стныя и Пречи́стыя Де́вы Мари́и.

Псалом избранный

Воскли́кните Го́сподеви вся земля́. / По́йте же и́мени Его́. Дади́те сла́ву хвале́ Его́. / Пове́дите вся чудеса́ Его́. / Рцы́те Бо́гу: коль стра́шна дела́ Твоя́. / Да возвеселя́тся небеса́, и возра́дуется земля́. / Воспо́йте Го́сподеви, по́йте и́мени Его́. / Испове́дание и великоле́пие де́ло Его́. / Избавле́ние посла́ лю́дем Свои́м. / Свя́то и стра́шно и́мя Его́. / От Сио́на благоле́пие красоты́ Его́. / Бог же наш на небеси́ и на земли́ вся, ели́ка восхоте́, сотвори́. / Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́. / Той воззове́т Мя: Оте́ц Мой еси́ Ты. / И Аз пе́рвенца положу́ Его́. Высока́ па́че царе́й земны́х. / И покло́нятся Ему́ вси ца́рие зе́мстии. / Кто бог ве́лий, я́ко Бог наш? Ты еси́ Бог творя́й чудеса́. / Мы́шцею си́лы Твоея́ разгна́л еси́ враги́ Твоя́. / Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя. / Кля́тся Госпо́дь, и не раска́ется. / Ты иере́й во век, по чи́ну Мелхиседе́кову. / Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты. Аз днесь роди́х Тя. / Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние Твое́. / И одержа́ние Твое́ концы́ земли́. / В глави́зне кни́жней писа́ся о Мне. / Престо́л Твой Бо́же, в век ве́ка. / Жезл пра́вости, жезл ца́рствия Твоего́. / Сего́ ра́ди пома́за Тя Бо́же, Бог Твой еле́ем ра́дости. / Я́ко Ты насле́диши во всех язы́цех. / Благослове́н Госпо́дь во век, бу́ди, бу́ди.

По полиелеи седален, глас 4.

Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

Прииди́те, ви́дим, ве́рнии, где роди́ся Христо́с, / после́дуем про́чее, а́може и́дет звезда́ с волхвы́, восто́чными цари́; / Его́же А́нгели пою́т непреста́нно та́мо, / па́стырие свиря́ют песнь досто́йную, / сла́ва в Вы́шних, глаго́люще, / днесь в верте́пе Ро́ждшемуся от Де́вы и Богоро́дицы / в Вифлее́ме Иуде́йстем.

Сла́ва, и ны́не, тойже.

Степенна, 1–й антифон 4–го гласа.

Прокимен, глас 4:

Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя, / кля́тся Госпо́дь и не раска́ется.

Стих: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х.

Евангелие от Матфея, зачало 2:

Иису́с Христо́во Рождество́ си́це бе: обруче́нней у́бо бы́вши Ма́тери Его́ Мари́и Ио́сифови, пре́жде да́же не сни́тися и́ма, обре́теся иму́щи во чре́ве от Ду́ха Свя́та. Ио́сиф же, муж Ея́, пра́веден сый и, не хотя́ Ея́ обличи́ти, восхоте́ тай пусти́ти Ю. Сия́ же ему́ помы́слившу, се А́нгел Госпо́день во сне яви́ся ему́, глаго́ля: Ио́сифе, сы́не Дави́дов, не убо́йся прия́ти Мариа́м, жены́ твоея́: ро́ждшее бо ся в Ней от Ду́ха есть Свя́та. Роди́т же Сы́на, и нарече́ши и́мя Ему́ Иису́с. Той бо спасе́т лю́ди Своя́ от грех их. Сие́ же все бысть, да сбу́дется рече́нное от Го́спода проро́ком, глаго́лющим: Се́ Де́ва во чре́ве прии́мет и роди́т Сы́на, и нареку́т и́мя Ему́ Емману́ил, е́же есть сказа́емо, с на́ми Бог. Воста́в же Ио́сиф от сна, сотвори́, я́коже повеле́ ему́ А́нгел Госпо́день, и прия́т Жену́ свою́. И не зна́яше Ея́, до́ндеже роди́ Сы́на Своего́ пе́рвенца, и нарече́ и́мя Ему́ Иису́с.

По 50–м псалме, вме́сто, Моли́твами Богоро́дицы: поем:

Сла́ва: Вся́ческая днесь ра́дости исполня́ются, / Христо́с роди́ся от Де́вы.

И ны́не: Вся́ческая днесь ра́дости исполня́ются, / Христо́с роди́ся в Вифлее́ме.

Таже: Поми́луй мя, Бо́же:

И стихира, глас 6:

Сла́ва в Вы́шних Бо́гу, / и на земли́ мир, / днесь восприе́млет Вифлее́м седя́щаго при́сно со Отце́м, / днесь А́нгели Младе́нца, рожде́ннаго боголе́пно, славосло́вят: / сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, / в челове́цех благоволе́ние.

Канона два. Ирмосы обою канонов по дважды. Тропари же на 12. Канон первый, глас 1, творение кир Космы, егоже краегранесие: Христо́с вочелове́чився, е́же бе, Бог пребыва́ет.

Песнь 1

Ирмос: Христо́с ражда́ется — сла́вите, / Христо́с с Небе́с — сря́щите. / Христо́с на земли́ — возноси́теся. / По́йте Го́сподеви, вся земля́, / и весе́лием воспо́йте, лю́дие, / я́ко просла́вися.

Истле́вша преступле́нием, по Бо́жию о́бразу бы́вшаго, всего́ тле́ния су́ща, / лу́чшия отпа́дша Боже́ственныя жи́зни, / па́ки обновля́ет му́дрый Соде́тель, я́ко просла́вися.

Ви́дев Зижди́тель ги́блема челове́ка, рука́ми его́же созда́, / приклони́в Небеса́, схо́дит; / Сего́ же от Де́вы Боже́ственныя Чи́стыя / всего́ осуществу́ет, вои́стинну вопло́щься, я́ко просла́вися.

Му́дрость, Сло́во и Си́ла, / Сын Сый О́тчий и сия́ние, Христо́с Бог, сил утаи́вся, / ели́ко преми́рных и ели́ко на земли́, / и, вочелове́чся, обнови́л есть нас, / я́ко просла́вися.

Другий канон, глас тойже. Творение кир Иоанна.

Песнь 1

Ирмос: Спасе́ лю́ди чудоде́йствуяй Влады́ка, / мо́крую мо́ря во́лну оземлени́в дре́вле; / во́лею же ро́ждся от Де́вы, / стезю́ прохо́дну Небесе́ полага́ет нам. / Его́же, по Существу́ ра́вна же Отцу́ и челове́ком, сла́вим.

Изнесе́ чре́во свяще́нное Сло́во, я́ве неопа́льно живопи́санное купино́ю, / смеше́на зра́ком челове́чим Бо́га, / Е́вы окая́нную утро́бу кля́твы дре́вния разреша́ющее го́рькия, / Его́же, земни́и славим.

Показа́ звезда́ пре́жде со́лнца Сло́во, прише́дшее уста́вити грехи́, / волхво́м я́ве во убо́зем верте́пе, ми́лостиваго Тебе́, пелена́ми пови́та, / Его́же, ра́дующеся, ви́дяху Самого́ — и Челове́ка, и Го́спода.

Катавасия первого канона, ирмос, 1–й лик, и второго, 2–й лик.

Песнь 3

Ирмос: Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну / и в после́дняя от Де́вы / воплоще́нному безсе́менно, / Христу́ Бо́гу возопии́м: / вознесы́й рог наш, / свят еси́, Го́споди.

И́же дохнове́ния прича́щся лу́чшаго Ада́м пе́рстный / и к тле́нию попо́лзся же́нскою ле́стию, / Христа́ от Жены́ ви́дя, вопие́т: / И́же мене́ ра́ди по мне быв, Свят еси́, Го́споди.

Сообра́зен бре́нному умале́нию растворе́нием, Христе́, быв / и прича́стием пло́ти го́ршия, пода́в Боже́ственнаго естества́, / зе́млен быв, и пребы́в Бог, / и возвы́сивый рог наш, / Свят еси́, Го́споди.

Вифлее́ме, весели́ся, князе́й Иу́довых Сый Царь: / Изра́иля бо пасы́й на ра́мех херуви́мских, из тебе́ про́йде Христо́с я́ве / и вознесы́й рог наш над все́ми воцари́ся.

Ин

Ирмос: При́зри на пе́ния рабо́в, Благоде́телю, / врага́ смиря́я вознесе́нную горды́ню, / нося́й же, Всеви́дче, греха́ превы́шше, / непоколе́блемо утвержде́нныя, Бла́же, певцы́ / основа́нием ве́ры.

Неве́сты Пречи́стыя пребога́тое Рождество́ ви́дети па́че ума́ сподо́бився, / лик свиря́ющих преклоня́шеся стра́нным о́бразом, / чин же пою́щих Безпло́тных, Царя́ Христа́, безсе́менно вопло́щшагося.

Высото́ю ца́рствуяй Небе́с / милосе́рдием соверша́ет о нас из Безневе́стныя Отрокови́цы: / невеще́ствен Сый пре́жде, / но по́слежде Сло́во, одебеле́вшо пло́тию, / да па́дшаго к Себе́ привлече́т первозда́ннаго.

Ипакои, глас 8:

Нача́ток язы́ков Не́бо Тебе́ принесе́, лежа́щему Младе́нцу во я́слех, / звездо́ю волхвы́ призва́вый, я́же и ужаса́ше / не ски́птры и престо́ли, но после́дняя нищета́: / что́ бо ху́ждше верте́па? / Что́ же смире́ншее пеле́н? / В ни́хже просия́ Божества́ Твоего́ бога́тство. / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Песнь 4

Ирмос: Жезл из ко́рене Иессе́ева / и цвет от него́, Христе́, / от Де́вы прозя́бл еси́, / из горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи, / прише́л еси́, вопло́щся от Неискусому́жныя, / Невеще́ственный и Бо́же: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Его́же дре́вле прорече́ Иа́ков, / язы́ков ожида́ние, Христе́, от коле́на Иу́дова возсия́л еси́ / и си́лу Дама́скову, Самари́йскую же коры́сть прише́л еси́ испроврещи́, / лесть пременя́я в ве́ру боголе́пну: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Волхва́ дре́вле Валаа́ма словесы́ ученики́, / му́дрыя звездоблюсти́тели, / ра́дости испо́лнил еси́, / звезда́ от Иа́кова, возсия́в, Влады́ко, / язы́ков нача́ток вводи́мый прия́л же еси́ я́ве: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Я́ко на руно́, во чре́во Де́вы сшел еси́ дождь, Христе́, / и я́ко ка́пли, на зе́млю ка́плющия. / Ефио́пия, и Фарси́с, и Арави́тстии о́строви же, / Сава́, Ми́дов всю зе́млю держа́щии, припадо́ша Тебе́, Спа́се: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ин

Ирмос: Ро́да челове́ча обновле́ние / дре́вле, поя́, проро́к Авваку́м предвозвеща́ет, / ви́дети неизрече́нно сподо́бився о́браз: / млады́й Младе́нец бо из горы́ — Де́вы изы́де / люде́й во обновле́ние, Сло́во

Ра́вен произы́де челове́ком Вы́шний, / во́лею плоть прии́м от Де́вы, / яд очи́стити зми́евы главы́, / приводя́ вся к Све́ту живоно́сному, / Бог Сый, от врат безсо́лнечных.

Язы́цы, и́же дре́вле тле́ю погруже́ни, / па́губы зело́ вра́жия убежа́вше, / возно́сят ру́ки с похва́льными пе́сньми, / еди́наго чту́ще Христа́, я́ко Благоде́теля, / к нам ми́лостивно прише́дшаго.

Из ко́рене изра́стши Иессе́ева, Де́во, / уста́вы прешла́ еси́ челове́ческаго существа́, / О́тчее ро́ждши Преве́чное Сло́во, / я́ко благоволи́ Сам запеча́танную утро́бу проити́ / истоща́нием стра́нным.

Песнь 5

Ирмос: Бог сый ми́ра, Оте́ц щедро́т, / Вели́каго Сове́та Твоего́ А́нгела, / мир подава́юща, посла́л еси́ нам: / тем, Богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся, / от но́щи у́тренююще, / славосло́вим Тя, Человеколю́бче.

В рабе́х ке́саревым повеле́нием написа́тися поко́рься, / и нас, рабы́ су́щия, врага́ и греха́ свободи́л еси́, Христе́, / весь же по нам обнища́в, / и пе́рстнаго от самаго́ едине́ния и обще́ния богосоде́лал еси́.

Се Де́ва, я́коже дре́вле рече́, / во чре́ве прие́мши, родила́ есть Бо́га вочелове́чшася и пребыва́ет Де́ва. / Ея́же ра́ди примири́вшеся Бо́гу, гре́шнии, / Богоро́дицу су́щую вои́стинну, ве́рнии, воспои́м.

Ин

Ирмос: Из но́щи дел омраче́нныя пре́лести / очище́ние нам, Христе́, бо́дренно ны́не соверша́ющим песнь, я́ко Благоде́телю, / прииди́, подава́яй удо́бну стезю́, / по не́йже востека́юще, обря́щем сла́ву.

Лю́тую вражду́, ю́же к нам Влады́ка отсека́я па́ки плотски́м прише́ствием, / да держа́щаго разруши́т душетле́ющаго, / мир сочета́я с невеще́ственными существы́, / положи́в присту́пна, Ро́ждшаго, тва́ри.

Лю́дие ви́деша, дре́вле омраче́ннии, по днех свет вы́шния све́тлости, / язы́ки же Бо́гу насле́дие Сын прино́сит, / подая́ та́мо неизрече́нную благода́ть, / иде́же мно́жайший процвете́ грех.

Песнь 6

Ирмос: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверь, / якова́ прия́т, / в Де́ву же все́льшееся Сло́во / и плоть прие́мшее про́йде сохра́ншее нетле́нну. / Его́же бо не пострада́ истле́ния, / Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Прии́де, вопло́щься, Христо́с Бог наш из чре́ва, / Его́же Оте́ц пре́жде денни́цы ражда́ет; / правле́ния же держа́ пречи́стых сил, / в я́слех ско́тиях возлежи́т и пелена́ми повива́ется, / разреша́ет же многоплете́нныя плени́цы прегреше́ний.

Ю́но из Ада́ма отроча́ смеше́ния, роди́ся Сын и ве́рным даде́ся, / бу́дущаго ве́ка Сей есть Оте́ц и Нача́льник / и нарица́ется Вели́каго Сове́та А́нгел. / Сей кре́пок Бог есть / и держа́й о́бластию всю тварь.

Ин

Ирмос: Обита́я Ио́на в преиспо́дних морски́х, / приити́ моля́шеся и бу́рю утоли́ти; / унзе́н же аз муча́щаго стрело́ю, / Христу́ воспева́ю, зол губи́телю, / ско́ро приити́ Тебе́ к мое́й ле́ности.

И́же бе испе́рва к Бо́гу, Бог Сло́во / ны́не утвержда́ет немощно́е дре́вле / ви́дев сохрани́ти, е́же по нам существо́, / и́мже Себе́ вторы́м обще́нием а́бие проявля́я страсте́й свобо́дное.

Гряде́т нас ра́ди из Авраа́млих чресл / темнопа́дшия во мра́це прегреше́ний / сы́ны воздви́гнути, до́лу пони́кших, / и́же во све́те обита́яй и я́слех чрез достоя́ние, / ны́не благоволи́в в челове́ческое спасе́ние.

Кондак, глас 3. Самоподобен:

Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет, / и земля́ верте́п Непристу́пному прино́сит. / А́нгели с па́стырьми славосло́вят, / волсви́ же со звездо́ю путеше́ствуют: / нас бо ра́ди роди́ся / Oтроча́ Мла́до, Преве́чный Бог.

Икос: Еде́м Вифлее́м отве́рзе, / прииди́те, ви́дим, пи́щу в та́йне обрето́хом; / прииди́те, прии́мем су́щая ра́йская внутрь верте́па: / та́мо яви́ся ко́рень ненапое́н, / прозяба́я отпуще́ние, / та́мо обре́теся кла́дезь неиско́пан, / из него́же Дави́д пи́ти дре́вле возжада́ся. / Та́мо Де́ва ро́ждши Младе́нца, / жа́жду уста́ви а́бие Ада́мову и Дави́дову. / Сего́ ра́ди к Нему́ и́дем, / где роди́ся Отроча́ Мла́до, Преве́чный Бог.

Песнь 7

Ирмос: О́троцы, благоче́стию совоспита́ни, / злочести́ваго веле́ния небре́гше, / о́гненнаго преще́ния не убоя́шася, / но, посреде́ пла́мени стоя́ще, поя́ху: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Па́стырие, свиря́юще, ужа́сно светоявле́ние получи́ша: / сла́ва бо Госпо́дня облиста́ их, и А́нгел, воспо́йте, — вопия́, — я́ко роди́ся Христо́с, отце́в Бог благослове́нный.

Внеза́пу с сло́вом А́нгеловым Небе́сная во́инства, / сла́ва, — вопия́ху, — Бо́гу в Вы́шних, на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние: / Христо́с возсия́, отце́в Бог благослове́нный.

Глаго́л что сей? — реко́ша па́стырие, — / прише́дше, уви́дим бы́вшее, Боже́ственнаго Христа́. / Вифлее́ма же доше́дше, с Ро́ждшею покланя́хуся, воспева́юще: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмос: Всецаря́ любо́вию уловле́ннии, о́троцы / укори́ша безчи́сленно яря́щася мучи́теля злобо́жное языковре́дие, / и́мже повину́ся огнь мно́гий, / Влады́це глаго́лющим: / во ве́ки благослове́н еси́.

Слуги́ у́бо неи́стовно попаля́ет, / спаса́ет же всепаля́щая со стра́хом ю́ныя, / седмочи́сленным разжже́нием возвы́шена; / и́хже венча́ пла́мень, незави́стно Го́споду подаю́щу благоче́стия ра́ди ро́су.

Помо́щниче, Христе́, челове́ком, / проти́вное гада́ние, воплоще́ние неизглаго́ланное име́яй, посрами́л еси́; / бога́тство обоже́ния нося́й, вообра́жся ны́не, / Его́же ра́ди упова́нием свы́ше в преиспо́дний приидо́хом мрак.

Зле неудержа́нно возвыша́емый, / нече́стно беся́щийся от развраще́ния ми́ра, / низложи́л еси́ всемо́щне грех, / я́же привлече́ пре́жде, днесь же от се́тей спаса́еши, / вопло́щся во́лею, Благоде́телю.

Песнь 8

Ирмос: Чу́да преесте́ственнаго / росода́тельная изобрази́ пещь о́браз: / не бо, я́же прия́т, пали́т ю́ныя, / я́ко ниже́ огнь Божества́ Де́вы, / в Ню́же вни́де утро́бу. / Тем воспева́юще, воспое́м: / да благослови́т тварь вся Го́спода / и превозно́сит во вся ве́ки.

Влече́т Вавило́ня дщи о́троки плене́нныя Дави́довы от Сио́на к себе́, / дароно́сцы же слет волхвы́ де́ти, / Дави́дове Богоприя́тней дще́ри моля́щияся. / Тем, воспева́юще, воспои́м: / да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Орга́ны уклони́ша плаче́вныя пе́сни, / не поя́ху бо в земли́ чужде́й о́троцы Сио́новы, / вавило́нскую же разреша́ет лесть всю и мусики́йския соста́вы, / в Вифлее́ме возсия́в, Христо́с. / Тем, воспева́юще, воспои́м: / да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Коры́сти Вавило́н ца́рства Сио́ня и плене́нное бога́тство прия́т, / сокро́вища же Христо́с в Сио́н сего́, / и цари́ звездо́ю наставля́я, звездоблюсти́тели влече́т. / Тем, воспева́юще, воспои́м: / да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Ин

Ирмос: Утро́бу неопа́льну образу́ют Отрокови́цы / и́же в Ве́тсем опаля́емии ю́ноши, / преесте́ственно ражда́ющую запечатле́нну. / Обоя́ же, содева́ющи чудоде́йство еди́но, / лю́ди к пе́нию возставля́ет благода́ть.

Па́губы убежа́вши, / е́же обожи́тися пре́лестию, непреста́нно пое́т излия́вшагося Сло́ва / ю́ношески вся с тре́петом тварь, / несла́вну хвалу́, боя́щися, прино́сит, тле́нна су́щи, / а́ще и му́дре терпя́ше.

Гряде́ши, заблу́ждшее на па́жить обраща́я цветотво́рную / из пусты́нных холмо́в язы́ков воста́ние, челове́ческое естество́, / си́лу ну́жную человекоуби́йцы угаси́ти, / муж же яви́вся и Бог промышле́нием.

На 9–й песни вжигают свещи братия. Честне́йшую: не поем, но поем припев праздника.

Велича́й, душе́ моя́, / Честне́йшую и Сла́внейшую Го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую, Богоро́дицу.

Песнь 9

И ирмос: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное: / Не́бо — верте́п, Престо́л Херуви́мский — Де́ву, / я́сли — вмести́лище, / в ни́хже возлеже́ Невмести́мый — Христо́с Бог, / Его́же, воспева́юще, велича́ем.

Таже вторый лик поет тойже припев и ирмос. И прочих шесть припевов припеваем на кийждо тропарь по единожды:

Велича́й, душе́ моя́, / от Де́вы Бо́га, пло́тию ро́ждшагося.

Велича́й, душе́ моя́, / в верте́пе ро́ждшагося Царя́.

Изря́дное тече́ние зря́ще / волсви́ необы́чныя но́выя звезды́ новосия́ющия, / Небеса́ просвеща́ющия, Христа́ Царя́ зна́менующия на земли́, / ро́ждшагося в Вифлее́ме на спасе́ние на́ше.

Велича́й, душе́ моя́, / от волхво́в Бо́га покланя́емаго.

Велича́й, душе́ моя́, / от звезды́ волхво́м Возвеще́ннаго.

Новорожде́нное, — волхво́м, глаго́лющим, — / Отроча́ Царь, Его́же звезда́ яви́, где есть? / Тому́ бо поклони́тися приидо́хом. / Яря́ся, И́род смуща́шеся, / Христа́ уби́ти богобо́рец шата́яся.

Велича́й, душе́ моя́, / Чи́стую Де́ву и Еди́ну Богоро́дицу, ро́ждшую Христа́ Царя́.

Волсви́ и па́стырие приидо́ша поклони́тися Христу́, / ро́ждшемуся в Вифлее́ме гра́де.

Испыта́ И́род вре́мя звезды́, / ея́же вожде́нием волсви́ в Вифлее́ме покланя́хуся Христу́ с да́ры; / е́юже, ко оте́честву наставля́еми, / лю́таго детоуби́йцу оста́виша пору́гана.

Таже первый лик поет втораго канона припев:

Днесь Де́ва ражда́ет Влады́ку / внутрь верте́па.

И ирмос: Люби́ти у́бо нам, я́ко безбе́дное стра́хом / удо́бее молча́ние, / любо́вию же, Де́во, / пе́сни тка́ти, спротяже́нно сложе́нныя, неудо́бно есть; / но и, Ма́ти, си́лу, ели́ко есть произволе́ние, даждь.

Вторый же лик поет припев:

Днесь Влады́ка ражда́ется, я́ко Младе́нец, / от Ма́тере Де́вы.

И ирмос тойже: Люби́ти у́бо нам:

Прочии же припеваем к тропарем:

Днесь па́стырие ви́дят Спа́са, пелена́ми обви́та / и лежа́ща во я́слех.

Днесь Влады́ка ру́бищем пелена́ется, неося́заный, / я́ко Младе́нец.

Днесь вся́ка тварь весели́тся и ра́дуется, / я́ко Христо́с роди́ся от Де́вы Отрокови́цы.

О́бразы несве́тлы и се́ни приведе́ны, / о Ма́ти Чи́стая, ви́девше Сло́ва, / но́ва я́вльшагося от врат заключе́нных, / мня́щии же и́стинную све́тлость, досто́йно Твою́ благослови́м утро́бу.

Небе́сныя си́лы ро́ждшагося Спа́са Го́спода и Влады́ку / возвеща́ют ми́ру.

Вместо Сла́ва:

Велича́й, душе́ моя́, / Триипоста́снаго и Неразде́льнаго Божества́ держа́ву.

Вместо же И ны́не:

Велича́й, душе́ моя́, / Изба́вльшую нас от кля́твы.

Жела́ние получи́вше и Бо́жия прише́ствия христокра́снии лю́дие сподо́бльшеся, / ны́не утеша́ются па́ки бытие́м: / я́ко живоно́сну благода́ть дае́ши, Де́во Чи́стая, / поклони́тися сла́ве.

Таже оба лика, сошедшеся вкупе, поют первый припев праздника и ирмос: Та́инство стра́нное ви́жу: Посем втораго канона припев и ирмос: Люби́ти у́бо нам: И поклон.

Светилен:

Посети́л ны есть свыше Спас наш, Восто́к восто́ков, / и су́щии во тьме и се́ни обрето́хом и́стину, / и́бо от Де́вы роди́ся Госпо́дь. (3)

На хвалитех поем стихиры самогласны 4,

Андрея Иерусалимскаго, глас 4:

Весели́теся, пра́веднии, / Небеса́, ра́дуйтеся, / взыгра́йте, го́ры, Христу́ ро́ждшуся; / Де́ва седи́т, Херуви́мов подо́бящися, / нося́щи в не́дрех Бо́га Сло́ва воплоще́нна; / па́стырие рожде́нному дивя́тся; / волсви́ Влады́це да́ры прино́сят, / А́нгели, воспева́юще, глаго́лют: / Непостижи́ме Го́споди, сла́ва Тебе́.

Богоро́дице Де́во, ро́ждшая Спа́са, / упраздни́ла eси́ пе́рвую кля́тву Éвину, / я́ко Ма́ти была́ eси́ благоволе́ния Óтча, / нося́щи в не́дрех Бо́жие Сло́во воплоще́нное. / Не терпи́т та́йна испыта́ния. / Ве́рою eди́ною Сию́ вси сла́вим, / зову́ще с Тобо́ю и глаго́люще: / Неизрече́нне Го́споди, сла́ва Тебе́.

Прииди́те, воспои́м Ма́терь Спа́сову, / по Рождестве́ па́ки я́вльшуюся Де́ву: / ра́дуйся, гра́де одушевле́нный Царя́ и Бо́га, / в не́мже Христо́с пожи́в, спасе́ние соде́ла. / С Гаврии́лом воспое́м, / с па́стырьми просла́вим, зову́ще: / Богоро́дице, моли́ из Тебе́ Воплоще́ннаго спасти́ся нам.

Отец благоизво́ли, / Сло́во плоть бысть, / и Де́ва роди́ Бо́га вочелове́чшася; / звезда́ возвеща́ет, волсви́ покланя́ются, / па́стырие чудя́тся, и тварь ра́дуется.

Слава, глас 6. Германово:

Егда́ вре́мя éже на зе́млю прише́ствия Твоего́ / пе́рвое написа́ние вселе́нней бысть, / тогда́ восхоте́л eси́ челове́ков